Visual Studio 2017 sürüm 15.3 Yayın Notları Visual Studio 2017 version 15.3 Release Notes

Geliştirici Topluluğu | Sistem Gereksinimleri | Uyumluluk | Dağıtılabilir Kod | Lisans Koşulları | Bloglar | Bilinen SorunlarDeveloper Community | System Requirements | Compatibility | Distributable Code | License Terms | Blogs | Known Issues


Not

Bu sürüm Visual Studio 2017’nin en son sürümü değildir.This is not the latest version of Visual Studio 2017. Visual Studio 2017’nin en son sürümü hakkında bilgi edinmek için lütfen güncel Sürüm Notları sayfasını ziyaret edin.To see information on the latest version of Visual Studio 2017, please visit the current Release Notes page.

İpucu

Bu sayfanın altında sayfa dilini değiştirebilirsiniz.You can switch the page language at the bottom of this page.  Click the simgesine tıklayıp dilinizi arayın veya kullanılabilen diller listesinden seçin. icon, search for your language, or select from the list of available languages.


Bu makale, Visual Studio 2017 sürüm 15.3’ün yayınlarıyla ilgili bilgiler içerir.This article contains information about releases for Visual Studio 2017 version 15.3.

Geri bildirimFeedback

Görüşlerinizi almaktan mutluluk duyarız !We’d love to hear from you! Yükleyiciden veya Visual Studio IDE’nin kendisinden Sorun Bildir seçeneğiyle sorunları bildirebilirsiniz.You can report a problem from the Report a Problem option in either the installer or the Visual Studio IDE itself. BuThe Feedback Icon simge sağ üst köşede bulunur.icon is located in the upper right hand corner. Geri bildiriminizi Geliştirici Topluluğu portalında izleyebilirsiniz.You can track your feedback in the Developer Community portal. Önerilerinizi, UserVoice sitesi aracılığıyla bize bildirin.For suggestions, let us know through the UserVoice site.

Sürüm GeçmişiRelease History

İpucu

Yayınlarımızı nasıl gönderdiğimizi Visual Studio 2017 Yayın Düzeni belgesinden öğrenebilirsiniz.You can learn more about how we ship our releases in the Visual Studio 2017 Release Rhythm document.

Visual Studio 2017’nin Geçerli Sürümünü İndirinDownload the Current Release of Visual Studio 2017

Visual Studio 2017’nin en son sürümü indirmek için düğmeye tıklayın.Click the button to download the latest version of Visual Studio 2017. Yönergeler için bkz. Visual Studio 2017’yi Yükleme.For instructions, see Install Visual Studio 2017.

Not: Yükleme paketi boyutu geçerli Visual Studio yapılandırmanıza bağlı olarak değişir.Note: Installation package size will vary depending on your current Visual Studio configuration.


Yayın Tarihi: 19 Eylül 2017 - Visual Studio 2017 sürüm 15.3.5Release Date: September 19, 2017 - Visual Studio 2017 version 15.3.5

19 Eylül 2017 Yayınında Düzeltilen SorunlarIssues Fixed in September 19, 2017 Release

Bunlar, müşteriler tarafından bildirilen ve bu sürümde giderilen sorunlardır:These are the customer-reported issues addressed in this version:

 • Apple Xcode 9, iOS 11, tvOS 11 ve watchOS 4 için destek eklendiIntroduced support for Apple's Xcode 9, iOS 11, tvOS 11 and watchOS 4

Yayın Tarihi: 12 Eylül 2017 - Visual Studio 2017 sürüm 15.3.4Release Date: September 12, 2017 - Visual Studio 2017 version 15.3.4

12 Eylül 2017 Yayınında Düzeltilen SorunlarIssues Fixed in September 12, 2017 Release

Bunlar, müşteriler tarafından bildirilen ve bu sürümde giderilen sorunlardır:These are the customer-reported issues addressed in this version:


Yayın Tarihi: 29 Ağustos 2017 - Visual Studio 2017 sürüm 15.3.3Release Date: August 29, 2017 - Visual Studio 2017 version 15.3.3

29 Ağustos 2017 Sürümünde Düzeltilen SorunlarIssues Fixed in August 29, 2017 Release

Bunlar, müşteriler tarafından bildirilen ve bu sürümde giderilen sorunlardır:These are the customer-reported issues addressed in this version:


Yayın Tarihi: 22 Ağustos 2017 - Visual Studio 2017 sürüm 15.3.2Release Date: August 22, 2017 - Visual Studio 2017 version 15.3.2

22 Ağustos 2017 Sürümünde Düzeltilen SorunlarIssues Fixed in August 22, 2017 Release

Bunlar, müşteriler tarafından bildirilen ve bu sürümde giderilen sorunlardır:These are the customer-reported issues addressed in this version:

Bu sürüme eklenen diğer düzeltmeler:Additional fixes included in this release:

 • Service Fabric araç güncelleştirmesi.Service Fabric tooling update.
 • VSIX yükleme/kaldırma sırasında Visual Studio yükseltme işlemi AccessDenied hatasıyla başarısız oluyor.Visual Studio upgrade fails with AccessDenied failure during VSIX install / uninstall.
 • 5.5 ve altı Unity sürümlerinde proje oluşturma hatası.Project generation issue on Unity version <= 5.5.
 • Bağlı dosyalar için döküm yakalama.Dump capture for linked files.
 • Döngü iyileştirmesi nedeniyle sessiz hatalı codegen.Silent bad codegen due to loop optimization.

Yayın Tarihi: 18 Ağustos 2017 - Visual Studio 2017 sürüm 15.3.1Release Date: August 18, 2017 - Visual Studio 2017 version 15.3.1

Bu Sürümde Giderilen SorunlarIssues Fixed in this Release

Bunlar, müşteriler tarafından bildirilen ve bu sürümde giderilen sorunlardır:These are the customer-reported issues addressed in this version:


Yayın Tarihi: 14 Ağustos 2017 - Visual Studio 2017 sürüm 15.3Release Date: August 14, 2017 - Visual Studio 2017 version 15.3

