CreateItem Třída

Definice

Přepošle seznam položek ze vstupu do výstupu.Forward a list of items from input to output. To umožňuje seznamy dynamických položek.This allows dynamic item lists.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public ref class CreateItem : Microsoft::Build::Tasks::TaskExtension
public class CreateItem : Microsoft.Build.Tasks.TaskExtension
type CreateItem = class
    inherit TaskExtension
Public Class CreateItem
Inherits TaskExtension
Dědičnost

Konstruktory

CreateItem()

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Inicializuje novou instanci CreateItem třídy.Initializes a new instance of the CreateItem class.

Vlastnosti

AdditionalMetadata

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Seznam párů název/hodnota metadat, který se má použít u výstupních položek.A list of metadata name/value pairs to apply to the output items.
Typický vstup: "metadataname1 = metadatavalue1", "metadataname2 = metadatavalue2",...A typical input: "metadataname1=metadatavalue1", "metadataname2=metadatavalue2", ...

BuildEngine

Modul buildu tuto vlastnost automaticky nastaví, aby bylo možné úlohy volat zpět do této vlastnosti.The build engine automatically sets this property to allow tasks to call back into it.

(Zděděno od Task)
BuildEngine2

Modul buildu tuto vlastnost automaticky nastaví, aby bylo možné úlohy volat zpět do této vlastnosti.The build engine automatically sets this property to allow tasks to call back into it. Toto je vlastnost pohodlí, aby autoři úloh, které dědí z této třídy, nemuseli přetypovat hodnotu z IBuildEngine na IBuildEngine2.This is a convenience property so that task authors inheriting from this class do not have to cast the value from IBuildEngine to IBuildEngine2.

(Zděděno od Task)
BuildEngine3

Načte IBuildEngine3 verzi rozhraní modulu sestavení poskytované hostitelem.Retrieves the IBuildEngine3 version of the build engine interface provided by the host.

(Zděděno od Task)
BuildEngine4

Načte IBuildEngine4 verzi rozhraní modulu sestavení poskytované hostitelem.Retrieves the IBuildEngine4 version of the build engine interface provided by the host.

(Zděděno od Task)
BuildEngine5

Načte IBuildEngine5 verzi rozhraní modulu sestavení poskytované hostitelem.Retrieves the IBuildEngine5 version of the build engine interface provided by the host.

(Zděděno od Task)
BuildEngine6

Načte IBuildEngine6 verzi rozhraní modulu sestavení poskytované hostitelem.Retrieves the IBuildEngine6 version of the build engine interface provided by the host.

(Zděděno od Task)
BuildEngine7

Získá verzi rozhraní modulu sestavení poskytované hostitelem.Gets the version of the build engine interface provided by the host.

(Zděděno od Task)
Exclude

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví položky, které mají být vyloučeny z kolekce výstupních položek.Gets or sets the items to exclude from the output item collection.

HelpKeywordPrefix

Získá nebo nastaví předponu používanou k vytváření klíčových slov v názvech prostředků v řetězci.Gets or sets the prefix used to compose help keywords from string resource names. Pokud úloha nemá klíčová slova, která jsou přidružená ke svým zprávám, může tuto vlastnost ignorovat nebo ji nastavit na hodnotu null.If a task does not have help keywords associated with its messages, it can ignore this property or set it to null. Pokud je předpona nastavena na prázdný řetězec, názvy prostředků řetězců budou použity jako klíčová slova help.If the prefix is set to an empty string, then string resource names will be used verbatim as help keywords. Příklad použití této předpony naleznete v metodě TaskLoggingHelper. LogErrorWithCodeFromResources (String, Object []).For an example of how this prefix is used, see the TaskLoggingHelper.LogErrorWithCodeFromResources(string, object[]) method.

(Zděděno od Task)
HostObject

Modul sestavení nastavuje tuto vlastnost, pokud má rozhraní IDE hostitele přidružený objekt hostitele s touto konkrétní úlohou.The build engine sets this property if the host IDE has associated a host object with this particular task.

(Zděděno od Task)
Include

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Získá nebo nastaví položky, které se mají zahrnout do kolekce výstupních položek.Gets or sets the items to include in the output item collection.

Log

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Načte instanci třídy TaskLoggingHelperExtension obsahující metody protokolování úloh.Gets an instance of a TaskLoggingHelperExtension class containing task logging methods.

(Zděděno od TaskExtension)
PreserveExistingMetadata

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Použít pouze další metadata již existuje.Only apply the additional metadata is none already exists

TaskResources

Získá nebo nastaví prostředky specifické pro jazykovou verzi úlohy.Gets or sets the task's culture-specific resources. Odvozené třídy by měly registrovat své prostředky buď během konstrukce, nebo prostřednictvím této vlastnosti, pokud mají lokalizované řetězce.Derived classes should register their resources either during construction, or via this property, if they have localized strings.

(Zděděno od Task)

Metody

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
Execute()

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Spustit.Execute.

GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)

Platí pro