Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> Class

Definition

Představuje 7-tuple nebo septuple.Represents a 7-tuple, or septuple.

generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7>
public ref class Tuple : IComparable, System::Collections::IStructuralComparable, System::Collections::IStructuralEquatable
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7>
public ref class Tuple : IComparable, System::Collections::IStructuralComparable, System::Collections::IStructuralEquatable, System::Runtime::CompilerServices::ITuple
public class Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> : IComparable, System.Collections.IStructuralComparable, System.Collections.IStructuralEquatable
public class Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> : IComparable, System.Collections.IStructuralComparable, System.Collections.IStructuralEquatable, System.Runtime.CompilerServices.ITuple
[System.Serializable]
public class Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> : IComparable, System.Collections.IStructuralComparable, System.Collections.IStructuralEquatable
type Tuple<'T1, 'T2, 'T3, 'T4, 'T5, 'T6, 'T7> = class
  interface IStructuralComparable
  interface IStructuralEquatable
  interface IComparable
type Tuple<'T1, 'T2, 'T3, 'T4, 'T5, 'T6, 'T7> = class
  interface IStructuralComparable
  interface IStructuralEquatable
  interface IComparable
  interface ITuple
type Tuple<'T1, 'T2, 'T3, 'T4, 'T5, 'T6, 'T7> = class
  interface IStructuralEquatable
  interface IStructuralComparable
  interface IComparable
type Tuple<'T1, 'T2, 'T3, 'T4, 'T5, 'T6, 'T7> = class
  interface IStructuralEquatable
  interface IStructuralComparable
  interface IComparable
  interface ITuple
Public Class Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7)
Implements IComparable, IStructuralComparable, IStructuralEquatable
Public Class Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7)
Implements IComparable, IStructuralComparable, IStructuralEquatable, ITuple

Type Parameters

T1

Typ první součásti řazené kolekce členů.The type of the tuple's first component.

T2

Typ druhé součásti řazené kolekce členů.The type of the tuple's second component.

T3

Typ třetí součásti řazené kolekce členů.The type of the tuple's third component.

T4

Typ čtvrté součásti řazené kolekce členů.The type of the tuple's fourth component.

T5

Typ páté součásti řazené kolekce členů.The type of the tuple's fifth component.

T6

Typ šesté součásti řazené kolekce členů.The type of the tuple's sixth component.

T7

Typ sedmé součásti řazené kolekce členů.The type of the tuple's seventh component.

Inheritance
Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>
Attributes
Implements

Remarks

Řazená kolekce členů je datová struktura, která obsahuje určitý počet a pořadí hodnot.A tuple is a data structure that has a specific number and sequence of values. Třída Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> představuje 7-tuple nebo septuple, což je řazená kolekce členů, která má sedm komponent.The Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> class represents a 7-tuple, or septuple, which is a tuple that has seven components.

Můžete vytvořit instanci objektu Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> voláním metody Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> nebo statické Tuple.Create<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>(T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7).You can instantiate a Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> object by calling either the Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> or the static Tuple.Create<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>(T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7) method. Hodnotu komponenty řazené kolekce členů můžete načíst pomocí Item1, Item2, Item3, Item4, Item5, Item6a vlastností instance Item7.You can retrieve the value of the tuple's components by using the read-only Item1, Item2, Item3, Item4, Item5, Item6, and Item7 instance properties.

Řazené kolekce členů se obvykle používají čtyřmi různými způsoby:Tuples are commonly used in four different ways:

 • K reprezentaci jediné datové sady.To represent a single set of data. Například řazená kolekce členů může představovat záznam v databázi a její součásti mohou představovat jednotlivá pole záznamu.For example, a tuple can represent a database record, and its components can represent individual fields of the record.

 • K zajištění snadného přístupu k datové sadě a manipulace s datovou sadou.To provide easy access to, and manipulation of, a data set. Následující příklad definuje objekt Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>, který obsahuje data populace pro New York City pro každé sčítání od 1950 do 2000.The following example defines a Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> object that contains population data for New York City for each census from 1950 through 2000. Septuple se předává metodě ComputePopulationChange, která vypočítá roční míru změny mezi semi a roční sazbou změny pro celé období 60.The septuple is passed to the ComputePopulationChange method, which calculates the annual rate of change between censuses, as well as the annual rate of change for the entire 60 year period.