Özet: Bu Yayındaki YeniliklerSummary: What's New in this Release

 • Erişilebilirlik Geliştirmeleri, Visual Studio’yu her zamankinden daha erişilebilir hale getiriyor.Accessibility Improvements make Visual Studio more accessible than ever.
 • Azure İşlev Araçları, Azure geliştirme iş yüküne dahil edilmiştir.Azure Function Tools are included in the Azure development workload. Azure İşlevi uygulamalarını yerel olarak geliştirip doğrudan Azure’da yayımlayabilirsiniz.You can develop Azure Function applications locally and publish directly to Azure.
 • Bundan böyle Visual Studio 2017’de, Azure Stack ve Çin’de Azure gibi kamu bulutlarında çalışan uygulamalar derleyebilirsiniz.You can now build applications in Visual Studio 2017 that run on Azure Stack and government clouds, like Azure in China.
 • .NET Core 2.0 ve Windows Nano Sunucu kapsayıcıları için .NET Core geliştirme desteğini geliştirdik.We improved .NET Core development support for .NET Core 2.0, and Windows Nano Server containers.
 • Visual Studio IDE’de Oturum Açma ve Kimlik, başlangıç sayfası, Basit Çözüm Yükü ve CLI ayarını geliştirdik.In Visual Studio IDE, we improved Sign In and Identity, the start page, Lightweight Solution Load, and setup CLI. Ayrıca yeniden düzenleme, kod oluşturma ve Hızlı Eylemler’i geliştirdik.We also improved refactoring, code generation and Quick Actions.
 • Visual Studio Düzenleyicisi, yeni ‘Mavi (Ekstra Kontrast)’ teması ve geliştirilmiş ekran okuyucu desteği nedeniyle daha iyi erişilebilirliğe sahip oldu.The Visual Studio Editor has better accessibility due to the new ‘Blue (Extra Contrast)’ theme and improved screen reader support.
 • Hata ayıklayıcı ve tanılama deneyimini geliştirdik.We improved the Debugger and diagnostics experience. Buna Sonraki Deyimi Ayarla Seçeneğinin Üzerine Gelin ve Tıklayın seçeneği dahildir.This includes Point and Click to Set Next Statement. Ayrıca, değişken penceresindeki tüm iç içe değerleri yeniledik ve Klasör Aç hata ayıklama iyileştirmeleri yaptık.We've also refreshed all nested values in variable window, and made Open Folder debugging improvements.
 • Xamarin, uygulama yetkilendirmelerini düzenlemek için yeni bir tek başına düzenleyiciye sahiptir.Xamarin has a new standalone editor for editing app entitlements.
 • Klasör Aç ve CMake Araçları deneyimi güncelleştirilmiştir.The Open Folder and CMake Tooling experience is updated. Artık CMake 3.8’i kullanabilirsiniz.You can now use CMake 3.8.
 • IntelliSense altyapısında ve proje ile C++ Dil Hizmetleri kod sihirbazlarında iyileştirmeler yaptık.We made improvements to the IntelliSense engine, and to the project and the code wizards for C++ Language Services.
 • Visual C++ Araç Seti, komut istemi başlatma hedeflemesini destekler.Visual C++ Toolset supports command-prompt initialization targeting.
 • C# 7.1 Dili özelliklerini kullanma olanağı ekledik.We added the ability to use C# 7.1 Language features.
 • TypeScript sürümlerini Visual Studio güncelleştirmelerinden bağımsız olarak yükleyebilirsiniz.You can install TypeScript versions independent of Visual Studio updates.
 • Düğüm 8 hata ayıklama desteği ekledik.We added support for Node 8 debugging.
 • NuGet, yeni TFM’ler (netcoreapp2.0, netstandard2.0, Tizen), Semantic Versioning 2.0.0 ve NuGet uyarıları ile hatalarının MSBuild tümleştirmesi için destek ekledi.NuGet has added support for new TFMs (netcoreapp2.0, netstandard2.0, Tizen), Semantic Versioning 2.0.0, and MSBuild integration of NuGet warnings and errors.
 • Visual Studio artık 4.7 çalışma zamanı ile desteklenen platformlara .NET Framework 4.7 geliştirme araçları sunmaktadır.Visual Studio now offers .NET Framework 4.7 development tools to supported platforms with 4.7 runtime included.
 • Application Insights Arama aracında, arama sorgusu sonuçlarına ilgili olay kümeleri ekledik.We added clusters of related events to the search query results in the Application Insights Search tool.
 • SQL Server 2016 için Redgate SQL Aramasına yönelik söz dizimi desteğini geliştirdik.We improved syntax support for SQL Server 2016 in Redgate SQL Search.
 • Bağlı Hizmetler’de Microsoft Graph API’leri için desteği etkinleştirdik.We enabled support for Microsoft Graph APIs in Connected Services.

Bu Sürümde Giderilen En Önemli SorunlarTop Issues Fixed in this Release

Geliştirici Topluluğu’nun sözlerine kulak verdik.The Developer Community spoke and we listened. Bu liste, bu yayında en fazla oy alan 10 düzeltilmiş sorunu içermektedir.This list provides the 10 highest voted issues fixed in this release.

The Developer Community Portal Müşteriler tarafından bildirilen ve Visual Studio 2017 sürüm 15.3’te çözüm getirilen sorunlar hakkında daha fazla bilgi edinin. Learn more about customer-reported issues addressed in Visual Studio 2017 version 15.3.


Ayrıntılar: Bu Yayındaki YeniliklerDetails: What's New in this Release

Erişilebilirlik Accessibility

Bu sürümde 1.700’den fazla erişilebilirlik sorununu giderdik ve Visual Studio’yu eskisinden çok daha erişilebilir hale getirdik.We addressed over 1,700 accessibility issues in this release and made Visual Studio more accessible than ever. Yeni “Mavi (Ekstra Kontrast)” temasına erişebilirsiniz (Şekil 1).You have access to the new “Blue (Extra Contrast)” theme (Figure 1). Tam Yüksek Karşıtlık modunu kullanmak istemiyorsanız veya bu moda ihtiyacınız yoksa, normal “Mavi” temasından daha fazla karşıtlık sunan bu temayı tercih edebilirsiniz.This theme offers you more contrast than the regular "Blue" theme if you don't want or need the full High Contrast mode.

Blue (Extra Contrast) theme
(Şekil 1) Mavi (Daha Fazla Karşıtlık) teması(Figure 1) Blue (Extra Contrast) theme

Visual Studio Düzenleyicisinde, “Satır Ek Açıklamalarını Göster” komut kümesini kullanarak metin kenarlıklarını keşfedebilir ve kenarlıklar arasında gezinebilirsiniz.With Visual Studio Editor, you can discover and navigate between text adornments via the new "Show Line Annotations" command set. Yeni özelliğe Düzenleyicinin bağlam menüsünden (Şekil 2) erişebilirsiniz.You can find the new feature on the Editor context menu (Figure 2). Daha fazla bilgi edinmek için Visual Studio Düzenleyicisi bölümüne bakın.See the Visual Studio Editor section for more information.

Show Line Annotations
(Şekil 2) Satır Ek Açıklamalarını Göster(Figure 2) Show Line Annotations

Daha fazla erişilebilirlik haberi için Visual Studio 2017 sürüm 15.3’teki erişilebilirlik geliştirmeleri blog gönderisini ziyaret edin.For more accessibility news, visit the Accessibility improvements in Visual Studio 2017 version 15.3 blog post.


Azure Stack ve Azure Kamu Bulutları Azure Stack and Azure Government Clouds

Azure Stack ve kamu bulutlarına bağlanmak için Visual Studio — sürümündeki Bulut Gezgini, Bağlı Hizmetler ve ASP.NET Publish — gibi araçların aynısını kullanabilirsiniz.Use all the same tools in Visual Studio — like Cloud Explorer, Connected Services and ASP.NET Publish — to connect Azure Stack and government clouds. Çin'de Azure gibi var olan bir kamu bulutu seçin (Şekil 3) ya da kuruluşunuzun Azure Stack için bulma uç noktası girin.Pick an existing government cloud, like Azure in China (Figure 3), or enter the discovery endpoint for your organization’s Azure Stack.

Azure Stack
(Şekil 3) Azure Stack(Figure 3) Azure Stack

Azure İşlevi AraçlarıAzure Function Tools

 • “Azure geliştirme” iş yükünün parçası olarak C# Azure İşlevleri geliştirmeye yönelik araçlar eklendi.Tools for developing C# Azure Functions are included as part of the “Azure development” workload.
 • Önceden derlenmiş C# sınıf kitaplıkları kullanarak Azure işlevleri ve tetikleyicileri belirtmeye yönelik öznitelikler geliştirebilirsiniz.You can develop Azure functions by using pre-compiled C# class libraries, and attributes to specify triggers.
 • Yerel geliştirme makinenizde derleme, çalıştırma ve hata ayıklama işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.You can build, run, and debug on your local development machine.
 • Visual Studio’dan doğrudan Azure’da yayımlayabilirsiniz.You can publish directly to Azure from Visual Studio.

Daha fazla bilgi için Azure İşlevleri için Visual Studio 2017 Araçları blog gönderisine bakın.For more details, see the Visual Studio 2017 Tools for Azure Functions blog post.


.NET Core ve ASP.NET Core .NET Core and ASP.NET Core

 • Visual Studio 2017 sürüm 15.3’te .NET Core 2.0 geliştirmesini etkinleştirmek için, ayrı bir indirme işlemiyle .NET Core 2.0 SDK’sını yükleyebilirsiniz.You can install .NET Core 2.0 SDK via a separate download to enable .NET Core 2.0 development in Visual Studio 2017 version 15.3. Visual Studio, artık birden çok .NET Core SDK’sının yan yana kullanılmasını destekliyor.Visual Studio now provides side-by-side support of multiple .NET Core SDKs. .NET Core SDK’sının en son genel sürümüyle geliştirmeye devam ederken SDK’nın en yeni günlük derlemesi ile denemeler yapabilirsiniz.You can experiment with the latest daily build of the .NET Core SDK while you develop with the latest public release of the SDK. Ayrıntılar için .NET bloguna bakın.See .NET blog for details.
 • Visual Basic desteği ile artık Visual Basic’te .NET Core konsol uygulamalarının yanı sıra .NET Core ve .NET Standart sınıf kitaplıkları oluşturabilirsiniz.With Visual Basic support, you now have the ability to create .NET Core console applications, and .NET Core, and .NET Standard class libraries in Visual Basic.
 • .NET Framework ve .NET Standart/Core birlikte çalışabilirliği, .NET Framework projelerinden .NET Core/.NET Standart kitaplıklarına (veya tam tersi) başvurmanıza imkan tanır..NET Framework and .NET Standard/Core interop allows you to refer to .NET Core/.NET Standard libraries from .NET Framework projects and vice versa. Birlikte çalışma NuGet paketlerini el ile eklemeniz gerekmez. Visual Studio bunu sizin için otomatik olarak yapar.No need to manually add interop NuGet packages – Visual Studio does this for you automatically.
 • Birden çok hedef çerçeve desteğine yönelik iyileştirme, projenizi birden çok hedef çerçeve (TFM) için derlemenize ve çalıştırılacak TFM’yi seçmek için Hata Ayıklama/Çalıştırma içindeki TFM seçicisini kullanmanıza olanak tanır.Multiple target framework support enhancement allows you to build your project for multiple target frameworks (TFM), and use the TFM picker in Debug/Run to pick the TFM to run.
 • ASP.NET Core uygulamalarının Windows Nano Sunucu görüntüleri olarak kapsayıcılı hale getirilebilmesini sağlayan Windows Nano Sunucu görüntüsü desteğini ekledik.We added Windows Nano Server image support for containerizing ASP.NET Core apps as Windows Nano Server images. Artık, kapsayıcı platformu olarak Windows Nano Sunucu’yu seçebilirsiniz.You can now select Windows Nano Server as the container platform. ASP.NET Core projeleri için bunu Dosya -> Yeni Proje altında yapabilirsiniz.You can do this under File->New Project for ASP.NET Core projects. Mevcut projeleriniz için ise Proje Bağlam Menüsü aracılığıyla ekleyebilirsiniz.For your existing projects, it can be added using the Project Context Menu.
 • Yerel IIS desteği: Visual Studio’da IIS kullanarak geliştirme ve hata ayıklama işlemleri yapabilirsiniz.Local IIS support: You can now develop and debug using IIS from Visual Studio.
 • .NET Framework üzerinde ASP.NET Core: .NET Framework’ün tamamını hedefleyen bir ASP.NET Core projesi oluştururken (yalnızca Windows), One ASP.NET iletişim kutusundaki açılır menüyü kullanın.ASP.NET Core on .NET Framework – When you create an ASP.NET Core project targeting the full .NET Framework (Windows only), you will use the dropdown on the One ASP.NET dialog.
 • Live Unit Testing özelliği .NET Standart, .NET Core ve ASP.NET Core projeleriniz için etkinleştirilebilir.The Live Unit Testing feature can be enabled for your .NET Standard, .NET Core, and ASP.NET Core projects.

Service Fabric AraçlarıService Fabric Tools

Bu sürüm, durum bilgisi olan yeni bir ASP.NET Core proje şablonu, 2.5 ve 2.6 SDK’ları (ve karşılık gelen çalışma zamanları) ile çeşitli hata düzeltmeleri sağlıyor.This release provides a new stateful ASP.NET Core project template, support for both 2.5 and 2.6 SDK's (and corresponding runtimes) of Service Fabric, as well as several bug fixes.

Sürekli Teslim AraçlarıContinuous Delivery Tools

Bu özellikleri CD4VS (Visual Studio için Microsoft Sürekli Teslim Araçları) uzantısından Visual Studio’ya taşıdık:We moved these features from the CD4VS (Microsoft Continuous Delivery Tools for Visual Studio) extension into Visual Studio:

 • Bir Azure uygulama hizmetini hedefleyen ASP.NET projeleri içeren çözümler için sürekli teslim yapılandırın.Configure continuous delivery for solutions that contain ASP.NET projects targeting an Azure App Service.
 • Bir Azure uygulama hizmetini hedefleyen ASP.NET Core projeleri içeren çözümler için sürekli teslim yapılandırın.Configure continuous delivery for solutions that contain ASP.NET Core projects targeting an Azure App Service.

