Power BI'dan Web'de yayımlamaPublish to web from Power BI

Power BI’daki Web’de yayımlama seçeneği sayesinde etkileşimli Power BI içeriğini blog gönderilerine, web sitelerine, e-postalara veya sosyal medyaya kolayca ekleyebilirsiniz.With the Power BI Publish to web option, you can easily embed interactive Power BI content in blog posts, websites, emails, or social media. Ayrıca yayımladığınız görselleri kolayca düzenleyebilir, güncelleştirebilir, yenileyebilir veya yayımlanan görsellerinizin paylaşımını durdurabilirsiniz.You can also easily edit, update, refresh, or stop sharing your published visuals.

Uyarı

Web'de yayımla seçeneğini kullandığınızda yayımladığınız rapor veya görseller, İnternet üzerindeki herkes tarafından görüntülenebilir.When you use Publish to web, anyone on the Internet can view your published report or visual. Görüntülemek için kimlik doğrulaması gerekmez.Viewing requires no authentication. Raporlarınızda toplanan ayrıntı düzeyindeki verilerin görüntülenmesini içerir.It includes viewing detail-level data that your reports aggregate. Raporu yayımlamadan önce verileri ve görselleştirmeleri herkesle paylaşmanızın uygun olduğundan emin olun.Before publishing a report, make sure it's okay for you to share the data and visualizations publicly. Gizli veya özel bilgileri yayımlamayın.Don't publish confidential or proprietary information. Bu konuda şüpheleriniz varsa yayımlamadan önce kuruluşunuzun ilkelerini inceleyin.If in doubt, check your organization's policies before publishing.

Not

İçeriğinizi bir iç portal veya web sitesine güvenli bir şekilde ekleyebilirsiniz.You can embed your content securely in an internal portal or website. Ekle veya SharePoint Online’a ekle seçeneğini kullanın.Use the Embed or Embed in SharePoint Online options. Bu seçenekler, kullanıcılarınız iç verilerinizi görüntülediğinde tüm izinlerin ve veri güvenliğinin zorunlu tutulmasını sağlar.These options ensure that all permissions and data security are enforced when your users view your internal data.

Web’de yayımlama ile ekleme kodları oluşturmaCreate embed codes with Publish to web

Web'de yayımla özelliğini, kişisel veya grup çalışma alanlarında düzenleyebildiğiniz raporlarda kullanabilirsiniz.Publish to web is available for reports you can edit in your personal and group workspaces. Sizinle paylaşılan raporlarda veya verileri korumak için satır düzeyi güvenliğe dayanan raporlarda kullanılamaz.It isn't available for reports shared with you, or ones relying on row-level security to secure data. Web'de yayımla özelliğinin desteklenmediği tüm durumların listesi için aşağıdaki Sınırlamalar bölümüne bakın.See the Limitations section below for a complete list of cases where Publish to web isn't supported. Web'de yayımla özelliğini kullanmadan önce bu makalenin üst kısmındaki Uyarı bölümünü inceleyin.Review the Warning earlier in this article before using Publish to web.

Aşağıdaki adımlar Web'de yayımla özelliğinin nasıl kullanılacağını açıklamaktadır.The following steps describe how to use Publish to web.

 1. Düzenleyebileceğiniz bir çalışma alanında bir rapor açın ve Diğer seçenekler (...) > Ekle > Web’de yayımla (genel) seçeneğini belirleyin.Open a report in a workspace that you can edit, and select More options (...) > Embed > Publish to web (public).

  Diğer seçeneklerde Web’de yayımla seçeneği

 2. Power BI yöneticiniz ekleme kodları oluşturmanıza izin vermediyse kendisiyle iletişime geçmeniz gerekebilir.If your Power BI admin hasn't allowed you to create embed codes, you may need to contact them.

  Power BI yöneticinize başvurun

  Kuruluşunuzda Web’de yayımlama özelliğini etkinleştirebilecek kişiyi bulmanıza yardımcı olması için bu makalenin devamındaki Power BI yöneticinizi bulma bölümüne bakın.For help finding the person who can enable Publish to web in your organization, see How to find your Power BI administrator later in this article.

 3. İletişim kutusunun içeriğini inceleyin ve Ekleme kodu oluştur’u seçin.Review the dialog content and select Create embed code.

