IListSource.ContainsListCollection Vlastnost

Definice

Načte hodnotu, která označuje, zda je kolekce kolekcí IList objektů.Gets a value indicating whether the collection is a collection of IList objects.

public:
 property bool ContainsListCollection { bool get(); };
public bool ContainsListCollection { get; }
member this.ContainsListCollection : bool
Public ReadOnly Property ContainsListCollection As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true je-li kolekce kolekcí IList objektů, v opačném případě false .true if the collection is a collection of IList objects; otherwise, false.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak implementovat IListSource rozhraní.The following code example demonstrates how to implement the IListSource interface. Komponenta s názvem EmployeeListSource označuje, že neobsahuje IList pro datovou vazbu vrácením false z ContainsListCollection metody.A component named EmployeeListSource indicates that it does not contain an IList for data binding by returning false from the ContainsListCollection method. Úplný výpis kódu naleznete v tématu How to: Implementing the IListSource Interface.For a full code listing, see How to: Implement the IListSource Interface.

bool IListSource.ContainsListCollection
{
    get { return false; }
}
Public ReadOnly Property ContainsListCollection() As Boolean Implements System.ComponentModel.IListSource.ContainsListCollection
    Get
        Return False
    End Get
End Property

Poznámky

Pomocí této vlastnosti v se DataSet vrátí, true protože DataSet Třída obsahuje kolekci kolekcí.Using this property in DataSet returns true because the DataSet class contains a collection of collections. Pomocí této vlastnosti v se DataTable vrátí, false protože DataTable Třída obsahuje kolekci objektů.Using this property in DataTable returns false because the DataTable class contains a collection of objects.

Platí pro

Viz také