PowerApps'teki Text işleviText function in PowerApps

Bir sayıyı veya tarih/saat değerini, metin dizesi olarak görüntülemek üzere biçimlendirir.Formats a number or a date/time value for display as a string of text.

AçıklamaDescription

Text işlevi, sayı veya tarih/saat değerini şu bağımsız değişken türlerinden birine göre biçimlendirir:The Text function formats a number or a date/time value based on one of these types of arguments:

 • DateTimeFormat sabit listesini kullanarak belirttiğiniz, önceden tanımlanmış tarih/saat biçimi.A predefined date/time format, which you specify by using the DateTimeFormat enumeration. Her kullanıcının diline ve konumuna göre otomatik olarak ayarlandığından tarihler ve saatler için bu yaklaşım tercih edilir.For dates and times, this approach is preferred as it automatically adjusts to each user's language and location.
 • Sayının veya tarih/saat değerinin nasıl biçimlendirileceğini tanımlayan yer tutuculardan oluşan bir metin dizesi olan özel biçim.A custom format, a string of text that comprises placeholders that describe how to format the number or the date/time value. Yer tutucular; gösterilecek basamak sayısını, gruplandırma ayırıcı kullanımının gerekip gerekmediğini ve ay adının nasıl görüntüleneceğini tanımlar.Placeholders define how many digits to show, whether grouping separators should be used, and how to display the name of a month. PowerApps, Microsoft Excel'de desteklenen yer tutucuların bir kısmını destekler.PowerApps supports a subset of the placeholders that Microsoft Excel does.

Daha fazla bilgi için bkz. tarihler ve saatler ile çalışma.See working with dates and times for more information.

Önceden tanımlanmış tarih/saat biçimleriPredefined date/time formats

Önceden Tanımlanmış BiçimPredefined Format AçıklamaDescription
DateTimeFormat.LongDateDateTimeFormat.LongDate Tam yıl, ay, ayın günü ve haftanın günü.Full year, month, day of the month, and day of the week. Ay ve haftanın günü adları kısaltılmaz.The names of the month and the day of the week aren't abbreviated.
DateTimeFormat.LongDateTimeDateTimeFormat.LongDateTime Tam yıl, ay, ayın günü ve haftanın gününe ek olarak saat (12 saatlik düzende), dakika, saniye ve AM/PM gösterimi.Full year, month, day of the month, and day of the week, plus hour (12-hour clock), minutes, seconds, and AM/PM designation. Ay ve haftanın günü adları kısaltılmaz.The names of the month and the day of the week aren't abbreviated.
DateTimeFormat.LongDateTime24DateTimeFormat.LongDateTime24 Tam yıl, ay, ayın günü ve haftanın gününe ek olarak saat (24 saatlik düzende), dakika ve saniye.Full year, month, day of the month, and day of the week, plus hour (24-hour clock), minutes, and seconds. Ay ve haftanın günü adları kısaltılmaz.The names of the month and the day of the week aren't abbreviated.
DateTimeFormat.LongTimeDateTimeFormat.LongTime Saat (12 saatlik düzende), dakika, saniye ve AM/PM gösterimi.Hour (12-hour clock), minutes, seconds, and AM/PM designation. ShortTime ile aynıdır.Same as ShortTime.
DateTimeFormat.LongTime24DateTimeFormat.LongTime24 Saat (24 saatlik düzende), dakika ve saniye.Hour (24-hour clock), minutes, seconds. ShortTime24 ile aynıdır.Same as ShortTime24.
DateTimeFormat.ShortDateDateTimeFormat.ShortDate İki haneli ay ve ayın günü ile birlikte dört haneli yıl.Four-digit year with two-digit month and day of the month.
DateTimeFormat.ShortDateTimeDateTimeFormat.ShortDateTime İki haneli ay ve ayın günü ile birlikte dört haneli yıla ek olarak saat (12 saatlik düzende), dakika, saniye ve AM/PM gösterimi.Four-digit year with two-digit month and day of the month, plus hour (12-hour clock), minutes, seconds, and AM/PM designation.
DateTimeFormat.ShortDateTime24DateTimeFormat.ShortDateTime24 İki haneli ay ve ayın günü ile birlikte dört haneli yıla ek olarak saat (24 saatlik düzende), dakika ve saniye.Four-digit year with two-digit month and day of the month, plus hour (24-hour clock), minutes, and seconds.
DateTimeFormat.ShortTimeDateTimeFormat.ShortTime Saat (12 saatlik düzende), dakika, saniye ve AM/PM gösterimi.Hour (12-hour clock), minutes, seconds, and AM/PM designation. LongTime ile aynıdır.Same as LongTime.
DateTimeFormat.ShortTime24DateTimeFormat.ShortTime24 Saat (24 saatlik düzende), dakika ve saniye.Hour (24-hour clock), minutes, and seconds. LongTime24 ile aynıdır.Same as LongTime24.
DateTimeFormat.UTCDateTimeFormat.UTC Tarih/saat değeri, kullanıcının saat dilimi temel alınarak UTC'ye dönüştürülür ve ISO 8601 standardına göre biçimlendirilir.The date/time value is converted to UTC based on the current user's time zone and formatted according to the ISO 8601 standard.

