PowerApps’te uygulama paylaşmaShare an app in PowerApps

Kendi iş gereksinimlerinizi karşılayan uygulamalar oluşturmak harika bir deneyimdir ancak PowerApps'i asıl mükemmel yapan, bu uygulamaları diğer kullanıcılarla da paylaşabilmektir.It’s great to build apps that address your own business needs, but the real magic of PowerApps comes from sharing those apps with others. Bu konu başlığında, uygulamaları belirli kullanıcılarla veya güvenlik gruplarıyla ya da dilerseniz kuruluşunuzun tamamıyla nasıl paylaşacağınızı öğreneceksiniz.In this topic, you will learn how to share apps with specific users or security groups, or you can share it with your entire organization.

Uygulama paylaşma ekranını açmaOpen the share app screen

Bir uygulamayı paylaşmak için powerapps.com sayfasını açmanız gerekir. PowerApps Studio veya PowerApps Mobile'da uygulama paylaşma özelliğini artık desteklemiyoruz.To share an app, you must open powerapps.com. We no longer support sharing apps in PowerApps Studio or PowerApps Mobile.

PowerApps Studio'danFrom PowerApps Studio

 • Seçenek 1 - Dosya menüsünde Paylaş'a tıklayın veya dokunun.Option 1 - On the File menu, click or tap Share.

  Dosya ve Paylaş

 • Seçenek 2 - Dosya menüsünde 'a ve ardından bir uygulamaya ilişkin paylaşma simgesine tıklayın veya dokunun.Option 2 - On the File menu, click or tap Open, and then click or tap the share icon for an app.

  Üç Nokta ve Paylaş

powerapps.com'danFrom powerapps.com

 • Sol gezinti çubuğunda Uygulamalar'a, üç nokta simgesine (...) ve ardından Paylaş'a tıklayın veya dokunun.In the left navigation bar, click or tap Apps, click or tap the ellipsis (...), and then click or tap Share.

  Portaldaki üç nokta

Uygulama paylaşmaShare an app

Burada, aşağıdaki adımları uygulayarak bir uygulamayı paylaşabilirsiniz.From here, you can share an app by following these steps.

 1. Azure Active Directory'deki bir veya daha fazla kullanıcının ya da güvenlik grubunun adlarını veya uygulamayı kuruluşunuzun tamamıyla paylaşmak istediğinizi belirtin.Specify the names of one or more users or security groups in Azure Active Directory, or specify that you want to share the app with your entire organization. Uygulamanızı kuruluşunuzun tamamıyla paylaşırken yalnızca Kullanıcı izni sağlayabileceğinizi unutmayın.Note you can only share with User permission when sharing to your entire organization.

  Powerapps.com’da kullanıcı belirtme

 2. İzin düzeylerini belirtin:Specify the level of permissions:

  • Kullanıcı: Kullanıcılar veya gruplar uygulamayı çalıştırabilir ancak paylaşamaz.User: Users or groups can run the app but not share it.
  • Katkıda Bulunan: Kullanıcılar veya gruplar uygulamayı çalıştırabilir, özelleştirebilir ve özelleştirilmiş sürümü diğer kullanıcılarla paylaşabilir.Contributor: Users or groups can run the app, customize it, and share the customized version further to other users.

   Uygulama oluşturma portalı

 3. Kaydet'e tıklayın veya dokunun.Click or tap Save.

Bir kullanıcı veya gruba ilişkin izinleri değiştirmek için bu yordamın 1. adımını tekrarlayın ve sonra bu kullanıcı veya grup için izinler listesinden farklı bir seçenek belirtin.To change permissions for a user or a group, repeat step 1 of this procedure, and then specify a different option in the list of permissions for that user or group. Bir kullanıcı veya gruba ait tüm izinleri kaldırmak için bu kullanıcı veya gruba ait x simgesine dokunun veya tıklayın.To remove all permissions for a user or group, click or tap the x icon for that user or group.

E-posta bildirimi göndermeSend email notification

Bir uygulamayı paylaşırken kullanıcılara veya güvenlik gruplarına e-posta ile bildirim gönderip göndermemeyi seçebilirsiniz.When you share an app, you can select whether or not to notify users or a security group via email. Bu seçeneği belirlerseniz kullanıcılara veya güvenlik gruplarına bir e-posta bildirimi gönderilir.If you choose this option, an email will be sent to notify the user or users or security groups. Bu e-postada, uygulamaya erişmek için kullanılabilecek bir bağlantı bulunur.The email contains a link with which they can access the app. Uygun durumlarda kullanıcılardan PowerApps’e kaydolup uygulamayı yüklemeleri istenir.If appropriate, users are prompted to sign up for and install PowerApps.

Uygulamayı paylaşmak için seçtiğiniz izin düzeyine bağlı olarak farklı e-posta şablonlarının gönderildiğini lütfen unutmayın.Please note that different email templates are sent depending on the permission you decide to share the app with. Uygulamayı Kullanıcı izni sağlanacak şekilde paylaşırsanız e-postada, uygulamayı çalıştırmaya yönelik bağlantı bulunur.When you share the app with User permission, the email contains the link to run the app. Uygulamayı Katkıda Bulunan izni sağlanacak şekilde paylaşırsanız e-postada, uygulamayı PowerApps Studio'da düzenlemeye veya çalıştırmaya yönelik bağlantılar bulunur.When you share the app with Contributor permission, the email contains the link to edit the app in PowerApps Studio or to run the app.

Kullanıcılarım paylaştığım uygulamayı nasıl görür?How do my users see the app I shared?

Uygulamayı paylaştığınız kullanıcıların veya güvenlik gruplarının uygulamanızı nasıl göreceği, uygulamayı paylaşırken belirlediğiniz izin düzeyine bağlıdır.After you share an app with one or more users or security groups, how they can see the app depends on the permission you shared the app with.

Uygulamayı Kullanıcı izni sağlanacak şekilde paylaştıysanızIf you shared app with User permission

Uygulama paylaşma ekranındaki onay kutusunu işaretlemiş olmanız halinde, uygulamayı paylaştığınız kişiler bir e-posta bildirimi alır.The people you shared the app with will receive an email notification if you selected that check box in the app sharing screen. E-postada, bir bağlantıya tıklayarak veya dokunarak uygulamayı Dynamics 365'te çalıştırabilirler.In the email, they can click or tap a link to run the app on Dynamics 365. Yakında evrensel bağlantıları da destekleyeceğiz. Bu, PowerApps Studio veya PowerApps Mobile yüklüyse uygulamanın PowerApps Studio'da ya da PowerApps Mobile'da açılacağı anlamına gelir.Soon we will support universal links, which means if you have PowerApps Studio or PowerApps Mobile installed, the app will open in PowerApps Studio or PowerApps mobile.

Kullanıcılar uygulamayı Dynamics 365'teki AppSource'ta da bulabilir (örneğin, e-posta göndermediyseniz).Users can also discover the app in AppSource on Dynamics 365 (for example, if you didn't send email). Kullanıcıların AppSource aracılığıyla nasıl uygulama edinebildiği hakkında daha fazla bilgi edinin.Read more on how to users can get apps via AppSource.

Uygulamayı Katkıda Bulunan izni sağlanacak şekilde paylaştıysanızIf you shared an app with Contributor permission

Uygulama paylaşma ekranındaki onay kutusunu işaretlemiş olmanız halinde, uygulamayı paylaştığınız kişiler bir e-posta bildirimi alır.The people you shared the app with will receive an email notification if you selected that check box in the app sharing screen. E-postada, uygulamayı doğrudan Web için PowerApps Studio'da düzenlenecek şekilde açan bir bağlantıya tıklayabilir veya dokunabilirler.In the email, they can click or tap a link that opens the app directly for editing using PowerApps Studio for the web. Buna ek olarak, uygulamayı Dynamics 365'te çalıştırmak için kullanabilecekleri bir bağlantı da bulunur.There is also a link to run the app on Dynamics 365. Yakında evrensel bağlantıları da destekleyeceğiz. Bu, PowerApps Studio veya PowerApps Mobile yüklüyse uygulamanın PowerApps Studio'da ya da PowerApps Mobile'da açılacağı anlamına gelir.Soon we will support universal links, which means if you have PowerApps Studio or PowerApps mobile installed, the app will open in PowerApps Studio or PowerApps Mobile.

