Identity Manager sürüm sürümü geçmişiIdentity Manager version release history

Microsoft Identity Manager takım güncelleştirmeleri düzenli olarak yayınlar.The Microsoft Identity Manager team regularly releases updates. Bu makale, yayımlanan sürümlerin izlenmesini sağlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.This article is designed to help you keep track of the versions that have been released. Daha sonra en son hizmet paketi ve düzeltme güncelleştirme sürümünde olup olmadığınızı veya yükseltmeniz gerekip gerekmediğini belirleyebilirsiniz.You can then determine whether you are already on the latest service pack and hotfix update version, or if you need to upgrade.

Not

Bu makale yalnızca MıM eşitleme, hizmet ve Portal, istemci, CM ve PAM bileşenlerinin sürümlerini açıklar.This article only describes releases of the MIM Sync, Service and Portal, client, CM and PAM components. Hangi bileşenlere ihtiyacınız olduğundan emin misiniz?Not sure what components you need? Bkz. lisanslama ve indirmeleri Microsoft Identity Manager.See Microsoft Identity Manager licensing and downloads.

Microsoft BHOLD Suite bileşenleri için sürüm geçmişi BHOLD modülleri sürüm sürümü geçmişi' nde bulunabilir.The version history for Microsoft BHOLD Suite components can be found at BHOLD modules version release history.

Genel LDAP, genel SQL, Web Hizmetleri, PowerShell, Graph ve Lotus Domino bağlayıcıları için sürüm geçmişi, bağlayıcı sürümü yayın geçmişindebulunabilir.The version history for the Generic LDAP, Generic SQL, web services, PowerShell, Graph and Lotus Domino connectors can be found at Connector Version Release History.

MıM sürümü 4.6.263.0MIM Version 4.6.263.0

Bu düzeltme MIM CM, MıM Eşitleme Yöneticisi ve PAM bileşenleri için güncelleştirmeleri içerir.This hotfix contains updates for the MIM CM, MIM Synchronization Manager and PAM components.

MıM sürümü 4.6.258.0MIM Version 4.6.258.0

Bu düzeltme, MıM hizmeti, MıM portalı ve PAM bileşenleri için güncelleştirmeleri içerir.This hotfix contains updates for the MIM Service, MIM Portal and PAM components.

MıM sürümü 4.6.34.0MIM Version 4.6.34.0

 • Durum: MıM 2016 hizmet paketi 2 (SP2) Ekim, 2019Status: MIM 2016 Service Pack 2 (SP2) of October, 2019
 • Karşılık gelen BHOLD sürüm numarası: 6.0.62.0Corresponding BHOLD version number: 6.0.62.0

Not

Yalnızca TLS 1,2 ortamları, grup tarafından yönetilen hizmet hesapları desteği ve önceki MIM ve FIM sürümlerinden yükseltme yoluile ilgili ön koşullar ve sınırlamaların güncel listesi Için MIM dağıtım kılavuzunu okuduğunuzdan emin olun.Make sure to read MIM deployment guide for updated list of pre-requisites and limitations related to TLS 1.2 only environments, Group Managed Service Accounts support and the upgrade path from previous MIM and FIM versions.

Service Pack 2 (SP2) toplu paketi (Build 4.6.34.0) Microsoft Identity Manager (MıM) 2016 için kullanılabilir.A Service Pack 2 (SP2) rollup package (build 4.6.34.0) is available for Microsoft Identity Manager (MIM) 2016. Build 4.5.412.0 aracılığıyla önceki MıM 2016 SP1 güncelleştirmelerinin 4.4.1302.0 yerini alan toplu bir güncelleştirmedir.It is a cumulative update that replaces earlier MIM 2016 SP1 updates 4.4.1302.0 through build 4.5.412.0.

MıM 2016 hizmet paketi 2 ' deki güncelleştirmelerUpdates in MIM 2016 Service Pack 2

MıM Istemci eklentileriMIM Client addons

 • Microsoft 365 Tıkla-Çalıştır sürümü için Outlook 'a yüklenecek MıM Outlook eklentisi desteği eklendi.Added support for MIM Outlook add-on to be loaded into the Outlook for Microsoft 365 Click-To-Run version.

Hizmet ve PortalService and Portal

 • MıM hizmeti ve portalı 'nın Windows Server 2019 ' de yüklü olması ve SQL Server 2017, Exchange Server 2019, SharePoint 2019 System Center Service Manager veri ambarı 2019 kullanması için destek eklendiAdded support for MIM Service and Portal to be installed on Windows Server 2019 and use SQL Server 2017, Exchange Server 2019, SharePoint 2019, System Center Service Manager Data Warehouse 2019
 • Yalnızca TLS 1,2 ortamlarında MıM hizmeti ve Portal yüklemesi etkinleştirildi.Enabled MIM Service and Portal installation in TLS 1.2 only environments.
 • Grup yönetilen hizmet hesaplarını kullanmak için MıM hizmeti, parola sıfırlama ve parola kaydı Web siteleri, PAM Izleme hizmeti, PAM bileşen hizmeti için yükleme etkinleştirildi.Enabled installation for MIM Service, Password Reset and Password Registration web sites, PAM Monitoring Service, PAM Component Service to use group managed service accounts.
 • ' KeepSQLjobs ' yükleyici parametresi eklendi.Added ‘keepSQLjobs’ installer parameter.
 • MıM SQL Server Agent zamana bağlı işler artık ikincil SQL Always-On kullanılabilirlik grubu çoğaltmalarıyla başlamıyor.MIM SQL Server Agent temporal jobs no longer start on secondary SQL Always-On Availability Group replicas.
 • RCDC formlarında özel nesne türleri için etkin olan ' açık üye. Add ' ve ' açıkça IMember. Remove ' sanal özniteliklerini Delta değişikliklerle çalışacak şekilde etkinleştirildi.‘ExplicitMember.Add’ and ‘ExplicitMember.Remove’ virtual attributes enabled for custom object types on RCDC forms to work with delta changes.

Eşitleme HizmetiSynchronization Service

 • MıM eşitleme hizmeti 'nin Windows Server 2019 ' ye yüklenmesi için destek eklendi ve SQL Server 2017, Exchange Server 2019Added support for MIM Synchronization Service to be installed on Windows Server 2019, and use SQL Server 2017, Exchange Server 2019
 • MıM eşitleme hizmeti yüklemesi yalnızca TLS 1,2 ortamlarında etkinleştirildi.Enabled MIM Synchronization Service installation in TLS 1.2 only environments.
 • MıM eşitleme hizmeti 'nin bir grup tarafından yönetilen hizmet hesabı kullanması için yüklenmesi etkinleştirildi.Enabled installation for MIM Synchronization Service to use a group managed service account.
 • MıM Hizmeti Yönetim Aracısı için ' MIMSync hesabı kullan ' seçeneği eklendi.Added ‘Use MIMSync account’ option for MIM Service Management Agent.

Ayrıcalık erişim yönetimiPrivilege Access Management

 • ' Get-PAMRequest ' PowerShell cmdlet 'i, ek bir ' Fimrequestıd ' özelliği döndürüyor.PowerShell cmdlet ‘Get-PAMRequest’ returns an additional property 'FIMRequestID'.

MıM sürümü 4.5.412.0MIM Version 4.5.412.0

Önemli

 • ' DisplayedOwner ' öznitelik değeri doldurulmamışsa, Grup nesneleri için RCDC formu işlenemiyor.RCDC form for group objects fails to render when 'displayedOwner' attribute value is not populated. Böyle bir hata oluştuğunda grupları düzenleyemez/görüntüleyemeyeceksiniz.You will not be able to edit/view groups when such an error occurs.

Bu düzeltme, MıM Sync, MıM hizmeti, MıM portalı, MIM CM ve PAM bileşenleri için güncelleştirmeleri içerir.This hotfix contains updates for MIM Sync, MIM Service, MIM Portal, MIM CM and PAM components. Build 4.5.286.0 aracılığıyla önceki MıM 2016 SP1 güncelleştirmelerinin 4.4.1302.0 yerini alan toplu bir güncelleştirmedir.It is a cumulative update that replaces earlier MIM 2016 SP1 updates 4.4.1302.0 through build 4.5.286.0.

Önemli

MıM karma raporlama Aracısı sürüm 3.1.41.0MIM Hybrid Reporting Agent Version 3.1.41.0

MıM karma raporlama Aracısı sürüm 3.1.41.0, TLS 1,2 güncelleştirmelerini ve hata düzeltmesini içerir.MIM hybrid reporting agent version 3.1.41.0 includes updates for TLS 1.2 and a bug fix. Karma raporlama Aracısı, MıM 2016 SP1 sürümleri 4.4.1302.0 veya sonrası ve Azure AD Premium abonelikle birlikte kullanılabilir.The hybrid reporting agent can be used with MIM 2016 SP1 versions 4.4.1302.0 or later and an Azure AD Premium subscription.

MıM sürümü 4.5.286.0MIM Version 4.5.286.0

Bu düzeltme, MıM hizmeti, MıM portalı ve PAM bileşenleri için güncelleştirmeleri içerir.This hotfix contains updates for the MIM Service, MIM Portal and PAM components. .NET Framework 4,6, yükleyici için gereklidir..NET Framework 4.6 is required for the installer.

Sürüm 4.5.202.0Version 4.5.202.0

Önemli

MIM hizmetiMIM service

 • Azure MFA sunucu tümleştirmesi-alternatif Multi-Factor Authentication sağlayıcıAzure MFA Server integration -Alternate Multi-Factor Authentication provider

Ayrıcalık erişim yönetimiPrivilege Access Management

 • PAM REST API, dosya veya bütünleştirilmiş kodu yükleyemediğinden başlatılamadıPAM REST API could not be started because it could not load file or assembly

Microsoft Identity PortalMicrosoft Identity Portal

 • Portal yanlış bir tablo uzunluğu ile görüntülenirPortal are displayed with an incorrect table length
 • Portalın gelişmiş arama iletişim kutusu, kaydırma çubukları düzgün şekilde görüntülenmezAdvanced Search dialog of the Portal, the scrollbars don’t display properly
 • Dil Paketi dil paketi tanımlayıcı adı imza doğrulaması başarısız olduLanguage Pack Language Pack strong name signature verification failed

Sertifika YönetimiCertificate Management

 • REST API için yeniden yönlendirme açıklaması bağlamaBinding redirect statement for REST API

Sürüm 4.5.26.0Version 4.5.26.0

Önemli

Eşitleme hizmetiSynchronization service

 • * Grup yönetilen hizmet hesapları için destek*Support for Group Managed Service Accounts
 • * Visual Studio desteği (Visual Studio 2013, Visual Studio 2015, Visual Studio 2017)*Visual Studio Support (Visual Studio 2013,Visual Studio 2015,Visual Studio 2017)
 • MIISACTIVATE.EXE güncelleştirmeleri, gMSA desteği eklendiUpdates to MIISACTIVATE.EXE, gMSA Support added
  • gMSA: Miisactivate.exe c:\configBU\ miiserver_01. bin "contoso\mimSyncService" *non-gMSA: Miisactivate.exe c:\configBU\miiserver_01.bin “contoso\mimSyncService” *
  • gMSA: Miisactivate.exe c:\configBU\ miiserver_01. bin "contoso\mimSyncService"gMSA: Miisactivate.exe c:\configBU\miiserver_01.bin “contoso\mimSyncService”
 • MIISKMU.exe güncelleştirmeleri, gMSA desteği eklendiUpdates to MIISKMU.exe, gMSA Support added
  • non-gMSA:MIISKMU.exe/e c:\configBU\ miiserver_02. bin "/u:" contoso\mimSyncService "non-gMSA:MIISKMU.exe /e c:\configBU\miiserver_02.bin” /u:”contoso\mimSyncService”
  • gMSA:MIISKMU.exe/e c:\configBU\ miiserver_02. bin "/u:" contoso\mimSyncService "*gMSA:MIISKMU.exe /e c:\configBU\miiserver_02.bin” /u:”contoso\mimSyncService” *
 • Yenile ve Tamam düğmeleri tıklandığında güncelleştirilmiş bölüm bilgileri beklendiği gibi kaydedilirUpdated partition information is saved as expected when the Refresh then OK buttons are clicked
 • Dizine eklenebilir bir dize özniteliği dizinlenirken, beklenmeyen bir hata döndürüldü, daha açıklayıcı hata iletisi şimdi döndürüldüWhen indexing an Indexable String attribute is too long an Unexpected Error was returned, more descriptive error message is now returned
 • Windows Server 2016 ' de MıM eşitleme hizmeti yüklendiğinde metin dosya yönetimi Aracısı oluşturma, Unicode dahil bazı metin kodlama seçenekleri yoktuCreating a Text File management agent when the MIM Synchronization Service is installed on Windows Server 2016, some text encoding options, including Unicode were unavailable
 • MıM hizmeti MA bir dışarı aktarma hata iletisi geçersiz bir karakter içeriyorsa, bu, çalıştırma geçmişi girişlerinde bozulmaya neden olur.MIM Service MA If an export error message contains an invalid character, this causes corruption in the run history entries. Bu derleme, bağlayıcı alanı nesnesine kaydedilmeden önce hata iletisinden kaldırdık ve çalışma geçmişiThis build we removed from the error message before being saved to the connector space object and run history

MIM hizmetiMIM service

 • * Grup yönetilen hizmet hesapları için destek*Support for Group Managed Service Accounts
 • * Yeni tanımlanmış standart için geliştirilmiş dil desteği*Improved Language support to new defined standard
 • * FIMAutomation PowerShell cmdlet 'i Export-FIMConfig PAM yapılandırma nesnelerinin verilmesini zorlamak için "-PamConfig" bağımsız değişkeni kullanılabilir*FIMAutomation Export-FIMConfig PowerShell cmdlet the “-PamConfig” argument is available to force the PAM configuration objects to be exported
 • * FIMAutomation Export-FIMConfig PowerShell cmdlet 'i "-Request" parametresi eklendi*FIMAutomation Export-FIMConfig PowerShell cmdlet the “-request” parameter has been added
 • * Boolean öznitelikleri, bağlama oluşturulduktan sonra her zaman NULL olarak ayarlanır, düzeltmeden önce önceki Boole değeri güncellenmeyecektir*Boolean attributes are always set to NULL upon binding creation , Previous Boolean before hotfix will not be updated

Önemli

Bu, bir yapılandırma geçişinin önceden oluşturulması durumunda bir son değişiklik olabilir.This can be a breaking change if preforming a configuration migration. Yapılandırma geçişi yeni olarak kabul edildiği için yapılandırma değerlendirilmelidir ve yeni özellik için güncelleştirilmeleri gerekirConfiguration should be evaluated and updated for new feature as configuration migration is considered a new - Yeni bir nesne oluşturulurken yeni MıM Boole özniteliklerinin başlatılması yanlışImplemented initialization of new MIM Boolean attributes to false on creation new object - Kaynağa yeni Boole öznitelik bağlaması eklenirken yeni MıM Boole özniteliklerinin başlatılması yanlışImplemented initialization of new MIM Boolean attributes to false on adding new Boolean attribute binding to the resource

 • Müşteri Deneyimini Geliştirme Programı ayar yanlış olarak korunurCustomer Experience Improvement Program setting is maintained to false
 • MıM hizmeti yüklemesi, veritabanı yükseltme hatasıyla başarısız oldu: varsayılan veritabanı adı kullanılırsa, NULL değeri ' name ' sütununa eklenemiyorMIM Service installation failed with Database Upgrade error: Cannot insert the value NULL into column 'Name' if not default database name is used
 • Düzeltme durumlarında Microsoft 365 ayarı temizlenir, MıM hizmeti 'nin Exchange Online posta kutusu için şifrelenmiş parola değiştirilmezIn hotfix cases the Microsoft 365 setting would be cleared , The encrypted password for the MIM Service’s Exchange Online mailbox is not changed
 • * MıM hizmeti günlük dosyası için bir sınır yoktu, günlük kaydı varsayılan ayarı güncelleştirildi ve döngüsel günlük oluşturma özelliği uygulandı*There was no limit to the MIM Service log file created, Updated logging default setting and implemented circular logging capability

Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi ile KorumaPrivileged Access Management

 • * Grup yönetilen hizmet hesapları için destek*Support for Group Managed Service Accounts
 • * Yeni tanımlanmış standart için geliştirilmiş dil desteği*Improved Language support to new defined standard
 • Yönetilmeyen kaynakları kullanan nesneler zamanında temizlenir.Objects that use unmanaged resources are not cleared on time. Bu nesneler düzgün şekilde temizlenirthese objects will be properly cleaned up
 • * New-PAMRole PowerShell cmdlet 'i "-disableAutoApproveIfOwner" rolü için kendi onayını Reddet*New-PAMRole PowerShell cmdlet the “-disableAutoApproveIfOwner” deny self-approval for the role
  • PowerShell cmdlet 'i Get-PamRequest "-CreatedFrom", od PAM 'e özel istek filtreleme için izin verirGet-PamRequest PowerShell cmdlet the “-CreatedFrom” allows for the filtering od PAM specific request
 • * PAM modülü eklemeleri*PAM Module Additions
  • Get-PAMSetGet-PAMSet
  • Add-PAMSetMemberAdd-PAMSetMember
  • Remove-PAMSetMemberRemove-PAMSetMember
 • Uyarı (özel durum: System. ObjectDisposedException: çıkarılan bir nesneye erişilemiyor) artık PAM olay günlüğünde görünmeyecektirThe warning (Exception: System.ObjectDisposedException: Cannot access a disposed object) will no longer appear in the PAM event log
 • Set-PAMUser cmdlet 'i Delete olmadan Prıaccountname 'yi değiştirebilirSet-PAMUser cmdlet is able to change the PrivAccountName without the delete
 • New-PamRole artık "kullanılabilir" tarihin "Kimden" tarihinden daha büyük olduğunu doğrularNew-PamRole now validates that the “available to” date is greater than the “available from” date
 • "Kullanılabilir" ve "kullanılabilir" değerleri Get-PAMRole PowerShell cmdlet 'i tarafından döndürülürThe “Available From” and “Available To” values are returned by the Get-PAMRole PowerShell cmdlet
 • Get-PamRequest cmdlet filtresi artık düzgünThe Get-PamRequest cmdlet filter is now properly
 • * Set-PamGroup cmdlet 'i artık Active Directory gölge sorumlusu Grup nesnesini güncelleştirebiliyor*Set-PamGroup cmdlet is now able to update the Active Directory shadow principal group object
 • Kullanıcı bir role aday olarak bağlanmışsa Remove-PamUser PowerShell cmdlet 'i belirsiz bir hata iletisiyle başarısız olur.Remove-PamUser PowerShell cmdlet fails with an unclear error message, if the user is linked to a Role as a candidate. Artık cmdlet 'e istemci tarafı doğrulaması eklendi ve döndürülen özel durum açıklığa kavuşturulduNow client-side validation was added to the cmdlet, and the exception returned was clarified
 • Değişiklik modu PAM hesapları yapılandırma için gösterilmezChange Mode PAM accounts are not exposed for configuration
  • PAM REST API hesabıPAM Rest API account
  • PAM bileşeni hizmet hesabıPAM Component service account
  • PAM Izleme hizmeti hesabıPAM Monitoring service account

