Power Apps 'teki metin girişi denetimiText input control in Power Apps

Kullanıcının metin, sayı ve diğer verileri yazabildiği bir kutudur.A box in which the user can type text, numbers, and other data.

AçıklamaDescription

Kullanıcı, metin girişi denetimine yazarak veri belirtebilir.The user can specify data by typing into a text-input control. Uygulamayı nasıl yapılandıracağınıza bağlı olarak söz konusu veriler, geçici bir değer hesaplamak için kullanılan bir veri kaynağına eklenebilir veya başka biçimlerde dahil edilebilir.Depending on how you configure the app, that data might be added to a data source, used to calculate a temporary value, or incorporated in some other way.

Temel özelliklerKey properties

Default : denetimin, kullanıcı tarafından değiştirilmeden önceki başlangıç değeri.Default – The initial value of a control before it is changed by the user.

Text : denetimde görüntülenen veya kullanıcının denetime yazdığı bir metin.Text – Text that appears on a control or that the user types into a control.

Ek özelliklerAdditional properties

AccessibleLabel – Ekran okuyucular için etiket.AccessibleLabel – Label for screen readers.

Align : metnin, denetiminin yatay merkezine göre konumu.Align – The location of text in relation to the horizontal center of its control.

BorderColor : bir denetimin kenarlığının rengi.BorderColor – The color of a control's border.

BorderStyle : Solid, Dashed, Dotted veya None değerleriyle bir denetimin kenarlık stili.BorderStyle – Whether a control's border is Solid, Dashed, Dotted, or None.

BorderThickness : bir denetimin kenarlık kalınlığı.BorderThickness – The thickness of a control's border.

Clear: bir metin girişi denetiminde, kullanıcının denetimin içeriğini temizlemek için dokunabileceği veya tıklayabileceği bir "X" simgesinin gösterilip gösterilmediği.Clear – Whether a text-input control shows an "X" that the user can tap or click to clear the contents of that control.

Color : denetimdeki metnin rengi.Color – The color of text in a control.

DelayOutput: true olarak ayarlandığında kullanıcı girişi, yarım saniyelik bir gecikmenin ardından kaydedilir.DelayOutput – When set to true, user input is registered after half a second delay. Kullanıcı metin girişini tamamlayana kadar yüksek düzeyde kaynak kullanan işlemlerin (örneğin, giriş diğer formüllerde kullanılırken filtreleme) geciktirilmesi için kullanışlıdır.Useful for delaying expensive operations until user completes inputting text (i.e. for filtering when input is used in other formulas).

DisplayMode : denetimin kullanıcı girişine izin verip vermediği (Edit), yalnızca veri görüntüleyip görüntülemediği (View) veya devre dışı olup olmadığı (Disabled).DisplayMode – Whether the control allows user input (Edit), only displays data (View), or is disabled (Disabled).

DisabledBorderColor : DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimin kenarlık rengi.DisabledBorderColor – The color of a control's border if the control's DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledColor : DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimdeki metin rengi.DisabledColor – The color of text in a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

DisabledFill : DisplayMode özelliği Disabled olarak ayarlandığında denetimin arka plan rengi.DisabledFill – The background color of a control if its DisplayMode property is set to Disabled.

Enablespellcheck : bir metin girişi denetiminin tarayıcı yazım denetimi işlevini kullanması gerekip gerekmediğini belirtir.EnableSpellCheck – Whether a text-input control should use the browser spell check function. Windows için Power Apps bu özelliği desteklemez.Power Apps for Windows doesn't support this property.

Fill : denetimin arka plan rengi.Fill – The background color of a control.

FocusedBorderColor – Denetim odaklandığında denetim kenarlığının rengi.FocusedBorderColor – The color of a control's border when the control is focused.

FocusedBorderThickness – Denetim odaklandığında denetim kenarlığının kalınlığı.FocusedBorderThickness – The thickness of a control's border when the control is focused.

Font : metnin görüntülendiği yazı tipi ailesinin adı.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight : denetimdeki metnin genişliği: Kalın, Yarı kalın, Normal veya Daha ince.FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Format: kullanıcı girişinin sayılarla sınırlı olup olmadığı veya herhangi bir metin olup olamayacağı.Format – Whether the user input is restricted to numbers only or can be any text.

Height : denetimin üst ve alt kenarları arasındaki uzaklık.Height – The distance between a control's top and bottom edges.

HintText: boş bir metin girişi denetiminde görünen açık gri metin.HintText – Light-grey text that appears in an input-text control if it's empty.

HoverBorderColor : kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan kenarlık rengi.HoverBorderColor – The color of a control's border when the user keeps the mouse pointer on that control.

