IStructuralEquatable Interface

Definition

Definuje metody pro podporu porovnání objektů pro strukturální rovnost.Defines methods to support the comparison of objects for structural equality.

public interface class IStructuralEquatable
public interface IStructuralEquatable
type IStructuralEquatable = interface
Public Interface IStructuralEquatable
Derived

Examples

Výchozí porovnávání rovnosti, EqualityComparer<Object>.Default.Equals, považuje dvě NaN hodnoty za stejné.The default equality comparer, EqualityComparer<Object>.Default.Equals, considers two NaN values to be equal. V některých případech však můžete chtít porovnat NaN hodnoty pro rovnost, pokud chcete vrátit false, což znamená, že hodnoty nelze porovnat.However, in some cases, you may want the comparison of NaN values for equality to return false, which indicates that the values cannot be compared. Následující příklad definuje třídu NanComparer, která implementuje rozhraní IEqualityComparer.The following example defines a NanComparer class that implements the IEqualityComparer interface. Používá ho třetí příklad jako argument metody Equals(Object, IEqualityComparer) rozhraní IStructuralEquatable, které řazené kolekce členů implementují.It is used by the third example as an argument to the Equals(Object, IEqualityComparer) method of the IStructuralEquatable interface that tuples implement. Porovná dvě Double nebo dvě Single hodnoty pomocí operátoru rovnosti.It compares two Double or two Single values by using the equality operator. Předá hodnoty jakéhokoliv jiného typu pro výchozí porovnávání rovnosti.It passes values of any other type to the default equality comparer.

using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;

public class NanComparer : IEqualityComparer
{
  public new bool Equals(object x, object y)
  {
   if (x is float)
     return (float) x == (float) y;
   else if (x is double)
     return (double) x == (double) y;
   else
     return EqualityComparer<object>.Default.Equals(x, y);
  }

  public int GetHashCode(object obj)
  {
   return EqualityComparer<object>.Default.GetHashCode(obj);
  }
}
Imports System.Collections
Imports System.Collections.Generic

Public Class NanComparer : Implements IEqualityComparer
  Public Overloads Function Equals(x As Object, y As Object) As Boolean _
     Implements IEqualityComparer.Equals
   If TypeOf x Is Single Then
     Return CSng(x) = CSng(y)
   ElseIf TypeOf x Is Double Then
     Return CDbl(x) = CDbl(y)
   Else
     Return EqualityComparer(Of Object).Default.Equals(x, y)
   End If
  End Function
  
  Public Overloads Function GetHashCode(obj As Object) As Integer _
     Implements IEqualityComparer.GetHashCode
   Return EqualityComparer(Of Object).Default.GetHashCode(obj)
  End Function
End Class

Následující příklad vytvoří dva identické tři objekty řazené kolekce členů, jejichž komponenty se skládají ze tří Doublech hodnot.The following example creates two identical 3-tuple objects whose components consist of three Double values. Hodnota druhé součásti je Double.NaN.The value of the second component is Double.NaN. Příklad pak zavolá metodu Tuple<T1,T2,T3>.Equals a zavolá metodu IStructuralEquatable.Equals třikrát.The example then calls the Tuple<T1,T2,T3>.Equals method, and it calls the IStructuralEquatable.Equals method three times. Poprvé předá výchozí porovnávání rovnosti, které je vráceno vlastností EqualityComparer<T>.Default.The first time, it passes the default equality comparer that is returned by the EqualityComparer<T>.Default property. Druhý čas předává výchozí porovnávání rovnosti, které je vráceno vlastností StructuralComparisons.StructuralEqualityComparer.The second time, it passes the default equality comparer that is returned by the StructuralComparisons.StructuralEqualityComparer property. Třetí čas předá vlastní objekt NanComparer.The third time, it passes the custom NanComparer object. Jak ukazuje výstup z příkladu, první tři volání metody vrací true, zatímco čtvrté volání vrátí false.As the output from the example shows, the first three method calls return true, whereas the fourth call returns false.