Kullanıcılar uygulamayı powerapps.com'da da bulabilir (örneğin, e-posta göndermediyseniz).Users can also discover the app in powerapps.com (for example, if you didn't send email). Burası, uygulama oluşturucuların, oluşturdukları veya kendileriyle Katkıda Bulunan izni sağlanacak şekilde paylaşılan tüm uygulamalara göz atabildiği giriş sayfasıdır.This is the home for app creators to browse through all the apps they created or that have been shared with them with Contributor permission. Dynamics 365 ise kullanıcıların, PowerApps uygulamalarını ve diğer iş uygulamalarını hızlıca çalıştırabildiği yerdir.In contrast, Dynamics 365 is where users can run apps from PowerApps and other business apps quickly.

Bilmeniz gereken diğer noktalarOther things to know

 • Bir uygulamayı paylaşabilmek için yerel olarak değil buluta kaydetmiş olmanız gerekir.To share an app, you must save it to the cloud, not locally.
 • Bir uygulamayı paylaşmadan önce, hangi kullanıcılarla ve güvenlik gruplarıyla paylaşacağınızı ve her birinin sahip olmasını istediğiniz rolü (kullanıcı veya katkıda bulunan) düşünün.Before you share an app, consider which users and security groups you’re going to share it with and what role you want each to have—user or contributor. Uygulamayı bir grupla paylaşıyorsanız, bu grubun mevcut üyeleri ve gruba katılan herkes belirttiğiniz izinlere sahip olur.If you share an app with a group, existing members of that group and anyone who joins it have the permissions that you specify. Gruptan ayrılan herhangi bir kişi, erişimi olan farklı bir gruba üye değilse veya bu kişi için açıkça izin belirtmediyseniz bu izinleri kaybeder.Anyone who leaves the group loses those permissions unless they're members of a different group that has access or you specify permissions for them explicitly.
 • Bir grubun her üyesi, uygulama üzerinde tüm grubun sahip olduğu izinlere sahiptir.Every member of a group has the same permissions for an app as the overall group does. Ancak, grubun bir veya daha fazla üyesine daha fazla erişim sunmak üzere daha büyük izinler belirtebilirsiniz.However, you can specify greater permissions for one or more members of that group to allow them greater access. Örneğin, bir uygulamayı A güvenlik grubuyla Kullanıcı izni sağlanacak şekilde paylaşabilirsiniz.For example, you can share an app with security group A with User permission. A güvenlik grubunun her üyesi uygulamayı çalıştırabilir.Every member of security group A can run the app. Ardından, uygulamayı A güvenlik grubunun bir üyesi olan B kullanıcısıyla Katkıda Bulunan izni sağlanacak şekilde paylaştığınızı varsayalım.Now you share the app with user B, who is part of security group A, with Contributor permission. A güvenlik grubundakiler uygulamayı yalnızca kullanabilirken B kullanıcısı artık uygulamayı düzenleyebilir.User B now can edit the app while everyone else in security group A can only use the app. Bir grubun bir veya daha fazla üyesi için daha az izin belirtirseniz, bu üyeler grubun geneline verdiğiniz tüm izinlere sahip olmaya devam eder.If you specify fewer permissions to one or more members of a group, they'll still have all the permissions that you've granted to the overall group.
 • Bir uygulamayı kuruluşunuzun tamamıyla paylaşabilirsiniz ancak herkesin uygulamanıza erişmesinin gerekli olup olmadığı konusunda dikkatli olun.You can share an app with your entire organization, but think carefully about whether everyone needs access to your app.
 • Paylaşılan bir uygulamada yapacağınız tüm değişikliklerin, uygulamayı paylaştığınız diğer kullanıcılar için de söz konusu değişiklikler kaydedilir kaydedilmez uygulanacağını unutmayın.Be aware that any changes you make to a shared app will flow through to the people you shared it with as soon as you save the changes. Bu, uygulamayı geliştirdiğinizde harika olabilir ancak özellikleri kaldırmanız veya önemli ölçüde değiştirmeniz halinde başkalarını da etkileyebilir.This can be great if you improve the app, but can also impact others if you remove or significantly change features.
 • Uygulamayı paylaşmadan önce anlamlı bir ad ve açıklama belirtin. Böylece kullanıcılar uygulamanın neyle ilgili olduğunu anlayabilir ve listede uygulamayı kolayca bulabilir.Before you share an app, give it a meaningful name and description, so people know what your app is about and can easily pick it out from a list. PowerApps Studio'da Dosya menüsünde Uygulama ayarları'na tıklayın veya dokunun ve bir açıklama girin.On the File menu in PowerApps Studio, click or tap App settings, and then enter a description.

