Povolit aktualizace třetích stranEnable third-party updates

Platí pro: Configuration Manager (Current Branch)Applies to: Configuration Manager (current branch)

Od verze 1806 se uzel katalogů aktualizací softwaru třetích stran v konzole Configuration Manager může přihlásit k odběru katalogů třetích stran, publikovat aktualizace do bodu aktualizace softwaru (SUP) a pak je nasadit do klientů.Beginning with version 1806, the Third-Party Software Update Catalogs node in the Configuration Manager console allows you to subscribe to third-party catalogs, publish their updates to your software update point (SUP), and then deploy them to clients.

Poznámka

Configuration Manager ve výchozím nastavení tuto funkci nepovolí.Configuration Manager doesn't enable this feature by default. Než ho použijete, povolte volitelnou funkci Povolení podpory aktualizací třetích stran na klientech.Before using it, enable the optional feature Enable third party update support on clients. Další informace naleznete v části Enable optional features from updates.For more information, see Enable optional features from updates.

Požadované součástiPrerequisites

 • Dostatek místa na disku ve složce WSUSContent bodu aktualizace softwaru na nejvyšší úrovni pro ukládání zdrojového binárního obsahu pro aktualizace softwaru třetích stran.Sufficient disk space on the top-level software update point's WSUSContent folder to store the source binary content for third-party software updates.
 • Synchronizační služba aktualizace softwaru třetí strany vyžaduje přístup k Internetu.The third-party software update synchronization service requires internet access.
  • Pro seznam katalogů partnerů je potřeba download.microsoft.com přes port HTTPS 443.For the partner catalogs list, download.microsoft.com over HTTPS port 443 is needed.
  • Přístup k Internetu pro všechny katalogy třetích stran a aktualizace souborů obsahu.Internet access to any third-party catalogs and update content files. Můžou být potřeba další porty, které jsou jiné než 443.Additional ports other than 443 may be needed.
  • Aktualizace třetích stran používají stejné nastavení proxy serveru jako SUP.Third-party updates use the same proxy settings as the SUP.

Další požadavky, pokud je server SUP vzdálený od serveru lokality nejvyšší úrovněAdditional requirements when the SUP is remote from the top-level site server

 1. Při vzdáleném SUP musí být protokol SSL povolený.SSL must be enabled on the SUP when it's remote. To vyžaduje certifikát ověřování serveru vygenerovaný z interní certifikační autority nebo prostřednictvím veřejného poskytovatele.This requires a server authentication certificate generated from an internal certificate authority or via a public provider.

  • Konfigurace protokolu SSL na serveru WSUSConfigure SSL on WSUS
   • Při konfiguraci protokolu SSL na serveru WSUS Pamatujte na to, že některé webové služby a virtuální adresáře jsou vždy HTTP a nikoli HTTPS.When you configure SSL on WSUS, note some of the web services and the virtual directories are always HTTP and not HTTPS.
   • Configuration Manager stáhne obsah třetích stran pro balíčky aktualizací softwaru z adresáře obsahu WSUS přes HTTP.Configuration Manager downloads third-party content for software update packages from your WSUS content directory over HTTP.
  • Konfigurace SSL v SUPConfigure SSL on the SUP
 2. Při nastavování konfigurace podpisového certifikátu služby WSUS aktualizace třetích stran Configuration Manager spravuje aktualizace ve vlastnostech komponenty bodu aktualizace softwaru, aby bylo možné vytvořit podpisový certifikát služby WSUS podepsaný svým držitelem, musí být k dis následující konfigurace:When setting the third-party updates WSUS signing certificate configuration to Configuration Manager manages the updates in the Software Update Point Component Properties, the following configurations are required to allow the creation of the self-signed WSUS signing certificate:

  • Na serveru SUP by mělo být povoleno vzdálené Registry.Remote registry should be enabled on the SUP server.
  • Účet pro připojení k serveru WSUS by měl mít oprávnění ke vzdálenému registru na serveru SUP/WSUS.The WSUS server connection account should have remote registry permissions on the SUP/WSUS server.
 3. Na serveru Configuration Manager lokality vytvořte následující klíč registru:Create the following registry key on the Configuration Manager site server:

  • HKLM\Software\Microsoft\Update Services\Server\Setupvytvořte novou hodnotu DWORD s názvem EnableSelfSignedCertificates s hodnotou 1.HKLM\Software\Microsoft\Update Services\Server\Setup, create a new DWORD named EnableSelfSignedCertificates with a value of 1.
 4. Chcete-li povolit instalaci podpisového certifikátu služby WSUS podepsaného svým držitelem do důvěryhodných vydavatelů a důvěryhodných kořenových úložišť na vzdáleném serveru SUP:To enable installing the self-signed WSUS signing certificate to the Trusted Publishers and Trusted Root stores on the remote SUP server:

  • Účet pro připojení k serveru WSUS by měl mít oprávnění ke vzdálené správě na serveru sup.The WSUS server connection account should have remote administration permissions on the SUP server.