Sayı yer tutucularıNumber placeholders

Yer tutucuPlaceholder AçıklamaDescription
0 (sıfır)0 (zero) Sayı, biçimdeki sıfır sayısından daha az basamağa sahipse önemsiz sıfırları görüntüler.Displays insignificant zeros if a number has fewer digits than there are zeros in the format. Örneğin, 8.9 değerini 8.90 olarak görüntülemek istiyorsanız #.00 biçimini kullanın.For example, use the format #.00 if you want to display 8.9 as 8.90.
# 0 (sıfır) ile aynı kurallara göre hareket eder.Follows the same rules as the 0 (zero). Ancak sayı, ondalığın her iki tarafında, biçimdeki # simgesi sayısından daha az basamağa sahipse Text işlevi başka sıfır değeri döndürmez.However, Text doesn't return extra zeros when the number has fewer digits on either side of the decimal than there are # symbols in the format. Örneğin, özel biçim #.## olduğunda ve biçimlendirilecek sayı 8.9 olduğunda 8.9 görüntülenir.For example, 8.9 is displayed if the custom format is #.## and the number to format is 8.9.
.. (nokta)(period) Sayıdaki ondalık ayırıcıyı görüntüler.Displays the decimal point in a number. Bu, özel biçimin diline göre değişiklik gösterir. Daha fazla ayrıntı için bkz. genel uygulamalar.Depends on the language of the custom format, see global apps for more details.
, (virgül), (comma) Bir sayıdaki gruplandırma ayırıcısını görüntüler ve genellikle dört basamaklı sayılar için kullanılır.Displays the grouping separator in a number, often used for thousands. Biçim, sayı işaretleri (#) veya sıfırlar tarafından çevrelenen bir virgül içeriyorsa Text, grupları virgül yardımıyla ayırır.Text separates groups by commas if the format contains a comma that's enclosed by number signs (#) or by zeros. Bu, özel biçimin diline göre değişiklik gösterir. Daha fazla ayrıntı için bkz. genel uygulamalar.Depends on the language of the custom format, see global apps for more details.

Sayıdaki ondalık ayırıcının sağında, biçimde bulunan yer tutucu sayısından daha fazla basamak varsa sayı, sahip olduğu ondalık basamak sayısı yer tutucu sayısına eşit olacak şekilde yuvarlanır.If a number has more digits to the right of the decimal point than there are placeholders in the format, the number rounds to as many decimal places as there are placeholders. Sayıdaki ondalık ayırıcının solundaki basamak sayısı, yer tutucu sayısından fazlaysa ek basamaklar görüntülenir.If there are more digits to the left of the decimal point than there are placeholders, the extra digits are displayed. Biçimdeki ondalık ayırıcının solunda yalnızca sayı işaretleri (#) bulunuyorsa 1'den küçük olan sayılar ondalık ayırıcı ile başlar (örneğin, .47).If the format contains only number signs (#) to the left of the decimal point, numbers less than 1 start with a decimal point (for example, .47).

