ภาพรวมคิวรีใน Power BI DesktopQuery overview in Power BI Desktop

ด้วย Power BI Desktop คุณสามารถเชื่อมต่อกับโลกของข้อมูล สร้างรายงานที่น่าสนใจ และแชร์ความพยายามของคุณกับผู้อื่น – ที่สามารถสร้างผลงานต่อจากงานของคุณ และขยายความพยายามอันชาญฉลาดทางธุรกิจของพวกเขาWith Power BI Desktop you can connect to the world of data, create compelling and foundational reports, and share your efforts with others – who can then build on your work, and expand their business intelligence efforts.

Power BI Desktop มีสามมุมมอง:Power BI Desktop has three views:

 • มุมมองรายงาน – เป็นที่ที่คุณใช้คิวรีที่คุณสร้างภาพที่แสดงข้อมูลที่ดึงดูดความสนใจ จัดเรียงการแสดงผลตามที่คุณต้องการให้ปรากฏในหลายหน้าที่คุณสามารถแบ่งปันกับผู้อื่นReport view – where you use queries you create to build compelling visualizations, arranged as you want them to appear, and with multiple pages, that you can share with others
 • มุมมองข้อมูลู – เป็นที่ที่ดูข้อมูลในรายงานของคุณในรูปแบบจำลองข้อมูล เป็นที่ที่ี่คุณสามารถเพิ่มการวัด สร้างคอลัมน์ใหม่ และจัดการความสัมพันธ์Data view – see the data in your report in data model format, where you can add measures, create new columns, and manage relationships
 • มุมมองความสัมพันธ์ู – เป็นที่แสดงภาพกราฟิกของความสัมพันธ้ในแบบจำลองข้อมูลของคุณ และจัดการ หรือปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์นั้นได้ตามต้องการRelationships view – get a graphical representation of the relationships that have been established in your data model, and manage or modify them as needed.

เข้าถึงมุมมองเหล่านี้โดยการเลือกไอคอนหนึ่งในสามทางด้านซ้ายของ Power BI DesktopAccess these views by selecting one of the three icons along the left side of Power BI Desktop. ในรูปต่อไปนี้ มุมมองรายงานถูกเลือก ที่บ่งชี้ด้วยแถบสีเหลืองที่อยู่ด้านข้างไอคอนIn the following image, Report view is selected, indicated by the yellow band beside the icon.

ภาพหน้าจอของ Power B I Desktop ที่แสดงมมุมมองรายงานที่เลือกไว้

Power BI Desktop ยังมาพร้อมกับ Power Query EditorPower BI Desktop also comes with Power Query Editor. ใช้ Power Query Editor เพื่อเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลหนึ่งหรือหลายแหล่ง จัดรูปร่างและแปลงข้อมูลตามความต้องการของคุณ จากนั้นโหลดแบบจำลองดังกล่าวเข้าไปใน Power BI DesktopUse Power Query Editor to connect to one or many data sources, shape and transform the data to meet your needs, then load that model into Power BI Desktop.

เอกสารนี้ให้ภาพรวมของการทำงานกับข้อมูลใน Power Query Editor แต่ยังมีอีกมากมายให้เรียนรู้This document provides an overview of the work with data in the Power Query Editor, but there's more to learn. ในตอนท้ายของเอกสารนี้ คุณจะพบลิงก์ไปยังคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับชนิดข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุนAt the end of this document, you'll find links to detailed guidance about supported data types. นอกจากนี้คุณยังจะได้พบกับคำแนะนำเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับข้อมูล การจัดรูปร่างข้อมูล การสร้างความสัมพันธ์ และวิธีการเริ่มต้นใช้งานYou'll also find guidance about connecting to data, shaping data, creating relationships, and how to get started.

แต่คุณต้องทำความคุ้นเคยกับ Power Query Editor ก่อนBut first, let's see get acquainted with Power Query Editor.