  Genel bir web sitesine eklemeyi gözden geçirme

 4. Burada gösterildiği gibi uyarıyı gözden geçirin ve verilerin genel bir web sitesine eklenmeye uygun olduğunu onaylayın.Review the warning, as shown here, and confirm that the data is okay to embed in a public website. Uygunsa Yayımla'yı seçin.If it is, select Publish.

  Uyarıyı gözden geçirme

 5. İletişim kutusuyla birlikte bir bağlantı görüntülenir.A dialog appears with a link. Bağlantıyı e-postada göndermek üzere seçin veya HTML’yi kopyalayın.Select the link to send it in email, or copy the HTML. Bu bağlantıyı iFrame gibi bir koda ekleyebilir veya web sayfasına ya da bloga doğrudan yapıştırabilirsiniz.You can embed it in code such as an iFrame, or paste it directly into a web page or blog.

  Başarılı: bir bağlantı ve HTML

 6. Daha önce rapor için bir ekleme kodu oluşturduysanız ve Web'de yayımla’yı seçerseniz 2-4 arası adımlardaki iletişim kutusunu görmezsiniz.If you previously created an embed code for a report and you select Publish to web, you won't see the dialogs in steps 2-4. Bunun yerine Ekleme kodu iletişim kutusu açılır:Instead, the Embed code dialog appears:

  Kod ekleme iletişim kutusu

  Her rapor için yalnızca bir ekleme kodu oluşturabilirsiniz.You can only create one embed code for each report.

İletişim kutusunda değişiklik yaparsanız güncelleştirilmiş ayarları sayfanızda kullanmak için, güncelleştirilmiş URL’yi veya iFrame’i kopyaladığınızdan emin olun.If you make changes in the dialog, make sure to copy the updated URL or iFrame to use the updated settings in your page.

Görünüm modları için ipuçlarıTips for view modes

İçeriği bir blog gönderisine eklediğinizde genelde belirli bir ekran boyutuna sığdırmanız gerekir.When you embed content within a blog post, you typically need to fit it within a specific screen size. iFrame etiketinde yükseklik ve genişliği gerektiği şekilde ayarlayabilirsiniz.You can adjust the height and the width in the iFrame tag as needed. Ancak raporunuzun sağlanan iFrame alanına sığdığından emin olmalısınız, bu nedenle raporu düzenlerken uygun Görünüm Modunu ayarlamanız gerekir.However, you need to ensure your report fits within the given iFrame area, so set an appropriate View Mode when you're editing the report.

Aşağıdaki tabloda Görünüm Modu ve raporun eklendiği zaman nasıl görüneceği hakkında bilgiler verilmiştir.The following table provides guidance about the View Mode, and how it will appear when embedded.

Görünüm ModuView Mode Eklendiğinde nasıl görüneceğiHow it looks when embedded
PtW6b Sayfaya sığdır ayarı, raporunuzun sayfasının yükseklik ve genişliğini dikkate alır.Fit to page respects your report's page height and width. Sayfanızı 16:9 veya 4:3 gibi dinamik oranlara ayarladıysanız içeriğiniz iFrame içine sığacak şekilde ölçeklendirilir.If you set your page to dynamic ratios like 16:9 or 4:3, your content scales to fit within the iFrame. Sayfaya sığdır ayarını kullanan raporlar bir iFrame’e eklendiğinde sinemaskop etkisine maruz kalabilir. Bu durumda içerik iFrame içine sığacak şekilde ölçeklendirildikten sonra iFrame alanında gri renkli arka plan gösterilir.When embedded in an iFrame, using Fit to page can result in letterboxing: a gray background is shown in iFrame areas after the content scales to fit within the iFrame. Bu etkiyi en aza indirmek için iFrame’in yükseklik ve genişlik ayarını uygun şekilde değiştirin.To minimize letterboxing, set the height and width of the iFrame appropriately.
PtW6d Gerçek boyut, raporunuzun rapor sayfasındaki boyutunu korumasını sağlar.Actual size ensures the report preserves its size as set on the report page. Bunun sonucunda iFrame içinde kaydırma çubukları görüntülenebilir.This can result in scrollbars appearing in your iFrame. Kaydırma çubuklarının gösterilmemesi için iFrame yükseklik ve genişlik ayarını değiştirin.Set the iFrame height and width to avoid scrollbars.
PtW6c Genişliğe uydur ayarı, içeriğin iFrame’in yatay alanını doldurmasını sağlar.Fit to width ensures the content fills the horizontal area of the iFrame. Kenarlık gösterilmeye devam eder ancak içerik yatay boşluğun tamamını kullanacak şekilde ölçeklendirilir.A border is still shown, but the content scales to use all the horizontal space available.

iFrame yükseklik ve genişlik ayarlarıyla ilgili ipuçlarıTips for iFrame height and width

Web'de yayımla ekleme kodu aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi görünür:A Publish to web embed code looks like the following example:

PtW7

Genişlik ve yükseklik değerlerini el ile değiştirerek, eklediğiniz sayfada nasıl görüneceğini tam olarak belirleyebilirsiniz.You can edit the width and height manually to ensure it's precisely how you want it to fit in the page where you're embedding it.

