Power Apps 'teki HTML metin denetimiHTML text control in Power Apps

Metin gösteren ve HTML etiketlerini biçimlendirmeye dönüştüren bir kutudur.A box that shows text and converts HTML tags to formatting.

AçıklamaDescription

Bir HTML metni denetimi yalnızca düz metinleri ve sayıları değil, bölünemez boşluklar gibi HTML etiketlerini de dönüştürür.An HTML text control not only shows plain text and numbers but also converts HTML tags, such as non-breaking spaces.

Temel özelliklerKey properties

Color : denetimdeki metnin rengi.Color – The color of text in a control.

Font : metnin görüntülendiği yazı tipi ailesinin adı.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

HtmlText: Bir HTML metni denetiminde görünen ve HTML etiketi içerebilen metin.HtmlText – Text that appears in an HTML text control and that may contain HTML tags.

Ek özelliklerAdditional properties

BorderColor : bir denetimin kenarlığının rengi.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle : Solid, Dashed, Dotted veya None değerleriyle bir denetimin kenarlık stili.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness : bir denetimin kenarlık kalınlığı.BorderThickness – The thickness of a control's border.

DisplayMode : denetimin kullanıcı girişine izin verip vermediği (Edit), yalnızca veri görüntüleyip görüntülemediği (View) veya devre dışı olup olmadığı (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor : DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimin kenarlık rengi.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill : DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimin arka plan rengi.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill : denetimin arka plan rengi.Fill – The background color of a control.

Height : denetimin üst ve alt kenarları arasındaki uzaklık.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor : kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan kenarlık rengi.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

OnSelect : kullanıcının bir denetime dokunmasının veya tıklamasının ardından uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PaddingBottom : denetimdeki metin ile denetimin alt kenarı arasındaki uzaklık.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft : denetimdeki metin ile denetimin sol kenarı arasındaki uzaklık.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight : denetimdeki metin ile denetimin sağ kenarı arasındaki uzaklık.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop : denetimdeki metin ile denetimin üst kenarı arasındaki uzaklık.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

Size : denetimde görüntülenen metnin yazı tipi boyutu.Size – The font size of the text that appears on a control.

Tooltip : kullanıcı bir denetimin üzerine geldiğinde görünen açıklama metni.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible : denetimin gizli veya görünür olması.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width : denetimin sol ve sağ kenarları arasındaki uzaklık.Width – The distance between a control's left and right edges.

X : denetimin sol kenarı ile üst kapsayıcısının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) sol kenarı arasındaki uzaklık.X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y : denetimin üst kenarı ile üst kapsayıcının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) üst kenarı arasındaki uzaklık.Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Find( BulunacakDize; İçindeAranacakDize )Find( FindString; WithinString )

ÖrnekExample

  1. Bir Etiket denetimi ekleyin ve denetime Source adını verip Text özelliğini şu dize olarak ayarlayın:Add a Label control, name it Source, and set its Text property to this string:

"<p>&nbsp;Olağan dışı derecede &quot;ayrıntılı&quot; bir genelleştirme ve yerelleştirme yaptık.<p>""<p>We've&nbsp;done an unusually &quot;deep&quot; globalization and localization.<p>"

Bir denetimi nasıl ekleyeceğinizi, adlandıracağınızı veya yapılandıracağınızı bilmiyor musunuz?Don't know how to add, name, and configure a control?

  1. Bir HTML metni denetimi ekleyin ve HtmlText özelliğini şu değer olarak ayarlayın:Add an HTML text control, and set its HtmlText property to this value:
    Source.TextSource.Text

    HTML metni denetimi, Etiket denetimiyle aynı metni gösterir ancak etiketleri uygun karaktere dönüştürür.The HTML text control shows the same text as the Label control but converts the tags to the appropriate characters.

Erişilebilirlik yönergeleriAccessibility guidelines

HTML metni etkileşimli olarak tasarlanmamıştır.HTML text is not meant to be interactive. Yalnızca metin görüntüleme için kullanılmalıdır.It should only be used for text display.

Renk karşıtlığıColor contrast

Şunlar arasında yeterli bir renk karşıtlığı olmalıdır:There must be adequate color contrast between:

  • Color ve FillColor and Fill
  • Özel renklere sahip metin ve arka planıText with custom colors and its background

Ekran okuyucu desteğiScreen reader support

  • HtmlText mevcut olmalıdır.HtmlText must be present.

Klavye desteğiKeyboard support

  • HtmlText <button>, <a> veya <input> gibi etkileşimli öğeler içermemelidir.HtmlText should not contain interactive elements like <button>, <a>, or <input>. Power Apps 'teki TabIndex sistemi, htmlTextiçindeki öğeleri göz önünde bulundurmaz.The TabIndex system in Power Apps does not consider elements inside HtmlText.