Tarih ve saat yer tutucularıDate and time placeholders

Yer tutucuPlaceholder AçıklamaDescription
mm Ay değerini, önünde sıfır olmadan bir sayı olarak görüntüler.Displays the month as a number without a leading zero.
mmmm Uygun olduğunda ay değerini, önüne sıfır getirilmiş bir sayı olarak görüntüler.Displays the month as a number with a leading zero when appropriate.
mmmmmm Ay değerini, bir kısaltma (Oca-Ara) olarak görüntüler.Displays the month as an abbreviation (Jan to Dec).
mmmmmmmm Ay değerini, tam adıyla (Ocak-Aralık) görüntüler.Displays the month as a full name (January to December).
dd Gün değerini, önünde sıfır olmadan bir sayı olarak görüntüler.Displays the day as a number without a leading zero.
dddd Uygun olduğunda gün değerini, önüne sıfır getirilmiş bir sayı olarak görüntüler.Displays the day as a number with a leading zero when appropriate.
dddddd Gün değerini, bir kısaltma (Paz-Cts) olarak görüntüler.Displays the day as an abbreviation (Sun to Sat).
dddddddd Gün değerini, tam adıyla (Pazar-Cumartesi) görüntüler.Displays the day as a full name (Sunday to Saturday).
yyyy Yıl değerini, iki basamaklı bir sayı olarak görüntüler.Displays the year as a two-digit number.
yyyyyyyy Yıl değerini, dört basamaklı bir sayı olarak görüntüler.Displays the year as a four-digit number.
hh Saat değerini, önünde sıfır olmadan bir sayı olarak görüntüler.Displays the hour as a number without a leading zero.
hhhh Uygun olduğunda saat değerini, önüne sıfır getirilmiş bir sayı olarak görüntüler.Displays the hour as a number with a leading zero when appropriate. Biçim, AM veya PM gösterimi içeriyorsa saat, 12 saatlik düzende gösterilir.If the format contains AM or PM, the hour is shown based on the 12-hour clock. Aksi takdirde saat, 24 saatlik düzende gösterilir.Otherwise, the hour is shown based on the 24-hour clock.
mm Dakika değerini, önünde sıfır olmadan bir sayı olarak görüntüler.Displays the minute as a number without a leading zero. > [!NOTE]
> m veya mm kodu, h ya da hh kodundan hemen sonra veya ss kodundan hemen önce yer almalıdır; aksi takdirde Text işlevi, dakika yerine ay döndürür.> The m or the mm code must appear immediately after the h or hh code or immediately before the ss code; otherwise, Text returns the month instead of minutes.
mmmm Uygun olduğunda dakika değerini, önüne sıfır getirilmiş bir sayı olarak görüntüler.Displays the minute as a number with a leading zero when appropriate. > [!NOTE]
> m veya mm yer tutucusu, h ya dahh yer tutucusundan hemen sonra veya ss yer tutucusundan hemen önce yer almalıdır.> The m or the mm placeholder must appear immediately after the h or hh placeholder or immediately before the ss placeholder. Aksi takdirde Text, dakika yerine ayı döndürür.Otherwise, Text returns the month instead of minutes.
ss Saniye değerini, önünde sıfır olmadan bir sayı olarak döndürür.Displays the second as a number without a leading zero.
ssss Uygun olduğunda saniye değerini, önüne sıfır getirilmiş bir sayı olarak görüntüler.Displays the second as a number with a leading zero when appropriate.
ff Saniyelerin kesirlerini görüntüler.Displays the fractions of seconds.
AM/PM, am/pm, A/P, a/pAM/PM, am/pm, A/P, a/p Saati, 12 saatlik düzende görüntüler.Displays the hour based on a 12-hour clock. Text işlevi, gece yarısından öğleye kadar olan saatler için "AM", "am" veya "a" gösterimlerini döndürürken öğleden gece yarısına kadar olan saatler için "PM", "pm", "P" veya "p" gösterimlerini döndürürText returns "AM", "am", "A", or "a" for times from midnight until noon and "PM", "pm", "P", or "p" for times from noon until midnight