HoverColor : kullanıcı, fare işaretçisini denetimdeki metin üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan metin rengi.HoverColor – The color of the text in a control when the user keeps the mouse pointer on it.

HoverFill : kullanıcı, fare işaretçisini denetim üzerinde tuttuğunda görüntülenecek olan arka plan rengi.HoverFill – The background color of a control when the user keeps the mouse pointer on it.

Italic : denetimdeki metnin italik olup olmadığı.Italic – Whether the text in a control is italic.

LineHeight : metnin çizgileri veya bir listedeki öğeler arasındaki uzaklık.LineHeight – The distance between, for example, lines of text or items in a list.

MaxLength: kullanıcının, bir metin girişi denetimine yazabileceği karakter sayısı.MaxLength – The number of characters that the user can type into a text-input control.

Mode: Denetim SingleLine, MultiLine veya Password modundadır.Mode – The control is in SingleLine, MultiLine, or Password mode.

OnChange : kullanıcının bir denetimin değerini değiştirmesinin ardından (örneğin, bir kaydırıcıyı ayarlayarak) uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnChange – How the app responds when the user changes the value of a control (for example, by adjusting a slider).

OnSelect : kullanıcının bir denetime dokunmasının veya tıklamasının ardından uygulamanın nasıl yanıt verdiği.OnSelect – How the app responds when the user taps or clicks a control.

PaddingBottom : denetimdeki metin ile denetimin alt kenarı arasındaki uzaklık.PaddingBottom – The distance between text in a control and the bottom edge of that control.

PaddingLeft : denetimdeki metin ile denetimin sol kenarı arasındaki uzaklık.PaddingLeft – The distance between text in a control and the left edge of that control.

PaddingRight : denetimdeki metin ile denetimin sağ kenarı arasındaki uzaklık.PaddingRight – The distance between text in a control and the right edge of that control.

PaddingTop : denetimdeki metin ile denetimin üst kenarı arasındaki uzaklık.PaddingTop – The distance between text in a control and the top edge of that control.

PressedBorderColor : kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek kenarlık rengi.PressedBorderColor – The color of a control's border when the user taps or clicks that control.

PressedColor : kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek metin rengi.PressedColor – The color of text in a control when the user taps or clicks that control.

PressedFill : kullanıcı, denetime dokunduğunda veya tıkladığında görüntülenecek arka plan rengi.PressedFill – The background color of a control when the user taps or clicks that control.

RadiusBottomLeft : denetimin sol alt köşesinin ne kadar yuvarlanacağı.RadiusBottomLeft – The degree to which the bottom-left corner of a control is rounded.

RadiusBottomRight : denetimin sağ alt köşesinin ne kadar yuvarlanacağı.RadiusBottomRight – The degree to which the bottom-right corner of a control is rounded.

RadiusTopLeft : denetimin sol üst köşesinin ne kadar yuvarlanacağı.RadiusTopLeft – The degree to which the top-left corner of a control is rounded.

RadiusTopRight : denetimin sağ üst köşesinin ne kadar yuvarlanacağı.RadiusTopRight – The degree to which the top-right corner of a control is rounded.

Reset : denetimin, varsayılan değerine dönüp dönmediği.Reset – Whether a control reverts to its default value.

Size : denetimde görüntülenen metnin yazı tipi boyutu.Size – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough : denetimde görüntülenen metnin üstü çizili olup olmadığı.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

TabIndex – Diğer denetimlerle ilgili olarak klavye ile gezinme sırası.TabIndex – Keyboard navigation order in relation to other controls.

Tooltip : kullanıcı bir denetimin üzerine geldiğinde görünen açıklama metni.Tooltip – Explanatory text that appears when the user hovers over a control.

Underline : denetimde görüntülenen metnin altı çizili olup olmadığı.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

Virtualkeyboardmode : bir uygulama kullanıcısının dokunmatik ekranında görüntülenen sanal klavye, metin veya sayısal türü.VirtualKeyboardMode – Type of virtual keyboard, text or numeric, that appears on an app user's touch screen. Format özelliği varsayılan değeri belirler.The Format property determines the default value. Cihaz desteği farklılık gösterir.Device support varies. İOS çalıştıran cihazlarda en az sürüm 12,2 olmalıdır.Devices that are running iOS must have at least version 12.2. Android 'in önerilen sürümü 9,0 ' dir ve sayısal Klavye Özellikleri, Android cihazlar için farklılık gösterir.The recommended version of Android is 9.0, and capabilities of numeric keyboards vary for Android devices. Windows 10 bu özelliği desteklemez.Windows 10 doesn't support this property.

Visible : denetimin gizli veya görünür olması.Visible – Whether a control appears or is hidden.

Width : denetimin sol ve sağ kenarları arasındaki uzaklık.Width – The distance between a control's left and right edges.

X : denetimin sol kenarı ile üst kapsayıcısının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) sol kenarı arasındaki uzaklık.X – The distance between the left edge of a control and the left edge of its parent container (screen if no parent container).

Y : denetimin üst kenarı ile üst kapsayıcının (üst kapsayıcı mevcut değilse ekranın) üst kenarı arasındaki uzaklık.Y – The distance between the top edge of a control and the top edge of the parent container (screen if no parent container).

DateTimeValue( Dize )DateTimeValue( String )

ÖrneklerExamples

Veri toplamaCollect data

 1. İki metin girişi denetimi ekleyip inputFirst ve inputLast olarak adlandırın.Add two text-input controls, and name them inputFirst and inputLast.

  Bir denetimi nasıl ekleyeceğinizi, adlandıracağınızı veya yapılandıracağınızı bilmiyor musunuz?Don't know how to add, name, and configure a control?

 2. Bir düğme ekleyin, Text özelliğini Add olarak ve OnSelect özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Add a button, set its Text property to Add, and set its OnSelect property to this formula:
  Collect(Names; {FirstName:inputFirst.Text; LastName:inputLast.Text})Collect(Names; {FirstName:inputFirst.Text; LastName:inputLast.Text})

  Collect işlevi veya diğer işlevler hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?Want more information about the Collect function or other functions?

 3. Dikey yönde bir metin galerisi ekleyin, Items özelliğini Names olarak ve Subtitle1 denetiminin Text özelliğini ThisItem.FirstName olarak ayarlayın.Add a text gallery in portrait/vertical orientation, set its Items property to Names, and set the Text property of Subtitle1 to ThisItem.FirstName.

 4. (isteğe bağlı) Şablon galerisinde alttaki Body1 adlı etiketi silin ve galerinin TemplateSize özelliğini 80 olarak ayarlayın.(optional) In the template gallery, delete the bottom label, named Body1, and set the TemplateSize property of the gallery to 80.

 5. F5 tuşuna basın, inputFirst ve inputLast alanlarına bir metin dizesi yazıp Ekle düğmesine tıklayın veya dokunun.Press F5, type a string of text into inputFirst and inputLast, and then click or tap the Add button.

 6. (isteğe bağlı) Koleksiyona daha fazla ad ekleyin ve varsayılan çalışma alanına dönmek için Esc tuşuna basın.(optional) Add more names to the collection, and then press Esc to return to the default workspace.

Parola istemiPrompt for a password

 1. Bir Metin girişi denetimi ekleyin, inputPassword olarak adlandırın ve Mode özelliğini Password olarak ayarlayın.Add a text-input control, name it inputPassword, and set its Mode property to Password.

 2. Bir etiket ekleyin ve Text özelliğini şu formül olarak ayarlayın:Add a label, and set its Text property to this formula:
  If(inputPassword.Text = "P@ssw0rd"; "Access granted"; "Access denied")If(inputPassword.Text = "P@ssw0rd"; "Access granted"; "Access denied")

  If işlevi veya diğer işlevler hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?Want more information about the If function or other functions?

 3. F5 tuşuna basın ve inputPasswordP@ssw0rd'a yazın.Press F5, and then type **P@ssw0rd** in inputPassword.

  Parolayı yazdıktan sonra etikette Access denied yerine Access granted yazdığını görürsünüz.When you finish typing the password, the label stops showing Access denied and starts to show Access granted.

 4. Varsayılan çalışma alanına dönmek için Esc tuşuna basın.To return to the default workspace, press Esc.

 5. (isteğe bağlı) Ok gibi bir denetim ekleyin, bu denetimi başka bir ekranda gezinilmesini sağlayacak şekilde yapılandırın ve yalnızca kullanıcı parolayı yazdıktan sonra görüntülenmesini sağlayın.(optional) Add a control such as an arrow, configure it to navigate to another screen, and show it only after the user types the password.

 6. (isteğe bağlı) Bir düğme ekleyin, Text özelliğini Sign in olarak ayarlayın, bir zamanlayıcı ekleyin ve kullanıcının yanlış parolayı girip Sign in düğmesine tıklaması veya dokunması halinde metin girişi denetimini belirli bir süreliğine devre dışı bırakın.(optional) Add a button, configure its Text property to show Sign in, add a timer, and disable the input-text control for a certain amount of time if the user types the wrong password and then clicks or taps the Sign in button.

Erişilebilirlik yönergeleriAccessibility guidelines

Renk karşıtlığıColor contrast

Ekran okuyucu desteğiScreen reader support

Klavye desteğiKeyboard support