   Pokud tato položka není možná, exportujte certifikát z úložiště WSUS místního počítače do důvěryhodných vydavatelů a důvěryhodných kořenových úložišť.If this item isn't possible, export the certificate from the local computer's WSUS store into the Trusted Publisher and Trusted Root stores.

Poznámka

Účet pro připojení k serveru WSUS můžete identifikovat zobrazením karty nastavení serveru proxy a účtu na stránce vlastnosti role systému lokality.The WSUS server connection account can be identified by viewing the Proxy and Account Settings tab on the Site System role properties of the SUP. Pokud není zadán účet, bude použit účet počítače serveru lokality.If an account is not specified, the site server's computer account is used.

Povolit aktualizace aktualizací třetích stran v SUPEnable third-party updates on the SUP

Pokud tuto možnost povolíte, můžete se přihlásit k odběru katalogů aktualizací třetích stran v konzole Configuration Manager.If you enable this option, you can subscribe to third-party update catalogs in the Configuration Manager console. Tyto aktualizace pak můžete publikovat do služby WSUS a nasazovat je do klientů.You can then publish those updates to WSUS and deploy them to clients. Následující postup je třeba spustit jednou pro každou hierarchii a povolit a nastavit funkci pro použití.The following steps should be run once per hierarchy to enable and set up the feature for use. Pokud někdy nahradíte server WSUS nejvyšší úrovně, možná budete muset tento postup znovu spustit.The steps may need to be rerun if you ever replace the top-level SUP's WSUS server.

 1. V konzole Configuration Manager otevřete pracovní prostor Správa .In the Configuration Manager console, go to the Administration workspace. Rozbalte položku Konfigurace lokalitya vyberte uzel weby .Expand Site Configuration, and select the Sites node.

 2. Vyberte lokalitu nejvyšší úrovně v hierarchii.Select the top-level site in the hierarchy. Na pásu karet klikněte na položku Konfigurovat součásti webua vyberte možnost bod aktualizace softwaru.In the ribbon, click Configure Site Components, and select Software Update Point.

 3. Přepněte na kartu aktualizace třetích stran . Vyberte možnost Povolit aktualizace softwaru třetích stran.Switch to the Third-Party Updates tab. Select the option Enable third-party software updates.

  Aktualizace třetích stran – obrazovka vlastností SUP

Konfigurace podpisového certifikátu služby WSUSConfigure the WSUS signing certificate

Budete se muset rozhodnout, jestli chcete, aby Configuration Manager automaticky spravovat podpisový certifikát služby WSUS třetí strany pomocí certifikátu podepsaného svým držitelem, nebo pokud potřebujete ručně nakonfigurovat certifikát.You'll need to decide if you want Configuration Manager to automatically manage the third-party WSUS signing certificate using a self-signed certificate, or if you need to manually configure the certificate.

Automatické spravování podpisového certifikátu služby WSUSAutomatically manage the WSUS signing certificate

Pokud nemáte požadavek na používání certifikátů PKI, můžete se rozhodnout pro automatické spravování podpisových certifikátů pro aktualizace třetích stran.If you don't have a requirement to use PKI certificates, you can choose to automatically manage the signing certificates for third-party updates. Správa certifikátů služby WSUS se provádí jako součást cyklu synchronizace a je zaznamenána v wsyncmgr.log.The WSUS certificate management is done as part of the sync cycle and gets logged in the wsyncmgr.log.

 1. V konzole Configuration Manager otevřete pracovní prostor Správa .In the Configuration Manager console, go to the Administration workspace. Rozbalte položku Konfigurace lokalitya vyberte uzel weby .Expand Site Configuration, and select the Sites node.
 2. Vyberte lokalitu nejvyšší úrovně v hierarchii.Select the top-level site in the hierarchy. Na pásu karet klikněte na položku Konfigurovat součásti webua vyberte možnost bod aktualizace softwaru.In the ribbon, click Configure Site Components, and select Software Update Point.
 3. Přepněte na kartu aktualizace třetích stran . vyberte možnost Configuration Manager spravuje certifikát.Switch to the Third-Party Updates tab. Select the option Configuration Manager manages the certificate.
 4. V uzlu certifikáty v části zabezpečení v pracovním prostoru Správa se vytvoří nový certifikát typu podepisování služby WSUS třetí strany .A new certificate of type Third-party WSUS Signing is created in the Certificates node under Security in the Administration workspace.

Ruční správa podpisového certifikátu služby WSUSManually manage the WSUS signing certificate

Pokud potřebujete ručně nakonfigurovat certifikát, například potřebujete použít certifikát PKI, budete k tomu muset použít buď System Center Updates Publisher , nebo jiný nástroj.If you need to manually configure the certificate, such as needing to use a PKI certificate, you'll need to use either System Center Updates Publisher or another tool to do so.