Visual Studio IDE Visual Studio IDE

 • “Yardım” menüsü altında Klavye Erişilebilirliği menü komutunu ekledik.We added the Keyboard Accessibility menu command under the "Help" menu. Bu, Erişilebilirlik İpuçları ve Püf Noktaları hakkında çevrimiçi belgelere ulaşmak için bir kısayol sağlar.This provides you with a shortcut to online documention about Accessibility Tips and Tricks.
 • Tanılama sistemi, Bilgi Çubuğunda Visual Studio’nun beklenmedik bir şekilde sonlandırılmasına neden olabilecek uzantılar hakkında bilgiler sağlar (Şekil 4).The diagnostic system informs you via the InfoBar about extensions that might have been involved in an unexpected termination of Visual Studio (Figure 4). Bilgi Çubuğu, sonlandırma hakkındaki bu bilgileri sağlar ve şüpheli uzantıyı devre dışı bırakmak isteyip istemediğinizi sorar.The InfoBar provides this information about the termination and asks if you would like to disable the suspected extension.
InfoBar notification
(Şekil 4) Bilgi Çubuğu bildirimi(Figure 4) InfoBar notification
 • Klasör açma senaryolarında, özel kullanıcı arabirimi ile istediğiniz hata ayıklayıcıyı seçebilirsiniz.In open folder scenarios, you can select your desired debugger via dedicated UI.
 • Visual Studio 2017’nin farklı sürümlerinin yan yana yüklemeleri arasında araç penceresi düzeni gibi belirli ayarların paylaşımı durduruldu.We’ve stopped sharing certain settings, like tool window layout, between different side-by-side installations of Visual Studio 2017. Daha fazla bilgi edinmek için Visual Studio’da ayarlarınızı eşitleme belgelerine bakın.For more information, see the Synchronize your settings in Visual Studio documentation.
 • Ana penceresi görüntülenmeden önce Visual Studio’nun çalışmayı durdurmuş gibi görünmesine neden olan “gizli pencere” hatasını düzelttik.We fixed the "hidden window" bug that made Visual Studio appear to hang before its main window appeared.
 • Bildirim ipuçlarını kapatmayı kolaylaştırmak için tıklanabilir hedef alanını artırdık.We increased the clickable target area to make it easier to dismiss notification tips.

.NET IDE.NET IDE

 • “Birleştirme çakışmalarını çöz”, “Null denetimleri ekle” ve “Parametre ekle” gibi çok sayıda yeniden düzenleme ve hızlı düzeltme ekledik.We added several new refactorings and quick fixes, like "Resolve merge conflicts", "Add null checks", "Add parameter", and many more. Listenin tamamını görmek için Visual Studio’da Yeniden Düzenleme, Kod Oluşturma ve Hızlı Eylemler sayfamızı inceleyin.Take a look at our Refactoring, Code Generation and Quick Actions in Visual Studio page to see the full list.
 • Değişkenlerinizi hızlı bir şekilde adlandırmaya yardımcı olması için IntelliSense içinde değişken adlarını (örn. Person person) kullanmanızı öneririz.We suggest variable names in IntelliSense to help you name your variables quickly, for example, Person person.
 • Düzenle ve Devam Et, C# 7.0 özelliklerini desteklemektedir (yerel işlevler hariç).Edit and Continue supports C# 7.0 features (except local functions).
 • .NET Core için, proje klasörünüzün dışında dosya genelleştirmeye yönelik destek ekledik.We added support for file globbing outside of your project folder for .NET Core.

Oturum Açma ve KimlikSign In and Identity

“Kimlik bilgilerini yeniden girin” ekranının daha kararlı bir şekilde çalışması için hesap seçici denetimini düzelttik.We fixed the account picker control so "Re-enter credentials" works more reliably. Bazı durumlarda, kimlik bilgileri yeniden girildiğinde hesap seçici, hesapları temizliyordu.In some cases, the account picker would clear accounts upon re-entering credentials.

Başlangıç SayfasıStart Page

Başlangıç Sayfası MRU “sabitlemeleri” üzerindeki tıklanabilir hedef alanı artırdık.We increased the clickable target area on Start Page MRU “pins”. Önem verdiğiniz öğeleri MRU’nun üst kısmına sabitlemek artık daha kolaydır.It's easier to pin items you care about to the top of the MRU.

Basit Çözüm YüküLightweight Solution Load

 • Derleme hızını ve kararlılığı artırdık.We increased build speed and stability.
 • Yüklenen projelerin sayısını azalttık.We reduced the number of loaded projects.
 • Sizin için en iyi çözümün hangisi olduğuna Visual Studio’nun karar vermesine olanak tanıyan yeni bir seçenek (Şekil 5) ekledik.We added a new option (Figure 5) that allows Visual Studio to decide what’s best for your solution.
Lightweight Solution Load Options
(Şekil 5) Basit Çözüm Yükü Seçenekleri(Figure 5) Lightweight Solution Load Options
 • Dosya arama sonuçları çözümlerinin daha önce yalnızca yüklenmiş olan projelerle sınırlı kalan kapsamını, ertelenen projeleri de içerecek şekilde genişlettik.We added file search results solutions to search for deferred projects, instead of just loaded projects.
  • Bir projeyi yüklediğinizde, ilerleme sonuçlarını eklemek için tüm mevcut aramalar yenilenir.When you load a project, all existing searches are refreshed to add progression results.
  • Bununla ilgili sınırlamalar bulunuyor:There are limits to this:
   • Arama, dosyanın içini kapsamaz ve sınıflar, metotlar vb. aşamalı sonuçları içermez.Search does not extend within the file and does not include progressive results, i.e. classes, methods, etc.
   • Bir projeye ait olan dosyalar düz liste olarak gösterilir.Files that belong to a project are shown as a flat list. Dosyalar bir klasöre ait olduğunda, yalnızca dosya adı yerine göreli yol gösterilir.When files belong to a folder, the relative path is shown instead of just the file name.
   • Arama görünümünde dosya öğeleri için bağlam menüleri yok.There are no context menus for the file items in the search view.
 • Tümüne Git ve Dosyalara Git seçenekleri, çalışma alanındaki dış öğelerden içerik gösterir.GoTo All and GoTo Files show content from external items in the workspace.
 • Basit Çözüm Yükü kullanılan projelerde Toplu derlemeyi geliştirdik.We improved Batch build in projects that use Lightweight Solution Load.

KurulumSetup

 • Visual Studio Yükleyicisi artık %150’den düşük düzeylerde yüksek DPI ölçeklendirmesini destekliyor.Visual Studio Installer now supports high-DPI scaling at levels less than 150%.
 • vswhere.exe yürütülebilir dosyası, önizleme örneklerini varsayılan olarak dışlayıp, komut satırına --prerelease eklendiğinde içerecek şekilde güncelleştirildi.The vswhere.exe executable file has been updated to exclude preview instances by default, and includes them when --prerelease is included on the command line.
 • CLI --verify, --fix ve --clean kodlarını işleyebiliyor.CLI is able to handle --verify, --fix and --clean.
  • --verify düzeni doğrular ve sizi eksik ve geçersiz yükler hakkında bilgilendirir.--verify verifies layout and informs you of missing and invalid payloads.
  • --fix, düzeni doğrular ve eksik veya geçersiz paketleri yeniden indirir.--fix verifies the layout and re-downloads packages that are either missing or invalid.
  • --clean, eski paketleri siler ve düzeni belirli bir sürüm aralığını içerecek şekilde kırpmanıza olanak sağlar.--clean deletes obsolete packages and allows you to trim layout to a specific version range.
 • Yükleme ayrıntıları sayfasına sürücü başına net boyut etkisini gösteren ayrıntılar ekledik.We added details that show the net size impact per drive to the installation details page. (Şekil 6) .(Figure 6).
Drive Sizes listed in the Installer
(Şekil 6) Yükleyicide listelenen Sürücü Boyutları(Figure 6) Drive Sizes listed in the Installer

Visual Studio Düzenleyicisi Visual Studio Editor

 • Çok sayıda hata eklenirken el ile kaydırma ve seçim yapmak artık daha kolay.Manual scroll and selection are no longer difficult when a large numbers of errors are being added.
 • Özellikle Visual Studio Düzenleyicisi’nde daha fazla karşıtlığa ihtiyaç duyan kullanıcılar için “Mavi” temasının yeni bir çeşidini ekledik.We added a new variant of the "Blue" theme, which caters specifically to users who need more contrast in the Visual Studio Editor. Tam Yüksek Karşıtlık modunu kullanmak istemiyorsanız veya bu moda ihtiyacınız yoksa, normal “Mavi” temasından daha fazla karşıtlık sunan bu temayı tercih edebilirsiniz.This theme offers you more contrast than the regular "Blue" theme if you don't want or need the full High Contrast mode. Araçlar -> Seçenekler -> Ortamlar -> Genel’e giderek deneyebilirsiniz.You can try it out via Tools -> Options -> Environment -> General.
 • Ekran okuyucusu kullanıyorsanız, artık yeni “Satır Ek Açıklamalarını Göster” komutunu kullanarak kenarlıklar arasında gezinebilirsiniz.If you use a screen-reader, you can now navigate between adornments by using the new "Show Line Annotations" command.
  • Etkinleştirmek için, Düzenleyici bağlam menüsünde “Satır Ek Açıklamalarını Göster” (Ctrl+K, Ctrl+M) seçeneğini belirtin.To activate, select "Show Line Annotations" (Ctrl+K, Ctrl+M) on the Editor context menu. Düzenleyicide, ilgili satırdaki kenarlıkları açıklayan bir açılır pencere görüntülenir.A popup will appear in the editor describing the adornments on that line.
  • Ctrl+K, Ctrl+ Right/Left Arrow tuşlarını kullanarak satırdaki birden çok ek açıklama arasında gezinin.Navigate through multiple annotations on the line using Ctrl+K, Ctrl+ Right/Left Arrow.
  • Ayrıca Ctrl+K, Ctrl+G ile çalıştırabileceğiniz “Yapıyı Göster” komutu aracılığıyla kod içinde bağlamı kolayca bulabilirsiniz.You can also easily find context in code through the "Show Structure" command Ctrl+K, Ctrl+G. Bu komut, kod satırının yapısal bağlamını, düzeltme işaretinin bulunduğu ve ekran okuyucusu tarafından okunabilen bir açılır pencerede gösterir.This shows the structural context of the line of code in the popup where the caret is located, and can be read by the screen reader.

Hata Ayıklama ve Tanılama Debugging and Diagnostics

Visual Studio Team Services Sembol Sunucuları için Hata Ayıklayıcı DesteğiDebugger Support for Visual Studio Team Services Symbol Servers

 • Visual Studio Team Services Sembol Sunucularından sembolleri (Şekil 7) sorgulayabilir ve indirebilirsiniz.You can query and download symbols (Figure 7) from Visual Studio Team Services Symbol Servers. Araçlar -> Seçenekler -> Hata Ayıklayıcısı -> Semboller sayfasını kullanarak Visual Studio Team Services sembol yollarını seçebilir ve Visual Studio ortamınıza ekleyebilirsiniz.You can select and add Visual Studio Team Services symbol paths to your Visual Studio environment using the Tools->Options->Debugger->Symbols page. Bir Visual Studio Team Services Sembol Sunucusunu ayarlamak için Team Services’de Sembol Sunucusu Kullanma sayfasına bakın.To set up a Visual Studio Team Services Symbol Server, see the Use Symbol Server in Team Services page.
Add VSTS Symbol Server
(Şekil 7) VSTS Sembol Sunucusu Ekleme(Figure 7) Add VSTS Symbol Server
 • SetThreadDescription API’si, Hata Ayıklamayı Başlat (F5) veya İşleme Ekle (Ctrl+Alt+P) özelliğini kullandığınız durumlarda da desteklenir.The SetThreadDescription API is supported while debugging when you use Start Debugging (F5) or Attach to Process (Ctrl+Alt+P). Bu API aracılığıyla ayarlanan iş parçacığı adları artık, İş Parçacıkları penceresinde ve Konumda Hata Ayıklama araç çubuğundaki İş Parçacığı açılır penceresinde görüntüleniyor.The thread names that are set via this API now show up in the Threads window and in the Thread dropdown in the Debug Location toolbar. Dökümde hata ayıklama sırasında desteklenmez.This is not currently supported while dump debugging.
 • Çıkış Penceresi artık, hata ayıklama sırasında bir Windows Kapsayıcısının içinde çalışan bir uygulamanın konsol çıkışını gösteriyor.The Output Window now shows you the console output of an application running inside a Windows Container while debugging.
 • Windows Nano Sunucu tabanlı Windows Kapsayıcıları içinde çalıştırdığınız .NET Core uygulamalarında hata ayıklamaya yönelik yeni destek ekledik.We added new support for debugging .NET Core apps you run inside Windows Containers based on Windows Nano Server.

Sonraki Deyimi Ayarla seçeneğinin üzerine gelin ve tıklayınPoint and Click to Set Next Statement

Hata ayıklarken bir kesme noktasında durduğunuzda Ctrl tuşunu basılı tutabilirsiniz.You can hold down the Ctrl key while stopped at a breakpoint when debugging. Kod satırınızın yanındaki, Run to Click (Yürütmeyi buraya kadar çalıştır) simgesi “Sonraki Deyimi Ayarla” işlevi (Şekil 8) olarak değiştirildi.The Run to Click (Run execution to here) icon next to your line of code changes to “Set Next Statement” functionality (Figure 8). Sarı yönerge işaretçisini bu satıra taşımak için simgeye tıklayın ve hata ayıklayıcının yürüteceği bir sonraki deyimi ayarlayın.Click the icon to move the yellow instruction pointer to that line and set the next statement for the debugger to execute.

Click to set Next Statement
(Şekil 8) Sonraki Deyimi ayarlamak için tıklayın(Figure 8) Click to set Next Statement

Kaynak Bağlantı artık Windows PDB dosya biçiminde de destekleniyor (Taşınabilir PDB’lere ek olarak).Source Link is now supported for Windows PDB file format (in addition to Portable PDBs). Bunu destekleyen kapsayıcılar Windows PDB dosya biçimine gerekli bilgileri yerleştirebilir ve hata ayıklayıcı bu bilgilere bağlı olarak kaynak dosyaları alabilir.Compilers that support it can put the necessary information in the Windows PDB file format and the debugger can retrieve source files based on that information.

Klasör Aç Hata AyıklamasıOpen Folder Debugging

Klasör Aç için yeni şablonlarımızı kullandığınız durumlar için hata ayıklama deneyimini kolaylaştırdık.We have made your debugging experience easier when you use our new templates for Open Folder. Çekirdek hata ayıklayıcısı yüklüyse yeni şablonlarımız, kullanmak istediğiniz hata ayıklayıcısı türünü seçmenize olanak sağlar.If you have the core debugger installed, our new templates allow you to choose the type of debugger you want to use. Çözüm Gezgini’nde “Hata Ayıklama ve Başlatma Ayarları” menü seçeneğindeki “Hata Ayıklayıcısı Seçin” iletişim kutusunda Yönetilen, Yerel veya Karma seçeneği belirlenebilir.Managed, Native, or Mixed can be chosen from the "Select a Debugger" dialog in the "Debug and Launch Settings" menu option in Solution Explorer. Sisteminizde bir C++ MDD deneyimi yüklüyse (Android C++, Linux Hata Ayıklama vb.), aynı menü seçeneği içinde ekeme ve başlatma için GDB kullanarak MinGW ve Cygwin desteğine yönelik seçenekler göreceksiniz.If you have a C++ MDD experience installed (Android C++, Linux Debugging, etc.), you now see options for MinGW and Cygwin support by using GDB for attach and launch within the same menu option.

Değişken Pencerelerinde Tüm İç İçe Geçmiş Değerleri YenilemeRefresh All Nested Values in Variable Windows

İzleme, İfade ve Değişkenler, Yerel Öğeler pencerelerinde bir değişkenin veya ifadenin üst düğümü için yenile düğmesine tıkladığınızda, bu düğümün alt öğesi olan tüm görünür değişkenler ile ifadeler de yenilenir ve yeniden değerlendirilir.When you click the refresh button for the parent node of a variable or expression in the Watch, Autos, and Locals windows, all visible variables and expressions that are children of that node also refresh and re-evaluate. Artık alt öğelerin her birinde yenile düğmesine tıklamanız gerekmiyor.You no longer need to click on the refresh button for each of the children.

.NET Core için Live Unit Testing DesteğiLive Unit Testing Support for .NET Core

Live Unit Testing özelliğini .NET Standart, .NET Core ve ASP.NET Core projeleri için etkinleştirebilirsiniz.You can enable the Live Unit Testing feature for .NET Standard, .NET Core, and ASP.NET Core projects.


Xamarin Xamarin

 • Özellik Sayfaları ve Uygulama Bildirimine Yönelik Yeniden Tasarımlar: iOS ve Android projeleri için özellik sayfalarını daha kullanımı kolay hale getirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.Property Pages & App Manifest Redesigns - We have continued our work on making property pages for iOS and Android projects easier to use.
 • Yeni Yetkilendirmeler Düzenleyicisi - Uygulama yetkilendirmelerini düzenlemek için bir tek başına düzenleyici ekledik.New Entitlements Editor - We added a standalone editor for editing app entitlements.

Değişikliklerin tamamına genel bakış için developer.xamarin.com adresindeki ayrıntılı bilgileri inceleyebilirsiniz.For a complete overview of changes, be sure to check out developer.xamarin.com for more details.


Klasör Aç ve CMake AraçlarıOpen Folder and CMake Tools

 • Klasör ve çözüm arasında geçiş yapma işleminde kararlılığı geliştirdik.We improved stability for toggling between folder and solution.
 • Klasör aç genişleticileri, klasörlerinize kaynak denetimi simgesi ekleyebiliyor.Open folder extenders can add a source control icon to your folders. Bu da dosyalarınızın kaynak denetimi durumunu, şu anda SVN tarafından uygulanan Çözüm Gezgini’nde hızlıca görmenize olanak sağlıyor.This allows you to quickly see the source control state of your files in Solution Explorer, which is currently implemented by SVN.
 • Visual Studio'da CMake deneyimi, CMake 3.8’e yükseltildi.The CMake experience in Visual Studio is upgraded to CMake 3.8.
 • MinGW veya Cygwin kullanan C++ projeleri için “Klasör Aç” özelliğindeki düzenleme, derleme ve hata ayıklama desteğini geliştirdik.We improved editing, building, and debugging support in "Open Folder" for C++ projects that use MinGW or Cygwin.
 • “CppProperties.json” ve “CMakeSettings.json” içinde genel ve yapılandırmaya özgü ortam değişkenlerini tanımaya yönelik destek ekledik.We added support to define global and configuration-specific environment variables in "CppProperties.json" and "CMakeSettings.json". Bu ortam değişkenleri “launch.vs.json” içinde tanımlanan hata ayıklama yapılandırmaları ve “tasks.vs.json” içindeki görevler tarafından kullanılabilir.These environment variables can be consumed by debug configurations defined in "launch.vs.json" and tasks in "tasks.vs.json".
 • CTest tümleştirme desteği sunmak amacıyla Visual Studio için CMake araçlarını geliştirdik.We enhanced CMake tools for Visual Studio to provide you with support for CTest integration.
 • Artık, IntelliSense ile 64 bit platformlarını kolayca hedeflemek, derlemek, hata ayıklamak ve düzenlemek için CMake Ninja oluşturucusunu kullanabilirsiniz.You can now use the CMake's Ninja generator to easily target 64-bit platforms, build, debug, and edit with IntelliSense.

C++ Dil Hizmetleri C++ Language Services

Deneysel seçenekler altındaki “Daha Hızlı Proje Yüklemeyi Etkinleştir” seçeneği “Projeyi Önbelleğe Almayı Etkinleştir” olarak yeniden adlandırıldı ve VC++ Proje Ayarları altına taşındı.The “Enable Faster Project Load” option under Experimental options has been renamed “Enable Project Caching” and moved under VC++ Project Settings. Eski özellik değeri, yeni seçeneğe dağıtılmadı.The old property value is not propagated to the new option.

IntelliSense AltyapısıIntelliSense Engine

 • C++ IntelliSense, toplu derleyici yayınıyla eşleşen yeni C++17 özelliklerini destekliyor.C++ IntelliSense supports new C++17 features matching the batch compiler release.
 • C++ düzenleyicisinde, IntelliSense düzgün çalışmadığında kullanılabilen Dosyayı Yeniden Tara özelliği için bağlam menüsü eklendi.Added context menu option in C++ editor to Rescan File, which can be used if IntelliSense is not working correctly.
 • C++ kodu için, Tüm Başvuruları Bul veya Hiyerarşi Çağır çalıştırılırken CPU kullanımı azaltıldı.Reduced CPU usage when running Find All References or Call Hierarchy for C++ code.
 • C++ IntelliSense altyapısı deneyimini genel olarak geliştirdik.We've improved the overall C++ IntelliSense engine experience.

Proje ve Kod SihirbazıProject and Code Wizard

 • Çeşitli proje ve kod sihirbazlarını imza iletişim kutusu stilinde yeniden yazdık.We have rewritten several project and code wizards in the signature dialogue style.
 • Sınıf Ekle işlemi doğrudan Sınıf Ekleme sihirbazını başlatır.Add Class launches the Add Class wizard directly. Daha önce burada olan diğer tüm öğeler “Ekle > Yeni Öğe” altında bulunabilir.All of the other items that were previously here are available under "Add > New Item".
 • Win32 projeleri Yeni Proje iletişim kutusundaki Windows Masaüstü kategorisi altında bulunur.Win32 projects are under the Windows Desktop category in the New Project dialog.
 • Windows Konsolu ve Masaüstü Uygulaması şablonları artık, bir sihirbaz görüntülemeden proje oluşturuyor.The Windows Console and Desktop Application templates now create the projects without displaying a wizard. Aynı kategori altında, öncekiyle aynı seçenekleri görüntüleyen yeni bir Windows Masaüstü Sihirbazı var.There's a new Windows Desktop Wizard under the same category that displays the same options as before.

Visual C++ Araç Takımı ve KitaplıklarVisual C++ Toolset and Libraries

 • Visual Studio için Geliştirici Komut İstemi (ve Visual C++ Komut İstemi) için, -vcvars_ver=14.0 bağımsız değişkeni aracılığıyla Visual C++ 2015 Araç Takımı’nı (v140) hedefleyen bir komut istemi ortamı başlatma desteği eklendi.The Developer Command Prompt for Visual Studio (and the Visual C++ Command Prompt) have added support for initializing a command-prompt environment targeting the Visual C++ 2015 Toolset (v140) via the -vcvars_ver=14.0 argument.
 • Visual C++ Redist dosya dizinleri araç kümesi ile sürüm uyumluluğu (14.1x) sağlamak için Microsoft.VC141.* olarak yeniden adlandırıldı.Visual C++ Redist file directories have been renamed to Microsoft.VC141.* to match versioning with the toolset (14.1x). Visual Studio 2017 RTM’de, bu dizinler Microsoft.VC150.* olarak yanlış adlandırılmıştı.In Visual Studio 2017 RTM, these directories were incorrectly named Microsoft.VC150.*.
 • Visual C++ Dosya Sürümü ve Dizinleri (Visual Studio 2017 15.3) :Visual C++ File Version and Directories (Visual Studio 2017 15.3) :
  • VC++ Araç Takımı Dosya Sürümü : 14.11.25506.0 veya 19.11.25506.0VC++ Toolset File Version : 14.11.25506.0 or 19.11.25506.0
  • VC++ Araçları Dizini: VC\Tools\MSVC\14.11.25503 (dizin konumu, bir Önizleme sürümünde kilitliydi)VC++ Tools Directory : VC\Tools\MSVC\14.11.25503 (directory location was locked in a Preview release)
  • VC++ Redist Dizini [a] : VC\Redist\MSVC\14.11.25325 (MFC ve OneCore hariç tüm çalışma zamanları)VC++ Redist Directory [a] : VC\Redist\MSVC\14.11.25325 (All runtimes except for MFC and OneCore)
  • VC++ Redist Dizini [b] : VC\Redist\MSVC\14.11.25415 (MFC ve OneCore çalışma zamanları)VC++ Redist Directory [b] : VC\Redist\MSVC\14.11.25415 (MFC and OneCore runtimes)

C# 7.1 Dil DesteğiC# 7.1 Language Support


JavaScript & TypeScriptJavaScript & TypeScript

 • tsserver’ın başlatılması sırasında 64 bit düğümden 32 bit düğüme geçerek dil hizmetinin bellek tüketimini yarıya düşürdük.We switched from 64-bit node to 32 bit-node when launching tsserver and cut language service memory consumption in half.
 • İçeri aktarma deyimlerinde IntelliSense dosya yolu artık daha hızlı.File path IntelliSense in import statements is now faster.
 • TypeScript sürümleri Visual Studio güncelleştirmelerinden bağımsız olarak yüklenebilir ve proje bazında seçilebilir.TypeScript versions can be installed independent of Visual Studio updates and selected on a per project basis. Daha fazla bilgi için Visual Studio 2017’de TypeScript’i Güncelleştirme belgelerine bakın.For more information see the Updating TypeScript in Visual Studio 2017 documentation.

Node.jsNode.js

 • Düğüm 8 hata ayıklama desteği ekledik.We added support for Node 8 debugging.
 • Birim testi çalıştırıcısının performansında iyileştirmeler yaptık.We made unit test runner performance enhancements.
 • npm paket yükleyicisi kullanıcı arabirimini basitleştirdik.We simplified the npm package installer UI.

NuGet NuGet

 • Aşağıdaki TFM’ler (netcoreapp2.0, netstandard2.0 ve Tizen) için destek ekledik.We have added support for the following TFMs - netcoreapp2.0, netstandard2.0, and Tizen.
 • Belirli uyarıları kapatmak veya hataya yükseltmek üzere mevcut MSBuild özelliklerini kullanabilmeniz için NuGet uyarı ve hatalarını MSBuild ile tümleştirdik.We have integrated NuGet warnings and errors with MSBuild so you can use existing MSBuild properties to suppress certain warnings or elevate them to errors.
 • Semantic Versioning 2.0.0 desteği ekledik.We have added support for Semantic Versioning 2.0.0.

Bu geliştirmelerle ilgili daha ayrıntılı bilgi ve tüm hata düzeltmelerinin listesi için bkz. NuGet yayın notları.You can find more details about these improvements and the complete list of bug fixes in the NuGet release notes.


.NET Framework 4.7 .NET Framework 4.7

Visual Studio 2017 sürüm 15.3, 4.7 çalışma zamanı ile desteklenen tüm platformlar için .NET Framework 4.7 geliştirme araçlarını sunuyor.Visual Studio 2017 version 15.3 now offers the .NET Framework 4.7 development tools to all supported platforms with the 4.7 runtime included. .NET Framework 4.7 sürümü, çeşitli yeni özellik ve iyileştirmelerin yanı sıra çok sayıda güvenilirlik, kararlılık, güvenlik ve performans düzeltmeleri içeriyor.The .NET Framework 4.7 offers several new features and improvements as well as numerous reliability, stability, security, and performance fixes.