Daha iyi bir yerleşim sağlamak için iFrame’in yükseklik değerine 56 piksel ekleyerek alt çubuğun geçerli boyutunu hesaba katabilirsiniz.To achieve a more perfect fit, you can try adding 56 pixels to the height of the iFrame to accommodate the current size of the bottom bar. Rapor sayfanızda dinamik boyut kullanılıyorsa aşağıdaki tabloda verilen değerleri kullanarak sinemaskop etkisine maruz kalmadan düzgün bir yerleşim sağlayabilirsiniz.If your report page uses the dynamic size, the table below provides some sizes you can use to achieve a fit without letterboxing.

OranRatio BoyutSize Boyut (genişlik x yükseklik)Dimension (width x height)
16:916:9 KüçükSmall 640 x 416 piksel640 x 416 px
16:916:9 OrtaMedium 800 x 506 piksel800 x 506 px
16:916:9 BüyükLarge 960 x 596 piksel960 x 596 px
4:34:3 KüçükSmall 640 x 536 piksel640 x 536 px
4:34:3 OrtaMedium 800 x 656 piksel800 x 656 px
4:34:3 BüyükLarge 960 x 776 piksel960 x 776 px

Ekleme kodlarını yönetManage embed codes

Web'de yayımla ekleme kodunu oluşturduktan sonra kodlarınızı Power BI'ın Ayarlar menüsünden yönetebilirsiniz.Once you create a Publish to web embed code, you can manage your codes from the Settings menu in Power BI. Ekleme kodlarını yöneterek belirli bir kodun içindeki hedef görseli veya raporu kaldırabilir (ekleme kodunu geçersiz kılabilir) veya ekleme kodunu alabilirsiniz.Managing embed codes includes the ability to remove the destination visual or report for a code (rendering the embed code unusable), or getting the embed code.

 1. Web'de yayımla özelliğiyle oluşturduğunuz ekleme kodlarını yönetmek için Ayarlar menüsünü açıp Ekleme kodlarını yönet'i seçin.To manage your Publish to web embed codes, open the Settings gear and select Manage embed codes.

  Ekleme kodlarını yönet

 2. Ekleme kodlarınız görüntülenir.Your embed codes appear.

  PtW9

 3. Ekleme kodunu alabilir veya silebilirsiniz.You can either retrieve or delete an embed code. Sildiğinizde, o rapor veya görsele giden tüm bağlantılar devre dışı kalır.Deleting it disables any links to that report or visual.

  PtW10

 4. Sil’i seçerseniz onaylamanız istenir.If you select Delete, you're asked for a confirmation.

  PtW11

Raporları güncelleştirme ve veri yenilemeUpdates to reports, and data refresh

Web’de yayımla ekleme kodunuzu oluşturup paylaştıktan sonra yaptığınız değişiklikler rapora yansıtılır.After you create your Publish to web embed code and share it, the report updates with any changes you make. Ekleme kodu bağlantısı anında etkin olur.The embed code link is immediately active. Bağlantıyı açan herkes bunu görüntüleyebilir.Anyone who opens the link can view it. Veriler, alındığı zamandan itibaren bir saat için önbelleğe alınır.The data is cached for one hour from the time it is retrieved. Sıkça yenilenmesi gereken veriler için Web’de yayımla seçeneğinin kullanılmasını önermiyoruz.We don’t recommend using Publish to web for data that needs to refresh frequently. Daha fazla bilgi edinmek için bu makalenin devamındaki Nasıl çalışır? bölümünü inceleyin.To learn more, see the How it works section later in this article.