 1. Nakonfigurujte podpisový certifikát pomocí System Center Updates Publisher.Configure the signing certificate using System Center Updates Publisher.
 2. V konzole Configuration Manager otevřete pracovní prostor Správa .In the Configuration Manager console, go to the Administration workspace. Rozbalte položku Konfigurace lokalitya vyberte uzel weby .Expand Site Configuration, and select the Sites node.
 3. Vyberte lokalitu nejvyšší úrovně v hierarchii.Select the top-level site in the hierarchy. Na pásu karet klikněte na položku Konfigurovat součásti webua vyberte možnost bod aktualizace softwaru.In the ribbon, click Configure Site Components, and select Software Update Point.
 4. Přepněte na kartu aktualizace třetích stran . Vyberte možnost pro Ruční správu certifikátu.Switch to the Third-Party Updates tab. Select the option for Manually manage the certificate.

Povolit aktualizace třetích stran na klientechEnable third-party updates on the clients

Povolte aktualizace třetích stran na klientech v nastavení klienta.Enable third-party updates on the clients in the client settings. Toto nastavení nastaví zásady agenta web Windows Update pro možnost Povolení podepsaných aktualizací pro intranetové umístění služby Microsoft Update.The setting sets the Windows Update agent policy for Allow signed updates for an intranet Microsoft update service location. Toto nastavení klienta také nainstaluje podpisový certifikát služby WSUS do úložiště důvěryhodných vydavatelů v klientovi.This client setting also installs the WSUS signing certificate to the Trusted Publisher store on the client. Protokolování správy certifikátů se zobrazuje v updatesdeployment.log na klientech.The certificate management logging is seen in updatesdeployment.log on the clients. Spusťte tyto kroky pro každé vlastní nastavení klienta, které chcete použít pro aktualizace třetích stran.Run these steps for each custom client setting you want to use for third-party updates. Další informace najdete v článku o nastavení klienta .For more information, see the About client settings article.

 1. V konzole Configuration Manager otevřete pracovní prostor Správa a vyberte uzel nastavení klienta .In the Configuration Manager console, go to the Administration workspace and select the Client Settings node.
 2. Vyberte existující vlastní nastavení klienta nebo vytvořte nové.Select an existing custom client setting or create a new one.
 3. Na levé straně vyberte kartu aktualizace softwaru .Select the Software Updates tab on the left-hand side. Pokud tuto kartu nemáte, ujistěte se, že je zaškrtnuté políčko aktualizace softwaru .If you don't have this tab, make sure that the Software Updates box is enabled.
 4. Nastavte možnost povolit aktualizace softwaru třetích stran na Ano.Set Enable third-party software updates to Yes.

Přidat vlastní katalogAdd a custom catalog

Katalogy partnerů jsou katalogy výrobců softwaru, které mají své informace už registrované u Microsoftu.Partner catalogs are software vendor catalogs that have their information already registered with Microsoft. U partnerských katalogů se můžete přihlásit k odběru bez nutnosti zadávat žádné další informace.With partner catalogs, you can subscribe to them without having to specify any additional information. Katalogy, které přidáte, se nazývají vlastní katalogy.Catalogs that you add are called custom catalogs. K Configuration Manager můžete přidat vlastní katalog od dodavatele aktualizace jiného výrobce.You can add a custom catalog from a third-party update vendor to Configuration Manager. Vlastní katalogy musí používat protokol HTTPS a aktualizace musí být digitálně podepsané.Custom catalogs must use https and the updates must be digitally signed.

 1. V pracovním prostoru Knihovna aktualizací softwaru rozbalte možnost aktualizace softwarua vyberte uzel katalogy aktualizací softwaru třetích stran .Go to the Software Updates Library workspace, expand Software updates, and select the Third-Party Software Update Catalogs node.

  Snímek obrazovky uzlu aktualizací třetích stran

 2. Na pásu karet klikněte na Přidat vlastní katalog .Click Add Custom Catalog in the ribbon.

  Aktualizace třetích stran přidat vlastní katalog

 3. Na stránce Obecné zadejte následující položky:On the General page, specify the following items:

  • Adresa URL pro stahování: platná adresa https vlastního katalogu.Download URL: A valid HTTPS address of the custom catalog.
  • Vydavatel: název organizace, která publikuje katalog.Publisher: The name of the organization that publishes the catalog.
  • Name (název): název katalogu, který se má zobrazit v konzole Configuration Manager.Name: The name of the catalog to display in the Configuration Manager Console.
  • Popis: Popis katalogu.Description: A description of the catalog.
  • Adresa URL podpory (volitelné): platná adresa HTTPS webu, která má získat nápovědu ke katalogu.Support URL (optional): A valid HTTPS address of a website to get help with the catalog.
  • Kontakt podpory (volitelné): kontaktní informace, které vám pomůžou s katalogem.Support Contact (optional): Contact information to get help with the catalog.
 4. Kliknutím na Další zkontrolujte souhrn katalogu a pokračujte v dokončování Průvodce vlastním katalogem aktualizací softwaru třetích stran.Click Next to review the catalog summary and to continue with completing the Third-party Software Updates Custom Catalog Wizard.