  Uygulama Açıklaması

Uygulama paylaşımı ve uygulamanın kullandığı kaynaklarApp sharing and the resources the app uses

Çoğu uygulama aşağıdaki kaynak türlerinin en az birini kullanır:Most apps rely on at least one of these types of resources:

 • bir veri kaynağı ile bağlantıa connection to a data source
 • şirket içi veri ağ geçidian on-premises data gateway
 • özel bir bağlayıcıa custom connector
 • bir Excel çalışma kitabı veya diğer hizmetan Excel workbook or other service
 • bir akışa flow

Kullanıcıların ve katkıda bulunanların, uygulamanın kullandığı tüm veri bağlantılarına ve ağ geçitlerine yönelik izinlerinin olması gerekir.Users and contributors need permissions to any data connections and gateways that the app uses. Bazı izinler uygulamayla birlikte örtük olarak sunulurken bazılarının açıkça verilmesi gerekir.Some permissions come along implicitly with the app, but others must be explicitly granted. Daha fazla bilgi için bkz. Uygulama kaynaklarını paylaşma.For more information, see Share app resources.

Common Data Service'i kullanan bir uygulamayı paylaştığınızda bilgi çubuğunda, Common Data Service'e yönelik çalışma zamanı iznini de ayrı olarak paylaşmanız gerektiğini belirten bir ileti görürsünüz.When you share an app that uses the Common Data Service, notice the information bar indicating that you must share the runtime permission to the Common Data Service separately. Bunu gerçekleştirme izniniz yoksa ortam yöneticinizle iletişime geçin. Common Data Service güvenliği hakkında daha fazla bilgi edinin.If you don’t have permission to do this, see your environment admin. Read more about security for the Common Data Service.

Paylaşım sırasında uygulama kaynakları

Neler desteklenmiyor?What isn't supported?

 • Uygulamanızı bir güvenlik grubuyla paylaşabilirsiniz ancak dağıtım grubuyla paylaşamazsınız.You can share to a security group but not a distribution group.
 • Kuruluşunuzdaki kullanıcılarla uygulama paylaşabilirsiniz ancak başka bir kiracıdaki kullanıcılarla paylaşamazsınız.You can share apps with users in your organization but not users in another tenant.
 • Bir uygulamayı powerapps.com sayfasından paylaşabilirsiniz ancak PowerApps Studio'dan paylaşamazsınız.You can share an app from powerapps.com but not from PowerApps Studio. (PowerApps Studio'da paylaşma simgesine tıkladığınızda veya dokunduğunuzda powerapps.com sayfası açılır).(Click or tap a share icon in PowerApps Studio to open powerapps.com).
 • Uygulama için Katkıda Bulunan (Kullanıcı değil) iznine sahipseniz uygulamayı yeniden paylaşabilirsiniz.You can re-share an app if you have Contributor (not User) permission to that app.