Power BI hizmetindeki yeniliklerWhat's new in the Power BI service

Power BI hizmetine ilişkin bilinen sorunlar ve yeni eklenen özellikler için bu sayfayı ziyaret edin.Check this page for known issues and recently released features in the Power BI Service. İlgili "Yenilikler" bilgileri için aşağıdaki sayfalara bakın:For related "What's New" information, see:

Ayrıca, "Yenilikler" hakkında bilgiler ve yeni özellikler için YouTube kanallarını da gözde geçirin.Also, check out the YouTube channels for information about "What's new" and features.

Nisan 2020April 2020

 • Power BI hizmetindeki çalışma alanlarının 'yeni görünüm' genel önizlemesi.Public preview of the 'new look' of workspaces in the Power BI service.
 • Power BI uygulamalar için özel gezinti tasarlama özelliğinin genel kullanılabilirliği.General availability of designing custom navigation for Power BI apps.

Önceki aylar (2020)Previous months (2020)

Mart 2020March 2020

Şubat 2020February 2020

 • Power BI Giriş sayfasında panoları, raporları ve uygulamaları öne çıkarma olanağı.Ability to promote dashboards, reports, and apps on Power BI Home.
 • Microsoft Teams’e rapor eklemeyi sağlayan yeni Power BI sekmesi.New Power BI tab to embed reports in Microsoft Teams.
 • Power BI Pro kullanıcıları desteğine sahip artımlı yenileme özelliğinin genel kullanılabilirliği.General availability of incremental refresh with support for Power BI Pro users.
 • Dış e-posta adresleri için e-posta abonelikleri desteği.Email subscriptions support for external email addresses.
 • Power BI Premium için Kendi Anahtarını Getir (BYOK) özelliğinin genel kullanılabilirliği.General availability of Bring Your Own Key (BYOK) for Power BI Premium.

Ocak 2020January 2020

20192019

Aralık 2019December 2019

 • Power BI hizmeti yöneticilerinin kiracılarındaki kullanıcı ve yönetici etkinliklerini izlemesini sağlayan yeni etkinlik günlüğü API’si.New activity log API that enables Power BI service admins to track user and admin activities within their tenant.

Kasım 2019November 2019

 • [Power BI Premium'daki büyük modeller] genel önizlemesi (../admin/service-premium-large-models.md].Public preview of [large models in Power BI Premium](../admin/service-premium-large-models.md].
 • Power BI’da Microsoft bulut uygulaması güvenlik denetimlerini kullanma özelliğinin genel önizlemesi.Public preview of using Microsoft cloud app security controls in Power BI.

Ekim 2019October 2019

 • Power BI veri kümelerini yenilemek için yeni Power Automate eylemi.New Power Automate action to refresh Power BI datasets.
 • Power BI hizmetinde raporlar ve panolar için Kişi listesi.Contact list for reports and dashboards in the Power BI service.
 • [Otomatik Makine Öğrenmesi] özelliğinin genel kullanılabilirliği (../transform-model/service-machine-learning-automatedGeneral availability of [Automated Machine Learning](../transform-model/service-machine-learning-automated
 • Power BI veri kökeni görünümünün genel önizlemesi.Public preview of Power BI data lineage view.

Eylül 2019September 2019

Ağustos 2019August 2019

 • Power BI Premium için yeni kapasite ayarları.New capacity settings for Power BI Premium.
 • Kuruluşunuz için özel markalama.Custom branding for your organization.
 • Yapı izniyle özetlenen veri dışa aktarma.Summarized data export with build permission.
 • Sayfalandırılmış raporlar için URL parametreleri desteği.Support for URL parameters for paginated reports.
 • Aylık e-posta abonelikleri desteği.Support for monthly e-mail subscriptions.

Temmuz 2019July 2019

Haziran 2019June 2019

Mayıs 2019May 2019

 • Power BI Uygulamaları için özel gezinti.Custom navigation for Power BI Apps.
 • Sayfalandırılmış raporların içinde e-posta abonelikleri için fazladan ek türleri (PPTX, XLSX, DOCX, CSV, XML) kullanılabilir.Additional attachments types (PPTX, XLSX, DOCX, CSV, XML) available for e-mail subscriptions within paginated reports.
 • Hizmette Power BI raporları için yorum yapma.Commenting for Power BI reports in the service.

Nisan 2019April 2019

 • Power BI veri akışlarının genel kullanılabilirliği.General availability of Power BI dataflows.
 • Yeni çalışma alanları deneyiminin genel kullanılabilirliği.General availability of the new workspaces experience.
 • Fransa ve Kore'deki yeni Power BI bölgeleri.New Power BI regions in France and Korea.
 • Panolar için güncelleştirilmiş Soru-Cevap deneyimi.Updated Q&A experience for dashboards.
 • Sayfalandırılmış raporların içinde Azure Analysis Services desteği.Support for Azure Analysis Services within paginated reports.
 • Power BI Uygulamalarında desteklenen sayfalandırılmış raporlar.Paginated reports supported in Power BI Apps.
 • Sayfalandırılmış raporlar için PDF ekleriyle E-posta abonelikleri.E-mail subscriptions with PDF attachments for paginated reports.
 • Yönetim Portalında desteklenen Power BI Premium özet ve iş yükü ölçümleriPower BI Premium summary and workload metrics supported in Admin Portal
 • Power BI Premium'da sağlanan sorgu önbelleği.Query caching available in Power BI Premium.
 • Power BI Giriş'in genel kullanılabilirliği.General availability of Power BI Home.

Mart 2019March 2019

 • Power BI Premium için Multi-Geo Özelliğinin Genel Kullanıma Sunulması.General Availability of Multi-Geo for Power BI Premium.
 • Azure B2B için Power BI içerik desteğini düzenleme ve yönetme.Editing and managing Power BI content support for Azure B2B.
 • Salt okunur XMLA uç noktasının genel önizlemesi.Public preview of read-only XMLA endpoint.

Şubat 2019February 2019

Ocak 2019January 2019

20182018

Aralık 2018December 2018

Kasım 2018November 2018

Ekim 2018October 2018

 • Power BI hizmetinde toplamalar [desktop-aggregations.md].Aggregations[desktop-aggregations.md] in the Power BI service.
 • Power BI üç yeni bölgeye genişletildi: Orta Hindistan, Doğu Avustralya ve Orta ABD (Iowa).Power BI expanded to three new regions: Central India, Australia East, and Central US (Iowa).
 • PowerPoint’a aktarma özelliği genel kullanıma sunuldu.Export to PowerPoint made generally available.

Eylül 2018September 2018

Ağustos 2018August 2018

Temmuz 2018July 2018

Haziran 2018June 2018

 • Raporları filtreler ve dilimleyicilerle paylaşma.Sharing reports with filters and slicers.
 • Ağ geçidi bağlantıları ve veri kümesi ayarları için yeni ve geliştirilmiş kullanıcı arabirimi.New and improved user interface for gateway connections and setting up datasets.

Mayıs 2018May 2018

Nisan 2018April 2018

Mart 2018March 2018

Şubat 2018February 2018

Ocak 2018January 2018

 • Power BI raporlarını paylaşma ve sık kullanılanlara ekleme.Share and favorite Power BI reports.
 • Azure SQL Veritabanı ve Veri Ambarı için OAuth2 ve DirectQuery Çoklu Oturum Açma (SSO) Desteği.OAuth2 and DirectQuery Single Sign-on Support (SSO) for Azure SQL Database and Data Warehouse.
 • Bölge için denetim: Denetim günlükleri artık kiracı ile aynı Microsoft 365 bölgesinde depolanabilecek.In-region auditing: audit logs will now be stored in the same Microsoft 365 region as their tenant.
 • SharePoint Online Power BI raporu web bölümü genel kullanıma sunuldu.GA of SharePoint Online Power BI report web part.
 • Bir kiracıdaki tüm kullanıcılar için Power BI görsellerinin görüntülenmesini kapatmaya yönelik yönetici denetimi.Admin control to turn off viewing Power BI visuals for all users in a tenant.
 • Azure Analysis Services (AAS) için zamanlanan yenileme desteği.Scheduled refresh support for Azure Analysis Services (AAS).

Önceki aylar (2017)Previous months (2017)

Ekim ve Kasım 2017October and November 2017

Eylül 2017September 2017

 • Premium kapasitede, panoları Power BI Pro lisansı olmayan kullanıcılara paylaştırma.In Premium capacity, share dashboards to users who don't have a Power BI Pro license.
 • Sanal çekirdek havuzu ile işletme ihtiyaçlarınıza uygun kapasite ayrımı yapma.Allocate capacities to suit your business needs with v-core pooling.
 • Kapasiteleri tek tıkla anında yükseltme veya düşürme.Instantly scale-up or scale-down capacities with one click.
 • REST API'lerine kolayca veri iletmek için PubNub bloğuPubNub block to easily push data into REST APIs
 • Kullanım ölçümleri için geliştirilmiş yük performansı.Improved load performance for usage metrics.

Ağustos 2017August 2017

 • Kullanıcı başına kullanım ölçümleri ile hedef kitlenizi tanıma.Know your audience with per-user usage metrics.
 • Çevrimiçi hizmetler için Power BI hizmeti uygulamalarıyla çalışmaya başlama.Get started with Power BI service apps for online services.
 • Hem içeri aktarma hem de DirectQuery bağlantı modları üzerinden şirket içi veri ağ geçidi ile IBM Netezza’ya bağlanın.Connect to IBM Netezza with the On-premises data gateway through both import and DirectQuery connectivity modes.
 • Dynamic RLS artık Power BI Embedded için destekleniyor.Dynamic RLS now supported for Power BI Embedded.
 • Power BI görselleri API’sinin 1.7 sürümüne gelişmiş filtreleme API’si eklendi.Advanced filtering API now added for the 1.7 release of Power BI visuals API.

