Hızlı Başlangıç - Power BI hizmetinde dolaşmaQuickstart - Getting around in Power BI service

Not

Power BI yeni bir görünüme geçiyor ve belgelerdeki bazı resimler sizin hizmette gördüklerinizle eşleşmeyebilir.Power BI is moving to a new look, and some images in the documentation may not match what you see in the service. Yeni görünüm hakkında daha fazla bilgi edinin ve bunu kendiniz deneyin.Learn more about the new look and try it for yourself.

Power BI ile ilgili temel bilgileri öğrendiğinize göre şimdi de Power BI hizmetine göz atalım.Now that you know the basics of Power BI, let's take a look around the Power BI service. Daha önce belirtildiği gibi, ekibinizdeki bir kişi verileri birleştirip başkaları için raporlar oluşturarak tüm zamanını Power BI Desktop’ta geçirebilir.As mentioned earlier, someone on your team might spend all of their time in Power BI Desktop, combining data and creating reports for others. Ancak siz zamanınızı, Power BI hizmetinde başkaları tarafından oluşturulan içerikleri görüntüleyip bu içeriklerle etkileşim kurarak (kullanma deneyimi) geçiriyor olabilirsiniz.But you, on the other hand, might spend all of your time in the Power BI service, viewing and interacting with content created by others (consuming experience). Bu hızlı başlangıç kılavuzunda, Power BI hizmetini kullanmayı öğrenmek için örnek verileri içeri aktarıp kullanacaksınız.In this quickstart you'll be importing sample data and using that data to learn your way around the Power BI service.

ÖnkoşullarPrerequisites

Power BI hizmetini açmaOpen the Power BI service

Başlamak için Power BI hizmetini (app.powerbi.com) açın ve Giriş’e gidin.To begin, open the Power BI service (app.powerbi.com) and navigate to Home.

 1. Sol gezinti bölmesi daraltılmışsa, bunu genişletmek için gezinti bölmesi simgesiIf the left navigation pane is collapsed, select the nav pane icon 3 yatay çizgiden oluşan simge öğesine tıklayın.to expand it.

 2. Zaten açık değilse Giriş seçeneğini belirleyin.Select Home if it's not already open.

 3. Örnek verileri alın.Get sample data. Power BI hizmeti turumuzda kullanılacak bazı örnek verileri elde edeceğiz.We'll grab some sample data to use for our tour of Power BI service. Keşfetmeniz için tüm örnek veri türlerini size sunarız. Bu örnekte, pazarlama ve satış ile ilgili verileri kullanacağız.There are all types of sample data we provide for you to explore, and this time we'll use the data about marketing and sales.

  Bunu yapmak için Satış ve pazarlama örneği uygulamasını yüklemeye yönelik bu yönergeleri izleyin.To follow along, use these instructions to install the Sales and marketing sample app.

 4. Uygulama yüklendikten sonra gezinti bölmesinde Uygulamalar seçeneğini belirleyin.After the app is installed, from the nav pane, select Apps.

  Power BI hizmetini ilk kez açın

 5. Uygulamalar ekranında Satış ve Pazarlama örneği uygulamasını seçin.On the Apps screen, select the Sales and Marketing sample app.

  Power BI hizmetini ilk kez açın

 6. Uygulamayı keşfet seçeneğini belirleyin.Select Explore app.

  örneği seçin

 7. Power BI hizmeti uygulamanın panosunu açar.The Power BI service opens the app's dashboard. Power BI hizmetini Power BI Desktop’tan ayıran özelliklerden biri panolardır.Dashboards are something that differentiates the Power BI service from Power BI Desktop. Örnek, bir raporu ve bir veri kümesini de içerir.The sample also includes a report and a dataset.

  pano görüntüleri

  Tüketici olarak, aldığınız çoğu uygulama, temel alınan veri kümelerine doğrudan erişim içermez.As a consumer, most apps that you receive won't include direct access to the underlying datasets. Power BI örnekleri tüm Power BI müşterileri için oluşturulduğundan, veri kümeleri bunlara dahildir.Because the Power BI samples are created for all Power BI customers, datasets are included. Tasarımcı iş arkadaşlarınız yeni pano ve rapor oluşturmayı öğrenmek için veri kümelerini kullanır.Your designer colleagues use the datasets to learn how to create new dashboards and reports.

İçeriği görüntüleme (panolar ve raporlar)View content (dashboards and reports)

Temel içeriğin (panolar, raporlar ve uygulamalar) nasıl düzenlendiğini inceleyerek başlayalım.Let's start by looking at how the basic content (dashboards, reports, apps) is organized. İçerik bir çalışma alanı bağlamında görüntülenir.Content is displayed within the context of a workspace. Her tüketiciye en az bir çalışma alanı sunulur ve buna Çalışma alanım adı verilir.Every consumer has at least one workspace, and it's called My workspace. Her uygulama yüklemesinin ardından bu uygulama için bir çalışma alanı oluşturulur.Each time you install an app, a workspace is created for that app. Satış ve Pazarlama örneği uygulamasını yüklediğimiz için artık iki çalışma alanımız var.Since we installed the Sales and Marketing sample app, we now have two workspaces.

Sol gezinti bölmesinde Çalışma alanları seçeneğini belirleyerek buna göz atabilirsiniz.Check it out for yourself by selecting Workspaces from the left nav.

Çalışma AlanlarımMy Workspaces

Çalışma Alanım, size ait olan ve sizin oluşturduğunuz tüm içeriği depolar.My Workspace stores all the content that you own and create. Bunu kişisel koruma alanınız veya kendi içeriğinize yönelik bir çalışma alanı gibi düşünün.Think of it as your personal sandbox or work area for your own content. Yeni içerik oluşturmak çoğu Power BI tüketicisinin işinin bir parçası olmadığından birçok kullanıcının Çalışma alanım bölümü boş gözükür.For many Power BI consumers, My workspace remains empty because your job doesn't involve creating new content. Tanım gereği tüketiciler, diğer kişiler tarafından oluşturulan verileri kullanır ve iş kararları alırken bu verilerden faydalanır.Consumers, by definition, consume data created by others and use that data to make business decisions. İçerik oluşturuyorsanız, rapor oluşturucularına yönelik Power BI makalelerini okuyabilirsiniz.If you find that you are creating content, consider reading the Power BI articles for report creators instead.

Uygulama çalışma alanları belirli bir uygulamaya yönelik tüm içeriği içerir.App workspaces contain all the content for the specific app. Bir tasarımcı uygulama oluşturduğunda, uygulamanın kullanılması için gereken tüm içeriği paket haline getirir.When a designer creates an app, they bundle together all the content that is necessary for that app to be utilized. Tasarımcının uygulamada neleri paket haline getirdiğini görmek için Satış ve Pazarlama çalışma alanını seçin.Select the Sales and Marketing workspace to see what the designer bundled into the app.

Uygulama Çalışma Alanı ekranı

Satış ve Pazarlama uygulaması çalışma alanı bir panoyu, bir raporu ve bir veri kümesini içerir.The Sales and Marketing app workspace contains one dashboard, one report, and one dataset. Her uygulama bu üç içerik türünü içermeyebilir.Not every app will contain these three pieces of content. Bir uygulama yalnızca bir panoyu, her içerik türünden üçer tane öğeyi veya yirmi tane raporu içerebilir.An app may contain only one dashboard, or three of each content type, or even twenty reports. Bu tamamen tasarımcının uygulamaya neleri eklediğine bağlıdır.It all depends on what the designer includes in the app. Satış ve pazarlama verileri örnek olduğundan bir veri kümesi içerir.Since the Sales and marketing data is a sample, it does include a dataset. Ancak genelde tüketicilere yönelik uygulama çalışma alanları veri kümesi içermez.But, more commonly, app workspaces for consumers won't include any datasets.

Çalışma alanı, basit bir içerik listesinden çok daha fazlasını sunar.A workspace is much more than a simple listing of content. Bu sayfada, çalışma alanının pano ve raporları hakkında birçok bilgiyi bulabilirsiniz.On this page, you can learn a lot about the workspace's dashboards and reports. İçerik sahibini, son yenileme tarihini, ilgili içeriği ve onayları belirlemek için birkaç dakikanızı ayırın.Take a few minutes to identify the content owner, last refreshed date, related content, and endorsements. Çalışma alanının açıklaması varsa, bu açıklama çalışma alanının amaçlarını ve bunu iş amaçlarınız için nasıl kullanabileceğinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir.If the workspace has a description, that description may help you gain a better understanding of the workspace's goals and how you might go about using it for your business purposes. Çalışma alanında çok fazla içerik varsa, ihtiyacınız olan şeyi hızla bulmak için arama ve sıralama seçeneklerini kullanın.And, if the workspace has a lot of content, use the search and sort options to find what you need, quickly.

Diğer eylemler menüsünün görüntülendiği uygulama çalışma alanı ekranı

Çalışma alanı aynı zamanda verilerinize giden yollardan biridir.A workspace is also one of the paths into your data. Listeden seçerek bir panoyu veya raporu açın.Open a dashboard or report by selecting it from the list. Bir pano veya raporu sık kullanılanlara eklemek için yıldızın üzerine gelip bunu seçin.Favorite a dashboard or report by hovering and selecting the star icon. Tasarımcı tarafından size paylaşım izinleri verildiyse, öğenin üzerine geldiğinizde bu eylem de görüntülenir.If the designer gave you sharing permissions, hovering will display that action as well.

Üzerine gelindiğinde görüntülenen menü

Pano adını seçerek panoyu açın.Open the dashboard by selecting the dashboard name.

Panolar açılır

Bir panoyu ve raporu sık kullanılanlara eklemeFavorite a dashboard and a report

Sık Kullanılanlar sizin için en önemli içeriklere hızlıca erişmenizi sağlar.Favorites lets you quickly access content that is most important to you. Çalışma alanındaki bir panoyu sık kullanılanlara eklemeyi öğrendiniz.You just learned how to favorite a dashboard from a workspace. Sık kullanılanları, bir pano veya rapordan da doğrudan oluşturabilirsiniz.You can also create favorites directly from a dashboard or report.

 1. Pano açıkken menü çubuğunda Sık kullanılanlara ekle seçeneğini belirleyin.With the dashboard open, select Favorite from the menu bar.

  sık kullanılanlara ekleme

  Sık kullanılanlara ekle seçeneği Sık kullanılanlardan çıkar olarak değişir ve yıldız simgesi sarı olur.Favorite changes to Unfavorite and the star icon becomes yellow.

  sık kullanılanlardan çıkarma

 2. Sık kullanılanlara eklediğiniz tüm içeriklerin listesini görüntülemek için gezinti bölmesinde Sık Kullanılanlar’ın sağ tarafındaki oku seçin.To display a list of all the content that you have added as favorites, from the nav pane, select the arrow to the right of Favorites. Gezinti bölmesi Power BI hizmetinin kalıcı bir özelliği olduğu için bu listeye Power BI hizmetindeki herhangi bir konumdan erişebilirsiniz.Because the nav pane is a permanent feature of Power BI service, you have access to this list from anywhere in the Power BI service.

  sık kullanılanlar açılır öğesi

  Bu Power BI kullanıcısı şu ana kadar dört tane öğeyi sık kullanılanlara eklemiş.This Power BI user has four favorites so far. Sık kullanılanlar; panolar, raporlar ve uygulamalar olabilir.Favorites can be dashboards, reports, or apps.

Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Sık KullanılanlarTo learn more, see Favorites

En son içeriğinizi bulmaLocate your most recent content

 1. Sık Kullanılanlar bölmesine benzer şekilde, gezinti bölmesinde bulunan En son sekmesinin yanındaki oku seçerek Power BI hizmetinde en son eriştiğiniz içeriği hızlıca görebilirsiniz.Similar to Favorites, quickly see your most recently accessed content from anywhere in the Power BI service by selecting the arrow next to Recent in the nav pane.

  Son görüntülenen açılır öğesi

  Açılan menüden içeriği seçip açın.From the flyout, select content to open it.

 2. Bazen son içeriği açmaktan ziyade İçgörüleri görüntüleme veya Excel’e dışarı aktarma gibi bilgi görüntülemek veya başka bir işlem uygulamak istersiniz.Sometimes you don't want to simply open recent content, but want to view information or take other action, such as viewing Insights, or exporting to Excel. Bu tür durumlarda En son seçeneğini belirleyerek veya gezinti bölmesinden simgesini seçerek En son bölmesini açın.In cases like these, open the Recents pane by selecting Recent or its icon from the nav pane. Bu örnekte, Power BI kullanıcısının birden fazla çalışma alanı olduğu için bu listede her çalışma alanından içerik bulunabilir.In this example, the Power BI user has more than one workspace, so this list can include content from all of their workspaces.

  Son görüntülenen bölmesi

Daha fazla bilgi için bkz. Power BI'da son görüntülenenlerTo learn more, see Recents in Power BI

İçerikleri arama ve sıralamaSearch and sort content

Power BI hizmetini yeni kullanmaya başladığınızda yalnızca birkaç parça içeriğiniz olur.When you're new to the Power BI service, you'll have only a few pieces of content. Ancak, siz uygulama indirdikçe ve iş arkadaşlarınız sizinle içerik paylaştıkça çok fazla içerikle karşılaşabilirsiniz.But as colleagues begin sharing content with you and you begin downloading apps, you may end up with long lists of content. Bu durumda, arama ve sıralama özellikleri son derece yararlı olur.That's when you'll find searching and sorting extremely helpful.

Arama özelliğini Power BI hizmetinin neredeyse her kısmında kullanabilirsiniz.Search is available from almost every part of the Power BI service. Arama kutusunu veya aramaya ilişkin büyüteç simgesini bulmanız yeterlidir.Just look for the search box or search magnifying glass icon.
büyüteç simgesi

Arama alanına pano, rapor, çalışma kitabı uygulama veya sahip adının tamamını veya bir bölümünü yazın.In the Search field, type all or part of the name of a dashboard, report, workbook, app, or owner. Power BI tüm içeriğinizi arar.Power BI searches all of your content.

rapor arama

İçeriğinizi sıralamanın da birçok yolu vardır.There are also many ways to sort content. İmleci sütun üst bilgilerinin üzerine getirin ve sütunun sıralanabileceğini belirten okları bulun.Hover over column headers and look for arrows indicating that the column can be sorted. Her sütun sıralanamaz.Not all columns can be sorted.

Tür sütun üst bilgisinin yanındaki ok

Veya, tuvalinizin sağ üst köşesine yakın olan sıralama denetimini bulun.Or, look for the sort control near the upper right corner of your canvas. Tarihe, ada veya sahibe göre artan veya azalan düzende sıralamak için seçim yapın.Select whether to sort ascending or descending by date, name, or owner.

içeriği sıralama

Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Power BI'da gezinti: arama ve sıralamaTo learn more, see Power BI navigation: search and sort

Power BI GirişPower BI Home

Bu hızlı başlangıcı başladığımız yerde yani Power BI Giriş’te sonlandıracağız.And we'll end this quickstart where we began; Power BI Home.

Giriş tuvali

Giriş, arama ve sıralama araçlarını, gezinti bölmesini ve tuvali birleştirir. Tuval, panolarınızı, raporlarınızı ve uygulamalarınızı açmak için seçebileceğiniz kartları içerir.Home brings together the searching and sorting tools, the nav pane, and a canvas with cards that you can select to open your dashboards, reports, and apps. İlk aşamada Giriş tuvalinizde kart olmayabilir. Bu durum, iş arkadaşlarınızla birlikte Power BI’ı kullandıkça değişecektir.At first, you might not have many cards on your Home canvas, but that will change as you start to use Power BI with your colleagues. Giriş tuvaliniz, önerilen içerikler ve öğrenme kaynaklarıyla da güncelleştirilir.Your Home canvas also updates with recommended content and learning resources.

Daha fazla bilgi için bkz. Power BI GirişFor more information, see Power BI Home

Kaynakları temizlemeClean up resources

Bu hızlı başlangıcı tamamladıktan sonra dilerseniz örnek panoyu, raporu ve veri kümesini silebilirsiniz.After you finish this quickstart, you can delete the sample dashboard, report, and dataset, if you wish.

 1. Power BI hizmeti (app.powerbi.com) sayfasına gidin ve oturum açın.Open the Power BI service (app.powerbi.com) and sign in.

 2. Power BI Giriş’i açın, aşağı kaydırarak Çalışma alanları’na gidin ve Satış ve pazarlama seçeneğini belirleyin.Open Power BI Home, scroll down to Workspaces and select Sales and marketing.

 3. Pano, rapor veya veri kümesinin üzerine gelin ve Daha fazla seçenek (...) > Sil seçeneğini belirleyin.Hover over the dashboard, report, or dataset and select More options (...) > Delete. Üçü de kaldırılana kadar tekrarlayın.Repeat until all three are removed.

  panoyu sil

Sonraki adımlarNext steps