Değişmez yer tutucularLiteral placeholders

Bu karakterlerden herhangi birini biçim dizenize ekleyebilirsiniz.You can include any of these characters in your format string. Bu karakterler, Text işlevinin sonucunda, oldukları gibi görünür.They will appear in the result of Text as is. Ek karakterler, gelecekte sunulacak yer tutucular için ayrılmıştır; bu nedenle bu karakterleri kullanmamanız gerekir.Additional characters are reserved for future placeholders, so you shouldn't use them.

KarakterCharacter AçıklamaDescription
Tüm para birimi simgeleriAny currency symbol Dolar işareti, sent işareti, euro işareti vb.Dollar sign, cents sign, euro sign, etc.
+ Artı işaretiPlus sign
(( Sol ayraçLeft parenthesis
:: İki nokta üst üsteColon
^ İnceltme işareti (şapka karakteri)Circumflex accent (caret)
'' Kesme işaretiApostrophe
{{ Sol küme ayracıLeft curly bracket
< Küçüktür işaretiLess-than sign
= Eşittir işaretiEqual sign
- Eksi işaretiMinus sign
/ Eğik çizgi işaretiSlash mark
)) Sağ ayraçRight parenthesis
& Ve işareti (&)Ampersand
~ TildeTilde
}} Sağ küme ayracıRight curly bracket
> Büyüktür işaretiGreater-than sign
  Boşluk karakteriSpace character

Genel uygulamalarGlobal apps

Text işlevi, genel olarak kullanılabilen bir işlevdir.The Text function is globally aware. Bu işlev geniş bir dil yelpazesinde tarihlerin, saatlerin, para birimlerinin ve sayıların düzgün bir şekilde yazılabilmesine olanak sağlar.For a wide array of languages, it knows how to properly write out dates, times, currencies, and numbers. Text işlevinin kullanılabilmesi için şu iki bilgi gereklidir:To do its job, it needs two pieces of information:

 • Özel biçimin dili: Yazarlar için bir özel biçim nasıl yorumlanmalıdır?The language of the custom format: For authors, how should a custom format be interpreted? Ayırıcı karakterler (.The separator characters (. ve ,), farklı dillerde farklı görevlerde kullanılır.and ,) have different meanings in different languages. Böyle durumlar için, dil etiketi içeren özel bir yer tutucu kullanılır.This is handled with a special placeholder containing a language tag. Önceden tanımlanmış tarih/saat biçimlerinin dillerden bağımsız olması bu işlemi daha da kolay bir hale getirir.Even easier, the predefined date/time formats are language agnostic.
 • Sonucun dili: Kullanıcılar için işlevin sonucunda hangi dilin kullanılması gerekir?The language of the result: For users, what language should be used in the result of the function? Ay adlarının ve haftanın günü adlarının, uygulamanın kullanıcıları için uygun dilde olması gerekir.Names for months and weekdays need to be in the appropriate language for the user of the app. Bu, Text işlevine eklenen üçüncü bir isteğe bağlı bağımsız değişken ile sağlanır.This is handled with a third optional argument to the Text function.

Her ikisi için de dil, bir dil etiketi ile belirtilir.For both, the language is provided with a language tag. Desteklenen dillerin listesini görmek için formül çubuğunda veya gelişmiş görünümde Text( 1234, "", ) yazın ve üçüncü bağımsız değişken için kaydırma çubuğunu kullanarak önerilen yerel ayar listesinde gezinin.To see the list of supported languages type Text( 1234, "", ) in the formula bar or advanced view and scroll through the list of locales suggested for the third argument.