Temmuz 2017July 2017

 • Panolarda e-posta aboneliği desteği.Support for email subscriptions on dashboards.
 • Performans Denetçisi'ni kullanarak panoların yükleme süresini inceleyin ve uzun olmasının nedenlerini araştırma.Inspect and diagnose why the loading time is poor for dashboards using the Performance Inspector.
 • Şirket içi veri ağ geçidi için Snowflake ve SAP BusinessWarehouse DirectQuery desteği eklendi.Snowflake and SAP BusinessWarehouse DirectQuery now supported for On-premises data gateway.
 • Power BI hizmetinde veri yenileme yönetimi için yeni API'ler.New APIs to manage data refresh in Power BI service.

Haziran 2017June 2017

Nisan ve Mayıs 2017April and May 2017

Mart 2017March 2017

Şubat 2017February 2017

Ocak 2017January 2017

20162016

Kasım 2016November 2016

Ekim 2016October 2016

Temmuz 2016July 2016

*RLS önizleme sürümünden çıktı _*RLS graduates from preview _

_ Satır Düzeyi Güvenlik (RLS), veri erişimini erişen kullanıcılara göre sınırlamanızı sağlar._ Row Level Security (RLS) lets you restrict data access based on who is accessing it. Kısa süre önce Power BI Desktop uygulamasına roller ve kurallar ekleyerek RLS yapılandırma işlemini basitleştirdik.Recently we streamlined the process of configuring RLS by exposing roles and rules in Power BI Desktop. Bugün RLS'nin tüm Power BI Pro kullanıcılarına sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.Today, we are happy to announce that RLS is now generally available for all Power BI Pro users.

*Veri sınıflandırma _*Data classification _

_ Artık panolarınızı şirketinizin BT departmanı tarafından tanımlanan sınıflara ayırarak bunları görüntüleyen kullanıcıları, kullanılması gereken güvenlik düzeyi hakkında bilgilendirebilirsiniz._ You can now tag your dashboards with classifications defined by your company's IT department, raising awareness of those viewing your dashboards about what level of security should be used.

*Şirket içi verilerinizi Excel'de çözümleme _*Analyze your on-premises data in Excel _

_ Excel'de çözümle özelliği şirket içi veri kümelerini destekleyecek şekilde genişletildi._ Analyze in Excel feature has expanded to support on-premises datasets. Şirket içi veri kümenize güvenli ve doğrudan bağlantı sunarak Excel'de çözümlemenizi mümkün hale getiriyoruz.We establish a secure and direct connection to your on-premises dataset that enables you to analyze it in Excel. Ayrıca, yöneticilerin şirket içi kaynaklarda Excel'de çözümle özelliğini devre dışı bırakmalarını sağlayan bir ayar ekledik.We also introduced a setting for admins to turn off the Analyze in Excel feature for on-premises sources.

Tüm ayrıntılar için Power BI ekibi blogunu ziyaret edinFor all the details, visit the Power BI team blog

Haziran 2016June 2016

*Hızlı İçgörüler _*Quick Insights _

_ Hızlı İçgörüler Karmaşık Filtrelerle birlikte çalışıyor: Tek bir kutucukla sınırlandırılmış olan Hızlı İçgörüler'in artık karmaşık filtreleri anladığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz._ Quick Insights work with Complex Filters: We are happy to announce that Quick Insights scoped to a single tile now understand complex filters.

Tüm ayrıntılar için Power BI Ekibi blogunu ziyaret edinFor all the details, visit the Power BI Team blog

Mayıs 2016May 2016

*Veri Al _*Get Data _

_ Dosya boyutu sınırını 1 GB'a çıkardık: Hem Excel çalışma kitapları hem de Power BI Desktop dosyaları için dosya boyutu sınırını 1 GB düzeyine yükselttik._ File size limit increase to 1 GB: We increased the file size limit for both Excel workbooks and Power BI Desktop files to 1 GB.

 • Kurumsal ağ geçidi ve diğer ağ geçidi güncelleştirmeleriyle SSAS sunucularını bulma ayarı: Artık bir Kurumsal ağ geçidi oluşturduğunuzda şirketinizdeki kullanıcılar bu sunuculara Power BI hizmetindeki Veri Al sayfasından erişebilecek.Find SSAS servers set up with the Enterprise gateway and other gateway updates: Now when you set up an Enterprise gateway, users in your company will be able to access these servers in the Power BI service through the Get Data page. Ayrıca ağ geçidi kullanılarak, SAP Business Warehouse Server'dan alınan verileri içeren veri kümelerini yenileme ve ağ geçidi ile Analysis Services kullanılırken UPN eşleme kuralları oluşturma desteği de ekledik.We also added support for refreshing datasets that include data from SAP Business Warehouse Server using the gateway and creating UPN mapping rules when you are using Analysis Services with the gateway.

*Satır düzeyi güvenlik (RLS) _*Row-level security (RLS) _

_ Azure Active Directory (Azure AD) grubu desteği: Kullanıcılar artık Azure AD gruplarına (güvenlik grupları) rol atayabilir._ Azure Active Directory (Azure AD) group support: Users can now assign Azure AD groups (security groups) to a role. Bu sayede çok sayıda kullanıcıdan oluşan gruplara tek seferde rol atanabilir.This makes it easier to assign roles to a large group of users at once.

 • RLS kullanımdayken verilerle desteklenen raporlarla RLS rollerinizi test edin: RLS önizlememize belirli bir rolle veri kümenizi test etmenizi sağlayan bir özellik ekledik.Test your RLS roles with reports backed by the data with RLS in place: We added a feature to our RLS preview that lets you test your dataset as a specific role. Bu sayede, panonuzu kullanıcıların erişimine açmadan rolün beklediğiniz gibi çalıştığından emin olabilirsiniz.This will make sure the role works as you expect before any users get their hands on your dashboard.
 • Doğrudan sorguları temel alarak bulut modellerinde RLS tanımlayın ve uygulayın: Şimdi doğrudan sorgunun veri kaynakları için RLS kuralları oluşturabilir ve uygulayabilirsiniz.Define and apply RLS to cloud models based on direct queries: You can now create and apply RLS rules for direct query data sources.

*Panolar _*Dashboards _

_ Sık kullanılan panolar: En çok ziyaret ettiğiniz panolara daha kolay ulaşmanıza yardımcı olmak için bu panoları sık kullanılanlara ekleme ve tüm çalışma alanlarınızdan panolara kolayca erişme özelliği ekledik._ Favorite dashboards: To help you reach the dashboards you go to most, we added a way to favorite those dashboards and make them easily accessible from all your workspaces.

*Excel’de Çözümle _*Analyze in Excel _

_ Geliştirilmiş indirme deneyimi: Excel'de Çözümle özelliğindeki güncelleştirmeleri, yeni bir iletişim kutusu deneyimi ile kolayca indirin._ Improved download experience: Easily download updates to the Analyze in Excel feature through a new dialog experience.

 • RLS desteği: RLS kurulumunu gerçekleştirdikten sonra verilere uyguladığınız kurallar artık kullanıcı verileri Excel'de çözümlediğinde de geçerli.Support for RLS: Once you set up RLS, the rules you apply to the data now flow through when a user analyzes the data in Excel.
 • Şirket içi Analysis Services veritabanları için geliştirilmiş hata iletileri: Önceden, desteklenmeyen bir veri kaynağı için Excel'de Çözümle seçeneğini belirlediğinizde ODC dosyasını indirip Power BI bağlantısı kurmaya çalışana kadar hata iletisiyle karşılaşmıyordunuz.Improved error messaging for on-premises Analysis Services databases: Previously, if you selected Analyze in Excel for an unsupported data source, you wouldn't get an error message until after you downloaded the ODC file and tried to connect to Power BI. Artık desteklenmeyen bir veri kaynağı için Excel'de Çözümle özelliğini seçtiğinizde bu veri kaynağının henüz desteklenmediğini belirten bir ileti göreceksiniz.Now as soon as you select Analyze in Excel for a data source we don't support, you'll see a message letting you know we don't yet support that data source.

Tüm ayrıntılar için Power BI Ekibi blogunu ziyaret edinFor all the details, visit the Power BI Team blog

28 Nisan 2016April 28, 2016

 • Pano Kutucuklarında Hızlı İçgörüler: Kutucukları Odak modunda görüntülerken İçgörü Al'a tıklayarak kutucukta ve bağlantılı verilerde saniyeler içinde otomatik olarak bağıntı, aykırı değer, eğilim, mevsimsellik, eğilimlerdeki değişim noktaları ve ana etkenler araması gerçekleştirebilirsiniz.Quick Insights on Dashboard Tiles: When viewing a tile in Focus mode, click Get Insights to search the tile and its related data for correlations, outliers, trends, seasonality, change points in trends, and major factors automatically, within seconds.

Tüm ayrıntılar için Power BI Ekibi blogunu ziyaret edinFor all the details, visit the Power BI Team blog

26 Nisan 2016April 26, 2016

 • Power BI için Anlatımlar: Verilerinizle ve görselleştirmelerinizle etkileşim kurarken bu özel görsel, tıpkı bir analistin yazacağı gibi dinamik olarak anlatım biçiminde içgörüler sunar.Narratives for Power BI: As you interact with your data and visualizations, this custom visual dynamically delivers insights in narrative form, just like you'd expect an analyst would write. Bu görsel Narrative Science Quill desteklidir.This visual is fueled by Narrative Science Quill.

Tüm ayrıntılar için Power BI Ekibi blogunu ziyaret edinFor all the details, visit the Power BI Team blog

16 Nisan 2016April 16, 2016

 • Microsoft Güven Merkezi: Power BI, Microsoft ürünleri için uygunluk sertifikalarının toplandığı ortak kaynak olan Microsoft Güven Merkezi'ne katıldı.Microsoft Trust Center: Power BI joined the Microsoft Trust Center, a single source for documenting compliance certifications for Microsoft products. Power BI ISO 27001, ISO 27018, EU Model Clauses, HIPAA BAA ve UK G-Cloud sertifikalarına sahip.Power BI's certifications include ISO 27001, ISO 27018, EU Model Clauses, HIPAA BAA, and UK G-Cloud.

Tüm ayrıntılar için Power BI Ekibi blogunu ziyaret edinFor all the details, visit the Power BI Team blog

14 Nisan 2016April 14, 2016

*Kurumsal _*Enterprise _

_ RLS için içerik paketi desteği (Önizleme): Bir içerik paketiyle birlikte dağıtılmış olan panolar ve raporlar için RLS tanımlaması yapılmışsa ilgili içerik paketlerinin güvenlik kuralları korunur._ Content pack support for RLS (Preview): If RLS is defined for those dashboards and reports that are distributed as part of a content pack, then the security rules will be respected for those content packs.

*Panolar _*Dashboards _

_ Vimeo video kutucuğu: Panodan eklenmiş Vimeo oynatıcısını içeren bir kutucuk yerleştirebilirsiniz._ Vimeo video tile: From the dashboard, add a tile that contains an embedded Vimeo player.

*Excel’de Çözümle _*Analyze in Excel _

_ Excel'de Çözümle tüm kullanıcıların kullanımına açıldı: Power BI veri modellerine Excel'den erişme seçeneği, atanan lisanslarından bağımsız olarak tüm kullanıcıların kullanımına açıldı._ Analyze in Excel available to all users: the ability to access your Power BI data models in Excel has been extended to all users, regardless of the license they're assigned.

 • Geliştirilmiş çoklu kullanıcı hesabı deneyimi: Birden fazla Power BI kullanıcı hesabınız varsa oturum açmak artık daha kolay.Improved multi-user account experience: if you have more than one Power BI user account, it's now easier to sign in.

Tüm ayrıntılar için Power BI Ekibi blogunu ziyaret edinFor all the details, visit the Power BI Team blog

31 Mart 2016 Microsoft Data Insights Summit'te birçok güncelleştirme duyuruldu.March 31, 2016 Lots of updates announced at the Microsoft Data Insights Summit.

*Panolar _*Dashboards _

_ Öne çıkan pano: Sizin için en önemli olan panoya daha kolay erişim._ Featured dashboard: makes it easier to reach the dashboard you care about most.

 • Pano listesini filtreleme: Tümünü görüntüleme, kendi oluşturduğunuz içeriği görüntüleme, sizinle paylaşılan içeriği görüntüleme.Filter dashboard list: show all, show content you created, show content shared with you.

*Kurumsal özellikler _*Enterprise features _

_ Yönetici kullanım raporu: Power BI yönetici merkezine kullanım raporu eklendi._ Admin usage reporting: added a usage report to the Power BI admin center.

 • Satır düzeyi güvenlik: Önizleme sürümündeki bu özellik sayesinde Power BI veri kümelerinde izin ayarı gerçekleştirebilirsiniz.Row-level security: this is a Preview feature that allows you to set permissions on Power BI datasets.
 • Verileri dışarı aktarmayı devre dışı bırakma: Kiracınızdaki kullanıcılar kutucuk ve görsel verilerini .csv dosyasına aktaramaz.Disable exporting data: users in your tenant will no longer be able to export tile and visual data to a .csv file.

*Soru-Cevap _*Q&A _

_ "is" için otomatik tamamlama: Sütun adı ve ardından "is" yazdığınızda Soru-Cevap size değer önerisinde bulunacak._ Auto complete for "is": Q&A will suggest values if you type column name followed by "is".

*Mobil _*Mobile _

_ KPI'ler Apple Watch cihazınızda: KPI ve kart kutucuklarınızı Power BI uygulamasını açmadan takip etme._ KPIs on your Apple watch: monitor your KPI and card tiles without having to open Power BI app.

*Excel _*Excel _

_ Excel'de Çözümle: Power BI veri modelinizi Excel'e bağlama ve çözümlemelerinizi Power BI yerine Excel'de gerçekleştirme._ Analyze in Excel: connect your Power BI data model to Excel and do your analysis inside of Excel instead of Power BI.

*Diğer _*Other _

_ Power BI Avustralya'da: Artık Avustralya'daki tüm kişiler veya şirketler powerbi.microsoft.com adresine giderek Power BI'a kaydolabilir._ Power BI in Australia: now anyone in Australia, individual or through an organization, can go to powerbi.microsoft.com and sign up for Power BI.

 • Dil ayarları: Otomatik dil algılama ayarını geçersiz kılma ve Power BI dilini ayarlama.Language settings: override the automatic language detection and set the language for Power BI.

Tüm ayrıntılar için Power BI Ekibi blogunu ziyaret edinFor all the details, visit the Power BI Team blog

11 Mart 2016March 11, 2016

Bu ay panolarda, Hızlı Öngörülerde ve Soru-Cevap özelliğinde güncelleştirmeler yaptık.This month we made some updates to dashboards, Quick Insights, and Q&A.

*Panolar _*Dashboards _

_ Tam Ekran modu: Tam Ekran modundan çıkmadan yazdırabilirsiniz_ Full Screen mode: print without having to exit Full Screen mode first

 • Tam Ekran modu: Genişliğe Uydur'u seçerek kutucuklarınızı tuvali dolduracak şekilde genişletme ve fazla boşluğu kaldırmaFull Screen mode: expand your tiles to fill the entire canvas and remove excess white space by selecting Fit to Width
 • Kutucuklarınızı otomatik olarak tuvalin sol üst köşesine hizalamak için Kutucuk Akışını kullanma.Use Tile Flow to automatically align your tiles to the top-left corner of the canvas.

*Hızlı İçgörüler _*Quick Insights _

_ Eğilim ve Bağıntı içgörüleri artık veri desenlerini daha kolay görmeniz için eğilim çizgilerine sahip._ The Trend and Correlation insights now have trend lines to make it easier to see patterns in the data.

*Soru-Cevap _*Q&A _

_ Artık Soru-Cevap içinde Ölçek ve Alan grafikleri belirtebilirsiniz_ You can now specify Gauge and Area charts in Q&A

 • Soru-Cevap için geliştirilmiş otomatik tamamlama: Birkaç karakter yazdığınızda Soru-Cevap otomatik tamamlamaya ve görsel önermeye başlar.Improved auto-complete for Q&A - as soon as you type just a few characters, Q&A begins auto completing and suggesting visuals for you.

Tüm ayrıntılar için Power BI Ekibi blogunu ziyaret edinFor all the details, visit the Power BI Team blog

10 Şubat 2016February 10, 2016

Bugün en çok istenen özelliklerden oluşan kapsamlı bir güncelleştirme yaptık.Today we released a long list of top-requested features. Blog gönderisini okuyun.Read the blog post.

*Paylaşım _*Sharing _

_ Kuruluşunuzun dışındaki kullanıcılarla paylaşımda bulunma_ Share with users outside your organization

 • Bir panoya erişim isteği göndermeRequest access to a dashboard

*Yönetici Portalı _*Admin Portal _

_ Microsoft 365 yönetim merkezi bağlantısı ile daha kolay kullanıcı yönetimi_ Easy user management with a link to the Microsoft 365 admin center

 • Web'de yayımlama özelliğini devre dışı bırakabilmeAbility to disable publishing to web
 • Kullanıcıların içerik paketlerini kuruluşun tamamına yayımlamasını engellemePrevent users from publishing content packs to the entire org
 • Kuruluş dışındaki kullanıcılarla içerik paylaşımını devre dışı bırakmaAbility to disable sharing content to external users

*Hızlı İçgörüler _*Quick Insights _

_ Power BI Desktop dosyalarını yayımladığınızda Hızlı İçgörüler_ Quick Insights when you publish Power BI Desktop files

*Pano _*Dashboard _

_ Panonuza Web içeriği ekleme (Pencere öğesi kullanarak)_ Add Web content to your dashboard (via Widget)

 • Panonuza video içeriği ekleme (Pencere öğesi kullanarak)Add video content to your dashboard (via Widget)
 • Panoları yakınlaştırmaZoom on dashboards

*Bağlantı _*Connectivity _

_ URL aracılığıyla dosyaları SharePoint ekip sitenize bağlama_ Connect to files on your team SharePoint site through a URL

Tüm ayrıntılar için Power BI Ekibi blogunu ziyaret edinFor all the details, visit the Power BI Team blog

28 Ocak 2016January 28, 2016

Raporlar ve görselleştirmelere ilişkin güncelleştirmeler:Updates to reports and visualizations:

Rapor oluşturma, çapraz vurgulama vs. için performans geliştirmeleriPerformance Improvements for report rendering, cross-highlight, etc.