Přihlášení k odběru aktualizací katalogu a synchronizace třetích stranSubscribe to a third-party catalog and sync updates

Když se přihlásíte k odběru katalogu třetích stran v konzole Configuration Manager, metadata pro každou aktualizaci v katalogu se synchronizují do serverů WSUS pro vaši sup.When you subscribe to a third-party catalog in the Configuration Manager console, the metadata for every update in the catalog are synced into the WSUS servers for your SUPs. Synchronizace metadat umožňuje klientům určit, jestli se některé aktualizace mají použít.The sync of the metadata allows the clients to determine if any of the updates are applicable. U každého katalogu třetích stran, ke kterému se chcete přihlásit, proveďte následující kroky:Perform the following steps for each third-party catalog to which you want to subscribe:

 1. V konzole Configuration Manager otevřete pracovní prostor softwarová knihovna .In the Configuration Manager console, go to the Software Library workspace. Rozbalte možnost aktualizace softwaru a vyberte uzel katalogy aktualizací softwaru třetích stran .Expand Software Updates and select the Third-Party Software Update Catalogs node.
 2. Vyberte katalog, který se má přihlásit k odběru, a klikněte na pásu karet na přihlásit k odběru katalogu .Select the catalog to subscribe and click Subscribe to Catalog in the ribbon. aktualizací třetích stran přidat vlastní katalogThird-party updates add custom catalog
 3. Zkontrolujte a schvalte certifikát katalogu.Review and approve the catalog certificate.

  Poznámka

  Když se přihlásíte k odběru katalogu aktualizací softwaru třetí strany, certifikát, který zkontrolujete a schválíte v průvodci, se přidá do lokality.When you subscribe to a third-party software update catalog, the certificate that you review and approve in the wizard is added to the site. Tento certifikát je typu katalog aktualizací softwaru třetích stran.This certificate is of type Third-party Software Updates Catalog. Můžete ji spravovat v uzlu certifikáty v části zabezpečení v pracovním prostoru Správa .You can manage it from the Certificates node under Security in the Administration workspace.

 4. Dokončete průvodce.Complete the wizard. Po počátečním předplatném by se měl katalog začít stahovat za několik minut.After initial subscription, the catalog should start to download in a few minutes.
  • Katalog se automaticky synchronizuje každých 7 dní.The catalog synchronizes automatically every 7 days.
  • Kliknutím na tlačítko synchronizovat nyní na pásu karet vynuťte synchronizaci.Click Sync now in the ribbon to force a sync.
 5. Po stažení katalogu musí být metadata produktu synchronizovaná z databáze WSUS do databáze Configuration Manager.After the catalog is downloaded, the product metadata needs to be synchronized from the WSUS database into the Configuration Manager database. Ručním spuštěním synchronizace aktualizací softwaru synchronizujte informace o produktu.Manually start the software updates synchronization to synchronize the product information.
 6. Jakmile se informace o produktu synchronizují, NAKONFIGURUJTE sup, aby synchronizoval požadovaný produkt na Configuration Manager.Once the product information is synchronized, Configure the SUP to synchronize the desired product into Configuration Manager.
 7. Ručním spuštěním synchronizace aktualizací softwaru synchronizujte aktualizace nového produktu do Configuration Manager.Manually start the software updates synchronization to synchronize the new product's updates into Configuration Manager.
 8. Po dokončení synchronizace uvidíte aktualizace třetích stran v uzlu všechny aktualizace .When the synchronization completes, you can see the third-party updates in the All Updates node. Tyto aktualizace jsou publikovány jako aktualizace pouze s metadaty , dokud se nerozhodnete je publikovat.These updates are published as metadata-only updates until you choose to publish them.
  • Ikona s modrou šipkou představuje aktualizace softwaru obsahující jenom metadata.The icon with the blue arrow represents a metadata-only software update. Ikona aktualizace softwaru pouze s metadaty

Publikování a nasazení aktualizací softwaru třetích stranPublish and deploy third-party software updates

Až budou aktualizace třetích stran v uzlu všechny aktualizace , můžete zvolit, které aktualizace se mají publikovat pro nasazení.Once the third-party updates are in the All Updates node, you can choose which updates should be published for deployment. Když publikujete aktualizaci, binární soubory se stáhnou od dodavatele a umístí se do adresáře WSUSContent v souboru SUP nejvyšší úrovně.When you publish an update, the binary files are downloaded from the vendor and placed into the WSUSContent directory on the top-level SUP.

