HtmlButton.CausesValidation Özellik

Tanım

Denetim tıklandığında doğrulamanın gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğini gösteren bir değer alır veya ayarlar HtmlButton .Gets or sets a value indicating whether validation is performed when the HtmlButton control is clicked.

public:
 property bool CausesValidation { bool get(); void set(bool value); };
public:
 virtual property bool CausesValidation { bool get(); void set(bool value); };
public bool CausesValidation { get; set; }
public virtual bool CausesValidation { get; set; }
member this.CausesValidation : bool with get, set
Public Property CausesValidation As Boolean
Public Overridable Property CausesValidation As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

trueHtmlButtondenetim tıklandığında doğrulama gerçekleştirilirse; Aksi durumda, false .true if validation is performed when the HtmlButton control is clicked; otherwise, false. Varsayılan değer: true.The default value is true.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, CausesValidation sayfa doğrulamasının oluşmasını önlemek için özelliğinin nasıl kullanılacağını gösterir.The following code example demonstrates how to use the CausesValidation property to prevent page validation from occurring. ValidateYöntemin her doğrulama denetimini bağımsız olarak etkinleştirdiğine unutmayın.Note that the Validate method activates each validation control independently.


<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

<head>
  <title> HtmlButton CausesValidation Example </title>
<script runat="server">

   void SubmitButton_Click(Object sender, EventArgs e)
   {
     
     // Determine which button was clicked.
     switch(((HtmlButton)sender).ID)
     {

      case "CityQueryButton":

        // Validate only the controls used for the city query.
        CityReqValidator.Validate();

        // Take the appropriate action if the controls pass validation. 
        if (CityReqValidator.IsValid)
        {
         Message.InnerHtml = "You have chosen to run a query for the following city: " + 
           CityTextBox.Value;
        }

        break;

      case "StateQueryButton":

        // Validate only the controls used for the state query.
        StateReqValidator.Validate();

        // Take the appropriate action if the controls pass validation.
        if (StateReqValidator.IsValid)
        {
         Message.InnerHtml = "You have chosen to run a query for the following state: " + 
           StateTextBox.Value;
        }

        break;

      default:

        // If the button clicked is not recognized, erase the message on the page.
        Message.InnerHtml = "";

        break;

     }
    
   }

  </script>

</head>

<body>

  <form id="form1" runat="server">

   <h3> HtmlButton CausesValidation Example </h3>

   <table border="1" cellpadding="10">
     <tr>
      <td>
        <b>Enter city to query.</b> <br />
        <input id="CityTextBox" 
           type="Text"
           runat="server"/>
        <asp:RequiredFieldValidator ID="CityReqValidator"
          ControlToValidate="CityTextBox"
          ErrorMessage="<br />Please enter a city."
          Display="Dynamic"
          EnableClientScript="False"
          runat="server"/>
      </td>
      <td valign="bottom">
        <button id="CityQueryButton"
            causesvalidation="False"
            onserverclick="SubmitButton_Click"
            runat="server">
         Submit
        </button>
      </td>
     </tr>

     <tr>
      <td>
        <b>Enter state to query.</b> <br />
        <input id="StateTextBox" 
           type="Text" 
           runat="server"/>
        <asp:RequiredFieldValidator ID="StateReqValidator"
          ControlToValidate="StateTextBox"
          ErrorMessage="<br />Please enter a state."
          Display="Dynamic"
          EnableClientScript="False"
          runat="server"/>
      </td>
      <td valign="bottom">
        <button id="StateQueryButton"
            causesvalidation="False"
            onserverclick="SubmitButton_Click"
            runat="server">
         Submit
        </button>
      </td>
     </tr>

   </table>

   <br /><br />

   <span id="Message"
      runat="Server"/>


  </form>

</body>
</html>

<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

<head>
  <title> HtmlButton CausesValidation Example </title>
<script runat="server">

   Sub SubmitButton_Click(sender As Object, e As EventArgs)
     
     ' Determine which button was clicked.
     Select Case (CType(sender, HtmlButton)).ID

      Case "CityQueryButton"

        ' Validate only the controls used for the city query.
        CityReqValidator.Validate()

        ' Take the appropriate action if the controls pass validation. 
        If CityReqValidator.IsValid Then
      
         Message.InnerHtml = "You have chosen to run a query for the following city: " & _ 
           CityTextBox.Value
        
        End If

      Case "StateQueryButton"

        ' Validate only the controls used for the state query.
        StateReqValidator.Validate()

        ' Take the appropriate action if the controls pass validation.
        If StateReqValidator.IsValid Then
        
         Message.InnerHtml = "You have chosen to run a query for the following state: " & _ 
           StateTextBox.Value
        
        End If

      Case Else

        ' If the button clicked is not recognized, erase the message on the page.
        Message.InnerHtml = ""

     End Select
    
   End Sub

  </script>

</head>

<body>

  <form id="form1" runat="server">

   <h3> HtmlButton CausesValidation Example </h3>

   <table border="1" cellpadding="10">
     <tr>
      <td>
        <b>Enter city to query.</b> <br />
        <input id="CityTextBox" 
           type="Text"
           runat="server"/>
        <asp:RequiredFieldValidator ID="CityReqValidator"
          ControlToValidate="CityTextBox"
          ErrorMessage="<br />Please enter a city."
          Display="Dynamic"
          EnableClientScript="False"
          runat="server"/>
      </td>
      <td valign="bottom">
        <button id="CityQueryButton"
            causesvalidation="False"
            onserverclick="SubmitButton_Click"
            runat="server">
         Submit
        </button>
      </td>
     </tr>

     <tr>
      <td>
        <b>Enter state to query.</b> <br />
        <input id="StateTextBox" 
           type="Text" 
           runat="server"/>
        <asp:RequiredFieldValidator ID="StateReqValidator"
          ControlToValidate="StateTextBox"
          ErrorMessage="<br />Please enter a state."
          Display="Dynamic"
          EnableClientScript="False"
          runat="server"/>
      </td>
      <td valign="bottom">
        <button id="StateQueryButton"
            causesvalidation="False"
            onserverclick="SubmitButton_Click"
            runat="server">
         Submit
        </button>
      </td>
     </tr>

   </table>

   <br /><br />

   <span id="Message"
      runat="Server"/>


  </form>

</body>
</html>

Açıklamalar

Varsayılan olarak, bir denetim tıklandığında sayfa doğrulaması gerçekleştirilir HtmlButton .By default, page validation is performed when an HtmlButton control is clicked. Sayfa doğrulama, sayfadaki doğrulama denetimiyle ilişkili giriş denetimlerinin, doğrulama denetimi tarafından belirtilen doğrulama kurallarını geçirip geçirmeyeceğini belirler.Page validation determines whether the input controls associated with a validation control on the page all pass the validation rules specified by the validation control.

Özelliği kullanarak bir denetime tıklandığında, hem istemcide hem de sunucuda doğrulamanın yapılıp yapılmayacağını belirtebilir veya belirleyebilirsiniz HtmlButton CausesValidation .You can specify or determine whether validation is performed on both the client and the server when an HtmlButton control is clicked by using the CausesValidation property. Doğrulamanın gerçekleştirilmesini engellemek için CausesValidation özelliğini olarak ayarlayın false .To prevent validation from being performed, set the CausesValidation property to false.

Bu özellik, ServerClick bir iptal veya sıfırlama düğmesine tıklandığında sayfa doğrulamasının oluşmasını önlemek için olay işleyicisinde yaygın olarak kullanılır.This property is commonly used in the event handler for the ServerClick event to prevent page validation from occurring when a Cancel or Reset button is clicked.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.