  using System;
  
  public class Example
  {
    public static void Main()
    {
     // Get population data for New York City, 1950-2000.
     var population = Tuple.Create("New York", 7891957, 7781984, 
                    7894862, 7071639, 7322564, 8008278);
     var rate = ComputePopulationChange(population);
     // Display results.
     Console.WriteLine("Population Change, {0}, 1950-2000\n", population.Item1);
     Console.WriteLine("Year   {0,10} {1,9}", "Population", "Annual Rate");
     Console.WriteLine("1950   {0,10:N0} {1,11}", population.Item2, "NA");
     Console.WriteLine("1960   {0,10:N0} {1,11:P2}", population.Item3, rate.Item2/10);
     Console.WriteLine("1970   {0,10:N0} {1,11:P2}", population.Item4, rate.Item3/10);
     Console.WriteLine("1980   {0,10:N0} {1,11:P2}", population.Item5, rate.Item4/10);
     Console.WriteLine("1990   {0,10:N0} {1,11:P2}", population.Item6, rate.Item5/10);
     Console.WriteLine("2000   {0,10:N0} {1,11:P2}", population.Item7, rate.Item6/10);
     Console.WriteLine("1950-2000 {0,10:N0} {1,11:P2}", "", rate.Item7/50);
    }
  
    private static Tuple<string, double, double, double, double, double, double> 
      ComputePopulationChange(
        Tuple<string, int, int, int, int, int, int> data) 
    {      
     var rate = Tuple.Create(data.Item1, 
              (double)(data.Item3 - data.Item2)/data.Item2, 
              (double)(data.Item4 - data.Item3)/data.Item3, 
              (double)(data.Item5 - data.Item4)/data.Item4, 
              (double)(data.Item6 - data.Item5)/data.Item5,
              (double)(data.Item7 - data.Item6)/data.Item6,
              (double)(data.Item7 - data.Item2)/data.Item2 );
     return rate;
    }      
  }
  // The example displays the following output:
  //    Population Change, New York, 1950-2000
  //    
  //    Year   Population Annual Rate
  //    1950    7,891,957     NA
  //    1960    7,781,984   -0.14 %
  //    1970    7,894,862   0.15 %
  //    1980    7,071,639   -1.04 %
  //    1990    7,322,564   0.35 %
  //    2000    8,008,278   0.94 %
  //    1950-2000         0.03 %
  
  Module Example
    Public Sub Main()
     ' Get population data for New York City, 1950-2000.
     Dim population = Tuple.Create("New York", 7891957, 7781984, 
                    7894862, 7071639, 7322564, 8008278)
     Dim rate = ComputePopulationChange(population)   
     ' Display results.
     Console.WriteLine("Population Change, {0}, 1950-2000", population.Item1)
     Console.WriteLine()
     Console.WriteLine("Year   {0,10} {1,9}", "Population", "Annual Rate")
     Console.WriteLine("1950   {0,10:N0} {1,11}", population.Item2, "NA")
     Console.WriteLine("1960   {0,10:N0} {1,11:P2}", population.Item3, rate.Item2/10)
     Console.WriteLine("1970   {0,10:N0} {1,11:P2}", population.Item4, rate.Item3/10)
     Console.WriteLine("1980   {0,10:N0} {1,11:P2}", population.Item5, rate.Item4/10)
     Console.WriteLine("1990   {0,10:N0} {1,11:P2}", population.Item6, rate.Item5/10)
     Console.WriteLine("2000   {0,10:N0} {1,11:P2}", population.Item7, rate.Item6/10)
     Console.WriteLine("1950-2000 {0,10:N0} {1,11:P2}", "", rate.Item7/50)
    End Sub
    
     ' Compute rate of population change by decade and overall.
    Private Function ComputePopulationChange(data As Tuple(Of String, Integer, Integer, Integer, Integer, Integer, Integer)) _ 
        As Tuple(Of String, Double, Double, Double, Double, Double, Double)
     Dim rate = Tuple.Create( data.Item1, 
              (data.Item3 - data.Item2)/data.Item2, 
              (data.Item4 - data.Item3)/data.Item3, 
              (data.Item5 - data.Item4)/data.Item4, 
              (data.Item6 - data.Item5)/data.Item5,
              (data.Item7 - data.Item6)/data.Item6,
              (data.Item7 - data.Item2)/data.Item2 )
     Return rate
    End Function      
  End Module
  ' The example displays the following output:
  '    Population Change, New York, 1950-2000
  '    
  '    Year   Population Annual Rate
  '    1950    7,891,957     NA
  '    1960    7,781,984   -0.14 %
  '    1970    7,894,862   0.15 %
  '    1980    7,071,639   -1.04 %
  '    1990    7,322,564   0.35 %
  '    2000    8,008,278   0.94 %
  '    1950-2000         0.03 %
  
 • Chcete-li vrátit více hodnot z metody bez použití parametrů out (in C#) nebo parametrů ByRef (v Visual Basic).To return multiple values from a method without the use of out parameters (in C#) or ByRef parameters (in Visual Basic). Například předchozí příklad vrátí jeho vypočtený statistiku spolu s názvem města v objektu Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.For example, the previous example returns its computed statistics, along with the city name, in a Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> object.