 1. V konzole Configuration Manager otevřete pracovní prostor softwarová knihovna .In the Configuration Manager console, go to the Software Library workspace. Rozbalte možnost aktualizace softwaru a vyberte uzel všechny aktualizace softwaru .Expand Software Updates and select the All Software Updates node.

 2. Pokud chcete filtrovat seznam aktualizací, klikněte na Přidat kritéria .Click Add Criteria to filter the list of updates. Přidejte například dodavatele pro HP.For example, add Vendor for HP. pro zobrazení všech aktualizací ze společnosti HP.to view all updates from HP.

 3. Vyberte aktualizace, které vaše organizace vyžaduje.Select the updates that are required by your organization. Klikněte na publikovat obsah aktualizace softwaru třetí strany.Click Publish Third-Party Software Update Content.

  • Tato akce stáhne binární soubory aktualizace od dodavatele a pak je uloží do složky WSUSContent v bodu aktualizace softwaru nejvyšší úrovně.This action downloads the update binaries from the vendor then stores them in the WSUSContent folder on the top-level software update point.
 4. Ručně spusťte synchronizaci aktualizací softwaru , abyste změnili stav publikovaných aktualizací z metadat – jenom k nasazení aktualizací s obsahem.Manually start the software updates synchronization to change the state of the published updates from metadata-only to deployable updates with content.

  Poznámka

  Při publikování obsahu aktualizace softwaru třetí strany se do lokality přidají všechny certifikáty, které se používají k podepsání obsahu.When you publish third-party software update content, any certificates used to sign the content are added to the site. Tyto certifikáty jsou typu obsahu aktualizací softwaru třetích stran.These certificates are of type Third-party Software Updates Content. Můžete je spravovat v uzlu certifikáty v části zabezpečení v pracovním prostoru Správa .You can manage them from the Certificates node under Security in the Administration workspace.

 5. Přečtěte si průběh v SMS_ISVUPDATES_SYNCAGENT. log.Review the progress in the SMS_ISVUPDATES_SYNCAGENT.log. Protokol se nachází v bodu aktualizace softwaru nejvyšší úrovně ve složce protokoly systému lokality.The log is located on the top-level software update point in the site system Logs folder.

 6. Nasaďte aktualizace pomocí procesu nasadit aktualizace softwaru .Deploy the updates using the Deploy software updates process.

 7. Na stránce umístění pro stahování v Průvodci nasazením aktualizace softwaruvyberte výchozí možnost pro Stažení aktualizací softwaru z Internetu.On the Download Locations page of the Deploy Software Updates Wizard, select the default option to Download software updates from the internet. V tomto scénáři je obsah již publikován do bodu aktualizace softwaru, který slouží ke stažení obsahu pro balíček pro nasazení.In this scenario, the content is already published to the software update point, which is used to download the content for the deployment package.

 8. Než bude možné zobrazit výsledky dodržování předpisů, budou muset klienti spustit kontrolu a vyhodnotit aktualizace.Clients will need to run a scan and evaluate updates before you can see compliance results. Tento cyklus lze aktivovat ručně z ovládacích panelů Configuration Manager v klientovi spuštěním akce cyklus prověřování aktualizací softwaru .You can manually trigger this cycle from the Configuration Manager control panel on a client by running the Software Updates Scan Cycle action.

Vylepšení aktualizací třetích stran od 1910.Improvements for third-party updates starting in 1910

Nyní máte podrobnější ovládací prvky pro synchronizaci katalogů aktualizací třetích stran.You now have more granular controls over synchronization of third party updates catalogs. Od verze Configuration Manager 1910 můžete naplánovat synchronizaci pro každý katalog nezávisle na sobě.Starting in Configuration Manager version 1910, you can configure the synchronization schedule for each catalog independently. Pokud používáte katalogy, které zahrnují aktualizace kategorií, můžete synchronizaci nakonfigurovat tak, aby zahrnovala jenom určité kategorie aktualizací, aby se předešlo synchronizaci celého katalogu.When using catalogs that include categorized updates, you can configure synchronization to include only specific categories of updates to avoid synchronizing the entire catalog. V případě, že máte jistotu, že nasazujete kategorii, můžete ji nakonfigurovat tak, aby se automaticky stáhla a publikovala na server WSUS.With categorized catalogs, when you're confident you'll deploy a category, you can configure it to automatically download and publish to WSUS.

Nastavení plánu katalogu v novém předplatném kataloguSet the schedule for a catalog in a new catalog subscription

 1. V pracovním prostoru softwarová knihovna rozbalte možnost aktualizace softwarua potom vyberte uzel katalogy aktualizací softwaru třetích stran .Go to the Software Library workspace, expand Software Updates, then select the Third-Party Software Update Catalogs node.
 2. Vyberte katalog, který se má přihlásit k odběru, a klikněte na pásu karet na přihlásit k odběru katalogu .Select the catalog to subscribe and click Subscribe to Catalog in the ribbon.
 3. Vyberte své možnosti na stránce plán , pokud chcete přepsat výchozí plán synchronizace:Choose your options on the Schedule page if you want to override the default synchronization schedule:
  • Jednoduchý plán: Vyberte interval hodin, dnů nebo měsíců.Simple schedule: Chose the hour, day or month interval.
  • Vlastní plán: nastavte složitý plán.Custom schedule: Set a complex schedule.