Aşağıdaki makalelerde .NET 4.7 hakkında daha fazla ayrıntı bulabilirsiniz:You can find more details about .NET 4.7 in these articles:

Kapsayıcı Geliştirme AraçlarıContainer Development Tools

Visual Studio 2017 sürüm 15.3, Windows Kapsayıcıları ile mevcut .NET Framework uygulamaları, Windows ile .NET Core ve Linux Desteği aracılığıyla kapsayıcı geliştirmeyi destekliyor.Visual Studio 2017 version 15.3 now supports the breadth of container development across existing .NET Framework apps with Windows Containers, to .NET Core with Windows, and Linux Support. Son eklemeler, Windows Nano Sunucu çalıştıran kapsayıcılardaki .NET Core uygulamalarınız için desteği ve kapsayıcılar içindeki .NET Framework uygulamalarına yönelik hata ayıklama iyileştirmelerini içeriyor.Recent additions include support for your .NET Core applications in containers running Windows Nano Server, as well as debugging improvements for .NET Framework applications in containers.


Application Insights Arama aracında, arama sorgusu sonuçlarına ilgili olay kümeleri ekledik.We added clusters of related events to the search query results in the Application Insights Search tool. Bu kümeler, uygulamanızın davranışında tek bir ülke, sürüm veya kullanıcıdan gelen çok sayıda özel durum gibi şaşırtıcı desenleri keşfetmenize yardımcı olabilir.These clusters can help you discover surprising patterns in your application's behavior, like a large volume of exceptions coming from a single country, version, or user.


SQL Server Veri Araçları (SSDT) SQL Server Data Tools (SSDT)

Visual Studio 2017 sürüm 15.3 artık Windows, Linux ve macOS üzerinde Docker’da çalışan SQL Server 2017’yi tam destekleyen SQL Server Veri Araçları ile birlikte gönderilmektedir.Visual Studio 2017 version 15.3 now ships with SQL Server Data Tools that fully supports SQL Server 2017 running on Windows, Linux and Docker in macOS. SSDT artık Azure üzerinde tüm SQL Server, SQLDB ve DW sürümlerini desteklemektedir.SSDT now supports all versions of SQL Server, SQLDB and DW on Azure.

Müşteriler tarafından en çok bildirilen sorunlara yönelik düzeltmeler:Fixes for top customer reported issues:

 • Bir sütun sırası değişikliği nedeniyle gereksiz tablo verileri hareketini önlemek için Sütun Sırasını Yoksay seçeneğini ekledik.We added Ignore Column Order option to prevent unnecessary table data movement due to a column order change.
 • ESENT derleme hatasını düzelttik ve Visual Studio 2017’de veritabanı projesi derleme kararlılığı ve performansını artırdık.We fixed ESENT build error and increased the database project build stability and performance in Visual Studio 2017.
 • Müşteriler tarafından bildirilen çok sayıda sorunu ele aldık.We addressed many more customer reported issues. Düzeltilen sorunlarla ilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz. SSDT değişim günlüğü.See SSDT changelog for more details of fixed issues.

Redgate Veri Araçları Redgate Data Tools

Tüm Redgate Veri AraçlarıAll Redgate Data Tools

Redgate Veri Araçları'nın ilk kullanımında görünen giriş iletişim kutusunu kaldırdık.We removed the introduction dialog that appeared upon first use of Redgate Data Tools.

Redgate SQL PromptRedgate SQL Prompt

Biçimlendirme geliştirmeleri yaptık.We made formatting improvements.

Redgate ReadyRollRedgate ReadyRoll

 • ReadyRoll açık proje penceresi yeniden tasarlandı.The ReadyRoll open project window has been redesigned.
 • Proje Özellikleri yükleme süresini geliştirdik.We improved the loading time of Project Properties.
 • Betik durumu pencere öğesini bir eylem çubuğu ile değiştirdik.We replaced the script status widget with an action bar.
 • Azure ile bağlantı sorunlarını düzelttik.We fixed the connectivity problems with Azure.
 • SQL Server 2016 için söz dizimi desteğini iyileştirdik.We improved the syntax support for SQL Server 2016.

PythonPython

 • Ekran okuyucuları, klavye gezintisi ve yüksek karşıtlık konularında erişilebilirliği geliştirdik.We improved accessibility in screen readers, keyboard navigation and high contrast.
 • İngilizce konuşmayan kullanıcıların kullanıcı arabiriminde daha az İngilizce metin görmesi için yerelleştirmeyi geliştirdik.We improved localization so that non-English users will see less English text in the UI.

R AraçlarıR Tools

 • IntelliSense deneyimi geliştirildi.The IntelliSense experience is improved.
 • Ping engelleyen makineleriniz ile daha iyi Azure bağlantısı kurabilirsiniz.You have better Azure connectivity to your machines that are blocking ping.
 • Bir uzak hizmetler yüklemesi gerçekleştirdiğinizde, hizmet yönetimi haklarına sahip olmanız artık gerekli değildir.When you perform a remote services install, you are no longer required to have service management rights.
 • Genel erişilebilirliği ve yerelleştirmeyi iyileştirdik.We improved overall accessibility, and localization.

Bağlı Hizmetler’de Microsoft Graph SağlayıcısıMicrosoft Graph Provider in Connected Services

Bağlı Hizmetler’de Microsoft Graph API’leri için desteği etkinleştirdik.We have enabled support for Microsoft Graph APIs in Connected Services. Yüklemeyi kolaylaştırdık.We've made Installation easier. Erişip yüklemek için Bağlı Hizmetler iletişim kutusunu açmanız yeterlidir (Şekil 9).Just open the Connected Services dialog to access and install (Figure 9).

Install Microsoft Graph provider
(Şekil 9) Microsoft Graph sağlayıcısını yükleme(Figure 9) Install Microsoft Graph provider

Bilinen SorunlarKnown Issues

Visual Studio 2017 Known Issues Visual Studio 2017 sürüm 15.3’teki tüm bilinen sorunları ve sunulan geçici çözümleri görüntüleyin. See all existing known issues and available workarounds in Visual Studio 2017 version 15.3.

Geri bildirimleriniz bizim için her zaman önemlidir.We are fully committed to listening to your feedback. En yeni sorunları bulmak, yeni sorunlar kaydetmek ve mevcut sorunları oylamak için Geliştirici Topluluğu sitesini ziyaret edin.Visit the Developer Community site to find the latest issues, log new issues, and upvote existing issues.


Visual Studio 2017 Sürüm Notları GeçmişiVisual Studio 2017 Release Notes History

Lütfen Visual Studio 2017 Sürüm Notları Geçmişi sayfasına bakın.Please see the Visual Studio 2017 Release Notes History page.


Sayfanın Başı
Top of Page