Power Apps 'teki görüntü denetimiImage control in Power Apps

Görüntü (örneğin, yerel bir dosyadaki veya veri kaynağındaki ) gösteren bir denetimdir.A control that shows an image from, for example, a local file or a data source.

AçıklamaDescription

Uygulamanıza bir veya daha fazla görüntü denetimi eklerseniz bir veri kümesinin parçası olmayan ayrı görüntüleri gösterebilir veya veri kaynaklarındaki kayıtlarda bulunan görüntüleri ekleyebilirsiniz.If you add one or more Image controls to your app, you can show individual images that aren't part of a data set, or you can incorporate images from records in data sources.

Temel özelliklerKey properties

Image : görüntü, ses veya mikrofon denetiminde görünen görüntünün adı.Image – The name of the image that appears in an image, audio, or microphone control.

Ek özelliklerAdditional properties

AccessibleLabel – Ekran okuyucular için etiket.AccessibleLabel – Label for screen readers.

ApplyEXIFOrientation: görüntüye eklenmiş EXIF verilerinde belirtilen yönün otomatik olarak uygulanıp uygulanmadığı.ApplyEXIFOrientation – Whether to automatically apply the orientation specified in the EXIF data embedded with the image.

AutoDisableOnSelect: OnSelect davranışı yürütülürken denetimi otomatik olarak devre dışı bırakır.AutoDisableOnSelect – Automatically disables the control while the OnSelect behavior is executing.

BorderColor : bir denetimin kenarlığının rengi.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle : Solid, Dashed, Dotted veya None değerleriyle bir denetimin kenarlık stili.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness : bir denetimin kenarlık kalınlığı.BorderThickness – The thickness of a control's border.

CalculateOriginalDimensions: OriginalHeight ve OriginalWidth özelliklerini etkinleştirir.CalculateOriginalDimensions – Enables the OriginalHeight and OriginalWidth properties.

DisplayMode : denetimin kullanıcı girişine izin verip vermediği (Edit), yalnızca veri görüntüleyip görüntülemediği (View) veya devre dışı olup olmadığı (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor : DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimin kenarlık rengi.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill : DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimin arka plan rengi.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Fill : denetimin arka plan rengi.Fill – The background color of a control.

FlipHorizontal: görüntünün gösterilmeden önce yatay olarak çevrilip çevrilmediği.FlipHorizontal – Whether to flip the image horizontally before displaying it.

FlipVertical: görüntünün gösterilmeden önce dikey olarak çevrilip çevrilmediği.FlipVertical – Whether to flip the image vertically before displaying it.

FocusedBorderColor – Denetim odaklandığında denetim kenarlığının rengi.FocusedBorderColor – The color of a control's border when the control is focused.

FocusedBorderThickness – Denetim odaklandığında denetim kenarlığının kalınlığı.FocusedBorderThickness – The thickness of a control's border when the control is focused.

Height : denetimin üst ve alt kenarları arasındaki uzaklık.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HoverBorderColor : kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan kenarlık rengi.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverFill : kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan arka plan rengi.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

ImagePosition : ekrandaki bir görüntünün veya görüntü ile aynı boyutta değilse denetimin konumu (Fill, Fit, Stretch, Tile veya Center).ImagePosition – The position (Fill, Fit, Stretch, Tile, or Center) of an image in a screen or a control if it isn't the same size as the image.

ImageRotation: görüntünün gösterilmeden önce nasıl döndürüldüğü.ImageRotation – How to rotate the image before displaying it. Değerler yok, saat yönünde (CW) 90 derece, saat yönünün tersinde (CCW) 90 derece ve saat yönünde 180 derece şeklinde olabilir.Values can be none, clockwise (CW) 90 degrees, counter-clockwise (CCW) 90 degrees and clockwise 180 degrees.

OnSelect : kullanıcının bir denetime dokunmasının veya tıklamasının ardından uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

OriginalHeight: CalculateOriginalDimensions özelliğiyle etkinleştirilen, bir görüntünün orijinal yüksekliği.OriginalHeight – Original height of an image, enabled with the CalculateOriginalDimensions property.