Özel biçim dili yer tutucusuCustom format language placeholder

Özel biçimin dilini belirtmek üzere şunu kullanın:To specify the language of the custom format, use:

Yer tutucuPlaceholder AçıklamaDescription
[$-LanguageTag][$-LanguageTag] LanguageTag, Language işlevinden döndürülen dil etiketidir.LanguageTag is a language tag as returned from the Language function. Dil etiketi, yalnızca bir dil biçiminde (ör. İngilizce için [$-en]) olabileceği gibi Büyük Britanya'yı ayrıntılı bir şekilde belirtmek üzere bölgeyi ([$-en-GB]) de içerebilir.It can be in the form of just the language such as [$-en] for English, or it can also include the region such as [$-en-GB] to further specify Great Britain.

Dil yer tutucusu, bir kez olmak üzere özel biçimin herhangi bir yerinde görünebilir.The language placeholder can appear anywhere in the custom format but only once.

Formül yazarken yer tutucu sağlamazsanız ve biçim dizesi, genel bir bakış açısıyla değerlendirildiğinde belirsizse; yazma aracı, geçerli dilinize ilişkin dil etiketini otomatik olarak ekler.While writing a formula, if you do not provide a language placeholder and the format string is ambiguous from a global standpoint, the authoring tool will automatically insert the language tag for your current language.

Uygulamanız çalıştırıldığında bu yer tutucu yoksa dil etiketinizin [$-en-US] olduğu varsayılır.[$-en-US] is assumed if this placeholder is not present when your app is run.

Not

Gelecekte yayımlanacak bir sürümde, Excel tarafından desteklenen benzer ancak farklı bir yer tutucuyla karıştırılmasının önüne geçilmesi için bu yer tutucunun söz dizimi değiştirilebilir.In a future version, the syntax of this placeholder may change to avoid confusion with a similar, but different, placeholder supported by Excel.

Sonuç dili etiketiResult language tag

Text işlevinin sonucunda ay, haftanın günü ve AM/PM gösterimlerinin yanı sıra uygun grup ve ondalık ayırıcılar da görünür.Appearing in the result of Text are translated strings for month, weekday, and AM/PM designations, as well as the appropriate group and decimal separators.

Varsayılan olarak Text işlevi, uygulamayı çalıştıran kullanıcının dilini kullanır.By default, Text uses the language of the user running the app. Language işlevi, geçerli kullanıcıya ilişkin dil etiketini döndürür.The Language function returns the language tag for the current user. Text işlevine yönelik isteğe bağlı üçüncü bağımsız değişken için bir dil etiketi sağlayarak bu varsayılanı geçersiz kılabilirsiniz.You can override this default by supplying a language tag for the optional third argument to Text.

Söz dizimiSyntax

Text( Number, DateTimeFormatEnum [, ResultLanguageTag ] )Text( Number, DateTimeFormatEnum [, ResultLanguageTag ] )

 • Number - Gerekli.Number - Required. Biçimlendirilecek sayı veya tarih/saat.The number or the date/time value to format.
 • DateTimeFormat - Gerekli.DateTimeFormat - Required. DateTimeFormat sabit listesinin bir üyesi.A member of the DateTimeFormat enumeration.
 • ResultLanguageTag - İsteğe bağlı.ResultLanguageTag - Optional. Sonuç metni için kullanılacak dil etiketi.The language tag to use for the result text. Varsayılan olarak, geçerli kullanıcının dili kullanılır.By default, the language of the current user is used.

Text( Number, CustomFormat [, ResultLanguageTag ] )Text( Number, CustomFormat [, ResultLanguageTag ] )

 • Number - Gerekli.Number - Required. Biçimlendirilecek sayı veya tarih/saat.The number or the date/time value to format.
 • CustomFormat - Gerekli.CustomFormat - Required. Çift tırnak işaretleriyle çevrelenmiş bir veya daha fazla yer tutucu.One or more placeholders enclosed in double quotation marks.
 • ResultLanguageTag - İsteğe bağlı.ResultLanguageTag - Optional. Sonuç metni için kullanılacak dil etiketi.The language tag to use for the result text. Varsayılan olarak, geçerli kullanıcının dili kullanılır.By default, the language of the current user is used.