Microsoft Identity PortalMicrosoft Identity Portal

 • * Grup yönetilen hizmet hesapları için destek*Support for Group Managed Service Accounts
 • * Yeni tanımlanmış standart için geliştirilmiş dil desteği*Improved Language support to new defined standard
 • Kimlik seçici denetimi, denetim metni sarmalama yerine dinamik olarak genişyor gibi görünüyorIdentity Picker control, the control seems to dynamically grow its width rather than wrapping the text
 • Portal, açılan iletişimler Internet Explorer 'da (IE) görüntülerken düzgün görüntülenmiyorPortal, popup dialogs aren’t displayed properly when viewing in Internet Explorer (IE) 10
 • Başlık çubuğu metnindeki Kiril sembolleri doğru şekilde görüntülenirCyrillic symbols in the title bar text is displayed correctly
 • Açılır pencereler artık Internet Explorer 'da görüntülendiklerinde görüntülenen ek kaydırma çubuğuna sahip değildirPopup windows no longer have the extra scroll bar displaying, when viewed in Internet Explorer
 • "Import Workflow Definition" alma işlemi, bir özel durum oluşturur ve kurtarır ve bir eşitleme kuralı etkinliğinin iş akışı tanımına eklenmesine izin verirFailed “Import Workflow Definition” properly throws an exception and recovers, allowing a Synchronization Rule activity to be added to the workflow definition
 • Varsayılan web.config eklendi added to default web.config
 • DistinguishedName 'dir içindeki özel karakterler artık Self-Service parola sıfırlamasının kullanıcının parolasını sıfırlamasını engeller Active DirectorySpecial characters in the distinguishedName no longer prevents Self-Service Password Reset from resetting the user’s password in the Active Directory
 • Cümlelerde iyileştirmeler, ekranda doğru şekilde yerelleştirilmiştirImprovements in the sentences are properly localized in the display
 • Outlook için MıM eklentisi eksik Outlook birlikte çalışma ikililerinin bir kopyasını içerirMIM Add-in for Outlook includes a copy of the missing Outlook interop binaries

Sertifika YönetimiCertificate Management

 • MIM CM modern uygulama aracılığıyla sanal akıllı kartı yenileme, Kullanıcı yasak özel durum alırRenewing a virtual smart card through the MIM CM Modern App, user receives Forbidden exception
 • * Yeni tanımlanmış standart için geliştirilmiş dil desteği*Improved Language support to new defined standard
 • PIN yardımcı programı "CLD, akıllı kart PIN 'ini değiştirmeye çalışırken bir hatayla karşılaştı.PIN Utility “CLM has encountered an error while trying to change Smart Card PIN. Yanlış sayıda bağımsız değişken veya geçersiz özellik ataması. "Wrong number of Arguments or Invalid Property Assignment.”
 • 4.4.1302.0 'den 4.4.1459 'den sonraki bir yapıya MıM sertifika yetkilisi modüllerine güncelleştirme, kurulum başarısız olurUpdate to the MIM Certificate Authority Modules from 4.4.1302.0 to a build later than 4.4.1459, the setup fails
 • Yenileme, kaydetme ve değiştirme işlemleri için modern uygulama, istek geçmişi kaydedildiği gibi tüm istek durumu öğelerini içermezModern App for Renew, Enroll, and Replace operations, the request history doesn’t contain all request status items as are recorded
 • Çevrimiçi güncelleştirme tamamlanmaz ve "kayıt başka bir kullanıcı tarafından güncelleştirildi veya silindi" özel durumunu döndürür.Online Update doesn’t complete and returns the exception “Record has been updated or deleted by another user.”
 • Sertifika Yönetim Portalı "sertifika Indirme" bağlantısı, sertifika indirme (. cer dosyası) çok büyükThe “Download Certificate” link in the Certificate Management Portal, the certificate download (.cer file) was too large
 • MıM sertifika yönetimi toplu Istemcisi hem TLS 1,1 hem de TLS 1,2 ile birlikte çalışacaktır.MIM Certificate Management Bulk Client will work with both TLS 1.1 and TLS 1.2.

Sürüm 4.4.1749.0Version 4.4.1749.0

Düzeltilen sorunlarFixed issues

MıM sürüm 4.4.1749.0 'de aşağıdaki sorunlar düzeltildi.The following issues have been fixed in MIM version 4.4.1749.0.

Eşitleme hizmetiSynchronization service

 • Eşitleme sunucusu etki alanının hedef etki alanı ile güven ilişkisi olmadığında parola sıfırlama yordamı başarısız olur.Password reset routine fails when Synchronization server domain doesn't have trust relationship with target domain.

MIM hizmetiMIM service

 • Veritabanı yükseltme hatası. Veritabanı yükseltme günlüğüne bir yabancı anahtar kısıtlaması ihlali özel durumu kaydedilir.Database upgrade failure.A foreign key constraint violation exception is recorded in the database upgrade log.
 • Self servis parola sıfırlama isteklerini yürüttüğünüzde, MıM hizmeti rastgele olarak duraklar.When you execute self-service password reset requests, the MIM Service randomly stops.
 • Hesaplama, doğru üyeliği yansıtamazsa başarısız olur.Set calculation fails to reflect correct membership. Bir dinamik küme veya grup filtresinde başvuruluyorsa bir özniteliğe yönelik bağlamayı silemezsiniz.You cannot delete a binding for an attribute if it's referenced in a dynamic set or group filter.
 • MıM hizmeti, onayları Outlook için MıM eklentisi aracılığıyla yanıtladığı Exchange Online ile Istek onaylama senaryosu için çalışmadı.The MIM Service did not work for the Request Approval scenario with Exchange Online where approvals are responded to through the MIM Add-in for Outlook.
 • Ülke kodu olmayan msidmPhoneGatePhoneNumber özniteliği MFASettings.xml DefaultCountryCode değerini kullanmaz.The msidmPhoneGatePhoneNumber attribute without a Country Code does not use the DefaultCountryCode value in MFASettings.xml.
 • Küme üyelikleri, FIM_TemporalEventsJob bağlı olmadan dinamik olarak güncellenebilir.Set memberships can be updated dynamically without having to rely on the FIM_TemporalEventsJob.
 • Eşitleme kuralları, adları karma veya sterlin simgesini (#) içeren öznitelikler için öznitelik akışı kurallarının oluşturulmasını desteklemez.Synchronization Rules don't support the creation of attribute flow rules for attributes whose names include the hash or pound symbol (#).  

Ayrıcalık erişim yönetimiPrivilege Access Management

 • New-PAMDomainConfiguration PowerShell cmdlet 'i, etki alanı güven yapılandırması için yanlış bir değer ayarlıyor (Bu bilinmeyen istek parametresi işlenemiyor).New-PAMDomainConfiguration PowerShell cmdlet sets an incorrect value for domain trust configuration resulting in error (This unknown request parameter cannot be processed).

Microsoft Identity PortalMicrosoft Identity Portal

 • Kimlik Yönetim Portalı ana ekranında bir özel durum görüntülenir ve bir kapatma düğmesi de görüntülenir.An exception is displayed in the main screen of the Identity Management Portal, and a Close button also appears.

 • Düğme öğe silme penceresinde yanlış şekilde görüntülendi.Buttons displayed incorrectly in Delete Item window.Bu sorun, Internet Explorer, Firefox ve Chrome 'da oluştu.  This issue occurred in Internet Explorer, Firefox, and Chrome.

 • Arama düğmesi, yetkilendirme iş akışındaki onay etkinliği penceresindeki kaynak seçicisi düğmesine örtüşüyor.The Lookup button overlaps the Resource Picker button on an Approval activity window in the Authorization workflow. Bu sorun, Internet Explorer, Firefox ve Chrome 'da oluştu.This issue occurred in Internet Explorer, Firefox, and Chrome. 

 • Grup Özellikleri açılır penceresinde düğme alanı, üyeleri Sil denetimindeki ListView gezinti denetimleriyle örtüşüyor.In the Group properties popup, the button area overlaps the listview navigation controls on the Delete Members control.Bu sorun, Internet Explorer, Firefox ve Chrome 'da oluştu.  This issue occurred in Internet Explorer, Firefox, and Chrome.

 • Birden çok UI öğesi doğru görüntülenmiyor.Multiple UI elements aren't displayed correctly. Aşağıdaki öğeler düzeltildi:The following elements are fixed:

  • Bazı özellik sayfalarında yukarı ve aşağı okları.Up and down arrows in some property sheets.
  • Bazı sayfaların ve iletişim kutularının altındaki boş alan.Empty space at the bottom of some pages and dialog boxes.
  • Açılan pencere paylaşımları eksik.Missing popup overlays.
 • Filtre oluşturucuyu ürünün çeşitli alanlarında (Gelişmiş arama gibi) kullandığınızda, bir değer Seç iletişim kutusunda Tamam düğmesine tıklandığında, Add ifadesinde bir nesne yoksa, filtre Oluşturucu "takılı" olur.When you use the filter builder in various areas of the product (such as Advanced Search), the filter builder would get “stuck” if the OK button on a select value dialog box is clicked without an object selected in the add statement area.

 • Eşitleme kuralı düzenleme iletişim kutusunda yeni öznitelik akışı açılan penceresi Chrome 'da beklendiği gibi çalışmadı.The New Attribute flow popup in a Synchronization Rule edit dialog didn't work as expected in Chrome.

 • Bir nesne yönetimi ekranında (dağıtım grupları gibi), onay kutusu kullanılarak birden fazla nesne seçilirse ve nesneler uzun görünen adlara sahiptir.In an object management screen(such as Distribution Groups), if multiple objects are selected by using the check-box and the objects have long display names. Artık iletişim kutusu, denetimin tarayıcı ekranının sonundan daha fazla genişlememesi için dikey olarak boyutlarıdır.Now dialog sizes vertically so that the control doesn’t extend past the end of the browser screen.

 • Bir nesne yönetimi veya liste ekranında (örneğin, dağıtım grupları), seçili öğeler denetimi ekranı doğrudan Tablo listelerinde listelenen son nesnenin altında olacak şekilde taşıyabilir.In an object management or list screen (such as Distribution Groups), the selected items control may move up the screen to be directly under the last object listed in the table lists.

 • Safari tarayıcısında filtre Oluşturucu (Gelişmiş arama gibi) işlevsiz.The filter builder (such as advanced search) in the Safari browser is nonfunctional.

 • öznitelik değerlerini görüntüleyen Portal iletişim kutuları, daha kısa sözcükler, sola hizalı olması yerine arasında çok fazla boşluk olan hücre boyunca dağıtılır.portal dialog boxes that display attribute values, the shorter words are distributed throughout the cell with lots of white space in between rather than being left-aligned. 

 • Bazı tarayıcı sürümlerinde, öğe seçimi değiştirildiğinde seçili öğeler güncellenmez.In some browser versions, the Selected Items is not updated when the item selection is changed.

 • İletişim kutusu sekmeleri ve Tab tuşu kullanılarak gezindiği zaman Pano vurgulanmasını Kopyala.Dialog tabs and Copy to Clipboard highlight when navigated to by using the tab key. 

 • Internet Explorer 10 ' da, bir nesne kılavuz görüntüsünü (örneğin, dağıtım grupları) görüntülediğinizde, "yukarıdaki arama 'yı kullanarak istediğiniz dağıtım gruplarını bul" başlığı, iletişim kutusunun ortasında görüntülenmek yerine düğme şeridinin bir parçasını görüntüler.In Internet Explorer 10, when you view an object grid display (such as Distribution Groups), the “Find the distribution groups you want using the search above” banner overlays part of the button ribbon rather than displaying in the middle of the dialog box. 

 • MıM portalına bir güncelleştirme yükledikten sonra, portalın Internet Explorer 'da görüntülenmesi başarısız olur.After installing an update to the MIM Portal, the display of the Portal in Internet Explorer fails.

 • Firefox tarayıcısında gelişmiş arama 'yı kullandığınızda, öznitelik değeri alanındaki Enter tuşuna basmak bir hata döndürür.When you use the Advanced Search in the Firefox browser, pressing the enter key on an attribute value field returns an error. 

Sertifika YönetimiCertificate Management

 • İstek oluşturan (Sertifika Yöneticisi), yürütme iznine sahip olan bir kullanıcı tarafından çoğaltılan veya unutulmuş bir isteği iptal edemiyor.A request originator (certificate manager) can't abandon a request that's duplicated or forgotten by a user who has Execution permission.
 • Modern uygulamadan TPM sanal akıllı kartını yenilemeye çalıştığınızda yasak bir özel durum döndürülür.When you try to renew TPM Virtual Smart Card from the Modern App, a forbidden exception is returned.
 • Bazı akıllı kart etkinlikleri sırasında, sertifika yönetimi veritabanına yönelik mevcut bağlantılar beklenmedik şekilde açık kalır.During some smart card activities, existing connections to the CertificateManagement database are left open unexpectedly. 
 • MIM CM Yapılandırma Sihirbazı çalıştırılmadan önce MıM sertifika yönetimi (CM) güncelleştirmesinin bir yüklemesi deneniyorsa güncelleştirme, sorunla ilgisi olmayan bir özel durumla başarısız olur.If an installation of an update to MIM Certificate Management (CM) is tried before the MIM CM Configuration Wizard being run, the update fails with an exception that appears to be unrelated to the problem.
 • MIM CM yapılandırma sihirbazının ürün sürümü bilgileri yanlış görüntülendi ve logo doğru görüntülenmiyor.The MIM CM Configuration Wizard has incorrect product version information displayed, and the logo isn’t displayed correctly. 
 • MıM sertifika yönetimi raporunun dışarıya aktarılmış verileri rapor verilerinden farklıdır.The exported data for a MIM Certificate Management report differs from the report data.Sütun verileri her zaman sütun başlıkları ile eşleşmez.  The column data doesn’t always match the column headings.

Sürüm 4.4.1642.0Version 4.4.1642.0

Düzeltilen sorunlarFixed issues

MıM sürüm 4.4.1642.0 'de aşağıdaki sorunlar düzeltildi.The following issues have been fixed in MIM version 4.4.1642.0.

Eşitleme HizmetiSynchronization Service

 • Eşitleme sunucusu etki alanının hedef etki alanı ile güven ilişkisi olmadığında parola sıfırlama yordamı başarısız olur.Password reset routine fails when Synchronization server domain doesn't have trust relationship with target domain.
 • Tanımlı içeri aktarma filtresi (ayırt edici adı denetleme), bir nesne, bir hayalet nesnenin eski adını kullanamadığı için, başka bir yere filtreleneceği yerde bir kuruluş biriminden taşındığında doğru çalışmaz.Declared import filter (checking distinguished name) doesn't work correctly when an object is moved from an organizational unit where it should be filtered to another where it shouldn't be because of using old name of a phantom object.
 • Yönetim Aracısı Tasarımcısı, "bölümleri ve hiyerarşileri yapılandırma" sayfasında askıda kalıyor.Management Agent Designer hangs on “Configure Partitions and Hierarchies” page.
 • Önceliği olan bir önceki değer kesildiğinde öncelik bir sonraki nesneye aktarılmaz.Precedence doesn't transfer to the next object when the previous one with precedence is disconnected.
 • Sunucu disk belleğini desteklemiyorsa, sayfalama kullanarak LDAP sunucusundaki alt kapsayıcıları arayan bir Yönetim Aracısı, hata oluşmasına neden olur.Sun One Management Agent Searching for child containers on the LDAP server using paging causes an error if the server doesn't support paging.
 • Meta veri deposu nesne türü, kilitlenme nedeniyle dinamik olarak değiştirildi.Metaverse object type is changed dynamically causing crash.

MIM HizmetiMIM Service

 • Dize sözcük sayısından az karakter içeriyorsa, Word işlevi boş dize döndürmüyor.Word function does not return empty string if string contains less than number of words.
 • Üyeler Kullanıcı arabirimini görüntüle, ölçütler başvuru içerdiğinde ve başvuru başka bir ölçüt parçasının altında olursa yanlış üyelik gösterir.View members UI shows incorrect membership when the criteria contains dereferencing and if the dereferencing happens below another criteria piece.
 • AuthZ Iş akışı, durum kalıcılığı deposunda ' iş akışı bulunamadı ' hata iletisiyle isteği reddeder.AuthZ Workflow denies request with error message 'workflow not found in state persistence store'.
 • İş akışı, MıM sorgulamak için bir listeleme kaynağı etkinliği çalıştırır ve zaman zaman başarısız olur.The workflow runs an enumerate resource activity to query MIM and it is failing intermittently.

Ayrıcalık erişim yönetimiPrivilege Access Management

 • Onaylayanın onaylanmak üzere rol içermediği durumlarda Get-PAMRequestToApprove komutunu, aday döndürmez.Get-PAMRequestToApprove commandlet does not return candidates if the approver not in the role to approve.
 • PAM yüklü olmadığında bile ilgili MPRs ve PAM gezinti çubuğu düğümü etkinleştirilir.Related MPRs and PAM Navigation Bar node are enabled even when PAM is not installed.
 • MıM hizmeti, PAM için etki alanı yapılandırması Eşitleyici 'den özel durum ve günlük uyarısı oluşturur.MIM Service throws exception and logs warning from Domain Configuration synchronizer for PAM.

Microsoft Identity PortalMicrosoft Identity Portal

 • MıM portalındaki filtre oluşturucusuna erişmek için Firefox kullanırken, iç denetimleri (açılan kutular, metin kutuları vb.) kullanamazsınız.When using Firefox to access the filter builder on the MIM portal you are unable to use the inner controls (drop-down boxes, text boxes, and so on). İlk öğesine tıklayan (yani bağlam menüsünü göstermek için tıklanana kadar) seçilemez.They cannot be selected until you first right click (that is, clicking to display the context menu).
 • Portal arama, bazı ekran çözünürlüklerinde yanlış biçimde işler.Portal Search renders incorrectly on some screen resolutions.
 • Gelişmiş aramada Takvim denetimi kesilmiş.Calendar Control in Advanced Search is Truncated.
 • Filtre Oluşturucu kullanıcı arabirimi bozuk-düzenleme modunda (yanlış yerleştirilmiş öğeler).The filter builder UI was broken – in edit mode (misplaced elements).
 • Açılan pencerede sabit boyut ve düzenleme denetimleri uygun boyutta değil.Popup had fixed size and edit controls was not proper sized.
 • Ve ana menüdeki diğer diller için dize keser.String cuts for Norway and some other languages in main menu.
 • Açılan listeden kopyalanmış URL çalışmıyor.Copied URL from popup not working.

Sertifika YönetimiCertificate Management

 • MıM self servis parola portalları.MIM Self Service Password Portals.

RaporlamaReporting

 • Raporlama için Import-FIMReportingSchemaDefinition cmdlet 'i hata vererek başarısız oluyor.Import-FIMReportingSchemaDefinition cmdlet for Reporting fails with error.

İstemci eklentisiClient add-in

 • Kullanıcı arabirimi dili, ülke kodu eşitliğini denetlemez.UI Language does not check country code equality.

Yeni özellikler ve geliştirmelerNew features and improvements

MıM sürüm 4.4.1642.0 ' ye aşağıdaki özellikler ve geliştirmeler eklenmiştir.The following features and improvements have been added in MIM version 4.4.1642.0.

MIM HizmetiMIM Service

 • En uzun istek işleme işlemlerine (doğrulama aşaması) yeniden deneme eklendi.Added retry in the longest request processing operations (Validation stage). İstek işlemenin tamamlandığını garanti etmez, ancak istekleri daha kararlı hale getirir.It doesn't guarantee that request processing is completed, but makes requests more stable. Bu çözüm varsayılan olarak devre dışıdır.The fix is disabled by default. Bu çözümü etkinleştirmek için FIMService yapılandırma dosyasının resourceManagementService bölümüne alwaysOnRetryRequestProcessingTransaction = "true" ekleyinTo enable the fix you add alwaysOnRetryRequestProcessingTransaction="true" in resourceManagementService section of FIMService config file

Sertifika YönetimiCertificate Management

 • CM sunucusunun daha yeni sürümleri eski BulkClient ile çalışabilir (4.4. xxxx. 0 ' dan daha eski değildir).Newer versions of CM Server are able to work with older BulkClient (but not older than 4.4.xxxx.0).

MıM self servis parola portallarıMIM Self-service Password Portals

 • Kullanılıyorsa, çift baytlık karakter içeren bir yanıt sağlıyorsa QAGate için uyarı gösterShow warning for QAGate if used provides an answer that contains double-byte character
 • SSPR kayıt formunda IME kullanımını etkinleştirmeye/devre dışı bırakmaya izin vermek için yapılandırılabilir özellik eklemeAdd configurable property to allow enabling/disabling IME usage on SSPR Registration form
 • SSPR maskeleri Portal Istemcisinde parola kaydı sorularıSSPR masks the Password Registration Questions on Portal Client

Sürüm 4.4.1549.0Version 4.4.1549.0

Sürüm 4.4.1302.0Version 4.4.1302.0

 • Durum: 9 Kasım 2016 için MıM 2016 hizmet paketi 1 (SP1)Status: MIM 2016 Service Pack 1 (SP1) of November 9, 2016
 • Karşılık gelen BHOLD sürüm numarası: 5.0.3355.0Corresponding BHOLD version number: 5.0.3355.0

Bu hizmet paketindeki güncelleştirmelerUpdates in this service pack

MIMMIM

 • Son kullanıcı self servis işlemleri için MIM Portal’da tarayıcılar arası uyumluluk: Bu Hizmet Paketi’yle birlikte çoğu bilinen tarayıcı için destek sunmaya başlıyoruz.MIM Portal cross-browser compatibility for end-user self-service: In this Service Pack we are introducing support for most major browsers. Kullanıcılar artık self servis grup ve profil yönetimi için MIM Portal’a Edge, Chrome ve Safari’den erişebilir ve etkileşim kurabilir.Users may now access and interact with the MIM Portal for self-service group and profile management from Edge, Chrome, and Safari.

 • Exchange Online için MIM Hizmeti desteği: MIM Hizmeti uzun bir süredir onaylar ve bildirimler için e-posta gönderip almayı desteklemektedir.MIM Service support for Exchange Online: The MIM Service has long supported sending and receiving emails for approvals and notifications. MIM, SP1’den önce yalnızca Exchange Server veya SMTP’yi destekliyordu.Prior to SP1 MIM only supported Exchange Server or SMTP. Hizmet paketi 1 ile, MıM hizmeti istekleri ve e-posta bildirimlerini bir Microsoft 365 Exchange Online hesabı kullanarak gönderip alabilir.With service pack 1, the MIM Service can send and receive requests as well as email notifications using a Microsoft 365 Exchange online account.

 • Karşıya yükleme sonrası görüntü dosyası biçimini doğrulama: MIM artık görüntüler portala yüklendikten sonra bunların dosya biçimini doğrulayabiliyor.Image file format validation on upload: MIM is now able to validate the file format of images when they are uploaded to the portal.

Privileged Access Management(PAM)Privileged Access Management(PAM)

 • Windows Server 2016 işlev düzeyi için PAM "PRIV" (burç) ormanı desteği: MIM PAM Hizmeti, Active Directory Etki Alanı Hizmetleri ormanı Windows Server 2016 işlev düzeyinde çalışan etki alanı denetleyicileri içeren bir ortamda yapılandırılabilir.PAM "PRIV" (bastion) forest support for Windows Server 2016 functional level: The MIM PAM Service may be configured in an environment with domain controllers running at the Active Directory Domain Services forest functional level of Windows Server 2016. Bir kullanıcının Kerberos anahtarı yapılandırıldıktan sonra kullanıcının rol etkinleştirmesinde kalan süreyle sınırlı olur.When configured, a user’s Kerberos ticket will be time-limited to the remaining time of their role activation.

  Not

  CORP etki alanınızda Windows Server 2012 R2 işlev düzeyindeki ormanı kullanmaya devam etmeyi tercih ederseniz, CORP etki alanı denetleyicisinde KB 2919442 ve KB 2919355 yüklenmesi önerilir.If you choose to maintain the forest functional level of Windows Server 2012 R2 in your CORP domain, it is recommended to install KB 2919442 and KB 2919355 on the CORP domain controller.

 • “PRIV” (burç) ormanına özgü gruplara ayrıcalıklı hesap yükseltimi: Yöneticiler artık “PRIV” ormanına özgü grup ve kullanıcılar konusunda MIM Hizmeti’ni bilgilendirebilir.Privileged account elevation into groups exclusive to the “PRIV” (bastion) forest: Now, administrators can inform the MIM Service of groups and users exclusive to the “PRIV” forest. Bunun yapılması, bu grupların ve kullanıcıların PAM rollerine dahil edilmesine imkan tanır.Doing this allows these groups and users to be included in PAM roles. Gruplar ve kullanıcılar bir rol için etkinleştirilebilir ve bunlara “PRIV” ormanındaki gruplara üyelik atanabilir.They can then be activated for a role and assigned membership to groups in the “PRIV” forest.

