Boolean.FalseString Pole

Definice

Představuje logickou hodnotu false jako řetězec.Represents the Boolean value false as a string. Toto pole je jen ke čtení.This field is read-only.

public: static initonly System::String ^ FalseString;
public static readonly string FalseString;
public static readonly string? FalseString;
 staticval mutable FalseString : string
Public Shared ReadOnly FalseString As String 

Hodnota pole

String

Poznámky

Toto pole je rovno řetězci "NEPRAVDA".This field is equal to the string "False".

FalseStringVlastnost definuje řetězcovou reprezentaci False Boolean hodnoty při formátování a analýze operací.The FalseString property defines the string representation of a False Boolean value in formatting and parsing operations.

Platí pro

Viz také