Decimal.Division(Decimal, Decimal) Operatör

Tanım

Belirtilen iki Decimal değerini böler.Divides two specified Decimal values.

public:
 static System::Decimal operator /(System::Decimal d1, System::Decimal d2);
public static decimal operator / (decimal d1, decimal d2);
static member ( / ) : decimal * decimal -> decimal
Public Shared Operator / (d1 As Decimal, d2 As Decimal) As Decimal

Parametreler

d1
Decimal

Kar payı.The dividend.

d2
Decimal

Bölen.The divisor.

Döndürülenler

Decimal

d1 d2bölme sonucu.The result of dividing d1 by d2.

Özel durumlar

d2 sıfırdır.d2 is zero.

Dönüş değeri MinValue veya MaxValuedaha küçük.The return value is less than MinValue or greater than MaxValue.

Açıklamalar

Division yöntemi, Decimal değerleri için Bölme işlecinin işlemini tanımlar.The Division method defines the operation of the division operator for Decimal values. Bu, aşağıdaki gibi bir kod sağlar:It enables code such as the following:

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   Decimal number1 = 16.8m;
   Decimal number2 = 4.1m;
   Decimal number3 = number1 / number2;
   Console.WriteLine("{0:N2} / {1:N2} = {2:N2}",
            number1, number2, number3);
  }
}
// The example displays the following output:
//    16.80 / 4.10 = 4.10
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim number1 As Decimal = 16.8d 
   Dim number2 As Decimal = 4.1d 
   Dim number3 As Decimal = number1 / number2
   Console.WriteLine("{0:N2} / {1:N2} = {2:N2}", 
            number1, number2, number3)
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    16.80 / 4.10 = 4.10

Kullandığınız dil özel işleçleri desteklemiyorsa, bunun yerine Divide yöntemini çağırın.If the language you're using doesn't support custom operators, call the Divide method instead.

Bu işlecin eşdeğer yöntemi Decimal.Divide(Decimal, Decimal)The equivalent method for this operator is Decimal.Divide(Decimal, Decimal)

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.