ตัวแก้ไข Power QueryPower Query Editor

เมื่อต้องการใช้ Power Query Editor ให้เลือกแก้ไขคิวรีจากแท็บหน้าแรก ของ Power BI DesktopTo get to Power Query Editor, select Edit Queries from the Home tab of Power BI Desktop.

ภาพหน้าจอของหน้าต่าง Power BI Desktop ที่แสดงแท็บหน้าแรกของ Power Query Editor

เมื่อไม่มีการเชื่อมต่อข้อมูล Power Query Editor จะปรากฏเป็นบานหน้าต่างว่างที่พร้อมสำหรับข้อมูลWith no data connections, Power Query Editor appears as a blank pane, ready for data.

ภาพหน้าจอของ Power B I Desktop ที่แสดง Power Query Editor ที่ไม่มีการเชื่อมต่อข้อมูล

เมื่อคิวรีถูกโหลด มุมมอง Power Query Editor จะกลายเป็นเรื่องน่าสนใจมากขึ้นOnce a query is loaded, Power Query Editor view becomes more interesting. ถ้าเราเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ของเว็บ Power Query Editor จะโหลดข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลที่คุณสามารถเริ่มต้นจัดรูปร่างIf we connect to the following Web data source, Power Query Editor loads information about the data, which you can then begin to shape:

https://www.bankrate.com/retirement/best-and-worst-states-for-retirement/

นี่คือวิธีที่ Power Query Editor ปรากฏเมื่อมีการเชื่อมต่อข้อมูล:Here's how Power Query Editor appears once a data connection is established:

 1. ในริบบอน มีปุ่มจำนวนมากพร้อมใช้งานเพื่อโต้ตอบกับข้อมูลในคิวรีIn the ribbon, many buttons are now active to interact with the data in the query.

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย รายการคิวรี (สำหรับแต่ละตารางหรือรายการ) จะแสดงอยู่และพร้อมให้เลือก ดู และจัดรูปร่างIn the left pane, queries are listed and available for selection, viewing, and shaping.

 3. ในบานหน้าต่างตรงกลาง ข้อมูลจากคิวรีที่เลือกจะแสดงและพร้อมให้จัดรูปร่างIn the center pane, data from the selected query is displayed and available for shaping.

 4. บานหน้าต่างการตั้งค่าคิวรีจะปรากฏ โดยแสดงรายการคุณสมบัติของคิวรีและขั้นตอนที่ใช้The Query Settings pane appears, listing the query's properties and applied steps.

  ภาพหน้าจอของหน้าต่าง Power B I Desktop ที่แสดงบานหน้าต่างการตั้งค่าคิวรีใน Power Query Editor

เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับแต่ละด้านทั้งสี่เหล่านี้: แถบเครื่องมือริบบอน บานหน้าต่างคิวรี มุมมองข้อมูล และบานหน้าต่างการตั้งค่าคิวรีWe'll look at each of these four areas: the ribbon, the Queries pane, the Data view, and the Query Settings pane.

Ribbon คิวรีThe query ribbon

รอบบอนใน Power Query Editor ประกอบด้วยสี่แท็บ: หน้าหลัก แปลง เพิ่มคอลัมน์ และ ดูThe ribbon in Power Query Editor consists of four tabs: Home, Transform, Add Column, and View.

แท็บ หน้าหลัก ประกอบด้วยงานคิวรีทั่วไปThe Home tab contains the common query tasks.

ภาพหน้าจอของ Power BI Desktop ที่แสดงแถบเครื่องมือริบบอนคิวรี Power Query Editor

เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับข้อมูล และเริ่มขบวนการสร้างคิวรีเลือกปุ่มแหล่งใหม่ (New Source)To connect to data and begin the query building process, select New Source. เมนูจะปรากฏ และให้แหล่งข้อมูลที่พบบ่อยที่สุดA menu appears, providing the most common data sources.