 • Pro předání více hodnot metodě prostřednictvím jediného parametru.To pass multiple values to a method through a single parameter. Například metoda Thread.Start(Object) má jeden parametr, který umožňuje zadání jedné hodnoty metodě, kterou vlákno provádí při spuštění.For example, the Thread.Start(Object) method has a single parameter that lets you supply one value to the method that the thread executes at startup. Pokud jako argument metody zadáte objekt Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>, můžete do spouštěcí rutiny vlákna dodat sedm položek dat.If you supply a Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> object as the method argument, you can supply the thread's startup routine with seven items of data.

Constructors

Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>(T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7)

Inicializuje novou instanci třídy Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.Initializes a new instance of the Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> class.

Properties

Item1

Získá hodnotu první součásti aktuálního objektu Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.Gets the value of the current Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> object's first component.

Item2

Získá hodnotu druhé součásti aktuálního objektu Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.Gets the value of the current Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> object's second component.

Item3

Získá hodnotu třetí součásti aktuálního objektu Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.Gets the value of the current Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> object's third component.

Item4

Získá hodnotu čtvrté součásti aktuálního objektu Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.Gets the value of the current Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> object's fourth component.

Item5

Získá hodnotu páté součásti aktuálního objektu Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.Gets the value of the current Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> object's fifth component.

Item6

Získá hodnotu šesté součásti aktuálního objektu Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.Gets the value of the current Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> object's sixth component.

Item7

Získá hodnotu sedmé součásti aktuálního objektu Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.Gets the value of the current Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> object's seventh component.

Methods

Equals(Object)

Vrátí hodnotu, která označuje, zda je aktuální objekt Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> roven zadanému objektu.Returns a value that indicates whether the current Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> object is equal to a specified object.

GetHashCode()

Vrátí hodnotu hash pro aktuální objekt Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.Returns the hash code for the current Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> object.

GetType()

Získá Type aktuální instance.Gets the Type of the current instance.

(Inherited from Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního Objectbez podstruktury.Creates a shallow copy of the current Object.

(Inherited from Object)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje hodnotu této instance Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.Returns a string that represents the value of this Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance.

Explicit Interface Implementations

IComparable.CompareTo(Object)

Porovná aktuální objekt Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> se zadaným objektem a vrátí celé číslo, které označuje, zda je aktuální objekt před, za nebo na stejné pozici jako zadaný objekt v pořadí řazení.Compares the current Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> object to a specified object and returns an integer that indicates whether the current object is before, after, or in the same position as the specified object in the sort order.

IStructuralComparable.CompareTo(Object, IComparer)

Porovná aktuální objekt Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> k určenému objektu pomocí zadané porovnávací metody a vrátí celé číslo, které označuje, zda je aktuální objekt před, za nebo na stejné pozici jako zadaný objekt v pořadí řazení.Compares the current Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> object to a specified object by using a specified comparer, and returns an integer that indicates whether the current object is before, after, or in the same position as the specified object in the sort order.

IStructuralEquatable.Equals(Object, IEqualityComparer)

Vrací hodnotu, která označuje, zda je aktuální objekt Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> roven zadanému objektu na základě zadané metody porovnání.Returns a value that indicates whether the current Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> object is equal to a specified object based on a specified comparison method.

IStructuralEquatable.GetHashCode(IEqualityComparer)

Vypočítá hodnotu hash pro aktuální objekt Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> pomocí zadané metody výpočtu.Calculates the hash code for the current Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> object by using a specified computation method.

ITuple.Item[Int32]

Získá hodnotu zadaného elementu Tuple.Gets the value of the specified Tuple element.

ITuple.Length

Získá počet prvků v Tuple.Gets the number of elements in the Tuple.

Extension Methods

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7)

Dekonstruuje řazenou kolekci členů s 7 prvky do samostatných proměnných.Deconstructs a tuple with 7 elements into separate variables.

ToValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>)

Převede instanci Tuple třídy na instanci struktury ValueTuple.Converts an instance of the Tuple class to an instance of the ValueTuple structure.

Applies to

See also