Power BI Desktop’taki güncelleştirilmiş şeridi kullanmaUse the updated ribbon in Power BI Desktop

Power BI Desktop görünümünü Microsoft Office gibi diğer Microsoft ürünleriyle daha uyumlu hale getirmek için şeridini düzeltti.Power BI Desktop has revised its ribbon to better align its appearance and experience with other Microsoft products, such as Microsoft Office.

Power BI Desktop'ta yeni şerit

Güncelleştirilmiş şeridi etkinleştirmeHow to enable the updated ribbon

Güncelleştirilmiş şerit Power BI Desktop’ın Mayıs 2020 sürümünden başlayarak genel kullanıma sunuldu.The updated ribbon is generally available beginning with the May 2020 release of Power BI Desktop. Mart 2020 güncelleştirmesinden itibaren, güncelleştirilmiş şerit varsayılan olarak etkin olur.Starting with the March 2020 update, the updated ribbon is on by default.

Güncelleştirilmiş şeridin özellikleriFeatures of the updated ribbon

Şeridi güncelleştirmenin avantajlarında hem Power BI Desktop'ta hem de diğer Microsoft ürünlerinde deneyimi kolay ve tanıdık hale getirmek amaçlanmıştır.The benefits of updating our ribbon are intended to make the experience across Power BI Desktop, as well as other Microsoft products, easy and familiar.

Power BI Desktop'ta yeni şerit

Bu avantajlar aşağıdaki kategorilere gruplandırılabilir:These benefits can be grouped into the following categories:

 • Geliştirilmiş genel görünüm ve düzen - güncelleştirilmiş Power BI Desktop şeridindeki simgeler ve işlevler, Office uygulamalarında bulunan şerit öğelerinin genel görünümüne ve düzenine uyarlanmıştır.Improved look, feel, and organization - icons and functionality in the updated Power BI Desktop ribbon are aligned to the look, feel, and organization of ribbon items found in Office applications.

  Geliştirilmiş genel görünüm

 • Sezgisel bir Temalar galerisi - Görünüm şeridinde yer alan Temalar galerisi, PowerPoint temalar galerisinin tanıdık genel görünümüne sahiptir.An intuitive Themes gallery - the Themes gallery, found in the View ribbon, has the familiar look and feel of the PowerPoint themes gallery. Şöyle ki, şeritteki resimler renk bileşimleri ve yazı tipleri gibi tema değişikliklerinin raporunuza uygulandığında nasıl görüneceğini gösterir.As such, the images in the ribbon show you what the theme changes will look like if applied to your report, such as the color combinations and fonts.

  Daha iyi temalar

 • Görünümünüzü temel alan dinamik şerit içeriği - Power BI Desktop'ın mevcut şeridinde kullanılabilir olmayan simgeler veya komutlar yalnızca soluk gösterilir ve bu da en iyi deneyimi oluşturmaz.Dynamic ribbon content based on your view - in the existing ribbon for Power BI Desktop, icons or commands that weren't available were simply grayed out, creating a less-than-optimal experience. Güncelleştirilmiş şeritte simgeler dinamik olarak görüntülenir ve yerleştirilir, böylelikle bağlama göre size hangi seçeneklerin sağlandığını her zaman bilirsiniz.With the updated ribbon, icons are dynamically displayed and arranged, so that you always know which options are available to you, in context.

 • Daraltıldığında tek satırlık bir şerit size yer kazandırır - güncelleştirilmiş şeridin bir diğer avantajı da şeridi tek satıra daraltabilmek,bağlamınıza göre şerit öğelerini dinamik olarak görüntülemektir.A single-line ribbon, when collapsed, saves you space - another benefit of the updated ribbon is the ability to collapse the ribbon itself into a single line, dynamically displaying ribbon items based on your context.

  Daraltılmış şerit

 • Gezinmek ve düğme seçmek için tuş ipuçları: Şeritte gezinmenize yardımcı olması için Alt + Windows Tuşu birleşimini kullanarak tuş ipuçlarını etkinleştirebilirsiniz.Keytips to navigate and select buttons - to help navigate the ribbon, you can press Alt + Windows Key to activate keytips. Etkinleştirdikten sonra klavyenizden gösterilen tuşlara basarak gezinebilirsiniz.Once activated, you can press the shown keys on your keyboard to navigate.

  Tuş ipuçları

 • Özel biçim dizeleri: Özel biçim dizelerini Özellikler bölmesine ek olarak şeritte de ayarlayabilirsiniz.Custom format strings - in addition to setting custom format strings in the Properties pane, you can also set them in the ribbon. Özelleştirmek istediğiniz ölçüyü veya sütunu seçtikten sonra seçiminize bağlı olarak Ölçü araçları veya Sütun araçları bağlam sekmesi açılır.Select the measure or column you want to customize and a Measure tools or Column tools contextual tab appears, depending on your selection. İlgili sekmenin biçimlendirme bölümünde özel biçimlendirme dizenizi doğrudan açılan kutuya yazabilirsiniz.In that tab's formatting section, you can type your custom format string directly into the dropdown box.

  Özel biçim dizeleri

 • Erişilebilirlik: Başlık çubuğu, şerit ve Dosya menüsü tamamen erişilebilir durumdadır.Accessibility - the title bar, ribbon, and file menu are fully accessible. Şerit bölümüne gitmek için CTRL + F6 tuşlarına basın.Press Ctrl + F6 to navigate to the ribbon section. Sonrasında Sekme tuşunu kullanarak üst ve alt çubuklar arasında geçiş yapabilir, ok tuşlarıyla da öğeler arasında gezinebilirsiniz.Once there, you can use Tab to move between the top and bottom bars, and use arrow keys to move between elements.

Bu görünür değişikliklere ek olarak, güncelleştirilmiş şerit Power BI Desktop'ta ve şeridinde gelecekte şöyle güncelleştirmeler yapmanıza da olanak tanır:In addition to those visible changes, an updated ribbon also lets us make future updates to Power BI Desktop, and its ribbon, such as the following:

 • Şeritte görsel galerisi gibi daha esnek ve sezgisel denetimler oluşturmaCreate more flexible and intuitive controls in the ribbon, such as the visuals gallery
 • Power BI Desktop'a koyu ve koyu gri Office temalarını eklemeAdd the black and dark gray Office themes to Power BI Desktop
 • Erişilebilirliği geliştirmeImprove accessibility

Sonraki adımlarNext steps

Power BI Desktop'ı kullanarak çok çeşitli türlerdeki verilere bağlanabilirsiniz.There are all sorts of data you can connect to using Power BI Desktop. Veri kaynakları hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki kaynaklara bakın:For more information on data sources, check out the following resources: