Projeleri yönetmeye yönelik bir uygulama oluşturmaCreate an app to manage projects

Not

Bu makale SharePoint Online ile PowerApps, Microsoft Flow ve Power BI uygulamalarını kullanmaya ilişkin öğretici serisinin bir parçasıdır.This article is part of a tutorial series on using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online. İlgili indirmelerin yanı sıra büyük resmi görmek için seri tanıtımını okuduğunuzdan emin olun.Make sure you read the series introduction to get a sense of the big picture, as well as related downloads.

Bu görevde sıfırdan bir uygulama oluşturacağız.In this task, we'll build an app from scratch. Bu uygulama, bir kullanıcının projelere yönetici atamasına ve proje ile ilgili ayrıntıları güncelleştirmesine olanak sağlayacak.This app allows a user to assign a manager to projects and to update project details. İlk uygulamada gördüğünüz denetimlerin ve formüllerin bazılarıyla çalışacaksınız ancak bu kez uygulamanın büyük kısmını siz oluşturacaksınız.You will see some of the same controls and formulas you saw in the first app, but you will build more of the app yourself this time. Bu süreç daha karmaşık olmakla birlikte size daha çok şey katacağından çabanıza değeceğini düşünüyoruz.The process is more complex, but you'll learn more, so we think it's a fair trade-off.

İpucu

Bu senaryoya ilişkin indirme paketi bu uygulamanın tamamlanmış bir senaryosunu içerir: project-details-app.msapp.The download package for this scenario includes a finished version of this app: project-details-app.msapp.

PowerApps Studio'yu hızlıca gözden geçirmeQuick review of PowerApps Studio

Son görevde Web için PowerApps Studio'yu kullandınız ancak devam etmeden önce her şeyi anladığınızdan emin olmak istiyoruz.You used PowerApps Studio for web in the last task, but we want to make sure you understand all the parts before we move on. Web için PowerApps'te çalışmaya devam edebilir veya Windows için PowerApps Studio'yu kullanabilirsiniz.You can continue to work in PowerApps Studio for web, or you can use PowerApps Studio for Windows.

PowerApps Studio'da bulunan üç bölme ve bir şerit ile uygulama oluşturmak, PowerPoint'te bir slayt destesi oluşturmaya benzer:PowerApps Studio has three panes and a ribbon that make app creation feel like building a slide deck in PowerPoint:

 1. Sol gezinti çubuğu, uygulamadaki tüm ekranların ve denetimlerin hiyerarşik bir görünümünün yanı sıra ekranların küçük resimlerinin gösterildiği yerdirLeft navigation bar, which shows a hierarchical view of all the app's screens and controls, as well as thumbnails of the screens
 2. Orta bölme, üzerinde çalıştığınız uygulama ekranını içerirMiddle pane, which contains the app screen you are working on
 3. Sağ bölme, düzen ve veri kaynakları gibi seçenekleri ayarladığınız yerdirRight-hand pane, where you set options like layout and data sources
 4. Özellik açılan listesinde ilgili formüllerin uygulanacağı özellikleri seçersinizProperty drop-down list, where you select the properties that formulas apply to
 5. Formül çubuğu, uygulama davranışını belirleyen formülleri (Excel'de olduğu gibi) eklediğiniz yerdirFormula bar, where you add formulas (like in Excel) that define app behavior
 6. Şerit, denetimleri eklediğiniz ve tasarım öğelerini özelleştirdiğiniz yerdirRibbon, where you add controls and customize design elements

PowerApps Studio

1. Adım: Ekran oluşturmaStep 1: Create screens

Gözden geçirmeyi bitirdiğimize göre bir uygulama oluşturmaya başlayabiliriz.With that review out of the way, let's start building an app.

Uygulama oluşturma ve uygulamayı kaydetmeCreate and save the app

 1. PowerApps Studio'da Yeni'ye tıklayın veya dokunun, ardından Boş uygulama bölümünde Telefon Düzeni'ne tıklayın ya da dokunun.In PowerApps Studio, click or tap New, then under Blank app, click or tap Phone Layout.

  Boş uygulama - telefon düzeni

 2. Dosya'ya tıkladığınızda veya dokunduğunuzda bir Uygulama ayarları sekmesi açılır. Uygulamayı "Project Management app" olarak adlandırın.Click or tap File, which opens to an App settings tab. Enter the name "Project Management app".

  Uygulama adı

 3. Farklı kaydet'e tıklayın veya dokunun, uygulamanın buluta kaydedileceğini doğrulayın ve sağ alt köşede bulunan Kaydet düğmesine tıklayın.Click or tap Save as, verify that the app will save to the cloud, then click Save in the lower right corner.

  Buluta kaydetme

 4. Uygulamayı çalıştırmak için sağ üstte bulunanClick or tap Uygulamaya geri dönme simgesine tıklayın veya dokunun.to go back to the app.

Uygulamaya dört ekran eklemeAdd four screens to the app

Bu adımda, uygulama için dört boş ekran oluşturacağız.In this step, we'll create four blank screens for the app. Ekranın amacına bağlı olarak farklı ekran düzenleri kullanacağız.We'll use different screen layouts, depending on the screen's purpose. Sonraki adımlarda bu ekranlara eklemeler yapacağız.We'll add to these screens in later steps.

EkranScreen AmaçPurpose
SelectTaskSelectTask Diğer ekranlara gidilmesini sağlayan açılış ekranıOpening screen; navigate to other screens
AssignManagerAssignManager Onaylanmış bir projeye yönetici atamaAssign a manager to an approved project
ViewProjectsViewProjects Özet bilgilerle birlikte projelerin bir listesini görüntülemeView a list of projects, with summary information
UpdateDetailsUpdateDetails Bir projenin ayrıntılarını görüntüleme ve güncelleştirmeView and update the details for a project
 1. Giriş sekmesinde Yeni ekran'a ve ardından Kaydırılabilir ekran'a tıklayın veya dokunun.On the Home tab, click or tap NewScreen, then Scrollable screen.

  Kaydırılabilir ekran

 2. Ekranı SelectTask olarak yeniden adlandırın.Rename the screen to SelectTask.

  Ekranı yeniden adlandırma

 3. Diğer ekranları oluşturun ve yeniden adlandırın:Create and rename additional screens:

  1. Yeni ekran'a ve ardından Kaydırılabilir ekran'a tıklayın veya dokunun.Click or tap NewScreen, then Scrollable screen. Ekranı AssignManager olarak yeniden adlandırın.Rename the screen to AssignManager.
  2. Yeni ekran'a ve ardından Liste ekranı'na tıklayın veya dokunun.Click or tap NewScreen, then List screen. Ekranı ViewProjects olarak yeniden adlandırın.Rename the screen to ViewProjects.
  3. Yeni ekran'a ve ardından Form ekranı'na tıklayın veya dokunun.Click or tap NewScreen, then Form screen. Ekranı UpdateDetails olarak yeniden adlandırın.Rename the screen to UpdateDetails.
 4. Screen1 adlı ekranın yanındaki üç noktayı (. . .) seçin, ardından Sil'e tıklayın veya dokunun.Select the ellipsis (. . .) next to Screen1, then click or tap Delete.

  Ekranı silme

Bu işlemin ardından uygulama aşağıdaki gibi görünür.The app should now look like the following image.

Uygulamanın tüm ekranları

2. Adım: Bir SharePoint listesine bağlanmaStep 2: Connect to a SharePoint list

Bu adımda Project Details adlı SharePoint listesine bağlanacağız.In this step, we'll connect to the Product Details SharePoint list. Bu uygulamada yalnızca bir liste kullanacağız ancak uygulamayı genişletmek istiyorsanız iki listeye de kolayca bağlanabilirsiniz.We only use one list in this app, but you could easily connect to both if you want to extend the app.

 1. Sol gezinti çubuğunda SelectTask ekranına tıklayın veya dokunun.In the left navigation bar, click or tap the SelectTask screen.
 2. Sağ taraftaki bölmede Veri kaynağı ekle'ye tıklayın veya dokunun.In the right pane, click or tap Add data source.

  Verilere bağlanma

 3. Yeni bağlantı'ya tıklayın veya dokunun.Click or tap New connection.

  Yeni bağlantı

 4. SharePoint'e tıklayın veya dokunun.Click or tap SharePoint.

  SharePoint bağlantısı

 5. Doğrudan bağlan (bulut hizmetleri) seçeneğini belirleyin ve Oluştur'a tıklayın veya dokunun.Select Connect directly (cloud services), then click or tap Create.

  Doğrudan bağlan (bulut hizmetleri)

 6. Bir SharePoint URL'si girin ve Git'e tıklayın veya dokunun.Enter a SharePoint URL, then click or tap Go.

  Bağlantı için SharePoint URL'si

 7. Project Details listesini seçip Bağlan'a tıklayın veya dokunun.Select the Project Details list, then click or tap Connect.

  Project Details listesi

  Bu işlemden sonra, sağ taraftaki bölmede bulunan Veri kaynakları sekmesinde, oluşturduğunuz bağlantı görünür.The Data sources tab in the right pane now shows the connection that you have created.

  Veri kaynakları sekmesi

3. Adım: SelectTask ekranını oluşturmaStep 3: Build the SelectTask screen

Bu adımda, PowerApps'in sunduğu bazı denetimler, formüller ve biçimlendirme seçenekleri ile çalışarak, uygulamadaki diğer ekranlara gitmek için kullanılacak bir yöntem oluşturacağız.In this step, we'll provide a way to navigate to the other screens in the app - working with some of the controls, formulas, and formatting options that PowerApps provides.

Başlığı güncelleştirme ve giriş metni eklemeUpdate the title and insert introductory text

 1. Sol gezinti çubuğunda SelectTask ekranını seçin.In the left navigation bar, select the SelectTask screen.
 2. Orta bölmede, varsayılan [Başlık] öğesini seçin ve formül çubuğunda Text özelliğini "Contoso Project Management" olarak güncelleştirin.In the middle pane, select the default [Title], then in the formula bar, update the Text property to "Contoso Project Management".

  Formül çubuğundaki Text özelliği

 3. Ekle sekmesinde Etiket'e tıklayın veya dokunun ve etiketi, en üstteki başlığın altında görüntülenecek şekilde sürükleyin.On the Insert tab, click or tap Label, then drag the label down below the top banner.

  Etiket ekleme

 4. Formül çubuğunda etiket için aşağıdaki özellikleri ayarlayın:In the formula bar, set the following properties for the label:

  • Color özelliği = DarkGrayColor property = DarkGray

  • Size özelliği = 18Size property = 18

  • Text özelliği = "Click or tap a task to continue..."Text property = "Click or tap a task to continue..."

   Etiket metnini güncelleştirme

İki gezinti düğmesi eklemeAdd two navigation buttons

 1. Ekle sekmesinde Düğme'ye tıklayın veya dokunun ve düğmeyi, etiketin altında görüntülenecek şekilde sürükleyin.On the Insert tab, click or tap Button, then drag the button below the label.

  Düğme ekleme

 2. Formül çubuğunda düğme için aşağıdaki özellikleri ayarlayın:In the formula bar, set the following properties for the button:

  • OnSelect özelliği = Navigate(AssignManager, Fade).OnSelect property = Navigate(AssignManager, Fade). Uygulamayı çalıştırıp bu düğmeye tıkladığınızda uygulamadaki ikinci ekrana gidersiniz ve ekranlar arasında soluk bir geçiş olur.When you run the app and click this button, you navigate to the second screen in the app, with a fade transition between the screens.

  • Text özelliği = "Assign Manager"Text property = "Assign Manager"

 3. Düğmeyi, metne uyum sağlayacak şekilde yeniden boyutlandırın.Resize the button to accommodate the text.

  Düğme metnini güncelleştirme

 4. Aşağıdaki özelliklere sahip başka bir düğme ekleyin:Insert another button with the following properties:

  • OnSelect özelliği = Navigate(ViewProjects, Fade).OnSelect property = Navigate(ViewProjects, Fade).

  • Text özelliği = "Update Details"Text property = "Update Details"

   Düğme metnini güncelleştirme

   Not

   Düğme Update Details olarak adlandırılmıştır ancak ilk olarak, güncelleştirilecek bir proje seçmek için ViewProjects ekranına gideceğiz.The button is labeled Update Details, but we first navigate to the ViewProjects screen to select a project to update.

Uygulamayı çalıştırmaRun the app

Uygulama henüz tamamlanmadı ancak dilerseniz çalıştırabilirsiniz:The app doesn't do a lot yet, but you can run it if you like:

 1. SelectTask ekranına tıklayın veya dokunun. (Uygulama PowerApps Studio'da her zaman, seçili ekrandan Önizleme modunda başlar.)Click or tap the SelectTask screen (the app always starts from the selected screen in Preview mode in PowerApps Studio).

 2. Uygulamayı çalıştırmak için sağ üstte bulunanClick or tap Uygulamayı çalıştır simgesine tıklayın veya dokunun.in the upper right corner to run the app.

 3. Başka bir ekrana gitmek için düğmelerden birine tıklayın veya dokunun.Click or tap one of the buttons to navigate to another screen.

 4. Uygulamayı çalıştırmak için sağ üstte bulunanClick or tap Uygulama önizlemesini kapat simgesine tıklayın veya dokunun.in the upper right corner to close the app.

4. Adım: AssignManager ekranını oluşturmaStep 4: Build the AssignManager screen

Bu adımda, onaylanmış ancak henüz yönetici atanmamış tüm projeleri görüntülemek için bir galeri kullanacağız.In this step, we'll use a gallery to display all projects that have been approved but don't yet have a manager. Yönetici atayabilmenizi sağlayacak başka denetimler de ekleyeceğiz.We'll add other controls, so you can assign a manager.

Not

Daha sonra uygulamada, projeye ilişkin tüm alanları (yönetici alanı da dahil) düzenlemenize olanak sağlayacak bir sayfa oluşturacağız ancak öncelikle böyle bir ekran oluşturmanın faydalı olacağını düşündük.We'll build a page later in the app that allows you to edit all fields for a project (including the manager field), but we thought it would be cool to build a screen like this one as well.

 1. Buraya kadar yapmış olduğunuz değişiklikleri kaydedin.Save the changes you've made so far.

 2. Sol gezinti çubuğunda AssignManager ekranına tıklayın veya dokunun.In the left navigation bar, click or tap the AssignManager screen.

Başlığı güncelleştirme ve giriş metni eklemeUpdate the title and insert introductory text

 1. [Başlık] öğesini Assign Manager olarak değiştirin.Change [Title] to Assign Manager.

 2. Aşağıdaki özelliklere sahip bir etiket ekleyin:Add a label with the following properties:

  • Color özelliği = DarkGrayColor property = DarkGray

  • Size özelliği = 18Size property = 18

  • Text özelliği = "Select a project, then assign a manager"Text property = "Select a project, then assign a manager"

   Assign Manager bölümünün düzeni

SelectTask ekranına geri dönmek için geri oku eklemeAdd a back arrow to return to the SelectTask screen

 1. Ekranın üst kısmındaki mavi çubuğa tıklayın veya dokunun.Click or tap the blue bar at the top of the screen.

 2. Ekle sekmesinde, Simgeler ve ardından Sol seçeneklerine tıklayın veya dokunun.On the Insert tab, click or tap Icons, then click or tap Left.

  Sol ok ekleme

 3. Oku, mavi çubuğun sol kenarına taşıyın ve aşağıdaki özellikleri ayarlayın:Move the arrow to the left side of the blue bar, and set the following properties:

  • Color özelliği = WhiteColor property = White

  • Height özelliği = 40Height property = 40

  • OnSelect özelliği = Navigate(SelectTask, Fade)OnSelect property = Navigate(SelectTask, Fade)

  • Width özelliği = 40Width property = 40

   Geri düğmesi ekleme

 1. Ekle sekmesinde Galeri ve ardından Dikey seçeneklerine tıklayın veya dokunun.On the Insert tab, click or tap Gallery, then Vertical.

  Dikey galeri ekleme

 2. Sağ bölmedeki Düzen menüsünden Başlık, alt başlık ve gövde seçeneğini belirleyin.Select Title, subtitle, and body from the Layout menu in the right pane.

  Galeri düzenini değiştirme

  Artık galeri doğru düzene sahip ancak varsayılan örnek metinler hâlâ mevcut.The gallery now has the right layout, but it still has the default sample text. Bunu daha sonra değiştireceğiz.We'll fix that next.

  Varsayılan metinleri gösteren galeri

 3. Galeri için aşağıdaki özellikleri ayarlayın:Set the following properties for the gallery:

  • BorderThickness özelliği = 1BorderThickness property = 1

  • BorderStyle özelliği = DottedBorderStyle property = Dotted

  • Items özelliği = Filter('Project Details', PMAssigned="Unassigned").Items property = Filter('Project Details', PMAssigned="Unassigned"). Yalnızca yönetici atanmamış projeler galeriye eklenir.Only projects with no manager assigned are included in the gallery.

   Listedeki metinleri gösteren galeri

 4. Sağ bölmede alanları aşağıdaki listeyle eşleşecek şekilde güncelleştirin:In the right pane, update the fields to match the following list:

  • ApprovedDateApprovedDate

  • StatusStatus

  • TitleTitle

   Galeri alanları

 5. Galerideki etiketleri uygun şekilde yeniden boyutlandırın ve ilk galeri öğesindeki oku kaldırın. (Bu galeriden herhangi bir yere gitmemize gerek yok.)Resize labels in the gallery as appropriate, and remove the arrow from the first gallery item (we don't need to navigate anywhere from this gallery).

  Ok simgesini kaldırma

  Bu işlemin ardından ekran aşağıdaki gibi görünür.The screen should now look like the following image.

  Biçimlendirilmiş galeri

Bir öğenin seçili olduğunda görüntüleyeceği rengi değiştirmeChange the color of an item if it's selected

 1. Galeriyi seçin ve TemplateFill özelliğini If (ThisItem.IsSelected=true, Orange, White) olarak ayarlayın.Select the gallery, then set the TemplateFill property to If (ThisItem.IsSelected=true, Orange, White).

 2. Galerideki bir öğeyi seçin.Select an item in the gallery. Bu işlemin ardından ekran aşağıdaki gibi görünür.The screen should now look like the following image.

  Seçilen öğeyi içeren galeri

Yönetici atamalarını göndermek için bir etiket, metin girişi ve OK düğmesi eklemeAdd a label, text input, and OK button to submit manager assignments

 1. Üzerinde çalıştığınız galerinin dışına tıklayın veya dokunun.Click or tap outside the gallery you've been working on.

