Nastavení pro Windows StoreWindows Store setup

Aplikace pro Windows Store mohou využívat sadu Microsoft Rights Management SDK 4.2 k povolení integrované ochrany informací ve svých aplikacích pomocí služby Azure Active Directory Rights Management (AAD RM).Windows Store applications can use the Microsoft Rights Management SDK 4.2 to enable integrated information protection in their application by using the Azure Active Directory Rights Management (AAD RM).

Toto téma vás provede nastavením vašeho prostředí, abyste mohli vytvářet svoje vlastní nové aplikace.This topic will guide you through setting up your environment for creating your own new apps.

PožadavkyPrerequisites

Je nutné, abyste ve vývojovém systému měli tento software:You must have the following software on your development system:

Přečtěte si téma Co je nového, kde najdete informace o aktualizacích rozhraní API, informace o zařízeních a prostředí, poznámky k verzi a nejčastější dotazy (FAQ).Read the What's new topic for information on API updates, device and environment information, release notes and frequently asked questions (FAQ).

VolitelnéOptional

Naše knihovna uživatelského rozhraní obsahuje opakovaně použitelné uživatelské rozhraní pro operace využívání a ochrany pro vývojáře, kteří nechtějí vytvářet své vlastní uživatelské rozhraní – knihovna uživatelského rozhraní pro aplikace pro Windows Store.Our UI library provides re-usable UI for consumption and protection operations for developers who don’t want to create their own custom UI - UI Library for Windows Store apps. Poskytujeme také ukázkovou aplikaci pro Windows Store – Ukázková aplikace RMS pro Windows Store.We also provide a Windows Store app sample application - RMS Sample application for Windows Store.

Konfigurace vývojového prostředíConfiguring your development environment

 • Spusťte Visual Studio 2013.Open Visual Studio.
 • Klikněte na položku Soubor, položku Nový a potom na položku Projekt.Click File, click New, and then click Project.
 • V dialogovém okně Nový projekt klikněte na Visual C#, vyberte Prázdná aplikace (Windows) a klikněte na OK.In the New Project dialog box, click Visual C# and select Blank App (Windows) then click OK.

  Vytvoření nového projektu

 • V Průzkumníku řešení klikněte pravým tlačítkem na požadovaný projekt a výběrem položky Přidání odkazu otevřete dialogové okno Přidání odkazu.In Solution Explorer, right-click your project, and select Add Reference to open the Add Reference dialog box.

  Přidání odkazu

 • V dialogovém okně Přidání odkazu klikněte na možnost Procházet a vyberte soubor Microsoft.RightsManagement.dll, který se nachází ve složce, z níž jste extrahovali balíček sady SDK.In the Add Reference dialog box, click Browse and select the Microsoft.RightsManagement.dll file that is located in the folder you extracted the SDK package in.

 • Spravované aplikace – Pokud chcete vytvořit spravovanou aplikaci, je nutné přidat tento odkaz. Vyberte Windows 8.1->Rozšíření a zaškrtněte políčko u položky Balíček Windows Visual C++ Runtime pro Windows.Managed Apps - For building a managed app, you will have to add this reference; select Windows 8.1->Extensions and check the box for Windows Visual C++ Runtime Package for Windows

  Přidání rozšíření

 • Přidání schopností – Aplikace bude k využívání sady SDK vyžadovat schopnost „Internet (klient a server)“.Adding Capabilities - Your application will need "Internet (Client & Server)" capability to use the SDK. Pokud chcete tuto schopnost k aplikaci přidat, otevřete v projektu soubor Package.appxmanifest, přejděte na kartu Schopnosti a schopnost přidejte.To add this capability to your app, open the Package.appxmanifest file in the project and navigate to the Capabilities tab to add.

Nyní můžete začít vytvářet své vlastní nové aplikace pro Windows Store.You are now ready to create your own new Windows Store apps.

Viz takéSee Also

ZačínámeGet started

NovinkyWhat's new

Terminologie a koncepty pro vývojářeDeveloper terms and concepts

Windows 8Windows 8

Visual Studio 2012Visual Studio 2012

Reference k rozhraní API systému Windows Windows API Reference

KomentářeComments

Před přidáním komentáře se podívejte na naše pravidla organizace.Before commenting, we ask that you review our House rules.