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   var t1 = Tuple.Create(12.3, Double.NaN, 16.4);
   var t2 = Tuple.Create(12.3, Double.NaN, 16.4);

   // Call default Equals method.
   Console.WriteLine(t1.Equals(t2));

   IStructuralEquatable equ = t1;
   // Call IStructuralEquatable.Equals using default comparer.
   Console.WriteLine(equ.Equals(t2, EqualityComparer<object>.Default));

   // Call IStructuralEquatable.Equals using
   // StructuralComparisons.StructuralEqualityComparer.
   Console.WriteLine(equ.Equals(t2,
            StructuralComparisons.StructuralEqualityComparer));

   // Call IStructuralEquatable.Equals using custom comparer.
   Console.WriteLine(equ.Equals(t2, new NanComparer()));
  }
}
// The example displays the following output:
//    True
//    True
//    True
//    False
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim t1 = Tuple.Create(12.3, Double.NaN, 16.4)
   Dim t2 = Tuple.Create(12.3, Double.NaN, 16.4)
   
   ' Call default Equals method.
   Console.WriteLine(t1.Equals(t2))
   
   Dim equ As IStructuralEquatable = t1
   ' Call IStructuralEquatable.Equals using default comparer.
   Console.WriteLine(equ.Equals(t2, EqualityComparer(Of Object).Default))
   
   ' Call IStructuralEquatable.Equals using 
   ' StructuralComparisons.StructuralEqualityComparer.
   Console.WriteLine(equ.Equals(t2, 
            StructuralComparisons.StructuralEqualityComparer))
   
   ' Call IStructuralEquatable.Equals using custom comparer.
   Console.WriteLine(equ.Equals(t2, New NanComparer))
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    True
'    True
'    True
'    False

Remarks

Strukturální rovnost znamená, že dva objekty jsou stejné, protože mají stejné hodnoty.Structural equality means that two objects are equal because they have equal values. Liší se od rovnosti odkazů, což znamená, že dva odkazy na objekty jsou stejné, protože odkazují na stejný fyzický objekt.It differs from reference equality, which indicates that two object references are equal because they reference the same physical object. Rozhraní IStructuralEquatable umožňuje implementovat přizpůsobené porovnání pro kontrolu strukturální rovnosti objektů kolekce.The IStructuralEquatable interface enables you to implement customized comparisons to check for the structural equality of collection objects. To znamená, že můžete vytvořit vlastní definici strukturální rovnost a určit, že tato definice bude použita s typem kolekce, který přijímá rozhraní IStructuralEquatable.That is, you can create your own definition of structural equality and specify that this definition be used with a collection type that accepts the IStructuralEquatable interface. Rozhraní má dva členy: Equals, které testuje rovnost pomocí zadané IEqualityComparer implementace a GetHashCode, které vrací identické kódy hash pro objekty, které jsou stejné.The interface has two members: Equals, which tests for equality by using a specified IEqualityComparer implementation, and GetHashCode, which returns identical hash codes for objects that are equal.

Note

Rozhraní IStructuralEquatable podporuje pouze vlastní porovnání pro strukturální rovnost.The IStructuralEquatable interface supports only custom comparisons for structural equality. Rozhraní IStructuralComparable podporuje vlastní strukturální porovnání pro řazení a řazení.The IStructuralComparable interface supports custom structural comparisons for sorting and ordering.

.NET Framework také poskytuje výchozí porovnávače rovnosti, které jsou vráceny vlastnostmi EqualityComparer<T>.Default a StructuralComparisons.StructuralEqualityComparer.The .NET Framework also provides default equality comparers, which are returned by the EqualityComparer<T>.Default and StructuralComparisons.StructuralEqualityComparer properties. Další informace najdete v příkladu.For more information, see the example.

Obecné třídy řazené kolekce členů (Tuple<T1>, Tuple<T1,T2>, Tuple<T1,T2,T3>a tak dále) a třída Array poskytují explicitní implementace IStructuralEquatable rozhraní.The generic tuple classes (Tuple<T1>, Tuple<T1,T2>, Tuple<T1,T2,T3>, and so on) and the Array class provide explicit implementations of the IStructuralEquatable interface. Přetypováním ( C#v) nebo převodem (v Visual Basic) aktuální instance pole nebo řazené kolekce členů na hodnotu IStructuralEquatable rozhraní a poskytnutí IEqualityComparer implementaci jako argumentu metody Equals můžete definovat vlastní porovnání rovnosti pro pole nebo kolekci.By casting (in C#) or converting (in Visual Basic) the current instance of an array or tuple to an IStructuralEquatable interface value and providing your IEqualityComparer implementation as an argument to the Equals method, you can define a custom equality comparison for the array or collection.

Methods

Equals(Object, IEqualityComparer)

Určuje, zda je objekt strukturně stejný jako aktuální instance.Determines whether an object is structurally equal to the current instance.

GetHashCode(IEqualityComparer)

Vrátí kód hodnoty hash aktuální instance.Returns a hash code for the current instance.

Applies to

See also