Aktualizace plánu na katalogUpdate the schedule per catalog

 1. V pracovním prostoru softwarová knihovna rozbalte možnost aktualizace softwarua potom vyberte uzel katalogy aktualizací softwaru třetích stran .Go to the Software Library workspace, expand Software Updates, then select the Third-Party Software Update Catalogs node.
 2. Klikněte pravým tlačítkem na katalog a vyberte vlastnosti.Right-click on the catalog and select Properties.
 3. Na kartě plán vyberte své možnosti:Choose your options on the Schedule tab:
  • Jednoduchý plán: Vyberte interval hodin, dnů nebo měsíců.Simple schedule: Chose the hour, day or month interval.
  • Vlastní plán: nastavte složitý plán.Custom schedule: Set a complex schedule.

Nové předplatné ke katalogu V3 třetí stranyNew subscription to a third-party v3 catalog

Důležité

Tato možnost je dostupná jenom pro katalogy aktualizací verze 3, které podporují kategorie aktualizací.This option is only available for v3 third-party update catalogs, which support categories for updates. Tyto možnosti jsou zakázané pro katalogy, které nejsou publikované v novém formátu v3.These options are disabled for catalogs that aren't published in the new v3 format.

 1. V konzole Configuration Manager otevřete pracovní prostor softwarová knihovna .In the Configuration Manager console, go to the Software Library workspace. Rozbalte možnost aktualizace softwaru a vyberte uzel katalogy aktualizací softwaru třetích stran .Expand Software Updates and select the Third-Party Software Update Catalogs node.

 2. Vyberte katalog, který se má přihlásit k odběru, a klikněte na pásu karet na přihlásit k odběru katalogu .Select the catalog to subscribe and click Subscribe to Catalog in the ribbon.

 3. Zvolte své možnosti na stránce vybrat kategorie :Choose your options on the Select Categories page:

  • Synchronizovat všechny kategorie aktualizací (výchozí)Synchronize all update categories (default)

   • Synchronizuje všechny aktualizace v katalogu aktualizací třetích stran do Configuration Manager.Synchronizes all updates in the third-party update catalog into Configuration Manager.
  • Vybrat kategorie pro synchronizaciSelect categories for synchronization

   • Vyberte kategorie a podřízené kategorie, které chcete synchronizovat do Configuration Manager.Choose which categories and child categories to synchronize into Configuration Manager.

   Vyberte aktualizovat kategorie pro synchronizaci do Configuration Manager

 4. Vyberte, jestli chcete pro katalog připravit obsah aktualizace .Choose if you want to Stage update content for the catalog. Po přípravě obsahu se všechny aktualizace ve vybraných kategoriích automaticky stáhnou do nejvyšší úrovně bodu aktualizace softwaru, což znamená, že nemusíte je před nasazením stahovat.When you stage the content, all updates in the selected categories are automatically downloaded to your top-level software update point meaning you don't need to ensure they're already downloaded before deploying. Měli byste automaticky připravit obsah jenom na aktualizace, abyste se vyhnuli nadměrnému nároky na šířku pásma a úložiště.You should only automatically stage content for updates you are likely to deploy them to avoid excessive bandwidth and storage requirements.

  • Neprovádějte přípravu obsahu, synchronizovat pouze pro skenování (doporučeno)Do not stage content, synchronize for scanning only (recommended)
   • Nestahovat žádný obsah pro aktualizace v katalogu třetích stranDon't download any content for updates in the third-party catalog
  • Automaticky připravit obsah pro vybrané kategorieStage the content for selected categories automatically
   • Vyberte kategorie aktualizací, které budou automaticky stahovat obsah.Choose the update categories that will automatically download content.
   • Obsah pro aktualizace ve vybraných kategoriích bude stažen do adresáře obsahu WSUS v bodu aktualizace softwaru nejvyšší úrovně.The content for updates in selected categories will be downloaded to the top-level software update point's WSUS content directory. vyberte aktualizovat kategorie pro přípravu obsahuSelect update categories to stage content
 5. Nastavte plán pro synchronizaci katalogu a pak dokončete průvodce.Set your Schedule for catalog synchronization, then complete the wizard.

Úprava existujícího předplatnéhoEdit an existing subscription

Důležité

Tato možnost je dostupná jenom pro katalogy aktualizací verze 3, které podporují kategorie aktualizací.This option is only available for v3 third-party update catalogs, which support categories for updates. Tyto možnosti jsou zakázané pro katalogy, které nejsou publikované v novém formátu v3.These options are disabled for catalogs that aren't published in the new v3 format.

 1. V konzole Configuration Manager otevřete pracovní prostor softwarová knihovna .In the Configuration Manager console, go to the Software Library workspace. Rozbalte možnost aktualizace softwaru a vyberte uzel katalogy aktualizací softwaru třetích stran .Expand Software Updates and select the Third-Party Software Update Catalogs node.
 2. Klikněte pravým tlačítkem na katalog a vyberte vlastnosti.Right-click on the catalog and select Properties.
 3. Zvolte možnosti na kartě vybrat kategorie .Choose your options on the Select Categories tab.
  • Synchronizovat všechny kategorie aktualizací (výchozí)Synchronize all update categories (default)
   • Synchronizuje všechny aktualizace v katalogu aktualizací třetích stran do Configuration Manager.Synchronizes all updates in the third-party update catalog into Configuration Manager.
  • Vybrat kategorie pro synchronizaciSelect categories for synchronization
   • Vyberte kategorie a podřízené kategorie, které chcete synchronizovat do Configuration Manager.Choose which categories and child categories to synchronize into Configuration Manager.
 4. Vyberte možnosti pro kartu obsah aktualizace fáze .Choose your options for the Stage update content tab.
  • Neprovádějte přípravu obsahu, synchronizovat pouze pro skenování (doporučeno)Do not stage content, synchronize for scanning only (recommended)
   • Nestahovat žádný obsah pro aktualizace v katalogu třetích stranDon't download any content for updates in the third-party catalog
  • Automaticky připravit obsah pro vybrané kategorieStage the content for selected categories automatically
   • Vyberte kategorie aktualizací, které budou automaticky stahovat obsah.Choose the update categories that will automatically download content.
   • Obsah pro aktualizace ve vybraných kategoriích bude stažen do adresáře obsahu WSUS v bodu aktualizace softwaru nejvyšší úrovně.The content for updates in selected categories will be downloaded to the top-level software update point's WSUS content directory.

Monitorování průběhu aktualizací softwaru třetích stranMonitoring progress of third-party software updates

Synchronizace aktualizací softwaru třetích stran je zpracována komponentou SMS_ISVUPDATES_SYNCAGENT ve výchozím bodu aktualizace softwaru nejvyšší úrovně.Synchronization of third-party software updates is handled by the SMS_ISVUPDATES_SYNCAGENT component on the top-level default software update point. Můžete zobrazit stavové zprávy z této součásti nebo zobrazit podrobnější stav v SMS_ISVUPDATES_SYNCAGENT. log.You can view status messages from this component, or see more detailed status in the SMS_ISVUPDATES_SYNCAGENT.log. Tento protokol se nachází v bodu aktualizace softwaru nejvyšší úrovně ve složce systémových protokolů lokality.This log is on the top-level software update point in the site system Logs folder. Ve výchozím nastavení je tato cesta C:\Program Files\Microsoft Configuration Manager\Logs.By default this path is C:\Program Files\Microsoft Configuration Manager\Logs. Další informace o monitorování obecného procesu správy aktualizací softwaru najdete v tématu monitorování aktualizací softwaru .For more information on monitoring the general software update management process, see Monitor software updates