ภาพหน้าจอของ Power B I Desktop ที่แสดงปุ่มแหล่งข้อมูลใหม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่พร้อมใช้งาน ดูแหล่งข้อมูลFor more information about available data sources, see Data Sources. สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับข้อมูล ที่รวมถึงตัวอย่างและขั้นตอน ดูเชื่อมต่อกับข้อมูลFor information about connecting to data, including examples and steps, see Connect to Data.

แท็บแปลง จัดเตรียมการเข้าถึงงานการแปลงข้อมูลทั่วไปเช่น:The Transform tab provides access to common data transformation tasks, such as:

 • การเพิ่มและการลบคอลัมน์ออกAdding or removing columns
 • การเปลี่ยนชนิดข้อมูลChanging data types
 • การแยกคอลัมน์Splitting columns
 • งานที่มีการควบคุมข้อมูลอื่นๆOther data-driven tasks

ภาพหน้าจอของ Power B I Desktop ที่แสดงแท็บหน้าแรก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลงข้อมูล ที่รวมถึงตัวอย่าง ดูที่บทช่วยสอน : จัดรูปร่างและรวมข้อมูลใน Power BI DesktopFor more information about transforming data, including examples, see Tutorial: Shape and combine data in Power BI Desktop.

แท็บเพิ่มคอลัมน์เป็นการเพิ่มคอลัมน์ จัดรูปแบบข้อมูลคอลัมน์ และการเพิ่มคอลัมน์แบบกำหนดเองรวมทั้งงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องThe Add Column tab provides additional tasks associated with adding a column, formatting column data, and adding custom columns. รูปภาพต่อไปนี้แสดง แท็บเพิ่มคอลัมน์The following image shows the Add Column tab.

ภาพหน้าจอของ Power B I Desktop ที่แสดงแท็บเพิ่มคอลัมน์

แท็บมุมมองบน ribbon ถูกใช้เพื่อสลับว่าจะแสดงบานหน้าต่าง หรือ windowsThe View tab on the ribbon is used to toggle whether certain panes or windows are displayed. นอกจากนี้ยังใช้เพื่อแสดงเครื่องมือแก้ไขขั้นสูงด้วยIt's also used to display the Advanced Editor. รูปภาพต่อไปนี้แสดง แท็บมุมมองThe following image shows the View tab.

ภาพหน้าจอของ Power B I Desktop ที่แสดงแท็บมุมมอง

และคุณควรทราบว่างานต่าง ๆ มากมายที่สามารถใช้งานได้จากแถบเครื่องมือริบบอนนั้นยังสามารถเรียกใช้ได้โดยการคลิกขวาที่คอลัมน์ หรือข้อมูลอื่น ๆ ในบานหน้าต่างตรงกลางด้วยIt's useful to know that many of the tasks available from the ribbon are also available by right-clicking a column, or other data, in the center pane.

บานหน้าต่างด้านซ้าย (คิวรี)The left (Queries) pane

บานหน้าต่างด้านซ้าย หรือบานหน้าต่าง Queries แสดงจำนวนของคิวรีที่ใช้งานอยู่ และชื่อของคิวรีThe left pane, or Queries pane, displays the number of active queries and the name of the query. เมื่อคุณเลือกคิวรีจากบานหน้าต่างด้านซ้าย ข้อมูลของคิวรีจะแสดงในบานหน้าต่างตรงกลาง ซึ่งคุณสามารถจัดรูปแบบ และแปลงข้อมูลนี้ตามความต้องการของคุณWhen you select a query from the left pane, its data is displayed in the center pane, where you can shape and transform the data to meet your needs. รูปต่อไปนี้แสดงบานหน้าต่างด้านซ้ายที่มีคิวรีThe following image shows the left pane with a query.

ภาพหน้าจอของ Power B I Desktop ที่แสดงคิวรีในบานหน้าต่างด้านซ้าย

บานหน้าต่างตรงกลาง (ข้อมูล)The center (Data) pane

บานหน้าต่างตรงกลาง หรือบานหน้าต่างข้อมูล จะแสดงข้อมูลจากคิวรีที่เลือกIn the center pane, or Data pane, data from the selected query is displayed. บานหน้าต่างนี้คือตำแหน่งที่เห็นการทำงานของคิวรีThis pane is where much of the work of the Query view is accomplished.