OriginalWidth: CalculateOriginalDimensions özelliğiyle etkinleştirilen, bir görüntünün orijinal genişliği.OriginalWidth – Original width of an image, enabled with the CalculateOriginalDimensions property.

PaddingBottom : denetimdeki metin ile denetimin alt kenarı arasındaki uzaklık.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft : denetimdeki metin ile denetimin sol kenarı arasındaki uzaklık.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight : denetimdeki metin ile denetimin sağ kenarı arasındaki uzaklık.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop : denetimdeki metin ile denetimin üst kenarı arasındaki uzaklık.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PressedBorderColor : kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek kenarlık rengi.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedFill : kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek arka plan rengi.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

RadiusBottomLeft : denetimin sol alt köşesinin ne kadar yuvarlanacağı.RadiusBottomLeft – The degree to which the bottom-left corner of a control is rounded.

RadiusBottomRight : denetimin sağ alt köşesinin ne kadar yuvarlanacağı.RadiusBottomRight – The degree to which the bottom-right corner of a control is rounded.

RadiusTopLeft : denetimin sol üst köşesinin ne kadar yuvarlanacağı.RadiusTopLeft – The degree to which the top-left corner of a control is rounded.

RadiusTopRight : denetimin sağ üst köşesinin ne kadar yuvarlanacağı.RadiusTopRight – The degree to which the top-right corner of a control is rounded.

TabIndex – Diğer denetimlerle ilgili olarak klavye ile gezinme sırası.TabIndex – Keyboard navigation order in relation to other controls.

Tooltip : kullanıcı bir denetimin üzerine geldiğinde görünen açıklama metni.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Transparency: bir görüntünün arkasındaki denetimlerin ne derece görünür olacağı.Transparency – The degree to which controls behind an image remain visible.

Visible : denetimin gizli veya görünür olması.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width : denetimin sol ve sağ kenarları arasındaki uzaklık.Width – The distance between a control's left and right edges.

X : denetimin sol kenarı ile üst kapsayıcısının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) sol kenarı arasındaki uzaklık.X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y : denetimin üst kenarı ile üst kapsayıcının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) üst kenarı arasındaki uzaklık.Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Remove( VeriKaynağı; ThisItem )Remove( DataSource; ThisItem )

ÖrneklerExamples

Yerel bir dosyadan görüntü göstermeShow an image from a local file

 1. Dosya menüsünde Medya'ya ve ardından Gözat'a tıklayın veya dokunun.On the File menu, click or tap Media, and then click or tap Browse.

 2. Eklemek istediğiniz görüntü dosyasına ve seçeneğine tıklayın veya dokunun, ardından varsayılan çalışma alanına dönmek için Esc tuşuna basın.Click or tap the image file that you want to add, click or tap Open, and then press Esc to return to the default workspace.

 3. Bir Görüntü denetimi ekleyin ve Image özelliğini, eklediğiniz dosyanın adı olarak ayarlayın.Add an Image control, and set its Image property to the name of the file that you added.

  Denetim eklemeyi ve yapılandırmayı bilmiyor musunuz?Don't know how to add and configure a control?

  Görüntü denetimi, belirttiğiniz görüntüyü gösterir.The Image control shows the image that you specified.

Bir veri kaynağından görüntü kümesi göstermeShow a set of images from a data source

 1. Bu Excel dosyasını indirin ve yerel cihazınıza kaydedin.Download this Excel file, and save it on your local device.

 2. Power Apps Studio 'da bir uygulama oluşturun veya açın ve sağ bölmedeki veri kaynağı Ekle ' ye tıklayın veya dokunun.In Power Apps Studio, create or open an app, and then click or tap Add data source in the right-hand pane.

  Sağ bölmede Veri kaynağı ekle seçeneği görünmüyorsa sol gezinti çubuğundaki bir ekrana tıklayın veya dokunun.If Add data source doesn't appear in the right-hand pane, click or tap a screen in the left navigation bar.

 3. Sırasıyla Uygulamanıza statik veriler ekleyin'e, indirdiğiniz Excel dosyasına ve 'a tıklayın veya dokunun.Click or tap Add static data to your app, click or tap the Excel file that you downloaded, and then click or tap Open.