 2. Ekle sekmesinde Etiket'e tıklayın veya dokunun.On the Insert tab, click or tap Label. Etiketi galerinin sol alt tarafında görüntülenecek şekilde sürükleyin.Drag the label below the gallery, to the left. Etiket için aşağıdaki özellikleri ayarlayın:Set the following properties for the label:

  • Size özelliği = 20Size property = 20

  • Text özelliği = "Manager:"Text property = "Manager:"

  Manager etiketi ekleme

 3. Ekle sekmesinde, Metin'e ve ardından Metin girişi'ne tıklayın veya dokunun.On the Insert tab, click or tap Text, then Text input. Metin girişi denetimini galerinin altında ortalanacak şekilde sürükleyin.Drag the text input below the gallery, in the center. Açılan liste için aşağıdaki özellikleri ayarlayın:Set the following properties for the drop down:

  • Default özelliği = ""Default property = ""

  • Height özelliği = 60Height property = 60

  • Size özelliği = 20Size property = 20

  • Width özelliği = 250Width property = 250

  Metin girişi ekleme

 4. Ekle sekmesinde, Düğme'ye tıklayın veya dokunun.On the Insert tab, click or tap Button. Düğmeyi galerinin sağ alt tarafında görüntülenecek şekilde sürükleyin.Drag the button below the gallery, to the right. Düğme için aşağıdaki özellikleri ayarlayın:Set the following properties for the button:

  • Height özelliği = 60Height property = 60

  • OnSelect özelliği = Patch('Project Details', LookUp('Project Details', ID = Gallery1.Selected.ID), {PMAssigned: TextInput1.Text}).OnSelect property = Patch('Project Details', LookUp('Project Details', ID = Gallery1.Selected.ID), {PMAssigned: TextInput1.Text}). Daha fazla bilgi için bkz. Formüllere yakından bakış.For more information, see Formula deep-dive.

  • Bu formül, PMAssigned alanı için bir değer ayarlayarak Project Details listesini güncelleştirir.This formula updates the Project Details list, setting a value for the PMAssigned field.

  • Size özelliği = 20Size property = 20

  • Text özelliği = "OK"Text property = "OK"

  • Width özelliği = 80Width property = 80

  OK düğmesi ekleme

Bu işlemin ardından, tamamlanmış ekran aşağıdaki gibi görünür.The completed screen should now look like the following image.

Tamamlanmış Assign Manager ekranı

5. Adım: ViewProjects ekranını oluşturmaStep 5: Build the ViewProjects screen

Bu adımda ViewProjects ekranındaki galeriye ilişkin özellikleri değiştireceğiz.In this step, we'll change properties for the gallery on the ViewProjects screen. Bu galeri, Project Details listesindeki öğeleri görüntülemektedir.This gallery displays items from the Project Details list. Bu ekranda bir öğe seçer ve ayrıntıları UpdateDetails ekranında düzenlersiniz.You select an item on this screen, then you edit the details on the UpdateDetails screen.

 1. Sol gezinti çubuğunda ViewProjects ekranına tıklayın veya dokunun.In the left navigation bar, click or tap the ViewProjects screen.

 2. [Başlık] öğesini "View Projects" olarak değiştirin.Change [Title] to "View Projects".

 3. Sol gezinti çubuğunda, ViewProjects ekranının altındaki BrowseGallery1 galerisine tıklayın veya dokunun.In the left navigation bar, click or tap BrowserGallery1 under ViewProjects.

 4. Sağ bölmedeki Düzen menüsünden Başlık, alt başlık ve gövde seçeneğini belirleyin.Select Title, subtitle, and body from the Layout menu in the right pane.

  Galeri düzenini değiştirme

  Artık galeri doğru düzene sahip ancak varsayılan örnek metinler hâlâ mevcut.The gallery now has the right layout, with the default sample text.

  Varsayılan metinleri gösteren galeri

 5. Yenile düğmesini Yenile simgesi seçin ve OnSelect özelliğini Refresh('Project Details') olarak ayarlayın.Select the refresh button Refresh icon, and set its OnSelect property to Refresh('Project Details').

 6. Yeni öğe düğmesini Yeni ekle simgesi seçin ve OnSelect özelliğini NewForm(EditForm1); Navigate(UpdateDetails, ScreenTransition.None) olarak ayarlayın.Select the new item button Add new icon, and set its OnSelect property to NewForm(EditForm1); Navigate(UpdateDetails, ScreenTransition.None).

SelectTask ekranına geri dönmek için geri oku eklemeAdd a back arrow to return to the SelectTask screen

 1. Sol gezinti çubuğunda AssignManager ekranına tıklayın veya dokunun.In the left navigation bar, click or tap the AssignManager screen.

 2. Buraya eklemiş olduğunuz geri okunu seçin ve kopyalayın.Select the back arrow you added there, and copy it.

 3. Oku ViewProjects ekranına yapıştırın ve yenileme düğmesinin solunda olacak şekilde konumlandırın.Paste the arrow into the ViewProjects screen and position it to the left of the refresh button.

  Geri düğmesi

  Navigate(SelectTask, Fade) olarak ayarlanan OnSelect özelliği de dahil olmak üzere tüm özellikleri aynıdır.All its properties come along with it, including the OnSelect property of Navigate(SelectTask, Fade).

 1. BrowseGallery1 galerisini seçin ve galerinin Items özelliğini SortByColumns(Filter('Project Details', StartsWith(Title, TextSearchBox1.Text)), "Title", If(SortDescending1, Descending, Ascending)) olarak ayarlayın.Select the BrowseGallery1 gallery, and set the Items property of the gallery to SortByColumns(Filter('Project Details', StartsWith(Title, TextSearchBox1.Text)), "Title", If(SortDescending1, Descending, Ascending)).

  Böylece galerinin veri kaynağı Project Details listesi olarak ayarlanır. Ayrıca, arama ve sıralama işlemleri için Title alanı kullanılır.This sets the data source of the gallery to the Project Details list, and uses the Title field for search and sort.

 2. İlk galeri öğesinde Ayrıntılar oku simgesini seçin ve OnSelect özelliğini Navigate(UpdateDetails, None) olarak ayarlayın.Select the Details arrow icon in the first gallery item, and set the OnSelect property to Navigate(UpdateDetails, None).

   <span data-ttu-id="eded1-322">ViewProjects galerisi - seçilen ilk öğe</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="eded1-322">View Projects gallery - first item selected</span></span>

 3. Sağ bölmede, alanları, aşağıdaki listeyle eşleşecek şekilde güncelleştirin:In the right pane, update the fields to match the following list:

  • StatusStatus

  • PMAssignedPMAssigned

  • TitleTitle

   Galeri alanları

   Bu işlemin ardından, tamamlanmış ekran aşağıdaki gibi görünür.The completed screen should now look like the following image.

   Tamamlanan ViewProjects ekranı

6. Adım: UpdateDetails ekranını oluşturmaStep 6: Build the UpdateDetails screen

Bu adımda, UpdateDetails ekranındaki düzenleme formunu veri kaynağımıza bağlamanın yanı sıra bazı özellik ve alan değişiklikleri yapacağız.In this step, we'll connect the edit form on the UpdateDetails screen to our data source, and we'll make some property and field changes. Bu ekranda, View Projects ekranında seçmiş olduğunuz bir projeye ilişkin ayrıntıları düzenlersiniz.On this screen, you edit details for a project that you selected on the View Projects screen.

 1. Sol gezinti çubuğunda UpdateDetails ekranına tıklayın veya dokunun.In the left navigation bar, click or tap the UpdateDetails screen.

 2. [Başlık] öğesini "Update Details" olarak değiştirin.Change [Title] to "Update Details".

 3. Sol gezinti çubuğunda, UpdateDetails ekranının altındaki EditForm1 formuna tıklayın veya dokunun.In the left navigation bar, click or tap EditForm1 under UpdateDetails.

 4. Form için aşağıdaki özellikleri ayarlayın:Set the following properties for the form:

  • DataSource özelliği = 'Project Details'DataSource property = 'Project Details'

  • Item özelliği = BrowseGallery1.SelectedItem property = BrowseGallery1.Selected

 5. Form seçili durumdayken sağ bölmede aşağıdaki alanlara ilişkin onay kutularına gösterilen sırada tıklayın veya dokunun:With the form still selected, in the right pane click or tap the checkbox for the following fields, in the order shown:

  • TitleTitle

  • PMAssignedPMAssigned

  • StatusStatus

  • ProjectedStartDateProjectedStartDate

  • ProjectedEndDateProjectedEndDate

  • ProjectedDaysProjectedDays

  • ActualDaysActualDays

   Düzenleme formu alanları

 6. İptal düğmesini İptal simgesi seçin ve OnSelect özelliğini ResetForm(EditForm1); Back() olarak ayarlayın.Select the cancel button Cancel icon, and set its OnSelect property to ResetForm(EditForm1); Back().

 7. Kaydetme düğmesini Onay işareti olarak görünen kaydetme simgesi seçin ve şu OnSelect formülünü gözden geçirin: SubmitForm(EditForm1).Select the save button Checkmark save icon and check out the OnSelect formula - SubmitForm(EditForm1). Düzenleme formu denetimi ile çalıştığımız için, önceden kullandığımız Patch() işlevi yerine Submit() işlevini kullanabiliriz.Because we're using the edit form control, we can use Submit(), instead of using Patch() like we did earlier.

Tamamlanan ekran aşağıdaki gibi görünür. (Alanlar boşsa ViewProjects ekranında bir öğe seçtiğinizden emin olun.)The completed screen should now look like the following image (if the fields are blank, make sure you select an item on the View Projects screen).

Tamamlanan Update Details ekranı

7. Adım: Uygulamayı çalıştırmaStep 7: Run the app

Uygulamayı tamamladığımıza göre şimdi nasıl çalıştığına bakalım.Now that the app is complete, let's run it to see how it works. SharePoint sitesinde uygulamanın bir bağlantısını ekleyeceğiz.We'll add a link on the SharePoint site to the app. Uygulamayı tarayıcıda çalıştırabilirsiniz ancak diğer kullanıcıların da çalıştırabilmesi için uygulamayı paylaşmanız gerekir.You will be able to run the app in the browser, but you might need to share the app for other people to run it. Daha fazla bilgi için bkz. Uygulamalarınızı paylaşma.For more information, see Share your apps.

 1. Office 365 uygulama başlatıcısında PowerApps'e tıklayın veya dokunun.In the Office 365 app launcher, click or tap PowerApps.

  Office 365 uygulama başlatıcısında PowerApps

 2. PowerApps'te Project Management app adlı uygulamaya ilişkin üç nokta simgesine (. . .) ve ardından 'a tıklayın veya dokunun.In PowerApps, click or tap the ellipsis (. . .) for Project Management app, then Open.

  Project Management app'i seçme

 3. Tarayıcıdaki uygulama adresini (URL) kopyalayın.Copy the address (URL) for the app in the browser.

  Uygulama URL'sini kopyalama

 4. SharePoint'te BAĞLANTILARI DÜZENLE'ye tıklayın veya dokunun.In SharePoint, click or tap EDIT LINKS.

  SharePoint site bağlantılarını düzenleme

 5. (+) bağlantı seçeneğine tıklayın veya dokunun.Click or tap (+) link.

  SharePoint sitesine uygulama bağlantısı ekleme

 6. "Project Management app" yazın ve uygulamanın adresini yapıştırın.Enter "Project Management app", and paste in the address for the app.

  Bağlantı özelliklerini düzenleme

 7. Tamam'a ve ardından Kaydet'e tıklayın veya dokunun.Click or tap OK, then Save.

  Bağlantı değişikliklerini kaydetme

Bir projeye yönetici atamaAssign a manager to a project

Uygulamamızı SharePoint sitemize eklediğimize göre şimdi proje onaylayan rolüne bürünüp atanmış yöneticisi olmayan tüm projelere göz atacak ve bu projelerden birine yönetici atayacağız.Now that we have the app in our SharePoint site, we'll assume the role of the project approver - we'll look for any projects that don't have a manager assigned, and assign a manager to one of the projects. Ardından söz konusu proje yöneticisinin rolüne bürünüp bize atanan bir projeyle ilgili bazı bilgiler ekleyeceğiz.Then we'll assume the role of the project manager, and add some information about a project that is assigned to us.

 1. İlk olarak SharePoint'teki Project Details listesine göz atalım.First, let's look at the Project Details list in SharePoint. İki projenin PMAssigned sütununda Unassigned değeri mevcut.Two projects have a value of Unassigned in the PMAssigned column. Uygulamada bunları göreceğiz.We will see these in the app.

  SharePoint listesindeki atanmamış projeler

 2. Oluşturduğunuz uygulama bağlantısına tıklayın veya dokunun.Click or tap the link that you created to the app.

 3. İlk ekranda Assign Manager'a tıklayın veya dokunun.On the first screen, click or tap Assign Manager.

  Uygulama giriş ekranı

 4. Assign Manager ekranında, listedeki atanmamış iki projeyi görürsünüz.On the Assign Manager screen, you see the two unassigned projects from the list. New BI software projesini seçin.Select the New BI software project.

  Seçili öğeyi gösteren galeri

 5. Manager metin girişinde, "Joni Sherman" yazın ve ardından OK düğmesine tıklayın.In the Manager text input, enter "Joni Sherman", then click OK.

  Değişiklik listeye uygulanır ve yalnızca geri kalan atanmamış projenin görüntülenmesi için galeri yenilenir.The change is applied to the list, and the gallery refreshes so only the remaining unassigned project is displayed.

  Projeye yönetici atama

 6. SharePoint listesine geri dönün ve sayfayı yenileyin.Go back to the SharePoint list and refresh the page. Proje girişinin, proje yöneticisi adıyla güncelleştirilmiş olduğunu görürsünüz.You'll see that the project entry is now updated with the project manager name.

  SharePoint listesinde atanan proje yöneticisi

Proje ayrıntılarını güncelleştirmeUpdate details for the project

 1. İlk ekrana dönmek için Geri simgesine ve ardından Update Details'e tıklayın veya dokunun.Click or tap Back icon to go back to the first screen, then click or tap Update Details.

  Uygulama giriş ekranı

 2. ViewProjects ekranında arama kutusuna "New" yazın.On the View Projects screen, enter "New" in the search box.

  Uygulama galerisinde arama

 3. New BI software öğesi için Ayrıntılar oku simgesine tıklayın.Click Details arrow icon for the New BI software item.

  Seçili öğeyi içeren galeri

 4. Update Details ekranında aşağıdaki değerleri ayarlayın:On the Update Details screen, set the following values:

  • ProjectedStartDate alanı = "3/6/2017"The ProjectedStartDate field = "3/6/2017"

  • ProjectedEndDate alanı = "3/24/2017"The ProjectedEndDate field = "3/24/2017"

  • ProjectedDays alanı = "15"The ProjectedDays field = "15"

  Öğe ayrıntılarını güncelleştirme

 5. Uygulamayı çalıştırmak için sağ üstte bulunanClick or tap Onay işareti simgesine tıklayın veya dokunun.to apply the change to the SharePoint list.

 6. Uygulamayı kapatın ve listeye geri dönün.Close the app, and go back to the list. Proje girişinin, tarih ve gün değişiklikleriyle güncelleştirilmiş olduğunu görürsünüz.You see that the project entry is now updated with the date and day changes.

  Güncelleştirilmiş SharePoint listesi

Formüllere yakından bakışFormula deep-dive

Bu, PowerApps formülleriyle ilgili, isteğe bağlı ikinci bölümdür.This is the second optional section on PowerApps formulas. İlk yakından bakış bölümünde, PowerApps'in üç ekranlı bir uygulamadaki göz atma galerisi için oluşturduğu formüllerden birini incelemiştik.In the first deep-dive, we looked at one of the formulas that PowerApps generates for the browse gallery in a three-screen app. Bu yakından bakış bölümünde ise ikinci uygulamamızın AssignManager ekranı için kullandığımız bir formülü inceleyeceğiz.In this deep-dive, we'll look at a formula that we use for the AssignManager screen of our second app. Formül şudur:Here's the formula:

Patch ( 'Project Details', LookUp ( 'Project Details', ID = Gallery1.Selected.ID ), {PMAssigned: TextInput1.Text} )Patch ( 'Project Details', LookUp ( 'Project Details', ID = Gallery1.Selected.ID ), {PMAssigned: TextInput1.Text} )

Bu formül ne işe yarar?What does this formula do? Galeride bir öğeyi seçip OK düğmesine tıkladığınızda formül, PMAssigned sütununu metin girişinde belirttiğiniz değere ayarlayarak Project Details listesini güncelleştirir.When you select an item in the gallery and click the OK button, the formula updates the Project Details list, setting the PMAssigned column to the value that you specify in the text input. Formül, işlemini gerçekleştirmek için işlevleri kullanır:The formula uses functions to do its work:

 • Patch işlevi, veri kaynağının bir veya daha fazla kaydını değiştirir.The Patch function modifies one or more records of a data source.

 • LookUp işlevi, tabloda bir formülü karşılayan ilk kaydı bulur.The LookUp function finds the first record in a table that satisfies a formula.

İşlevleri formülde bir araya getirdiğinizde aşağıdakiler gerçekleşir:When you put the functions together in the formula, here's what happens:

 1. OK düğmesine tıkladığınızda Project Details listesinin güncelleştirilmesi için Patch işlevi çağrılır.When you click the OK button, the Patch function is called to update the Project Details list.

 2. Patch işlevindeki LookUp işlevi, Project Details listesinin güncelleştirilecek satırını belirler.Within the Patch function, the LookUp function identifies which row of the Project Details list to update. Bunu, seçili galeri öğesinin kimliğini listedeki kimlik ile karşılaştırarak gerçekleştirir.It does this by comparing the ID of the selected gallery item to the ID in the list. Örneğin, kimliğin 12 olması, New BI software girişinin güncelleştirilmesi gerektiği anlamına gelir.For example, an ID of 12 means that the entry for New BI software should be updated.

 3. Patch işlevi doğru kimliğe sahip olduğu için PMAssigned alanını, TextInput1.Text öğesindeki değerle güncelleştirir.Now that the Patch function has the right ID, it updates the PMAssigned field to the value in TextInput1.Text.

Sonraki adımlarNext steps

Bu öğretici serisinin bir sonraki adımında, projeleri analiz etmeye yönelik bir Power BI raporu oluşturacağız.The next step in this tutorial series is to create a Power BI report to analyze projects.