ในรูปต่อไปนี้แสดงการเชื่อมต่อข้อมูลเว็บที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้In the following image shows the Web data connection established earlier. คอลัมน์ Product ถูกเลือก และคลิกขวาที่ส่วนหัวเพื่อแสดงรายการเมนูที่พร้อมใช้งานThe Product column is selected, and its header is right-clicked to show the available menu items. โปรดสังเกตว่า รายการเมนูคลิกขวาเหล่านี้หลายรายการจะเหมือนกับปุ่มในแท็บ ribbonNotice that many of these right-click menu items are the same as buttons in the ribbon tabs.

ภาพหน้าจอของ Power B I Desktop ที่แสดงข้อมูลในบานหน้าต่างตรงกลาง

เมื่อคุณเลือกรายการเมนูคลิกขวา (หรือปุ่ม ribbon) คิวรีจะทำงานตามขั้นตอนกัับข้อมูลWhen you select a right-click menu item (or a ribbon button), the query applies the step to the data. นอกจากนี้ยังบันทึกขั้นตอนเป็นส่วนหนึ่งของคิวรีนั้นด้วยIt also saves step as part of the query itself. ขั้นตอนเหล่านี้จะถูกบันทึกในบานหน้าต่างการตั้งค่าคิวรีอย่างเป็นลำดับ ตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อถัดไปThe steps are recorded in the Query Settings pane in sequential order, as described in the next section.

บานหน้าต่างด้านขวา (การตั้งค่าคิวรี)The right (Query Settings) pane

บานหน้าต่างด้านขวา หรือบานหน้าต่างการตั้งค่าคิวรีแสดงขั้นตอนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคิวรีThe right pane, or Query Settings pane, is where all steps associated with a query are displayed. ตัวอย่างเช่น ในรูปต่อไปนี้ หัวข้อขั้นตอนที่นำไปใช้ของบานหน้าต่างการตั้งค่าคิวรีแสดงว่าเราเพิ่งเปลี่ยนชนิดของคอลัมน์คะแนนโดยรวมFor example, in the following image, the Applied Steps section of the Query Settings pane reflects the fact that we just changed the type of the Overall score column.

ภาพหน้าจอของ Power BI Desktop ที่แสดงการตั้งค่าคิวรีในบานหน้าต่างด้านขวา

ขั้นตอนการจัดรูปทรงจะอยู่ในหัวข้อขั้นตอนที่นำไปใช้As additional shaping steps are applied to the query, they're captured in the Applied Steps section.

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าข้อมูลเบื้องต้นไม่เปลี่ยนแปลงIt's important to know that the underlying data isn't changed. แต่ Power Query Editor จะปรับและจัดรูปร่างมุมมองของข้อมูลRather, Power Query Editor adjusts and shapes its view of the data. นอกจากนี้ยังจัดรูปร่างและปรับมุมมองของการโต้ตอบใด ๆ ด้วยข้อมูลเบื้องต้นที่เกิดขึ้นตามมุมมองของข้อมูลดังกล่าวที่มีการจัดรูปร่างและแก้ไขแล้วของ Power Query EditorIt also shapes and adjusts the view of any interaction with the underlying data that occurs based on Power Query Editor's shaped and modified view of that data.

ในบานหน้าต่างการตั้งค่าคิวรีบานหน้าต่าง คุณสามารถเปลี่ยนชื่อขั้นตอน ลบขั้นตอน หรือจัดลำดับขั้นตอน ตามที่คุณเห็นว่าเหมาะสมได้In the Query Settings pane, you can rename steps, delete steps, or reorder the steps as you see fit. เมื่อต้องการทำเช่นนั้น คลิกขวาที่ขั้นตอนในหัวข้อขั้นตอนท่่ีนำไปใช้และเลือกจากเมนูที่ปรากฏTo do so, right-click the step in the Applied Steps section, and choose from the menu that appears. ขั้นตอนคิวรีทั้งหมดจะดำเนินการตามลำดับที่ปรากฏในบานหน้าต่างขั้นตอนที่นำไปใช้All query steps are carried out in the order they appear in the Applied Steps pane.