Veri yenilemeData refresh

Veri yenileme işlemleri eklediğiniz raporlara veya görsellere otomatik olarak yansıtılır.Data refreshes are automatically reflected in your embedded report or visual. Power BI hizmetindeki bir içeri aktarma veri modeli için veriler yenilendiğinde, hizmet önbelleği temizleyerek verilerin hızla güncelleştirilmesini sağlar.When data is refreshed for an import data model in the Power BI service, the service clears the data cache, making data update quickly. Otomatik yenilemeyi devre dışı bırakmak için raporun kullandığı veri kümesinin zamanlamasındaki yenileme seçeneğini kullanın.To disable automatic refresh, select don't refresh on the schedule for the dataset the report uses.

Ağır kullanımHeavy usage

Rapor kısa sürede çok sayıda sorgu alırsa ağır kullanım deneyimi oluşabilir.A heavy usage experience can occur when a report receives too many queries in a short amount of time. Ağır kullanım oluştuğunda kullanıcılar, ağır kullanım süresi geçene kadar raporu görüntüleyemez veya raporla etkileşim kuramaz.When heavy usage occurs, users can't view or interact with the report until the period of heavy usage passes.

Raporunuz için bir yer tutucu resmi ayarlamanızı öneririz.We recommend setting a placeholder image for your report. Ağır kullanım oluşursa kullanıcılar yer tutucu resmi görürler.If heavy usage occurs, users see the placeholder image.

Ağır kullanım deneyimini önlemeye yardımcı olmak amacıyla, raporunuzun oluşturabileceği farklı sorgu sayısını ve veri yenileme sıklığını sınırlayın.To help avoid the heavy usage experience, limit the number of distinct queries your report can generate and the frequency of data refresh.

Power BI görselleriPower BI visuals

Power BI görselleri, Web’de yayımla işlevinde desteklenmektedir.Power BI visuals are supported in Publish to web. Web’de yayımla özelliğini kullandığınızda yayımladığınız görseli paylaştığınız kullanıcıların raporu görüntülemek için Power BI görsellerini etkinleştirmesine gerek yoktur.When you use Publish to web, users with whom you share your published visual don't need to enable Power BI visuals to view the report.

Ekleme kodu durum sütununu anlamaUnderstanding the embed code status column

Not

Sık yayımladığınız ekleme kodlarını gözden geçirin.Review the embed codes you've published often. Artık genel kullanıma açık olması gerekmeyen tüm kodları kaldırın.Remove any that no longer need to be available publicly.

Ekleme kodlarını yönet sayfası bir durum sütunu içerir.The Manage embed codes page includes a status column. Varsayılan olarak ekleme kodları Etkin durumdadır ama aşağıda listelenen durumlarda da olabilirler.By default, embed codes are Active, but could also be one of the statuses listed below.

DurumStatus AçıklamaDescription
EtkinActive Rapor İnternet kullanıcıları tarafından görüntülenebilir ve raporla etkileşim kurulabilir.The report is available for Internet users to view and interact with.
EngellendiBlocked Rapor içeriği Power BI Hizmet Kullanım Koşulları'nı ihlal ediyor.The report content violates the Power BI Terms of Service. Microsoft tarafından engellendi.Microsoft has blocked it. İçeriğin bir hata sonucu engellendiğini düşünüyorsanız desteğe başvurun.Contact support if you believe the content was blocked in error.
DesteklenmiyorNot supported Raporun veri kümesi satır düzeyi güvenlik veya desteklenmeyen başka bir yapılandırma kullanıyor.The report's dataset is using row-level security, or another unsupported configuration. Listenin tamamı için Sınırlamalar bölümüne bakın.See the Limitations section for a complete list.
İhlal edildiInfringed Ekleme kodu, tanımlanmış kiracı ilkesi kapsamının dışındadır.The embed code is outside the defined tenant policy. Bu durum genellikle, bir ekleme kodu oluşturulduktan sonra kiracıdaki Web'de yayımla ayarının, ekleme koduna sahip kullanıcı dışlanacak şekilde değiştirilmesiyle ortaya çıkar.This status typically occurs when an embed code was created and then the Publish to web tenant setting was changed to exclude the user owning the embed code. Kiracı ayarı devre dışıysa veya kullanıcının artık ekleme kodu oluşturmasına izin verilmiyorsa mevcut ekleme kodları İhlal edildi durumunda görüntülenir.If the tenant setting is disabled, or the user is no longer allowed to create embed codes, existing embed codes show an Infringed status. Ayrıntılar için bu makaledeki Power BI yöneticinizi bulma bölümüne bakın.See the Find your Power BI administrator section in this article for details.

