Sürüm notlarıRelease notes

Bu makalede, RMS SDK 2,1 ' nin bu ve önceki sürümleri hakkında önemli bilgiler yer almaktadır.This article contains important information about this and previous releases of the RMS SDK 2.1.

Nisan 2019-güncelleştirmeApril 2019 - update

 • Dosya API 'sindeki hata düzeltmeleri.Bug fixes in the File API.
 • Dosya API 'SI, içerik şifresini çözerken ayıklama hakkı yerine dışarı aktarma hakkını denetlemek üzere güncelleştirildi.File API updated to check the EXPORT right rather than the EXTRACT right when decrypting content.
 • Yükseltme sonrasında yeni PDF v2 koruyucunun yüklendiğinden emin olmak için yükleyici düzeltmesini yapın.Installer fix to ensure that the new PDF v2 protector is installed upon upgrade.
 • Telemetri değişiklikleri.Telemetry changes. Bu değişiklik, C çalışma zamanı kitaplıklarını yükleyen yükleme paketine yönelik bir güncelleştirme gerektirdi.This change required an update to the installation package that installs the C runtime libraries.
 • Hizmet arka ucu kimlik doğrulaması değişiklikleri, # # # # # #please uygulamalarınız için simetrik anahtar kimlik doğrulaması kullanıyorsanız bu SDK sürümüne minmize kesintiye karşı güncelleştirinService backend authentication changes, ######please update to this SDK version to minmize disruption if you use symmetric key authentication for your applications
 • VC 15,9 desteğiSupport for VC 15.9

Ekim 2017-güncelleştirmeOctober 2017 - update

Şubat 2016 - SDK belge güncelleştirmeleriFebruary 2016 - SDK documentation update

Not

Bu bölümdeki özellik belgesi güncelleştirmeleri 11/12/2015 tarihli SDK indirmesi için geçerlidir.The feature documentation updates in this section apply to the SDK download dated 12/11/2015.

 • Gelişmiş kimlik doğrulama akışı - Azure Active Directory kimlik doğrulama kitaplığı (ADAL)aracılığıyla OAuth2 belirteç tabanlı kimlik doğrulaması kullanma.Improved authentication flow - using OAuth2 token-based authentication via the Azure Active Directory Authentication Library (ADAL). Bu işlem ve buna yönelik API uzantıları hakkında daha fazla bilgi için bkz. RMS özellikli uygulamanız için ADAL kimlik doğrulaması.For more information on this process and the API extensions for it, see ADAL authentication for your RMS enabled application.

 • ADAL Güncelleştirmesi - Uygulamanızı Microsoft Online Oturum Açma Yardımcısı yerine ADAL kimlik doğrulaması kullanmak üzere güncelleştirdiğinizde siz ve müşterileriniz aşağıdakileri gerçekleştirebilirsiniz:Update to ADAL - By updating your application to use ADAL authentication rather than the Microsoft Online Sign-in Assistant, you and your customers will be able to:

  • Çok faktörlü kimlik doğrulaması kullanmaUtilize multi-factor authentication
  • Makine için yönetici ayrıcalıklarına gerek duymadan RMS 2.1 istemcisini yüklemeInstall the RMS 2.1 client without requiring administrative privileges to the machine
  • Uygulama için Windows 10 onayı almaCertify your application for Windows 10
 • RMS SDK ile Microsoft Çevrimiçi Oturum Açma Yardımcısı (SIA) desteği kaldırılıyor.Support for Microsoft Online Sign-in Assistant (SIA) with the RMS SDK is being removed. Destek 'in durması için, altı ay sonra SıX kullanımını desteklemeye devam edeceğiz.We will continue to support the use of SIA for six months after which time support will stop.

Aralık 2015 güncelleştirmesiDecember 2015 update

 • Aşağıdakiler dahil birçok alanda performans iyileştirmeleri uygulanmıştır:Performance improvements have been implemented in several areas including:

  • Yalnızca lisans sunucuları kullanılırken birincil lisans sunucusundan yayımlama.Publish from primary licensing server when using license-only servers.
  • Ağ bağlantısı olmadığında RMS SDK 2.1’in daha hızlı başarısız olması.RMS SDK 2.1 fails faster when there is no network connection.
 • Hata iletilerini ve sorun giderme deneyimini geliştirmeye yönelik çok sayıda güncelleştirme.Many updates to improve error messaging and troubleshooting experience.

 • Ayrıca Desteklenen platformlar listeleri de güncelleştirilmiştir.Note also that the Supported platforms listing is also updated.

 • Üretim öncesi ortamı ve uygulama bildirimi kullanımı gereksinimi 2,1 RMS SDK kaldırılmıştır.The need for the pre-production environment and the use of an application manifest has been removed from the RMS SDK 2.1. Bu geliştirici belgeleri kümesinin bu bölümleri kaldırıldı ve belgeler genel olarak basitleştirilip yeniden düzenlendi.These sections of this developer documentation set have been removed and the overall documentation simplified and reorganized.

Mayıs 2015 güncelleştirmesiMay 2015 update

Nisan 2015 güncelleştirmesiApril 2015 update

 • Belge izleme artık bir dizi yeni API ile mümkündür.Document tracking is now possible through a set of new APIs. Daha fazla bilgi için bkz. İçerik İzleme.For more information, see Tracking Content.

 • Şifreleme türü - Şifreleme paketinin seçimi için API düzey denetimi artık desteklenmektedir.Encryption type - We now support API level control for selection of the encryption package. Daha fazla bilgi için bkz. Şifreleme ile çalışma.For more information, see Working with encryption.

  Burada, API'imizde artık IPC_ile_kullanım dışı_şifreleme algoritmaları bayrağını kullanıma sunmuyoruz._   Note  We will no longer be exposing the IPC_LI_DEPRECATED_ENCRYPTION_ALGORITHMS flag in our API. Bu durum, bu bayrağa başvurmaları durumunda gelecekteki uygulamaların artık derlenmeyeceği, ancak bayrağı API kodunda özel olarak değerlendirdiğimizden daha önce oluşturulan uygulamaların çalışmaya devam edeceği anlamına gelir.This means that future apps will no longer compile if they reference this flag, but apps already built will continue to work since we will honor the flag privately in the API code. Sadece bir bayrak değiştirilerek, eski kullanım dışı şifreleme algoritmaları bayrağının avantajından hala yararlanılabilir.Getting the benefit of the old deprecated encryption algorithms flag can still be achieved simply by changing a flag. Daha fazla bilgi için bkz. Şifreleme ile çalışma.For more information, see Working with encryption.

 • API mod değerleri olarak IPC_API_MODE_SERVER kullanan Sunucu Modu Uygulamaları için artık bir uygulama bildirimi gerekmez.Server Mode Applications, those using an API mode values of IPC_API_MODE_SERVER, no longer require an application manifest. Uygulamanızı bir üretim RMS sunucusuna karşı sınayabilirsiniz ve üretim ortamına geçiş yaparken bir üretim lisansı almanız gerekli değildir.You can test your application against a production RMS server and are not required to obtain a production license when switching to production environment. Sunucu modu uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Uygulama türleri.For more information on server mode applications, see Application types.

 • Günlük kaydı artık hem dosya hem de Windows yöntemleri için Olay İzleme ile uygulanmaktadır.Logging is now implemented through both file and Event Tracing for Windows methods.

 • Windows 7 SP1 veya Windows Server 2008 R2 makinesi üzerinde çalışıyorsanız "Önemli geliştirici notları" altındaki nota bakın.If you're running on a Windows 7 SP1 or Windows Server 2008 R2 machine, see the note following under "Important developer notes".

Ocak 2015 güncelleştirmesiJanuary 2015 update

 • Desteklenen korumalı dosya (pfile) boyutu artışı - Bundan böyle bir gigabayttan (1 GB) büyük pfile boyutları desteklenmektedir.Supported protected file (pfile) size increase - Now supports pfile sizes greater than one gigabyte (1 GB). Pfile’lar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Desteklenen Dosya Biçimleri.For more information on pfiles, see Supported File Formats.

 • Daha iyi tanılama için geliştirilmiş günlük kaydı - Günlük kaydı düzeyleri gözden geçirilmesi gereken iletiler için HATA veya UYARI ifadesini gösterir.Improved logging for better diagnostics - Logging levels will show ERROR or WARNING for messages that should be reviewed. Hala görüntülenen özel durumlar da dahil olmak üzere diğer tüm iletiler bilgiolarak günlüğe kaydedilir.All other messages, including exceptions, which are still displayed, will be logged as INFO.

  Hiçbir ayrıntıyı kaybetmemek için bu yaklaşım seçilmiştir.We chose this approach so that you won't lose any details. Şu anda yalnızca önemli iletiler UYARI düzeyi ile gösterilmektedir.Now, only the important messages are shown with level as WARNING.

 • Şirket şablonlarını alma – Müşteri raporlarına ve geri bildirimlerine göre şablon alma kodunda önemli düzeltmeler.Acquiring Company templates – substantial fixes to the template acquire code, based on customer reports and feedback.

