Boolean.FalseString Pole

Definice

Představuje logickou hodnotu false jako řetězec.Represents the Boolean value false as a string. Toto pole je jen pro čtení.This field is read-only.

public: static initonly System::String ^ FalseString;
public static readonly string FalseString;
 staticval mutable FalseString : string
Public Shared ReadOnly FalseString As String 

Hodnota pole

Poznámky

Toto pole je rovno řetězci "NEPRAVDA".This field is equal to the string "False".

Vlastnost definuje řetězcovou reprezentaci False Boolean hodnoty při formátování a analýze operací. FalseStringThe FalseString property defines the string representation of a False Boolean value in formatting and parsing operations.

Platí pro

Viz také