Web’de yayımla içeriğiyle ilgili sorunları bildirmeReport a concern with Publish to web content

Bir web sitesine eklenmiş olan Web'de yayımla içeriğiyle ilgili bir sorunu bildirmek için Web’de yayımlama raporunun alt çubuğundaki Bayrak simgesini kullanın.To report a concern related to Publish to web content embedded in a website or blog, select the Flag icon in the bottom bar of the Publish to web report.

PtW12

Microsoft’a sorununuzu açıklayan bir e-posta göndermeniz istenir.You're asked to send an email to Microsoft explaining your concern. Microsoft, içeriği Power BI Hizmeti Kullanım Koşulları çerçevesinde değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirecektir.Microsoft evaluates the content based on the Power BI Terms of Service and takes appropriate action.

LisanslamaLicensing

Web'de yayımla özelliğini kullanabilmek için Microsoft Power BI kullanıcısı olmanız gerekir.You need to be a Microsoft Power BI user to use Publish to web. Raporunuzu görüntüleyen kişilerin Power BI kullanıcısı olması gerekmez.Your report viewers don't need to be Power BI users.

Nasıl çalışır? (teknik bilgiler)How it works (technical details)

Web'de yayımla özelliğini kullanarak bir ekleme kodu oluşturduğunuzda rapor, İnternet kullanıcılarına açık hale gelir.When you create an embed code using Publish to web, the report is made visible to Internet users. Rapor herkese açık olduğundan görüntüleyenler, ilerleyen zamanlarda sosyal medya üzerinden kolayca paylaşabilir.It's publicly available, so you can expect viewers to easily share the report through social media in the future. Kullanıcılar doğrudan genel URL’yi açarak veya ekli bir web sayfasında ya da blogda görüntüleyerek raporu görebilir.Users view the report either by opening the direct public URL or viewing it embedded in a web page or blog. Bunu yaptıklarında, Power BI rapor tanımını ve raporu görüntülemek için gereken sorguların sonuçlarını önbelleğe alır.As they do, Power BI caches the report definition and the results of the queries required to view the report. Bu önbelleğe alma işlemi, binlerce kullanıcının performansı etkilemeden eş zamanlı olarak raporu görüntüleyebilmesini sağlar.This caching ensures that thousands of concurrent users can view the report without impacting performance.

Veriler, alındığı zamandan itibaren bir saat için önbelleğe alınır.The data is cached for one hour from the time it is retrieved. Rapor tanımını güncelleştirmeniz (Görünüm modunu değiştirme gibi) durumunda veya rapor verilerini yenilediğinizde değişikliklerin, raporun kullanıcılarınızın görüntülediği sürümüne uygulanması biraz zaman alabilir.If you update the report definition (for example, if you change its View mode) or refresh the report data, it can take some time before changes are reflected in the version of the report that your users view. İçeri aktarma veri modeli için veri yenileme yapıldığında, hizmet önbelleğe alınan verileri temizleyip yeni verileri alır.When a data refresh occurs for an import data model, the service clears the cached data and retrieves new data. Çoğu durumda veriler, verilerin içeri aktarılmasıyla neredeyse eşzamanlı olarak güncelleştirilir.In most cases, the data is updated nearly simultaneous with the import of the data. Ancak, çok sayıda farklı sorgu içeren raporların güncelleştirilmesi zaman alabilir.However, for reports with many distinct queries, it may take some time to update. Her öğe ve veri değeri bağımsız bir şekilde önbelleğe alındığından, veri güncelleştirmesi gerçekleştiğinde kullanıcı güncel ve eski değerleri bir arada görebilir.Since each element and data value is cached independently, when a data update occurs, a user may see a mix of current and previous values. Bu nedenle, çalışmanızı önceden planlayıp Web’de yayımla ekleme kodunu ancak gerekli ayarları tamamladıktan sonra oluşturmanız önerilir.Therefore, we recommend staging your work ahead of time, and creating the Publish to web embed code only when you're satisfied with the settings. Verileriniz yenilenecekse yenileme sayısını en aza indirin ve yenileme işlemlerini yoğun olmayan saatlerde gerçekleştirin.If your data will refresh, minimize the number of refreshes and perform the refreshes at off hours. Sıkça yenilenmesi gereken veriler için Web’de yayımla seçeneğinin kullanılmasını önermiyoruz.We don’t recommend using Publish to web for data that needs to refresh frequently.