 • PAM Dağıtım Betikleri: PAM Dağıtım Betikleri, yöneticilerin PAM ortamının yüklenmesini kolaylaştırmasına olanak sağlar.PAM Deployment Scripts: PAM Deployment Scripts allow administrators to streamline the installation of the PAM environment.

 • Kimlik Doğrulama İlkesi Silosu için PAM Cmdlet’leri: Hizmet paketi 1, burç ormanınızın güvenliğini artırmak için yeni Cmdlet’ler kullanıma sunar.PAM Cmdlets for Authentication Policy Silo configuration: Service pack 1 introduces new Cmdlets to harden the security of your bastion forest. Bu Cmdlet’ler otomatik olarak bir Kimlik Doğrulama İlkesi Şablonu ile sınırlı bir Kimlik Doğrulama İlkesi Silosu oluşturur.These Cmdlets automatically create an Authentication Policy Silo, bound to an Authentication Policy Template.

  Not

  Bu Cmdlet’ler dağıtım betikleri kapsamında otomatik olarak çalıştırılır.These Cmdlets run automatically as part of the deployments scripts.

Platform desteğiPlatform support

Güncelleştirilmiş platform desteği bilgileri MIM 2016 için desteklenen platformlar adlı belgede bulunabilir.Updated platform support information may be found in the document called Supported platforms for MIM 2016. Bu hizmet paketinde desteklenen yeni platformlar SQL Server 2016, SharePoint 2016 ' i içerir.New platforms supported in this service pack include SQL Server 2016, SharePoint 2016.

Bu sürümde giderilen sorunlarIssues fixed in this release

PAMPAM

 • New-PAMGroup, PRIV ormanındaki etki alanı yerel grupları için MIM nesneleri oluşturmuyorduNew-PAMGroup did not create MIM objects for domain local groups in the PRIV forest
 • New-PAMDomainConfiguration bir “netdom” hata iletisiyle başarısız oluyorduNew-PAMDomainConfiguration would fail with a “netdom” error message
 • PAM İzleme Hizmeti PRIF ormanındaki gruplar için günlüğe uyarı kaydediyorduPAM Monitoring Service logged warnings for groups in the PRIV forest

YükseltmeHow to upgrade

Microsoft Identity Manager 2016 Service Pack 1’e yükselten müşteriler, dağıtımları için geçerli olan tüm hizmetlerde aşağıdaki kılavuzu izlemelidir.Customers upgrading to Microsoft Identity Manager 2016 Service Pack 1 should follow the below guidance on all services applicable to their deployment.

Not

Forefront Identity Manager 2010 R2 SP1 veya öncesini çalıştıran müşterilerin ortamlarını 2015 yılının Ağustos ayında çıkan Microsoft Identity Manager 2016’ya yükseltmesi ve ardından aşağıdaki adımları izlemesi gerekir.Customers running Forefront Identity Manager 2010 R2 SP1 or earlier must first upgrade their environment to Microsoft Identity Manager 2016 released in August of 2015, then follow the steps below.

Başlamadan önceBefore you begin

MIM hizmetini ve portalını yükseltmeden önce MIM Eşitleme motorunu yükseltmeniz gerekir.You need to upgrade the MIM Sync engine prior to upgrading the MIM service and portal. MIMService ve MIM Eşitleme veritabanlarını yedeklemeniz gerekir.You need to backup the MIMService and MIM Sync databases.

 1. Yükseltmekte olduğunuz Microsoft Identity Manager bileşenini kaldırınUninstall the Microsoft Identity Manager component you are upgrading
 2. Kaldırma işlemi tamamlandıktan sonra yükleme ortamınızda bulunan “FIMSplash.htm” adlı tanıtım sayfasını açınOnce the uninstall completes, open the splash page located on your installation media “FIMSplash.htm”
 3. Yükseltilecek MIM bileşenini seçinSelect the MIM component to upgrade
 4. Aşağıdaki istemleri izleyerek yüklemeye devam edinProceed with the installation following the prompts
  • MIM Hizmeti ve Portalı’nı Yükleme: Posta hesabı olarak Exchange Online’ı seçerken, bir sonraki sayfada Exchange Online hesabının e-posta adresini ve kimlik bilgilerini girin.MIM Service & Portal Installation: When choosing the Exchange Online as the mail account, enter the email address and credentials of the Exchange Online account on the next screen.

Sürüm 4.3.2266.0Version 4.3.2266.0

Sürüm 4.3.2195.0Version 4.3.2195.0

 • Durum: MıM 2016, 20 Mart 2016 düzeltmesi, müşterilerin desteklenmeye devam etmek için daha yeni bir sürüme yükseltilmesi gerekirStatus: MIM 2016 Hotfix of March 20, 2016, customers must upgrade to a more recent version to stay supported
 • Karşılık gelen BHOLD sürüm numarası: 5.0.3355.0Corresponding BHOLD version number: 5.0.3355.0
 • Daha fazlasını okuyun https://support.microsoft.com/kb/3134725Read more at https://support.microsoft.com/kb/3134725

Sürüm 4.3.2064.0Version 4.3.2064.0

 • Durum MıM 2016 11 Aralık 2015 düzeltmesi; müşterilerin desteklenmeye devam etmek için daha yeni bir sürüme yükseltmesi gerekirStatus MIM 2016 Hotfix of December 11, 2015; customers must upgrade to a more recent version to stay supported
 • Karşılık gelen BHOLD sürüm numarası: 5.0.3176.0Corresponding BHOLD version number: 5.0.3176.0
 • Daha fazlasını okuyun https://support.microsoft.com/kb/3092179Read more at https://support.microsoft.com/kb/3092179

Sürüm 4.3.1935.0Version 4.3.1935.0

 • Durum MıM 2016 GA, 6 Ağustos 2015; müşterilerin desteklenmeye devam etmek için daha yeni bir sürüme yükseltmesi gerekirStatus MIM 2016 GA of August 6, 2015; customers must upgrade to a more recent version to stay supported
 • Karşılık gelen BHOLD sürüm numarası: 5.0.3079.0Corresponding BHOLD version number: 5.0.3079.0