 • Bu yeni güncelleştirme sayesinde kullanılan tarayıcı sürümünden bağımsız olarak kullanıcılar rapor yükleme, sayfalar arasında geçiş yapma, görseller arasındaki verileri çapraz vurgulama gibi durumlarda performans artışını gözleyebilir.Regardless of the browser version being used, a significant Performance improvement can be noticed by users when loading reports, switching between pages, cross-highlighting data across visuals, etc. with this new update.

6 Ocak 2016January 6, 2016

Power BI ekibi tatilde çok çalıştı.The Power BI team has been busy over the holiday break. Tüm ayrıntılar için Power BI Ekibi blogunu ziyaret edinFor all the details, visit the Power BI Team blog

*Panolar _*Dashboards _

_ Kutucuk verilerini dışarı aktarma_ Export tile data

 • Panolara görüntü veya metin kutusu eklemeAdd an image or text box widget to dashboards
 • Panoları yazdırmaPrint dashboards
 • Kutucuklar için yenileme süresiRefresh time on tiles
 • Pano kutucuklarında araç ipuçlarıTooltips on dashboard tiles

*İşbirliği _*Collaboration _

_ Pano paylaşım bildirimi_ Shared dashboard notification

 • Paylaşılan panonun veya kuruluş panosunun sahibiyle iletişime geçmeContact owner of a shared or organizational dashboard

*Raporlar _*Reports _

_ Geçerli rapor sayfasını yazdırma_ Print current report page

 • Rapor görsel verilerini dışarı aktarmaExport report visual data

*Bağlantı _*Connectivity _

_ SharePoint ekip sitelerindeki dosyalara bağlanma_ Connect to files on SharePoint team sites

*Excel Raporları _*Excel Reports _

_ Excel raporlarını Excel masaüstü uygulamasında açma_ Open Excel reports in Excel desktop

 • Excel grafiklerini sabitlemePin Excel charts
 • Excel kutucukları için biçim geliştirmeleriFormat improvements for Excel tiles

*Diğer _*Other _

_ Power BI Brezilya'da_ Power BI in Brazil

 • İbranice ve Arapça desteğiHebrew and Arabic support

Tüm ayrıntılar için Power BI Ekibi blogunu ziyaret edinFor all the details, visit the Power BI Team blog

20152015

16 Aralık 2015December 16, 2015

Bu hafta çok sayıda güncelleştirme yapıldı, çoğu Power BI Desktop uygulamasıyla ilgili olsa da rapor oluşturma ve görselleştirmeler konusunda da birçok güncelleştirme var.Lots of updates this week, most apply to Power BI Desktop but several significant updates to report authoring and visualizations as well. Tüm güncelleştirmelerin açıklamalarını görmek ve ilgili videoyu izlemek için Power BI Ekibi Blogunu ziyaret edebilirsiniz.The Power BI Team Blog contains full descriptions and even a video describing the updates.

Power BI Desktop İndirinDownload Power BI Desktop

 • Rapor oluşturma biçimlendirme bölmesinde ve şeritte güncelleştirmeler:Updates to the report authoring formatting pane and ribbon:

  1. Veri etiketlerini kategori serisine göre biçimlendirmeFormat data labels per category series
  2. Görsellerde gösterilen ondalık basamak sayısını değiştirmeChange number of decimal places showed in visuals
  3. Görsellerdeki metinlerin boyutunu değiştirmeChange text size in visuals
  4. Görselleri düzgün şekilde yerleştirme olanağı: hizalama, dağıtma, boyut, konum (içerik oluşturmak için Power BI Desktop gerekir)Ability to lay out visuals accurately: alignment, distribute, size, position (requires Power BI Desktop for authoring)
  5. Biçim Boyacısı aracılığıyla birden fazla görselin stilini değiştirme (içerik oluşturmak için Power BI Desktop gerekir)Set styles across multiple visuals through Format Painter (requires Power BI Desktop for authoring)
 • Görselleştirme geliştirmeleri:Enhancements to visualizations:

  1. Tablo görselindeki sıralama durumu için görsel ipucuvisuals cue for sort state in Table visual
  2. yeni görsel: Yığılmış Alan grafiğinew visual: Stacked Area chart
  3. Alan ve Çizgi grafiklerin üzerine gelindiğinde akıllı araç ipuçlarısmart tooltips for Area and Line charts on hover
  4. Kartezyen görseli için Referans çizgisi/bölgesi oluşturma olanağıability to create Reference line/region for a Cartesian visual
  5. pasta ve dağılım grafikleri için geliştirilmiş veri etiketleriimproved data labels for pie and scatter chart
 • Desktop uygulamasında R görselleri tümleştirmesi (Önizleme özelliği)R visuals integration in Desktop (Preview feature)

 • Desktop uygulaması ilgili olmayan 2 tablo oluşturma sırasında tablolar arası ilişki önerisinde bulunur.Desktop will suggest table to table relationships when trying to create 2 tables which are not related.

 • Desktop uygulaması Giriş şeridinde düzen iyileştirmesi.Desktop optimized Home ribbon layout.

 • Desktop uygulaması İlişki Görünümü'nde veri modelleme güncelleştirmeleri:Desktop data modeling updates in Relationships View:

  1. yakınlaştırma kaydırıcısızooming slider
  2. sığdırmak için yakınlaştırfit zoom to
  3. düzeni sıfırlareset layout
  4. Ctrl-Fare seçim dikdörtgeniyle yakınlaştırma olanağıability to zoom in using Ctrl-Mouse selection rectangle
 • Desktop uygulaması veri bağlantısı geliştirmeleriDesktop data connectivity enhancements

  1. SSAS Çoklu boyut desteği - Hiyerarşi desteği (Önizleme Özelliği)SSAS Multidimensional support - Hierarchies support (Preview Feature)
  2. Stripe BağlayıcısıStripe Connector
  3. Smartsheet BağlayıcısıSmartsheet Connector
  4. "Veri girme": Tablo oluşturmak için verileri yapıştırın veya girin"Enter Data": Paste or enter data to create a table
  5. DirectQuery Geliştirmeleri: Tüm T-SQL ve SAP HANA veri türlerine yönelik destek sonucunda performans geliştirmeleri.DirectQuery Improvements: Support for all data types of T-SQL and SAP HANA, resulting in Performance improvements.
  6. DB2 Bağlayıcısı: Kullanıcı/Sistem DSN'si seçme desteğiODBC Connector: Support for selecting User/System DSNs
  7. CSV Bağlayıcısı: Kaynak iletişim kutusunda Sütun Sınırlayıcı belirtme seçeneğiCSV Connector: Ability to specify Column Delimiter in the Source dialog

Ayrıntılar ve güncelleştirmelerin çoğunu gösteren video için Power BI Blogunu ziyaret edin.For all the details, including a video demonstrating many of these updates, visit the Power BI Blog.

10 Aralık 2015December 10, 2015

 • Rapor sayfalarını panoya sabitlemePin report pages to dashboard

 • Pano kutucuklarını yenileRefresh dashboard tiles

 • Dilimleyicilerde görüntü kullanmaUse images in slicers

 • Rapor görselleri arasındaki etkileşimi değiştirmeChange interactions between report visuals

  Tüm ayrıntılar için Power BI Blogunu ziyaret edin.For all the details, visit the Power BI Blog.

8 Aralık 2015December 8, 2015

3 Aralık 2015December 3, 2015

24 Kasım 2015November 24, 2015

 • Excel aralıklarını panolara sabitlemePin Excel ranges to dashboards
 • Panolar ve raporlar için kenarlıksız Tam Ekran moduChromeless full screen mode for dashboards and reports
 • Verilerinizin nerede depolandığından haberdar olmaKnow where your data is stored
 • Şirket içi raporlar için geliştirilmiş yükleme deneyimiImproved loading of on-premises reports
 • Panoları doğrudan diğer kullanıcıların çalışma alanında paylaşmaShare dashboards directly to another user's workspace
 • Geliştirilmiş Google Analytics bağlayıcısı deneyimiImproved Google Analytics connector experience
 • Power BI hesabınızı kapatmaClose your Power BI account

Tüm ayrıntılar için Power BI Blogunu ziyaret edinFor all the details, visit the Power BI Blog

18 Kasım 2015November 18, 2015

 • Yinelenen pano oluşturmaCreate a duplicate dashboard
 • Pano kutucuklarını istediğiniz şekilde yerleştirmeFreely position dashboard tiles
 • Tam ekran görünümü için geliştirilmiş gezintiImproved navigation for full screen view
 • Kuruluşunuzdaki kullanıcıları Power BI gruplarına davet ettiğinizde daha iyi bir deneyimBetter experience when inviting peers from your organization to Power BI groups
 • Kutucuklar için geliştirilmiş hata iletileriImproved error messages for tiles

Tüm ayrıntılar için Power BI Blogunu ziyaret edinFor all the details, visit the Power BI Blog

11 Kasım 2015November 11, 2015

 • Power BI belgeleri için yeni ve yerelleştirilmiş siteNew site for Power BI documentation, localized
 • Raporlar için geliştirilmiş yükleme süresiImproved load time for reports
 • Kurumsal içerik paketlerini yalnızca rapor değişiklikleriyle güncelleştirmeUpdate organizational content packs with report-only changes
 • Microsoft 365 yönetim merkezinde Power BI sistem durumuPower BI health status in Microsoft 365 admin center
 • Tablolarda, matrislerde ve kartlarda KPI'ler ve görüntülerKPIs and images in tables, matrices, and cards

Tüm ayrıntılar için Power BI Blogunu ziyaret edinFor all the details, visit the Power BI Blog

3 Kasım 2015November 3, 2015

 • Destekli Power BI satın alma deneyimi.Guided Power BI purchase experience.
 • Power BI Pro bireysel olarak satın alınabilir.Individuals can buy Power BI Pro.
 • Yinelenen rapor sayfası.Duplicate report page.

Tüm ayrıntılar için Power BI Blogunu ziyaret edinFor all the details, visit the Power BI Blog

28 Ekim 2015October 28, 2015

 • Panoları Active Directory güvenlik gruplarıyla paylaşmaShare dashboards with Active Directory Security groups
 • Kişi seçiciPeople picker
 • Çok sayıda e-posta adresiyle paylaşmaSharing with a large number of email addresses
 • URL parametresiyle gezinti bölmesini daraltmaCollapse nav pane through an URL parameterized

Tüm ayrıntılar için Power BI Blogunu ziyaret edinFor all the details, visit the Power BI Blog

20 Ekim 2015October 20, 2015

 • Power BI gruplarında salt okunur üyelerRead-only members in Power BI groups
 • Soru-Cevap'ta öne çıkan sorularFeatured questions in Q&A
 • Rapor görselleştirmeleri için tam ekran ayırma moduFull screen pop-out mode for report visualizations

Tüm ayrıntılar için Power BI blogunu ziyaret edinFor all the details, visit the Power BI blog

13 Ekim 2015October 13, 2015

 • Panolarınızı ve raporlarınızı büyük ekran TV'lerde görüntülemek için tam ekran moduFull screen mode to display your dashboards and reports on big screen TVs
 • Panonuzun tamamını mevcut alanda görüntülemek için tam ekran modunda "Ekrana sığdır" desteği'Fit to screen' support in full screen mode to display your entire dashboard in the available space
 • Pano kutucukları hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için odak moduIn-focus mode to get more details on dashboard tiles
 • Her kutucuk için son güncelleştirme zamanını görüntüleme olanağıAbility to view last update time for each tile
 • Her kutucuk için kaynağı görüntüleme olanağıAbility to view the source for each tile
 • Planview Enterprise, stratejiyle gerçeğe dönüştürme arasında bağlantı kurarak kuruluş genelindeki karar alma süreçlerini geliştiren uçtan uca portföy ve kaynak yönetim çözümüdür.Planview Enterprise is an end-to-end portfolio and resource management solution that connects strategy to execution, improving decision-making across the enterprise. Power BI için Planview Enterprise içerik paketi, kaynağınızı ve iş yönetim verilerinizi yepyeni bir şekilde görselleştirmenizi sağlar.The Planview Enterprise content pack for Power BI allows you to visualize your resource and work management data in an entirely new way. Kimlik bilgilerinizle oturum açarak portföy yatırım harcamalarınızı, bütçenizin durumunu ve projelerinizle stratejik öncelikleriniz arasındaki bağlantıyı etkileşimli bir şekilde keşfetmeye başlayabilirsiniz.Simply sign in with your credentials and begin to interactively explore your portfolio investment spend, budget status, and how well your projects align with strategic priorities.

Daha fazla bilgi için blog sayfamızı ve çevrimiçi belgeleri inceleyin.View our blog and online documentation to learn more.

6 Ekim 2015October 6, 2015

 • Power BI Soru-Cevap sayesinde basit ve sezgisel sorular sorup etkileşimli grafik ve graflar halinde cevap alarak verilerinizi keşfedebilirsiniz.With Power BI Q&A, you can explore your data using simple, intuitive questions and receive answers in the form of interactive charts and graphs. Bu sürümde veriler hakkında bilgi sahibi olmasanız bile Power BI Soru-Cevap ile çalışmaya başlamanıza yardımcı olacak bir özellik ekledik.With this release, we have added a feature to help you get started with Power BI Q&A, even when you do not know anything about the data. Bu özellikle çalışmaya başlamak için herhangi bir panoya gidip Soru-Cevap soru kutusunun yanındaki "Soru sorma" bağlantısına tıklayın.To get started with this, navigate to any dashboard and click the "How to ask" link near the Q&A question box. Power BI, verilerinizi temel alan bir dizi öneri sunar.Power BI presents you with a number of suggestions based on your data.
 • İki hafta önce Power BI Desktop uygulamasındaki rapor tuvaline şekil ekleme desteği sunmaya başladık.Two weeks ago, we introduced support for inserting shapes into the report canvas in Power BI Desktop. Bu hafta da Power BI web uygulamasında rapor oluşturma ve/veya düzenleme sırasında rapor tuvalinize şekil ekleyebileceğinizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.This week, we are happy to announce that you can now add shapes to your report canvas when you are authoring and/or editing reports in the Power BI web app.
 • Pano paylaştığınızda gönderilen bildirim e-postalarını devre dışı bırakma seçeneği ekledik.We have added the option to turn off email notification when you share a dashboard. Bunun için Power BI paylaşım iletişim kutusundaki "Alıcılara e-posta bildirimi gönder" onay kutusunun işaretini kaldırmanız yeterlidir.Simply uncheck the "Send email notification to recipients" check box in the Power BI share dialog. Size bir URL verilir. Bu URL'yi kopyalayıp panonuza erişmelerini istediğiniz iş arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.You will be presented with a URL – copy and share this URL to your colleagues to give them access to the dashboard.
 • Microsoft Dynamics NAV, küçük-orta büyüklükteki kuruluşlara yönelik bir iş yönetimi çözümüdür.Microsoft Dynamics NAV is a business management solution for small to medium organizations. Müşterilere finansal ve işletme süreçleri üzerinde daha geniş bir denetim olanağı sağlayarak işletmeler için eksiksiz bir çözüm sunar.It offers customers a full solution for their business with greater control over their financials and business processes. Power BI içerik paketi, Dynamics NAV kullanıcıları için satış ve kâr, fırsat kanalı, kârlılık ve daha birçok hazır rapor sunar.The Power BI content pack provides out-of-box reports for Dynamics NAV users, such as sales and profit, opportunities pipeline, profitability and more. Bu ölçümlerin yer aldığı pano tamamen özelleştirilebilir ve kolayca bağlantı kurarak verilerinizi keşfetmenizi sağlar.These metrics are organized on a dashboard that can be fully customized, allowing you to easily connect and immediately start exploring your data.

Daha fazla bilgi için blog sayfasını ve çevrimiçi belgeleri inceleyin.Check out the blog and online documentation for more information.

29 Eylül 2015September 29, 2015

 • Bu haftanın hizmet güncelleştirmesi sayesinde yeni bir rapor oluştururken birden fazla sayfa boyutu arasından seçim yapabilir veya sayfa boyutunu kendiniz tanımlayabilirsiniz.With this week's service update, when creating new reports you can now choose from multiple page sizes as well as define your own page size. Rapordaki sayfaların boyutu ve en boy oranı buradan kontrol edilir.This controls the size and aspect ratio of each page in the report.
 • Görüntüler ve kabarcık grafikleri için daha fazla görsel biçimlendirme desteği ekledik.We added additional visual formatting support for images and bubble charts. Görüntünün bozulmasını önlemek için yeniden boyutlandırma sırasında en boy oranını sabit tutabilirsiniz ve dağılım grafiği kabarcıkları dolu ya da boş olacak şekilde yapılandırılabilir.You can lock the aspect while resizing images to avoid image distortion and scatter chart bubbles can be configured to be filled or not.
 • Power BI, paylaşım davetlerini alternatif e-posta adreslerine de gönderir.Today, Power BI will send sharing invites to an alternate email address. Sizinle bir pano paylaşıldığında davet bağlantısını hem özgün e-posta adresinize hem de alternatif e-posta adresinize (yapılandırdıysanız) göndereceğiz.When a dashboard is shared with you, we will send the sharing invite link both to your original email address and to your alternate email address (if you have it configured).
 • Power BI, Dedicated on Multitenant (DonMT) Microsoft 365 mimarisi üzerindekiler de dahil olmak üzere tüm müşteriler tarafından kullanılabilir.Power BI is available to all customers including those on the Dedicated on Multitenant (DonMT) Microsoft 365 architecture. Power BI'ı çok kiracılı modda paylaşılan hizmet olarak kullanıyor olacaksınız.You will be using Power BI as a shared service in multi-tenant mode. Çoğu durumda Power BI kaydınızı kolay self servis kayıt işlemiyle gerçekleştirebilirsiniz. Hizmeti kullanmaya başlamak için iş e-posta adresinizi, adınızı ve parolanızı girmeniz yeterlidir.In most cases, you can register for Power BI by following the simple self-service-signup process – just enter your work email address, enter your name and password to get started. Lisans yöneticisi sizseniz buradaki yönergeleri kullanarak kullanıcılarınıza lisans ataması yapabilirsiniz.If you are the License admin, you can assign licenses to your users using the instructions here.
 • Azure Denetim Günlükleri, Azure aboneliğinizdeki işlem günlüklerini görüntülemenizi ve denetlemenizi sağlar.Azure Audit Logs allows you to view control-plane operational logs in your Azure subscription. Power BI Azure Denetim Günlükleri içerik paketi, bu günlüklerde yer alan bilgileri kolayca çözümlemenize ve görselleştirmenize yardımcı olabilir.The Power BI Azure Audit Logs content pack can help you easily analyze and visualize the wealth of information contained in these logs. İçerik paketi verilerinize bağlanıp hazır panoları ve raporları kullanarak öngörüleri keşfetmenizi sağar.The content pack allows you to connect to your data and begin to discover insights with the out-of-the box dashboard and reports. Daha fazla bilgi için blog sayfamızı ve çevrimiçi belgeleri inceleyin.Read our blog and online documentationfor more information.

Daha fazla bilgi için blog sayfamıza bakın.Learn more in our blog.

22 Eylül 2015September 22, 2015

 • 1x1 ile 5x5 arasındaki yeni kutucuk boyutlarından seçim yaparak panonuzu daha esnek bir şekilde özelleştirebilirsiniz.Have more flexibility on your dashboard to customize your dashboards with additional tile sizes, ranging from 1x1 to 5x5.
 • Artık kendi alanınızda olduğu gibi grup alanınızda da pano paylaşabilirsiniz (ve paylaşımını kaldırabilirsiniz).You can now share (and un-share) a dashboard from your group space exactly the way you would do it in your own space. İş arkadaşlarınız paylaşım davetiyenizi kabul ettikten sonra paylaşılan pano (ve ilgili raporlar) salt okunur izinle kendi alanlarına eklenir.Once colleagues accept your sharing invitation, the shared dashboard (and their associated reports) will be added in their own space with read-only permission.
 • Power BI'a 5 tane daha sektörle ilgili örnek ekledik: Müşteri Kârlılığı, İnsan Kaynakları, Fırsat Analizi, Tedarik Analizi ve Satış ve Pazarlama Örneği.We added 5 additional industry related samples to Power BI: Customer Profitability, Human Resources, Opportunity Analysis, Procurement Analysis, and Sales and Marketing Sample.
 • Stripe, çevrimiçi işletmeler için tasarlanmış olan gelişmiş ödeme platformudur.Stripe is an advanced payment platform for online businesses. Yeni kurulanlardan Fortune 500 şirketlerine kadar binlerce işletme, dünyanın her yerindeki müşterilerden 130'dan fazla para biriminde ödeme kabul etmek için Stripe kullanıyor.From start-ups to Fortune 500 companies, thousands of businesses use Stripe to accept payments in over 130 currencies, from anyone in the world. Power BI ile mevcut Stripe hesabınız arasında bağlantı kurarak Power BI Stripe içerik paketi sayesinde Stripe etkinliğinizi izleyebilir, keşfedebilir ve görselleştirebilirsiniz.By connecting Power BI with your existing Stripe account, you'll be able to use the Power BI Stripe content pack to monitor, explore, and visualize your Stripe activity.

Daha fazla bilgi için blog sayfamıza bakın.Learn more in our blog.

15 Eylül 2015September 15, 2015

 • Artık görselinizi sabitlemek istediğiniz panoyu seçebilirsiniz!You can now choose which dashboard you want to pin your visual to! Hedef panoyu var olan panolarınızın arasından seçebilir, hatta isterseniz tek seferde görseli sabitlemek için yeni bir pano bile oluşturabilirsiniz.You can choose the target dashboard from your existing dashboards, or even create a new dashboard and pin the visual to it in one shot.
 • Ayrıca panonuzdaki görsel renklerini denetleyebilirsiniz.Additionally, you can control your visual colors in the dashboard. Raporunuzda panodan farklı bir tema kullanılıyorsa görselin geçerli temayı mı yoksa farklı kaynaklardan gelen görsellerde tutarlılığı yakalamak için varsayılan pano temasını mı kullanacağını belirleyebilirsiniz.If your report is using a different theme from the dashboard theme, you can control whether the visual retains current theme, or uses the default dashboard theme to achieve consistency across visuals from various sources.
 • Artık bir panodaki kutucuğu başka bir panoya, bir rapor görselini panoya sabitler gibi sabitleyebilirsiniz.You can now simply pin the tile from one dashboard to another, the same way you would pin a report visual to a dashboard.
 • 60 günlük Power BI Pro deneme sürümünüz bitmek üzereyse bizimle iletişime geçerek deneme sürümünüzün uzatılmasını isteyebilirsiniz.If your 60-day Power BI Pro trial period is close to expiration, you can contact us to request an extension to your trial. Onaylanması halinde deneme süreniz 60 gün daha uzatılır.If approved, your trial will be extended for another 60 days.
 • comScore Digital Analytix, en iyi analiz ve hedef kitle demografik bilgileri aracılığıyla kullanıcı tabanınız hakkında öngörüler sağlayan bir çevrimiçi çözümdür.comScore Digital Analytix is an online solution that provides insights into your user base through the best of analytics and audience demographics. Power BI comScore içerik paketini kullanarak web analizi verilerinize hızla bağlanıp öngörü toplamaya başlayabilirsiniz.With the Power BI comScore content pack, you can quickly connect and begin gaining insights into your web analytics data. Bu içerik paketinde verilerinizi keşfetmenize ve detaylandırmanıza yardımcı olacak hazır bir pano, raporlar ve toplanmış veriler mevcuttur.This content pack includes an out-of-the box dashboard, a set of reports, and a curated data set to help you explore and drill into your data. İçerik paketi hakkında daha fazla bilgi edinmek için blog sayfamıza ve yardım konusuna bakın.Learn more about the content pack in our blog and help topic.

8 Eylül 2015September 8, 2015

 • Kullanışlı köprüler sayesinde artık URL'nin tamamını metin kutusu içinde görüntülemeye gerek kalmadan kullanıcılarınız için bağlantı sunabilirsiniz.Friendly Hyperlinks now allow you to provide links for your users without needing to display the entire URL in the textbox.
 • Power BI Raporlarına detaylandırma desteği eklendi.Drill Support has been added to Power BI Reports. Kullanıcıların bir veri düzeyinden ilgili verilere gitmesini sağlayan bir Detay yolu oluşturabilirsiniz.You can create a Drill path that enables users to navigate from one level of data to related data.
 • Veri Al deneyiminin örnekler bölümüne BT Harcama Analizi ve Tedarikçi Kalite Analizi olmak üzere iki yeni Sektörle İlgili Örnek eklendi.Two new Industry Related Samples, It Spend Analysis and Supplier Quality Analysis, have been added under the samples section of the Get Data experience. Bunlar, verileri kullanarak öngörü sunan raporları ve panoları nasıl oluşturabileceğinize dair harika birer örnektir.These samples are great examples of how you can use your data to create insightful reports and dashboards.
 • Yammer verileriniz hakkında kolayca ayrıntılı öngörüye sahip olmanızı sağlayacak yeni bir tyGraph içerik paketimiz var.We have a new content pack for tyGraph, which allows you to easily gain deeper insights into your Yammer data. İçerik paketinde; verileri keşfetmeniz ve Measure of Active Engagement (MAE Puanı) gibi öngörüler edinmenizi sağlayan bir pano, raporlar ve hazırlanmış veri kümesinin yanı sıra Dosya Görüntüleme ve Dosya İndirme gibi içerik kullanım ölçümleri yer alıyor.The content pack includes a dashboard, a set of reports and a curated dataset to explore and provide insights such as the Measure of Active Engagement (The MAE Score) and content consumption metrics such as File Views and File Downloads. Daha fazla bilgi için blog sayfamıza ve yardım konusuna bakın.Learn more on our blog and help topic.

1 Eylül 2015September 1, 2015

 • Webtrends, şirketlerin müşteri verilerini anlamlı hale getirerek dijital pazarlama alanındaki başarılarını artırmalarına yardımcı olmaktadır.Webtrends helps companies make sense of their customer data to drive digital marketing success. Kullanıcılar ziyaretçilerin web, sosyal, mobil ve SharePoint kanallarındaki yolculuğunu izleyebilir, çözümleyebilir ve bu konuda öngörüler sağlayabilir.Users have the ability to observe, analyze and deliver insights on the visitor journey across web, social, mobile and SharePoint channels. Yayımlanan Webtrends içerik paketi sayesinde kullanıcılar artık Power BI ile Webtrends analiz verilerini izleyebilir, çözümleyebilir ve görselleştirebilir.With the release of the Webtrends content pack, users will now have the ability to use Power BI to monitor, analyze, and visualize their Webtrends analytics data. Power BI için Webtrends içerik paketi yardım sayfasından bu konu hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.The Webtrends content pack for Power BI help page has more information.
 • Soru-Cevap özelliğini kullanmaya başlamak artık çok daha kolay.Getting started with Q&A is even simpler. İmleci Soru-Cevap metin kutusunun içine yerleştirdiğiniz anda verilerinizle ilgili soruların ve ana ölçümlerin bir listesi görüntülenir.The moment you put your cursor inside the Q&A text box, we instantly display a list of questions and key metrics that are relevant to your data. Açılan menüde varsayılan olarak panoya sabitlenmiş olan kutucuklara ilişkin soruların yanı sıra veri kümenizdeki her tablo için bir giriş bulunacak.In the drop down, by default, you will see the questions for tiles already pinned to the dashboard as well as an entry for each table you have in your dataset.
 • Varsayılan olarak görüntülenen dinamik tuval boyutu, tüm rapor öğelerimizi tarayıcı penceresi boyutuna en uygun boyutlarda oluşturmaktadır.The dynamic canvas size we display by default renders all our report items with optimal dimensions for the browser window size. En boy oyununu kilitlemek veya raporunuzu farklı bir şekilde boyutlandırmak istiyorsanız, artık sizin için üç seçeneği daha destekliyoruz: Sayfaya Sığdır, Genişliğe Uydur ve Gerçek Boyut.If you want to lock in the aspect ratio, or want to fit your report in a different way, we now support another three options for you: Fit to Page, Fit to Width, and Actual Size.
 • Ayrıca sahip olabileceğiniz veri kümesi ve rapor sayısı sınırlarını da yükselttik.We also Increased the limit on the number of datasets and reports you can have. Artık Power BI hesabınızda en fazla 200 veri kümesine ve her veri kümesinde en fazla 200 rapora sahip olabilirsiniz.You can now have up to 200 datasets and 200 reports for each dataset in your Power BI account.

18 Ağustos 2015August 18, 2015

11 Ağustos 2015August 11, 2015

 • Mandrill, MailChimp tarafından geliştirilmiş olan ve e-posta kampanyalarınızı farklı açılardan çözümlemenizi sağlayan bir e-posta altyapı hizmetidir.Mandrill is an email infrastructure service developed by MailChimp that lets you analyze your email campaigns from a wide variety of information. Power BI Mandrill içerik paketini kullanarak Mandrill verilerinize hızla bağlanabilir ve bülten ya da pazarlama kampanyanız hakkında anlık öngörülere ulaşabilirsiniz.With the Power BI Mandrill content pack, you can quickly connect to your Mandrill data and immediately gain insights into your newsletter or marketing campaign. Bu özelliği kullanmaya başlamanıza yardımcı olacak bilgiler için lütfen Power BI için Mandrill içerik paketi yardım sayfasına bakın.For additional details on how to get started, please see the Mandrill content pack for Power BI help page.

4 Ağustos 2015August 4, 2015

 • Power BI, Circuit ID kullanıcılarına artık, Circuit ID bulut iletişim hizmetlerinin tümünü takip edip izleyerek işleriyle ilgili doğru kararlar alma becerisi sunuyor.Power BI now offers Circuit ID users the ability to track and monitor all their Circuit ID cloud communications services, empowering them to make the right business decisions. Bu özelliği kullanmaya başlamanıza yardımcı olacak bilgiler için lütfen Power BI için Circuit ID içerik paketi yardım sayfasına bakın.For additional details on how to get started, please see the Circuit ID content pack for Power BI help page.
 • Bugün Pano Paylaş özelliğini daha kullanışlı hale getirmek için bir geliştirme yayımladık.Today we've released an enhancement to the Share Dashboard feature to make it even easier to use. Kuruluşunuz e-posta için Microsoft 365 kullanıyorsa Outlook'ta e-posta gönderir gibi bir e-posta dağıtım grubuyla paylaşımda bulunabilirsiniz.If your organization uses Microsoft 365 for email, you can now share to an email distribution group just the same way you would send an email in Outlook. Dağıtım grubunun adresini yazıp Paylaş'a tıklamanız yeterlidir.Just enter the address of the distribution group and click Share. Dağıtım grubunun tüm üyelerine panoyu görüntülemelerini sağlayacak bir davetiye gönderilir.All members of the distribution group will receive an email invitation to view the dashboard.

28 Temmuz 2015July 28, 2015

 • Bu haftaki Power BI güncelleştirmesinin SQL Sentry içerik paketi ile veritabanı performansı izleme olanağı sunduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.We're excited to announce that this week's update to Power BI now offers database performance tracking with the SQL Sentry content pack. Bu içerik paketi, SQL Sentry Cloud uygulamasını kullanarak ilgilendiğiniz SQL Server dağıtımlarını takip etmenize yardımcı olacak bir pano ve farklı raporlar içermektedir.This content pack includes a dashboard and reports that help you monitor the SQL Server deployments you track using the SQL Sentry Cloud. Bu özelliği kullanmaya başlamanıza yardımcı olacak bilgiler için lütfen Power BI için SQL Sentry içerik paketi yardım sayfasına bakın.For additional details on how to get started, please see the SQL Sentry content pack for Power BI help page.

24 Temmuz 2015July 24, 2015

 • Power BI'ın "genel kullanım" (GA) sürümünü duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.We're excited to announce our "general availability" (GA) release of Power BI. Power BI Pro'ya bugün kaydolun.Sign up today for Power BI Pro. GA sürümüyle birlikte sunduğumuz heyecan verici yeni özellikler:As part of the GA release, we are offering some great new features:
 • Yeni görselleştirme ve rapor oluşturma deneyimi: Yeni rapor tuvali daha fazla görselleştirme seçeneğinin yanı sıra başlık, açıklama, eksen, renk, arka plan ve diğer öğelerin biçimlendirmesi konusunda denetim sunuyor.A new visualization and report creation experience: The new reporting canvas has a larger selection of visualizations, more control over formatting of titles, legends, axes, colors, backgrounds, and more.
 • Power BI grupları: Microsoft 365 gruplarını temel alan bu özellik, güçlü bir işbirliği deneyimi sunuyor.Power BI groups: groups offer a powerful collaborative experience built on Microsoft 365 groups.
 • Kurumsal içerik paketleri: Power BI, pano ve rapor oluşturmayı çok kolay hale getiriyor. Kullanıcılar artık bu içeriği kurumsal içerik galerisine yayımlama hakkına da sahip.Organizational content packs: Power BI makes creating dashboards and reports extremely simple, and now users can publish this content to the organizational content gallery.
 • Excel dosyalarının tamamını alma: Artık OneDrive İş üzerinde depolanan herhangi bir Excel çalışma kitabını Power BI'a alarak Excel Online'daki gibi çalışma kitabının tamamını görüntüleyebilirsiniz.Bring in whole Excel files: You can bring any Excel workbook stored on OneDrive for Business into Power BI and view the entire workbook, exactly as you would in Excel Online.
 • CSV dosyalarını alma: Excel veya Power BI Desktop dosyası gibi virgülle ayrılmış değerler (CSV) metin dosyası da Power BI panolarınızda ve raporlarınızda veri kümesi olarak kullanılabilir.Bring in CSV files: Just like Excel or Power BI Desktop file, a comma-separated values text (CSV) file can also be a dataset for your Power BI dashboards and reports.
 • Excel, Power BI Desktop ve CSV dosyalarını değiştirme: Dosyanın güncelleştirilmiş sürümünü Power BI'a yükleyerek var olan veri kümesinin yerine kullanabilirsiniz.Replace Excel, Power BI Desktop, and CSV files: you can upload an updated version of a file to Power BI and it will replace the existing dataset. Bu veri kümesine bağlı olan tüm raporlar ve panolar otomatik olarak yeni sürümü kullanmaya başlar.All the reports and dashboards that are connected to this dataset now automatically use the new version.
 • Bu haftaki Power BI güncelleştirmesinin Visual Studio Online içerik paketi ile iş öğesi izleme olanağı sunduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.We're excited to announce that this week's update to Power BI now offers work item tracking in the Visual Studio Online content pack. Bu güncelleştirme iş öğelerinizde öngörüler sunan yeni bir pano, rapor ve güncelleştirilmiş veri kümesinin yanı sıra Git deponuz, çekme istekleri ve ilk sürüme dahil olan sürüm denetim içeriği hakkında önemli ölçümler sunmaktadır.This update includes a new dashboard, report and an updated data set offering insights on your work items in addition to important metrics about your Git repository, pull requests, and version control content included in the initial version. Bu özelliği kullanmaya başlamanıza yardımcı olacak bilgiler için lütfen Power BI için Visual Studio Online içerik paketi yardım sayfasına bakın.For additional details on how to get started, please see the Visual Studio Online content pack for Power BI help page.

14 Temmuz 2015July 14, 2015

 • Acumatica Cloud ERP, sağlam ve esnek bir platform üzerinde Finans, Dağıtım, CRM ve Proje Muhasebesi gibi tam tümleşik iş yönetim uygulamaları paketi sunmaktadır.Acumatica Cloud ERP delivers a suite of fully integrated business management applications such as Financials, Distribution, CRM and Project Accounting, powered by a robust and flexible platform. Power BI Acumatica içerik paketi sayesinde fırsat verilerinize hızla bağlanarak öngörü sahibi olabilirsiniz.With the Power BI Acumatica content pack, you can quickly connect and immediately gain insights into your opportunity data. Bu içerik; keşfedilecek hazır bir pano, raporlar ve veri kümesinin yanı sıra tarihe göre toplam kazanılan fırsat sayısı gibi ayrıntılar sunmaktadır.This content includes an out-of-box dashboard, a set of reports and a curated dataset to explore and provide details such as your total won opportunities by date. Daha fazla bilgi için buraya bakabilirsiniz.Read more here.
 • Azure HDInsight artık tamamen yönetilebilen bir Spark hizmeti sunuyor.Azure HDInsight now offers a fully managed Spark service. Bu özellik, yinelemeli makine öğrenimi ve etkileşimli veri analizi gibi senaryoları mümkün kılıyor.This capability allows for scenarios such as iterative machine learning and interactive data analysis. Power BI, Spark on HDInsight verilerine doğrudan bağlanmanızı sağlayarak basit ve canlı veri keşfetme olanağı sunuyor.Power BI allows you to directly connect to the data in Spark on HDInsight offering simple and live exploration. Daha fazla bilgi için yardım belgemizi inceleyin.Read our help doc for more information.
 • Microsoft 365 gezinti ve uygulama başlatıcı tümleştirmesi.Microsoft 365 navigation and application launcher integration. Artık tek tıkla tüm Microsoft 365 uygulamalarınıza gidebilirsiniz.With a single click, you can now navigate to all of your Microsoft 365 applications.
 • Kullanıcıların bir kutucuğa tıkladığında gideceği özel bir URL belirtme.Specifying a custom URL that users navigate to when they click a tile. Artık kullanıcılarınızın tam olarak hangi sayfaya gideceğini denetleyebilirsiniz: belirli bir rapor, başka bir pano, SSRS raporu veya dış web sitesi.You now have the ability to control exactly where users go: a specific report, another dashboard, an SSRS report, or an external website.
 • Power BI'da kullandığınız depolama alanını görme ve yönetmeVisibility and management of the storage you are consuming in Power BI
 • Soru-Cevap'ta görüntülenen görseli ve alanları yapılandırmaConfiguring the visual and fields displayed in Q&A

7 Temmuz 2015July 7, 2015

 • Uzun zamandır beklenen ve istenen özelliklerden biri artık Power BI'da.One of the most awaited and requested feature is now available in Power BI. Bugünden itibaren SQL Server gibi şirket içi kaynaklarınıza bağlanan veri kümelerini yenileyebilirsiniz.Starting today, in Power BI you can refresh datasets connecting to your on-premises sources such as SQL Server. Power BI Tasarımcısı dosyasından oluşturulmuş olan bir veri kümesini veya Power Query ya da Power Pivot kullanılarak çalışma kitabına aktarılmış olan verilere sahip bir Excel çalışma kitabını yenileyebilirsiniz.You can refresh a dataset that has been created from a Power BI Designer file or an Excel workbook with data imported into the workbook using Power Query or Power Pivot.

30 Haziran 2015June 30, 2015

 • UserVoice verilerinizi izleyip görselleştirmenin yanı sıra kullanıma hazır pano ve raporla öngörü sahibi olmanıza yardımcı olabilecek yeni bir Power BI UserVoice içerik paketi yayımladık.We released a new Power BI UserVoice content pack that can help you monitor and visualize your UserVoice data and immediately gain insights into it with the ready-to-use dashboard and report.

23 Haziran 2015June 23, 2015

 • Power BI Desktop dosyaları Power BI hizmetine yüklendiğinde yenilenebilir (zamanlanmış yenileme ve şimdi yenile).Power BI Desktop files can be refreshed (scheduled refresh & refresh now) when uploaded to the Power BI service.
 • Aralık ayından sonraki en büyük Power BI görsel değişikliğini gerçekleştiriyoruz: Veri Al için daha açık ve daha kolay bir deneyim.We are releasing the biggest visual change to Power BI since December: a cleaner and simpler experience to Get Data. Artık Veri Al'a tıkladığınızda kategori seçenekleri bulunan tek bir ekran açılıyor.When you click on Get Data, you are now presented a single screen with a set of categories to choose from. Bu sayede ilgilendiğiniz içeriği daha kolay bulabilirsiniz.This will make it even easier to find the content that matters to you.
 • Azure SQL Veri Ambarı esnek ölçeklendirme ve çok büyük boyutta paralel işleme özellikleri sunmaktadır.Azure SQL Data Warehouse offers elastic scale and massive parallel processing. Power BI, bugün duyurulan sınırlı genel önizleme sürümü ile Azure SQL Veri Ambarı'nda bulunan verilere doğrudan bağlanarak kolay ve dinamik keşif gerçekleştirmenizi sağlamaktadır.With the limited public preview announced today, Power BI allows you to directly connect to the data stored in your Azure SQL Data Warehouse offering simple and dynamic exploration. Veri ambarınıza bağlandıktan sonra verileri keşfederken sorgular gerçek zamanlı olarak oluşturulur ve kaynağa geri gönderilir.After creating a connection to your data warehouse, queries are generated in real time and sent back to the source as you explore the data. Bu da özel veri modeli oluşturup yükleme ihtiyacını ortadan kaldırarak verilerinizi etkileşimli bir şekilde keşfetmenizi sağlar.This removes the need to create and upload a custom data model and offers interactive exploration of your data.

16 Haziran 2015June 16, 2015

 • SweetIQ, konum sağlayıp yerel arama ekosisteminizdeki verileri gözden geçirerek yerel ilanları kolayca takip etmenizi sağlar.SweetIQ lets you easily track your local listings by providing location and review data from your local search ecosystem. Power BI, SweetIQ verilerinizden oluşturulmuş hazır içerik sayesinde bu verileri çözümlemenizi ve izlemenizi sağlar.Power BI allows you to analyze and monitor that data, by offering out of box content built from your SweetIQ data. Bu özelliği kullanmaya başlamanıza yardımcı olacak bilgiler için lütfen Power BI için SweetIQ içerik paketi yardım sayfasına bakın.For additional details on how to get started, please see the SweetIQ content pack for Power BI help page.

2 Haziran 2015June 2, 2015

 • Power BI ve appFigures içerik paketi ile artık uygulamalarınıza ilişkin önemli istatistikleri izlemek son derece kolay.Now tracking important statistics about your apps is easy with Power BI and the appFigures content pack. Bağlantı kurmanıza ve bu özelliği kullanmaya başlamanıza yardımcı olacak bilgiler için Power BI için appFigures içerik paketi belgelerine bakın.For additional details on how to connect and get started, see the documentation for appFigures content pack for Power BI.

28 Mayıs 2015May 28, 2015

 • İçerik paketimizi kullanarak QuickBooks Online hesabı verileriniz hakkında hızlı öngörülere ulaşın.Get quick insights into your QuickBooks Online account data using our content pack. Bağlantı kurmanıza ve bu özelliği kullanmaya başlamanıza yardımcı olacak bilgiler için Power BI için QuickBooks Online içerik paketi belgelerine bakın.For additional details on how to connect and get started, see the QuickBooks Online content pack for Power BI documentation.

13 Mayıs 2015May 13, 2015

 • Azure SQL Veritabanınızda depolanan verilere doğrudan bağlanabilirsiniz.You can connect directly to data stored in your Azure SQL Database. Sorguları dinamik olarak oluşturup kaynağa göndererek doğrudan veritabanınız üzerinden etkileşimli raporlar oluşturmanızı sağlıyoruz.We dynamically generate and send down queries to the source, allowing you to create interactive reports directly over your database. Daha fazla bilgi için blog gönderisini ve belgeleri inceleyebilirsiniz.You can read the blog post and documentation for more information.

7 Mayıs 2015May 7, 2015

 • Görünüşümüzü yeni, modern, güncel ve farklı bir tasarımla güncelleştirip verilerinize ve öngörülerinize odaklandık.We updated our look to a new modern design, a look that is fresh and distinctive while keeping your focus on what matters: your data and your insights.

28 Nisan 2015April 28, 2015

 • Power BI artık 44 dilde kullanılabilir.Power BI is now available in 44 languages. Listenin tamamını görmek için blog gönderimizi okuyun.Read our blog post to see the full list.

23 Nisan 2015April 23, 2015

 • Yeni içerik paketimiz sayesinde artık Microsoft Dynamics Marketing verilerinizi görselleştirebilir ve keşfedebilirsiniz!You can now visualize and explore your Microsoft Dynamics Marketing data with our new content pack! Daha fazla bilgi için blog gönderimizi okuyabilirsiniz.You can read our blog post for more information.

15 Nisan 2015April 15, 2015

 • Yeni içerik paketimiz sayesinde artık Google Analytics verilerinizi görselleştirebilir ve keşfedebilirsiniz!You can now visualize and explore your Google Analytics data with our new content pack! Google Analytics içerik paketiyle sitenizin son 6 aydaki kullanımı hakkında öngörü sahibi olmanızı sağlayacak bir pano, rapor ve veri kümesine sahip olacaksınız.With the Google Analytics content pack you will get a dashboard, report and dataset that allow you to gain insights into the usage of your site in the last 6 months. Blog gönderilerimizi okuyabilirsiniz.You can read our blog post.
 • Artık Soru-Cevap bölümünde ve raporlarda bulunan, KPI ve Görüntü içermeyen tüm kartları sabitleyebilirsinizYou can now pin all cards expect those containing KPIs and Images from Q&A and reports
 • Artık sorgunuzun sonuna "as card" ekleyerek Soru-Cevap'ta kartları kullanabilirsinizYou can now use cards in Q&A by using the phrase 'as card' at the end of your query

31 Mart 2015March 31, 2015

 • GitHub panoları artık topluluk oluşturmaya odaklanan yeni görsellere, geliştirilmiş hesaplamalara ve geliştirilmiş düzene sahipGitHub dashboards have new visuals that focus on community building, improved calculations, and improved layout
 • SendGrid panoları artık öngörülere ulaşmanıza yardımcı olacak yeni görsellere ve yeni düzene sahipSendGrid dashboards have new visuals and a new layout to help you find better insights
 • Artık sorgunuzun sonuna "as treemap" ekleyerek Soru-Cevap'ta ağaç haritalarını kullanabilirsinizYou can now use treemaps in Q&A by using the phrase 'as treemap' at the end of your query
 • Artık Soru-Cevap ve raporlardaki ağaç haritalarını sabitleyebilirsinizYou can now pin treemaps from Q&A and reports
 • Çok sayıda hata düzeltmesi yaptık!Lots of bug fixes!

25 Şubat 2015February 25, 2015

 • Hata düzeltmeleri ile kullanıcı deneyimi ve güvenilirlik geliştirmeleri.Bug fixes and improvements to user experience and reliability.

26 Ocak 2015January 26, 2015

 • Çeşitli hata düzeltmeleri sayesinde hizmetin kullanılabilirlik ve güvenilirlik düzeyi artırıldı.Service usability and reliability have been improved through various bug fixes.

20142014

11 Aralık 2014December 11, 2014

 • OneDrive ile yenileme özelliğinin güvenilirliği artırıldı.Reliability of refresh with OneDrive has been improved. Çalışma kitaplarının OneDrive'dan yenilenmediği bazı durumlar çözüldü.Some situations where workbooks were not refreshing from OneDrive have been resolved.

Sonraki adımlarNext steps

Power BI nedir?What is Power BI?

Başka bir sorunuz mu var?More questions? Power BI Topluluğu'na sorunTry asking the Power BI Community