ÖrneklerExamples

Bu formülleri çalıştıran kullanıcı, Amerika Birleşik Devletleri'ndedir ve dil olarak İngilizce'yi seçmiştir.The user running these formulas is located in the United States and has selected English as their language. Language işlevi, "en-US" döndürür.The Language function is returning "en-US".

SayıNumber

FormülFormula AçıklamaDescription SonuçResult
Text( 1234.59, "####.#" )Text( 1234.59, "####.#" ) Sayıyı, bir ondalık basamakla biçimlendirir.Formats the number with one decimal place. "1234.6""1234.6"
Text( 8.9, "#.000" )Text( 8.9, "#.000" ) Gerekirse sayının ondalık kısmını, sona sıfır ekleyerek doldurur.Pads the decimal portion of the number with trailing zeros, if needed. "8.900""8.900"
Text( 0.631, "0.#" )Text( 0.631, "0.#" ) Gerekirse sayının tamamını, öne sıfır ekleyerek doldurur.Pads the whole portion of the number with leading zeros, if needed. "0.6""0.6"
Text( 12, "#.0#" )Text( 12, "#.0#" )
Text( 1234.568, "#.0#" )Text( 1234.568, "#.0#" )
Sayının ondalık kısmındaki bir ondalık basamağı sıfır ile doldurur ve sağlanırsa ikinci bir ondalık basamak ekler.Pads the decimal portion of the number with zeros for one decimal place, and includes a second decimal place if supplied. "12.0""12.0"
"1234.57""1234.57"
Text( 12000, "$ #,###" )Text( 12000, "$ #,###" )
Text( 1200000, "$ #,###" )Text( 1200000, "$ #,###" )
Her üç basamakta bir binlik ayırıcı yerleştirir ve para birimi simgesi ekler.Places a thousands separator every three digits, and includes a currency symbol. "$ 12,000""$ 12,000"
"$ 1,200,000""$ 1,200,000"

Tarih/SaatDate/Time

 • Örnek tarih ve saat: Monday, November 23, 2015 2:37:47 PMAt 2:37:47 PM on Monday, November 23, 2015
 • Amerika Birleşik Devletleri Pasifik Saat Dilimi (UTC-8)United States Pacific Time Zone (UTC-8)
FormülFormula AçıklamaDescription SonuçResult
Text( Now(), DateTimeFormat.LongDate )Text( Now(), DateTimeFormat.LongDate ) Tarih değerini, geçerli kullanıcının dilinde ve yerel ayarında, uzun tarih dizesi olarak biçimlendirir.Formats as a long date string, in the language and locale of the current user. "Monday, November 23, 2015""Monday, November 23, 2015"
Text( Now(), DateTimeFormat.LongDateTime )Text( Now(), DateTimeFormat.LongDateTime ) Tarih/saat değerini, geçerli kullanıcının dilinde ve yerel ayarında, 12 saatlik düzende uzun tarih ve saat dizesi olarak biçimlendirir.Formats as a long date and time string, in the language and locale of the current user, using a 12-hour clock. "Monday, November 23, 2015 2:37:47 PM""Monday, November 23, 2015 2:37:47 PM"
Text( Now(), DateTimeFormat.LongTime24 )Text( Now(), DateTimeFormat.LongTime24 ) Saat değerini, 24 saatlik düzende uzun saat dizesi olarak biçimlendirir.Formats as a long time string, using a 24-hour clock. "14:37:47""14:37:47"
Text( Now(), DateTimeFormat.ShortDate )Text( Now(), DateTimeFormat.ShortDate ) Tarih değerini, geçerli kullanıcının dilinde ve yerel ayarında, kısa tarih dizesi olarak biçimlendirir.Formats as a short date string, in the language and locale of the current user. "11/23/2015""11/23/2015"
Text( Now(), "d-mmm-yy" )Text( Now(), "d-mmm-yy" ) Aşağıdaki yer tutucu karakterlerini kullanarak biçimlendirir:Formats using placeholder characters:
 • d: ayın tek veya çift haneli bir günü içind for a single-digit or double-digit day of the month
 • -: sonuca kopyalanan değişmez karakter olarak- as a literal character copied to the result
 • mmm: ayın üç harfli kısaltması içinmmm for a three-letter abbreviation of the month
 • -: sonuca kopyalanan başka bir değişmez değer olarak- as another literal character copied to the result
 • yy: yılın iki harfli kısaltması içinyy for a two-digit abbreviation of the year
"23-Nov-15""23-Nov-15"