 4. Flooring Estimates onay kutusunu seçin ve ardından Bağlan'a tıklayın veya dokunun.Select the Flooring Estimates check box, and then click or tap Connect.

 5. Görüntü içeren bir Galeri denetimi ekleyin ve Items özelliğini FlooringEstimates olarak ayarlayın.Add a Gallery control with images, and set its Items property to FlooringEstimates.

  Denetim eklemeyi ve yapılandırmayı bilmiyor musunuz?Don't know how to add and configure a control?

  Galeri denetiminde, indirdiğiniz Excel dosyasındaki bağlantıları temel alan, halı, ahşap ve döşeme ürünlerine ilişkin görüntüler gösterilir.The Gallery control shows images of carpet, hardwood, and tile products based on links in the Excel file that you downloaded.

Erişilebilirlik yönergeleriAccessibility guidelines

Renk karşıtlığıColor contrast

Ekran okuyucu desteğiScreen reader support

 • Grafik bir düğme olarak kullanılıyor veya yalnızca süsleme amaçlı değilse AccessibleLabel mevcut olmalıdır.AccessibleLabel must be present, if the graphic is used as a button or is otherwise not just for decoration.
 • Grafik yalnızca süsleme amaçlıysa AccessibleLabel boş olmalı veya boş dize "" olmalıdır.AccessibleLabel must be empty or the empty string "", if the graphic is purely for decoration. Bu durum ekran okuyucularının grafiği yok saymasına neden olur.This causes screen readers to ignore the graphic.
 • Grafik yedekli bilgiler sağlıyorsa AccessibleLabel boş olabilir veya boş dize "" olabilir.AccessibleLabel can be empty or the empty string "", if the graphic provides redundant information.
  • Örneğin, AccessibleLabel değeri Settings olarak ayarlanmış bir çark Görüntüsü.For example, an Image of gears with its AccessibleLabel set to Settings. Bu görüntü, düğme olarak kullanılmaz.This image is not used as a button. Değeri yine Settings olan bir Label özelliğinin yanındadır.It is next to a Label that also says Settings. Ekran okuyucuları görüntüyü Settings ve etiketi Settings olarak okur.Screen readers will read the image as Settings, and the label as Settings again. Bu, gereksiz düzeyde ayrıntılıdır.This is unnecessarily verbose. Bu durumda, Görüntü için bir AccessibleLabel gerekli değildir.In this case, the Image does not need an AccessibleLabel.

   Önemli

   Ekran okuyucular, AccessibleLabel boş olsa bile her zaman TabIndex değeri sıfır veya daha büyük olan Görüntüleri okur.Screen readers will always read Images that have TabIndex of zero or greater, even if AccessibleLabel is empty. Bunun nedeni, bu görüntülerin düğme olarak işlenmesidir.This is because they are rendered as buttons. Bir AccessibleLabel sağlanmamışsa ekran okuyucular grafiği düğme olarak okur.If no AccessibleLabel is provided, screen readers will simply read the graphic as button.

Klavye desteğiKeyboard support

 • Grafik bir düğme olarak kullanılıyorsa TabIndex sıfır veya daha büyük olmalıdır.TabIndex must be zero or greater, if the graphic is used as a button. Bu durum, klavye kullanıcıların metne gitmesine olanak tanır.This allows keyboard users to navigate to it.

 • Grafik bir düğme olarak kullanılıyorsa odak göstergeleri açıkça görünür olmalıdır.Focus indicators must be clearly visible, if the graphic is used as a button. Bunu sağlamak için FocusedBorderColor ve FocusedBorderThickness kullanın.Use FocusedBorderColor and FocusedBorderThickness to achieve this.

  Not

  TabIndex sıfır veya daha büyük olduğunda Görüntü bir düğme olarak işlenir.When TabIndex is zero or greater, the Image is rendered as a button. Görünümde bir değişiklik olmaz ancak ekran okuyucular görüntüyü düğme olarak doğru şekilde tanımlar.There is no change to the visual appearance, but screen readers will correctly identify the image as a button. TabIndex sıfırdan küçük olduğunda Görüntü bir görüntü olarak tanımlanır.When TabIndex is less than zero, the Image is identified as an image.