 • Geliştirilmiş yerelleştirme tutarlılığıImproved localization consistency

Ekim 2014 güncelleştirmesiOctober 2014 update

Temmuz 2014 güncelleştirmesiJuly 2014 update

SDK 'nın dosya API bileşeni genişletildi ve aşağıdaki özellikleri sunmaktadır:The File API component of SDK has been extended and offers the following features:

Nisan 2014 güncelleştirmesiApril 2014 update

 • Özellikle büyük PFiles için Dosya API’si bellek kullanımı önemli ölçüde iyileştirilmiştir.File API memory usage, especially for large PFiles has been improved significantly.

 • İçerik Kimliğine artık IPC_LI_CONTENT_ID özelliği aracılığıyla yazılabilmektedir.Content ID is now writable via the property IPC_LI_CONTENT_ID. Daha fazla bilgi için bkz. Lisans özelliği türleri.For more information, see License property types.

 • Üretim bildirimi gereksinimi - RMS özellikli uygulamanız/hizmetiniz sunucu modunda çalışırken bundan böyle bildirim gerekli değildir.Production manifest requirement - When your RMS enabled application/service is being run in server mode, we will not require a manifest anymore. Daha fazla bilgi için bkz. Uygulama türleri.For more information, see Application types.

 • Belge güncelleştirmeleriDocumentation updates

  En iyi test yöntemi - Azure RMS ile test etmeden önce şirket içi sunucunun kullanımına ilişkin yönergeler eklenmiştir.Testing best practice - guidance added for use of on-premise server before testing with Azure RMS. Daha fazla bilgi için, bkz. Hizmet uygulamanızın bulut tabanlı RMS ile çalışmasını sağlama.For more information, see Enable your service application to work with cloud based RMS.

Önemli geliştirici notlarıImportant developer notes

 • Tüm dosya türleri için yerel destekNative support for all file types

  Bu Rights Management Services SDK 2,1 sürümü ile herhangi bir dosya türü (uzantısı) için yerel destek eklenebilir.Native support can be added for any file type (extension) with this release of Rights Management Services SDK 2.1. Örneğin, herhangi bir <ext> uzantısı için (Office ve pdf dışında), uzantının yönetim yapılandırması “YEREL” ise *.p<ext> kullanılır.For instance, for any extension <ext> (non-office and pdf), *.p<ext> will be used if the admin configuration for that extension is "NATIVE".

  Desteklenen dosya türleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Dosya API’si yapılandırması.For more information on supported file types, see File API configuration.

 • Windows 7 SP1 ve Windows Server 2008 R2 SP1 makineler güncelleştirme olmadan, KB2533623, herhangi bir Office dosyasını koruyan aşağıdaki hata ile karşılaşabilir "parametresi hatalı.Windows 7 SP1 and Windows Server 2008 R2 SP1 machines without the update, KB2533623, may have the following error protecting any office file "The parameter is incorrect. Hata kodu 0x80070057".Error code 0x80070057". Bunu görürseniz lütfen güncelleştirmeyi yükleyip yeniden deneyin.If you see this, please install the update and try again. Sorun yaşamaya devam ediyorsanız lütfen Beta geri bildirim diğer adına rmcstbeta@microsoft.comRMS SDK başvurun.If you’re still seeing issues, please contact RMS SDK Beta Feedback alias rmcstbeta@microsoft.com.

  Göz atın, Nisan 2015 sürümünden itibaren bu KB için yükleme işlemine bir onay eklenmiştir.  Note  As of the April 2015 release, a check has been added to the installation process for this KB.

 • Dosya API’si tümleştirmeFile API integration

  Dosya API 'sinin eklenmesiyle Active Directory Rights Management Services dosya API 'SI, aşağıdaki avantajları ve olanakları sağlar.The Active Directory Rights Management Services File API , with the addition of File API, provides the following benefits and capabilities.

  • Çeşitli dosya biçimleri tarafından kullanılan Bilgi Hakları Yönetimi (IRM) uygulamasının ayrıntılarını bilmek zorunda kalmadan gizli verileri otomatik bir şekilde koruyabilirsiniz.You can protect confidential data in an automated way without having to know the details of the Information Rights Management (IRM) implementation used by various file formats.

  • Microsoft Office dosyaları, Taşınabilir Belge Biçimi (PDF) dosyaları ve bazı diğer dosya türleri, yerel koruma kullanılarak korunabilir.Microsoft Office files, Portable Document Format (PDF) files, and selected other file types can be protected using native protection. Yerel koruma ile korunabilen dosya türlerinin tam listesi için bkz. Dosya API’si yapılandırması.For a complete list of file types that can be protected with native protection, see File API configuration.

  • Sistem dosyaları ve Office dosyaları hariç tüm dosyalar RMS Korumalı Dosya Biçimi (PFile) kullanılarak korunabilir.All files, except system files and Office files can be protected using RMS Protected File format (PFile).