ภาพหน้าจอของ Power B I Desktop ที่แสดงคุณสมบัติการตั้งค่าคิวรีและตัวกรองขั้นตอนที่ใช้งาน

เครื่องมือแก้ไขขั้นสูงAdvanced Editor

เครื่องมือแก้ไขขั้นสูง ช่วยให้คุณเห็นโค้ดที่ Power Query Editor กำลังสร้างขึ้นในแต่ละขั้นตอนThe Advanced Editor lets you see the code that Power Query Editor is creating with each step. นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถสร้างโค้ดการจัดรูปร่างของคุณเองได้ด้วยIt also lets you create your own shaping code. เมื่อต้องการเปิดใช้ตัวแก้ไขขั้นสูง เลือกมุมมองจาก ribbon แล้วเลือกตัวแก้ไขขั้นสูงTo launch the advanced editor, select View from the ribbon, then select Advanced Editor. หน้าต่างจะปรากฏขึ้น แสดงรหัสคิวรีที่่มีอยู่A window appears, showing the existing query code.
ภาพหน้าจอของ Power BI Desktop ที่แสดงกล่องโต้ตอบเครื่องมือแก้ไขขั้นสูงScreenshot of Power B I Desktop showing Advanced Editor dialog box.

คุณสามารถแก้ไขรหัสในหน้าต่างตัวแก้ไขขั้นสูงได้โดยตรงYou can directly edit the code in the Advanced Editor window. เมื่อต้องการปิดหน้าต่าง เลือกปุ่มเสร็จสิ้นหรือยกเลิกTo close the window, select the Done or Cancel button.

บันทึกงานของคุณSaving your work

เมื่อคิวรีของคุณอยู่ในตำแหน่งที่คุณต้องการ ให้เลือก ปิด & ใช้ จากเมนู ไฟล์ ของ Power Query EditorWhen your query is where you want it, select Close & Apply from Power Query Editor's File menu. การดำเนินการนี้จะนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้และปิดตัวแก้ไขThis action applies the changes and closes the editor.
ภาพหน้าจอของ Power B I Desktop ที่แสดงตัวเลือกปิดและใช้ที่ด้านล่างของแท็บไฟล์Screenshot of Power B I Desktop showing Close and Apply option under File tab.

เมื่อเกิดความคืบหน้า Power BI Desktop จะแสดงกล่องโต้ตอบเพื่อแสดงสถานะAs progress is made, Power BI Desktop provides a dialog to display its status.
ภาพหน้าจอของ Power B I Desktop ที่แสดงกล่องโต้ตอบการยืนยันการเปลี่ยนแปลงคิวรีที่ใช้งาน

เมื่อคุณพร้อมแล้ว Power BI Desktop สามารถบันทึกงานของคุณในรูปแบบของไฟล์ .pbix ได้When you're ready, Power BI Desktop can save your work in the form of a .pbix file.

เมื่อต้องการบันทึกงานของคุณ ให้เลือก ไฟล์ > บันทึก (หรือ ไฟล์ > บันทึกเป็น) ดังที่แสดงในรูปต่อไปนี้To save your work, select File > Save (or File > Save As), as shown in the following image.
ภาพหน้าจอของ Power B I Desktop ที่แสดงแท็บไฟล์ของ Power Query EditorScreenshot of Power B I Desktop showing Power Query Editor File tab.

ขั้นตอนถัดไปNext steps

มีมากมายหลากหลายสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย Power BI DesktopThere are all sorts of things you can do with Power BI Desktop. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดความสามารถ กรุณาดูแหล่งทรัพยากรต่อไปนี้:For more information on its capabilities, check out the following resources: