PowerApps'teki Açılır kutu denetimiCombo box control in PowerApps

Kullanıcıların sağlanan seçenekler arasından seçim yapmasına olanak sağlayan bir denetimdir.A control that allows users to make selections from provided choices. Aramayı ve birden fazla seçimi destekler.Supports search and multiple selections.

AçıklamaDescription

Açılır kutu denetimi, seçeceğiniz öğeler için arama yapmanıza olanak sağlar.A Combo box control allows you to search for items you will select. Arama, SearchField özelliğinde sunucu tarafında gerçekleştirilir; böylece performans çok büyük veri kaynaklarından etkilenmez.The search is performed server-side on the SearchField property so performance is not affected by very large data sources.

Tek veya çoklu seçim modu, SelectMultiple özelliği aracılığıyla yapılandırılır.Single or multi-select mode is configured via the SelectMultiple property.

Öğeleri seçmek için arama yaparken, Veriler bölmesindeki Düzen ayarlarını değiştirerek her öğe için bir tek veri değeri, iki değer veya bir resim ve iki değer (Kişi) göstermeyi seçebilirsiniz.When searching for items to select, for each item you can choose to show a single data value, two values, or a picture and two values (Person) by modifying the Layout settings in the Data pane.

Kişi seçiciPeople picker

Açılır kutu'yu kişi seçici olarak kullanmak için Veri bölmesindeki Düzen ayarlarından Kişi şablonunu seçin ve aşağıda verilen, kişi için gösterilecek ilgili veri özelliklerini yapılandırın.To use Combo box as a people picker, choose the Person template from the Layout settings in the Data pane and configure the related data properties to be shown for the person below.

Temel özelliklerKey properties

Items: seçimlerin yapılabileceği veri kaynağı.Items – The source of data from which selections can be made.

DefaultItems: kullanıcı denetim ile etkileşime girmeden önce başlangıçta seçili olan öğeler.DefaultItems – The initial selected item(s) before the user interacts with the control.

SelectedItems: kullanıcı etkileşimi sonucunda elde edilen seçili öğe listesi.SelectedItems – List of selected items resulting from user interaction.

SelectMultiple: kullanıcının tek öğe veya birden çok öğe seçip seçemediği.SelectMultiple – Whether the user can select a single item or multiple items.

IsSearchable: kullanıcının seçmeden önce öğeler için arama yapıp yapamadığı.IsSearchable – Whether the user can search for items before selecting.

Ek özelliklerAdditional properties

BorderColor: bir denetimin kenarlığının rengi.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle: Düz, Kesik Çizgili, Noktalı veya Hiçbiri değerleriyle bir denetimin kenarlık stili.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness: bir denetimin kenarlık kalınlığı.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Default: tek seçim modunda kullanıcı tarafından değiştirilmeden önceki başlangıç seçimi.Default – The initial selection before it is changed by the user in single-select mode.

DisplayFields: arama sonucunda döndürülen her öğe için gösterilen alan listesi.DisplayFields – List of fields shown for each item returned by the search. Özellikler seçeneği sekmesinde Veriler bölmesi aracılığıyla yapılandırmak en kolay yöntemdir.Easiest to configure via the Data pane in the Properties option tab.

DisplayMode: denetimin kullanıcı girişine izin verip vermediği (Edit), yalnızca veri görüntüleyip görüntülemediği (View) veya devre dışı olup olmadığı (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Height: denetimin üst ve alt kenarları arasındaki uzaklık.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

InputTextPlaceholder: hiçbir öğe seçili değilken son kullanıcılara gösterilen eğitici metin.InputTextPlaceholder – Instructional text shown to end-users when no items are selected.

OnChange: kullanıcının bir seçimi değiştirmesinin ardından uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnChange – How the app responds when the user changes a selection.

OnNavigate: kullanıcının bir öğeye tıklamasının ardından uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnNavigate – How the app responds when the user clicks on an item.

OnSelect: kullanıcının bir denetime dokunmasının veya tıklamasının ardından uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

Visible: denetimin gizli veya görünür olması.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width: denetimin sol ve sağ kenarları arasındaki uzaklık.Width – The distance between a control's left and right edges.

X: denetimin sol kenarı ile üst kapsayıcısının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) sol kenarı arasındaki uzaklık.X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y: denetimin üst kenarı ile üst kapsayıcının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) üst kenarı arasındaki uzaklık.Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

ÖrnekExample

  1. Ekle sekmesine gidip Denetimler menüsünden bir Açılır kutu ekleyin.Add a Combo box control from the Insert tab, Controls menu.
  2. Özellikler seçenekleri sekmesinde Veriler'e tıklayın.In the Properties options tab, click on Data.
  3. Aşağıdan veri kaynağını, düzeni ve ilgili özellikleri seçin.Select the data source, layout and related properties below.
  4. Gelişmiş sekmesinde SelectMultiple özelliğini ayarlayın.Set the SelectMultiple property in the Advanced tab.

    Uygulamanızda işlevsel bir Açılır kutu görünür.A functional Combo box will appear in your app.

    Denetim eklemeyi ve yapılandırmayı bilmiyor musunuz?Don't know how to add and configure a control?.