Power BI yöneticinizi bulmaFind your Power BI administrator

Power BI yönetici portalı, web’de yayımlayabilecek kişileri denetlemenizi sağlayan ayarlara sahiptir.The Power BI admin portal has settings that control who can publish to the web. Yönetici portalında Web’de yayımla kiracı ayarlarını değiştirmek için kuruluşunuzun Power BI yöneticisiyle çalışın.Work with your organization's Power BI administrator to change the Publish to web tenant settings in the admin portal.

Power BI’a kaydolan kişilerin veya küçük kuruluşların henüz Power BI yöneticisi olmayabilir.For smaller organizations or individuals who signed up for Power BI, you may not have a Power BI administrator yet. Yönetici devralma sürecimizi izleyin.Follow our process for admin takeover. Power BI yöneticiniz varsa, yöneticiniz sizin için ekleme kodu oluşturmayı etkinleştirebilir.Once you have a Power BI administrator, they can enable creating embed codes for you.

Büyük kuruluşlar genelde bir Power BI yöneticisine sahip olur.Established organizations usually already have a Power BI administrator. Aşağıdaki rollerden herhangi birine sahip olan kişiler Power BI yöneticisi olarak görev yapabilir:People in any of the following roles can act as a Power BI administrator:

 • Genel yöneticilerGlobal administrators
 • Azure Active Directory’de Power BI hizmet yöneticisi rolüne sahip olan kullanıcılarUsers with the Power BI service admin role in Azure Active Directory

Kuruluşunuzdaki bu kişilerden birini bulmanız ve yönetici portalındaki Web’de yayımla kiracı ayarlarını güncelleştirmelerini istemeniz gerekir.You need to find one of these people in your organization and ask them to update the Publish to web tenant settings in the admin portal.

SınırlamalarLimitations

Web’de yayımlama, Power BI hizmetindeki çok sayıda veri kaynağı ve rapor için desteklenir.Publish to web is supported for the vast majority of data sources and reports in the Power BI service. Ancak, şu rapor türleri şu anda desteklenmez veya Web’de yayımlamak için kullanılamaz:However, the following kinds of reports aren't currently supported or available with Publish to web:

 • Satır düzeyi güvenlik kullanan raporlar.Reports using row-level security.
 • Azure Analysis Services, Analysis Services - Çok Boyutlu ve şirket içi ortamda barındırılan Analysis Services - Tablo da dahil olmak üzere herhangi bir Canlı Bağlantı veri kaynağını kullanan raporlar.Reports using any Live Connection data source, including Analysis Services Tabular hosted on-premises, Analysis Services Multidimensional, and Azure Analysis Services.
 • Rapordan farklı bir çalışma alanında depolanmış, paylaşılan veri kümesi kullanan raporlar.Reports using a shared dataset that is stored in a different workspace from the report.
 • Paylaşılan ve sertifikalı veri kümeleri.Shared and certified datasets.
 • Doğrudan veya bir kuruluş içerik paketi aracılığıyla sizinle paylaşılmış olan raporlar.Reports shared to you directly or through an organizational content pack.
 • Düzenleme yetkisine sahip bir üye olmadığınız çalışma alanındaki raporlar.Reports in a workspace in which you aren't an edit member.
 • “R” ve Python görselleri şu anda Web’de yayımla raporlarında desteklenmemektedir."R" and Python visuals aren't currently supported in Publish to web reports.
 • Web’de yayımlanan bir rapordaki görsellerden verileri dışarı aktarma.Exporting data from visuals in a report that has been published to the web.
 • ArcGIS Maps for Power BI görselleri.ArcGIS Maps for Power BI visuals.
 • Power BI görsellerine yönelik Soru-Cevap.Q&A for Power BI visuals.
 • Rapor düzeyi DAX ölçüleri içeren raporlar.Reports containing report-level DAX measures.
 • Çoklu oturum açma veri sorgulama modelleri.Single sign-on data query models.
 • Gizli veya özel bilgilerin güvenliğini sağlama.Secure confidential or proprietary information.
 • Ekle seçeneğiyle birlikte sağlanan otomatik kimlik doğrulama özelliği Power BI JavaScript API’si ile çalışmaz.The automatic authentication capability provided with the Embed option doesn't work with the Power BI JavaScript API. Power BI JavaScript API'sinde, ekleme için verilerin kullanıcıya ait olması yaklaşımını kullanın.For the Power BI JavaScript API, use the user owns data approach to embedding.

Sonraki adımlarNext steps

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na başvurunTry the Power BI Community