Genel uygulamalarGlobal apps

FormülFormula AçıklamaDescription SonuçResult
Text( 1234567.89, "[$-en-US]$ #,###" )Text( 1234567.89, "[$-en-US]$ #,###" ) , işaretini, her üç karakterde bir yerleştirilen bir gruplandırma ayırıcısı olarak; $ simgesini ise para birimi simgesi olarak yorumlar.Interprets , as a grouping separator placed every three characters and $ as the currency symbol. Bu değer, görüntülenecek bir ondalık bulunmadığından bir sonraki daha büyük sayıya yuvarlanır.As no decimals are to be displayed, the value is rounded up to the next higher whole number. [$-en-US] etiketi varsayılan olduğundan bu durumda isteğe bağlı olarak kullanılır.The [$-en-US] is optional in this case, as this is the default. "$ 1,234,568""$ 1,234,568"
Text( 1234567.89, "[$-es-ES]€ #,###" )Text( 1234567.89, "[$-es-ES]€ #,###" ) , işaretini, ondalık ayırıcı olarak; simgesini ise para birimi simgesi olarak yorumlar.Interprets , as a decimal separator and as the currency symbol. [$-fr-FR] yalnızca biçim dizesinin nasıl yorumlandığını belirlediğinden sonuçta, varsayılan "en-US" dil etiketindeki karakterler kullanılır. Ondalık ayırıcı için .Because the [$-fr-FR] only determines how the format string is interpreted, the result will use the characters from the default "en-US" lanugage tag: . (nokta) kullanılırken para birimi simgesi içinse $ kullanılır.(period) for decimal separator and $ for currency symbol. "$ 1234567.89""$ 1234567.89"
Text( 1234567.89, "[$-es-ES]€ #,###", "es-ES" )Text( 1234567.89, "[$-es-ES]€ #,###", "es-ES" ) , işaretini, ondalık ayırıcı olarak yorumlar.Interprets , as a decimal separator. Sonuç dil etiketi, "fr-FR" olarak ayarlanmıştır; bu nedenle ondalık ayırıcı için , (virgül); para birimi simgesi içinse kullanılır.The result language tag has been set to "fr-FR" which will result in , (comma) being used as the decimal separator and as the currency symbol. "€ 1234567,89""€ 1234567,89"
Text( Date(2016,1,31), "dddd mmmm d" )Text( Date(2016,1,31), "dddd mmmm d" ) Geçerli kullanıcının dilinde haftanın gününü, ayı ve ayın gününü döndürür.Returns the weekday, month, and day of the month in the language of the current user. Yer tutucuların tümü dilden bağımsız olduğundan biçim metni dil etiketine gerek yoktur.Because none of the placeholders are language dependent, there is no need for a format text language tag. "Saturday January 31""Saturday January 31"
Text( Date(2016,1,31), "dddd mmmm d", "es-ES" )Text( Date(2016,1,31), "dddd mmmm d", "es-ES" ) Haftanın gününü, ayı ve ayın gününü "es-ES" dilinde döndürür.Returns the weekday, month, and day of the month in the "es-ES" language. "domingo enero 31""domingo enero 31"