  Dosya API 'SI aşağıdaki dört yeni işlev aracılığıyla uygulanır: Ipcfdecryptfile, ıpcfencryptfile, ıpcfgetserializedlicensefromfileve ıpcffileşifrelendi.The file API is implemented via the following four new functions: IpcfDecryptFile, IpcfEncryptFile, IpcfGetSerializedLicenseFromFile, and IpcfIsFileEncrypted.

  Dosya API’si, istemci bilgisayara Rights Management Service İstemcisi 2.1’in yüklenmesini ve bilgisayarın bir RMS sunucusuna bağlanabilmesini gerektirir.The File API requires that the Rights Management Service Client 2.1 be installed on the client computer and that the computer have connectivity to an RMS server. RMS sunucusu, RMS istemcisi ve işlevleri hakkında daha fazla bilgi için, RMS için BT Uzmanı belgeleri ile ilgili TechNet içeriğine bakın.For more information on RMS server, RMS client, and their functionality, see the TechNet content for IT Pro documentation for RMS.

 • Sorun: Sıfırdan bir lisans oluştururken, sahiplik haklarının açıkça verilmesi gerekir.Issue: When creating a license from scratch, ownership rights must be granted explicitly.

  Çözüm: Uygulamanızın ıpccreatelicensefromkaralamakullanarak sıfırdan bir lisans oluştururken, lisans sahibine açıkça sahip hakları eklemesi gerekir.Solution: Your application must explicitly add Owner rights to the license owner when creating a license from scratch using IpcCreateLicenseFromScratch. Daha fazla bilgi için bkz. Açık sahip hakları ekleme.For more information, see Add explicit owner rights.

 • Sorun: Bir uygulama, tanıtıcısını kullanarak aynı pencere için ıpcprotectwindow veya ıpcunprotectwindow öğesini kez çağırırsa, RMS SDK 2,1 HRESULT'de bir hata döndürür.Issue: If an application calls IpcProtectWindow or IpcUnprotectWindow twice for the same window by using its handle, RMS SDK 2.1 will return a failure in the HRESULT.

  Çözüm: Buna ilişkin belirli yönergeler için ıpcprotectwindow ve ıpcunprotectwindow öğesini' deki açıklamalar bölümüne bakın.Solution: For specific guidance on this, see the Remarks section in IpcProtectWindow and IpcUnprotectWindow.

 • Sorun: Birden çok mimaride derleme yaparken, bu kılavuzu kullanmanız gerekir.Issue: When building for multiple architectures, you must use this guidance.

  Çözüm: Farklı bir mimari için ıpcsecproc*ISV. dll dosyasını kullanmak istiyorsanız (örneğin, 64 bit SDK 'sını 64 bit bilgisayara yüklediniz ancak şimdi ıpcsecproc*ISV. dll gerektiren bir 32 bit bilgisayarda dağıtmak istiyorsanız), şunu yüklemelisiniz farklı bir bilgisayarda 32 bit SDK ve ıpcsecproc*ISV. dll dosyalarını "% PROGRAMFILES%\Microsoft Information Protection and Control" klasöründen (varsayılan konum veya SDK 'yı yüklemeyi seçtiğiniz yere) kopyalayın.Solution: If you want to use the Ipcsecproc*isv.dll for a different architecture (for example, you have installed the 64-bit SDK on a 64-bit computer but now want to deploy on a 32-bit computer that requires Ipcsecproc*isv.dll), you must install the 32-bit SDK on a different computer and copy the Ipcsecproc*isv.dll files to there from the "%PROGRAMFILES%\Microsoft Information Protection And Control" folder (the default location or wherever you chose to install the SDK).

Sık sorulan sorularFrequently asked questions

S: Varsayılan dil davranışı LCıD parametresi alan işlevlerle nasıl çalışır?Q: How does the default language behavior work with functions that take an LCID parameter?

Y: Varsayılan yerel ayar için 0 kullanın.A: Use 0 for the default locale. Bu durumda AD RMS Client 2,1, aşağıdaki sırayla adları ve açıklamaları arar ve kullanılabilir ilk olanı alır:In this case, AD RMS Client 2.1 looks up names and descriptions in the following sequence and retrieves the first available one:

1 - User preferred LCID.
2 - System locale LCID.
3 - The first available language specified in the Rights Management Server (RMS) template.

Hiçbir ad ve açıklama alınamazsa hata döndürülür.If no name and description can be retrieved, an error is returned. Belirli bir LCID için yalnızca bir ad ve açıklama olabilir.There can be only one name and description for a specific LCID.