Vytvoření účtu služby Azure StorageCreate an Azure Storage account

Účet úložiště Azure obsahuje všechny vaše Azure Storage datové objekty: objekty blob, soubory, fronty, tabulky a disky.An Azure storage account contains all of your Azure Storage data objects: blobs, files, queues, tables, and disks. Účet úložiště poskytuje jedinečný obor názvů pro data Azure Storage, která jsou přístupná odkudkoli na světě přes protokol HTTP nebo HTTPS.The storage account provides a unique namespace for your Azure Storage data that is accessible from anywhere in the world over HTTP or HTTPS. Data v účtu úložiště Azure jsou trvalá a vysoce dostupná, zabezpečená a rozsáhlá.Data in your Azure storage account is durable and highly available, secure, and massively scalable.

V tomto článku se dozvíte, jak vytvořit účet úložiště pomocí Azure Portal, Azure POWERSHELL, Azure CLInebo šablony pro Azure Resource Manager.In this how-to article, you learn to create a storage account using the Azure portal, Azure PowerShell, Azure CLI, or an Azure Resource Manager template.

Poznámka

Tento článek je aktualizovaný a využívá nový modul Az Azure PowerShellu.This article has been updated to use the new Azure PowerShell Az module. Můžete dál využívat modul AzureRM, který bude dostávat opravy chyb nejméně do prosince 2020.You can still use the AzureRM module, which will continue to receive bug fixes until at least December 2020. Další informace o kompatibilitě nového modulu Az a modulu AzureRM najdete v tématu Seznámení s novým modulem Az Azure PowerShellu.To learn more about the new Az module and AzureRM compatibility, see Introducing the new Azure PowerShell Az module. Pokyny k instalaci modulu Az najdete v tématu věnovaném instalaci Azure PowerShellu.For Az module installation instructions, see Install Azure PowerShell.

PožadavkyPrerequisites

Pokud ještě nemáte předplatné Azure, vytvořte si bezplatný účet před tím, než začnete.If you don't have an Azure subscription, create a free account before you begin.

ŽádnéNone.

Přihlášení k AzureSign in to Azure

Přihlaste se k webu Portál Azure.Sign in to the Azure portal.

vytvořit účet úložištěCreate a storage account

Nyní jste připraveni vytvořit účet úložiště.Now you are ready to create a storage account.

Každý účet úložiště musí patřit do nějaké skupiny prostředků Azure.Every storage account must belong to an Azure resource group. Skupina prostředků je logický kontejner pro seskupení služeb Azure.A resource group is a logical container for grouping your Azure services. Při vytváření účtu úložiště máte možnost buď vytvořit novou skupinu prostředků, nebo použít některou existující skupinu prostředků.When you create a storage account, you have the option to either create a new resource group, or use an existing resource group. V tomto článku se dozvíte, jak vytvořit novou skupinu prostředků.This article shows how to create a new resource group.

Účet úložiště Univerzální v2 poskytuje přístup ke všem službám Azure Storage: objektům blob, souborům, frontám, tabulkám a diskům.A general-purpose v2 storage account provides access to all of the Azure Storage services: blobs, files, queues, tables, and disks. Zde popsané kroky vytvoří účet úložiště pro obecné účely v2, ale postup vytvoření libovolného typu účtu úložiště je podobný.The steps outlined here create a general-purpose v2 storage account, but the steps to create any type of storage account are similar.

Pokud chcete vytvořit účet úložiště pro obecné účely verze 2 na webu Azure Portal, postupujte takto:To create a general-purpose v2 storage account in the Azure portal, follow these steps:

 1. V nabídce Azure Portal vyberte všechny služby.On the Azure portal menu, select All services. V seznamu prostředků zadejte Účty úložiště.In the list of resources, type Storage Accounts. Seznam se průběžně filtruje podle zadávaného textu.As you begin typing, the list filters based on your input. Vyberte Účty úložiště.Select Storage Accounts.

 2. V okně Účty úložiště, které se zobrazí, zvolte Přidat.On the Storage Accounts window that appears, choose Add.

 3. Vyberte předplatné, ve kterém chcete vytvořit účet úložiště.Select the subscription in which to create the storage account.

 4. Pod polem Skupina prostředků vyberte Vytvořit novou.Under the Resource group field, select Create new. Zadejte název nové skupiny prostředků, jak je znázorněno na následujícím obrázku.Enter a name for your new resource group, as shown in the following image.

  Snímek obrazovky znázorňující postup vytvoření skupiny prostředků na portálu

 5. Dále zadejte název účtu úložiště.Next, enter a name for your storage account. Zvolený název musí být jedinečný v rámci Azure.The name you choose must be unique across Azure. Název také musí mít délku 3 až 24 znaků a může obsahovat jenom číslice a malá písmena.The name also must be between 3 and 24 characters in length, and can include numbers and lowercase letters only.

 6. Vyberte pro svůj účet úložiště nějaké umístění nebo použijte výchozí umístění.Select a location for your storage account, or use the default location.

 7. Tato pole nechte nastavená na výchozí hodnoty:Leave these fields set to their default values:

  PoleField HodnotaValue
  Model nasazeníDeployment model Správce prostředkůResource Manager
  VýkonPerformance Úroveň StandardStandard
  Account kind (Druh účtu)Account kind StorageV2 (obecné účely v2)StorageV2 (general-purpose v2)
  ReplikaceReplication Geograficky redundantní úložiště s přístupem pro čtení (RA-GRS)Read-access geo-redundant storage (RA-GRS)
  Vrstva přístupuAccess tier HotHot
 8. Pokud plánujete použít Azure Data Lake Storage, zvolte kartu Upřesnit a pak nastavte hierarchický obor názvů na Enabled.If you plan to use Azure Data Lake Storage, choose the Advanced tab, and then set Hierarchical namespace to Enabled.

 9. Vyberte Zkontrolovat a vytvořit, zkontrolujte nastavení účtu úložiště a vytvořte účet.Select Review + Create to review your storage account settings and create the account.

 10. Vyberte Create (Vytvořit).Select Create.

Další informace o typech účtů úložiště a dalším nastavení účtu úložiště najdete v článku s přehledem účtu Azure Storage.For more information about types of storage accounts and other storage account settings, see Azure storage account overview. Další informace o skupinách prostředků najdete v článku Přehled Azure Resource Manageru.For more information on resource groups, see Azure Resource Manager overview.

Další informace o dostupných možnostech replikace najdete v tématu věnovaném možnostem replikace služby Storage.For more information about available replication options, see Storage replication options.

Odstranění účtu úložištěDelete a storage account

Odstranění účtu úložiště odstraní celý účet včetně všech dat v účtu a nedá se vrátit zpátky.Deleting a storage account deletes the entire account, including all data in the account, and cannot be undone.

 1. V Azure Portalpřejděte na účet úložiště.Navigate to the storage account in the Azure portal.
 2. Klikněte na tlačítko Odstranit.Click Delete.

Alternativně můžete odstranit skupinu prostředků, která odstraní účet úložiště a všechny další prostředky v dané skupině prostředků.Alternately, you can delete the resource group, which deletes the storage account and any other resources in that resource group. Další informace o odstranění skupiny prostředků najdete v tématu odstranění prostředků a skupiny prostředků.For more information about deleting a resource group, see Delete resource group and resources.

Varování

Odstraněný účet úložiště není možné obnovit ani není možné načíst žádný obsah, který byl součástí účtu před jeho odstraněním.It's not possible to restore a deleted storage account or retrieve any of the content that it contained before deletion. Nezapomeňte si před odstraněním účtu zazálohovat všechno, co chcete uložit.Be sure to back up anything you want to save before you delete the account. To platí také pro všechny prostředky v rámci účtu – po odstranění jsou objekt blob, tabulka, fronta nebo soubor odstraněny trvale.This also holds true for any resources in the account—once you delete a blob, table, queue, or file, it is permanently deleted.

Pokud se pokusíte odstranit účet úložiště, který je přidružený virtuálnímu počítači Azure, můžete obdržet chybu, že se účet úložiště stále používá.If you try to delete a storage account associated with an Azure virtual machine, you may get an error about the storage account still being in use. Pomoc při řešení této chyby najdete v tématu řešení chyb při odstraňování účtů úložiště.For help troubleshooting this error, see Troubleshoot errors when you delete storage accounts.

Další krokyNext steps

V tomto článku s postupem jste vytvořili účet úložiště úrovně Standard pro obecné účely v2.In this how-to article, you've created a general-purpose v2 standard storage account. Pokud se chcete dozvědět, jak nahrávat a stahovat objekty blob do a z účtu úložiště, pokračujte jedním z rychlých startů pro úložiště objektů BLOB.To learn how to upload and download blobs to and from your storage account, continue to one of the Blob storage quickstarts.