Power Apps 'te derecelendirme denetimiRating control in Power Apps

Kullanıcıların 1 ile belirlediğiniz maksimum sayı arasında değer belirtebildiği bir denetimdir.A control with which users can indicate a value between 1 and a maximum number that you specify.

AçıklamaDescription

Bu denetimde kullanıcılar, belirli sayıda yıldız seçerek bir şeyi ne kadar beğendiklerini gösterebilir.In this control, the user can indicate, for example, how much they liked something by selecting a certain number of stars.

Temel özelliklerKey properties

Default : denetimin, kullanıcı değiştirmediği sürece geçerli olan başlangıç değeri.Default – The initial value of a control before it is changed by the user.

Max: kullanıcının bir kaydırıcıyı veya derecelendirmeyi ayarlayabileceği maksimum değer.Max – The maximum value to which the user can set a slider or a rating.

Ek özelliklerAdditional properties

AccessibleLabel – Ekran okuyucular için etiket.AccessibleLabel – Label for screen readers.

BorderColor : bir denetimin kenarlığının rengi.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle : Solid, Dashed, Dotted veya None değerleriyle bir denetimin kenarlık stili.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness : bir denetimin kenarlık kalınlığı.BorderThickness – The thickness of a control's border.

DisplayMode : denetimin kullanıcı girişine izin verip vermediği (Edit), yalnızca veri görüntüleyip görüntülemediği (View) veya devre dışı olup olmadığı (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

Fill : denetimin arka plan rengi.Fill – The background color of a control.

FocusedBorderColor – Denetim odaklandığında denetim kenarlığının rengi.FocusedBorderColor – The color of a control's border when the control is focused.

FocusedBorderThickness – Denetim odaklandığında denetim kenarlığının kalınlığı.FocusedBorderThickness – The thickness of a control's border when the control is focused.

Height : denetimin üst ve alt kenarları arasındaki uzaklık.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

OnChange : kullanıcının bir denetimin değerini değiştirmesinin ardından (örneğin, bir kaydırıcıyı ayarlayarak) uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

OnSelect : kullanıcının bir denetime dokunmasının veya tıklamasının ardından uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

RatingFill: bir derecelendirme denetimindeki yıldızların rengi.RatingFill – The color of the stars in a rating control.

ReadOnly: kullanıcının, kaydırıcı veya derecelendirme denetiminin değerini değiştirip değiştiremediği.ReadOnly – Whether a user can change the value of a slider or rating control.

Reset : denetimin, varsayılan değerine dönüp dönmediği.Reset – Whether a control reverts to its default value.

ShowValue: kaydırıcı veya derecelendirme değerinin, kullanıcı bu değeri değiştirdiğinde veya denetimin üzerine geldiğinde görünüp görünmediği.ShowValue – Whether a slider's or rating's value appears as the user changes that value or hovers over the control.

TabIndex – Diğer denetimlerle ilgili olarak klavye ile gezinme sırası.TabIndex – Keyboard navigation order in relation to other controls.

Tooltip : kullanıcı bir denetimin üzerine geldiğinde görünen açıklama metni.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Visible : denetimin gizli veya görünür olması.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width : denetimin sol ve sağ kenarları arasındaki uzaklık.Width – The distance between a control's left and right edges.

X : denetimin sol kenarı ile üst kapsayıcısının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) sol kenarı arasındaki uzaklık.X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y : denetimin üst kenarı ile üst kapsayıcının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) üst kenarı arasındaki uzaklık.Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

Average( Değer1; Değer2; ... )Average( Value1; Value2; ... )

ÖrnekExample

 1. Bir Derecelendirme denetimi ekleyin ve Quantitative olarak adlandırın.Add a Rating control, and name it Quantitative.

  Bir denetimi nasıl ekleyeceğinizi, adlandıracağınızı veya yapılandıracağınızı bilmiyor musunuz?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Bir Metin girişi denetimi ekleyin, Quantitative olarak adlandırın ve Derecelendirme denetiminin altına taşıyın.Add a Text input control, name it Qualitative, and move it below the Rating control.

 3. Metin girişi denetiminin Default özelliğini "" , HintText özelliğini ise şu formül olarak ayarlayın:Set the Default property of the Text input control to "", and set its HintText to this formula:
  If(Quantitative.Value > 3; "Özellikle neyi beğendiniz?"; "Nasıl daha iyi olabiliriz?")If(Quantitative.Value > 3; "What did you especially like?"; "How might we do better?")

  If işlevi veya diğer işlevler hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?Want more information about the If function or other functions?

 4. F5 tuşuna basın ve ardından Derecelendirme denetiminde dört ya da beş yıldıza tıklayın veya dokunun.Press F5, and then click or tap either four or five stars in the Rating control.

  Metin girişi denetimindeki ipucu metni, yüksek derecelendirme gösterecek şekilde değişir.The hint text in the Text input control changes to reflect the high rating.

 5. Quantitative denetiminde dörtten az sayıda yıldıza tıklayın veya dokunun.Click or tap fewer than four stars in Quantitative.

  Metin girişi denetimindeki ipucu metni, düşük derecelendirme gösterecek şekilde değişir.The hint text in the Text input control changes to reflect the low rating.

 6. Varsayılan çalışma alanına dönmek için Esc tuşuna basın.To return to the default workspace, press Esc.

Erişilebilirlik yönergeleriAccessibility guidelines

Renk karşıtlığıColor contrast

Şunlar arasında yeterli bir renk karşıtlığı olmalıdır:There must be adequate color contrast between:

Bu, standart renk karşıtlığı gereksinimlerine ek niteliğindedir.This is in addition to the standard color contrast requirements.

Ekran okuyucu desteğiScreen reader support

 • AccessibleLabel mevcut olmalıdır.AccessibleLabel must be present.

  Not

  Ekran okuyucular Derecelendirme denetimini radyo düğmeleri olarak kabul eder.Screen readers treat the Rating control as radio buttons.

Klavye desteğiKeyboard support

 • Klavye kullanıcılarının gidebilmesi için TabIndex sıfır veya daha büyük olmalıdır.TabIndex must be zero or greater so that keyboard users can navigate to it.

 • Odak göstergeleri açıkça görünür olmalıdır.Focus indicators must be clearly visible. Bunu sağlamak için FocusedBorderColor ve FocusedBorderThickness kullanın.Use FocusedBorderColor and FocusedBorderThickness to achieve this.

 • Çok fazla sayıda yıldız varsa farklı bir denetim kullanmayı düşünün.Consider using a different control if there are too many stars. Klavye ile gezinmek zahmetli ve dokunmatik ekranla doğru şekilde seçmek zor olabilir.It can be tedious to navigate with a keyboard and difficult to select accurately with a touch screen.

  Not

  Radyo düğmeleri için Derecelendirme üzerinde aynı klavye etkileşimleri kullanılabilir.The same keyboard interactions for radio buttons can be used on Rating.