Známé problémyKnown issues

 • Počítač, ve kterém je spuštěna konzola nástroje, slouží ke stažení aktualizací ze služby WSUS a k jejímu přidání do balíčku aktualizací.The machine where the console is running is used to download the updates from WSUS and add it to the updates package. Podpisový certifikát služby WSUS musí být důvěryhodný na počítači konzoly.The WSUS signing certificate must be trusted on the console machine. Pokud ne, může se při stahování aktualizací třetích stran zobrazovat problémy s kontrolou podpisu.If it isn't, you may see issues with the signature check during the download of third-party updates.
 • Služba synchronizace aktualizací softwaru třetí strany nemůže publikovat obsah do aktualizací, které byly přidány do služby WSUS, pomocí jiné aplikace, nástroje nebo skriptu, například SCUP.The third-party software update synchronization service can't publish content to metadata-only updates that were added to WSUS by another application, tool, or script, such as SCUP. Akce publikovat obsah aktualizace softwaru třetí strany se u těchto aktualizací nezdařila.The Publish third-party software update content action fails on these updates. Pokud potřebujete nasadit aktualizace třetích stran, které tato funkce zatím nepodporuje, použijte k nasazení těchto aktualizací svůj stávající proces v plném rozsahu.If you need to deploy third-party updates that this feature doesn't yet support, use your existing process in full for deploying those updates.
 • Configuration Manager má novou verzi formátu souboru CAB katalogu.Configuration Manager has a new version for the catalog cab file format. Nová verze zahrnuje certifikáty pro binární soubory dodavatele.The new version includes the certificates for the vendor's binary files. Po schválení a důvěřování katalogu budou tyto certifikáty přidány do uzlu certifikáty v části zabezpečení v pracovním prostoru Správa .These certificates are added to the Certificates node under Security in the Administration workspace once you approve and trust the catalog.
  • Starší verzi souboru CAB katalogu můžete dál používat, pokud je adresa URL pro stahování https a aktualizace se podepisují.You can still use the older catalog cab file version as long as the download URL is https and the updates are signed. Publikování obsahu se nezdaří, protože certifikáty pro binární soubory nejsou v souboru CAB a jsou již schváleny.The content will fail to publish because the certificates for the binaries aren't in the cab file and already approved. Tento problém můžete obejít tak, že vyhledáte certifikát v uzlu certifikáty , odblokujete ho a pak znovu publikujete aktualizaci.You can work around this issue by finding the certificate in the Certificates node, unblocking it, then publish the update again. Pokud publikujete více aktualizací podepsaných pomocí různých certifikátů, budete muset odblokovat každý použitý certifikát.If you're publishing multiple updates signed with different certificates, you'll need to unblock each certificate that is used.
  • Další informace najdete v části stavové zprávy 11523 a 11524 v níže uvedené tabulce stavových zpráv.For more information, see status messages 11523 and 11524 in the below status message table.
 • Pokud služba synchronizace aktualizací softwaru třetí strany v bodu aktualizace softwaru nejvyšší úrovně vyžaduje proxy server k přístupu k Internetu, může dojít k selhání kontrol digitálních podpisů.When the third-party software update synchronization service on the top-level software update point requires a proxy server for internet access, digital signature checks may fail. Chcete-li tento problém zmírnit, nakonfigurujte nastavení proxy serveru WinHTTP v systému lokality.To mitigate this issue, configure the WinHTTP proxy settings on the site system. Další informace najdete v tématu Příkazy Netsh pro WinHTTP.For more information, see Netsh commands for WinHTTP.

Stavové zprávyStatus messages

IDzprávyMessageID ZávažnostSeverity DescriptionDescription Možná příčinaPossible cause Možné řešeníPossible solution
1151611516 ChybaError Publikování obsahu pro aktualizaci ID aktualizace se nezdařilo, protože obsah je nepodepsaný.Failed to publish content for update "Update ID" because the content is unsigned. Publikovat lze pouze obsah s platnými podpisy.Only content with valid signatures can be published. Configuration Manager nepovoluje publikování nepodepsaných aktualizací.Configuration Manager doesn't allow unsigned updates to be published. Publikujte aktualizaci alternativním způsobem.Publish the update in an alternate way.
Podívejte se, jestli je od dodavatele k dispozici podepsaná aktualizace.See if a signed update is available from the vendor.
1152311523 UpozorněníWarning Katalog "X" neobsahuje certifikáty podepisování obsahu, pokusy o publikování obsahu aktualizace pro aktualizace z tohoto katalogu můžou být neúspěšné, dokud nebudou přidané a schválené certifikáty pro podepisování obsahu.Catalog "X" does not include content signing certificates, attempts to publish update content for updates from this catalog may be unsuccessful until content signing certificates are added and approved. Tato zpráva se může vyskytnout při importu katalogu, který používá starší verzi formátu souboru CAB.This message can occur when you import a catalog that is using an older version of the cab file format. Kontaktujte poskytovatele katalogu a získejte aktualizovaný katalog, který obsahuje certifikáty podepisování obsahu.Contact the catalog provider to obtain an updated catalog that includes the content signing certificates.

Certifikáty pro binární soubory nejsou zahrnuté do souboru CAB, takže se obsah nepodaří publikovat.The certificates for the binaries aren't included in the cab file so the content will fail to publish. Tento problém můžete obejít tak, že vyhledáte certifikát v uzlu certifikáty , odblokujete ho a pak znovu publikujete aktualizaci.You can work around this issue by finding the certificate in the Certificates node, unblocking it, then publish the update again. Pokud publikujete více aktualizací podepsaných pomocí různých certifikátů, budete muset odblokovat každý použitý certifikát.If you're publishing multiple updates signed with different certificates, you'll need to unblock each certificate that is used.
1152411524 ChybaError Nepovedlo se publikovat aktualizaci ID kvůli chybějícím metadatům aktualizace.Failed to publish update "ID" due to missing update metadata. Aktualizace mohla být synchronizovaná se službou WSUS mimo Configuration Manager.The update may have been synchronized to WSUS outside of Configuration Manager. Před pokusem o publikování obsahu aktualizace synchronizujte s Configuration Manager.Synchronize the update with Configuration Manager before attempting to publish it's content.

Pokud se k publikování aktualizace jenom jako metadatapoužil externí nástroj, použijte stejný nástroj k publikování obsahu aktualizace.If an external tool was used to publish the update as Metadata only, then use the same tool to publish the update content.

Video o práci s aktualizacemi třetích stranWorking with third-party updates video

Další krokNext step