IriParsingElement Třída

Definice

Poskytuje nastavení konfigurace pro zpracování mezinárodních identifikátorů prostředků (IRI) ve třídě Uri.Provides the configuration setting for International Resource Identifier (IRI) processing in the Uri class.

public ref class IriParsingElement sealed : System::Configuration::ConfigurationElement
public sealed class IriParsingElement : System.Configuration.ConfigurationElement
type IriParsingElement = class
    inherit ConfigurationElement
Public NotInheritable Class IriParsingElement
Inherits ConfigurationElement
Dědičnost
IriParsingElement

Poznámky

Existující třída System.Uri byla rozšířena tak, aby poskytovala podporu pro mezinárodní identifikátory prostředků (IRI) na základě RFC 3987.The existing System.Uri class has been extended to provide support for International Resource Identifiers (IRI) based on RFC 3987. Aktuální uživatelé nebudou mít žádnou změnu z .NET Framework 2,0, pokud výslovně nepovolí IRI.Current users will not see any change from the .NET Framework 2.0 behavior unless they specifically enable IRI. Tím zajistíte kompatibilitu aplikace s předchozími verzemi .NET Framework.This ensures application compatibility with prior versions of the .NET Framework.

Nastavení konfigurace pro IriParsingElement bude načteno jednou, když je vytvořena první System.Uri třída.The configuration setting for the IriParsingElement will be read once when the first System.Uri class is constructed. Změny nastavení konfigurace po uplynutí této doby se ignorují.Changes to configuration settings after that time are ignored.

Další informace o podpoře IRI naleznete v části poznámky pro třídu System.Uri.For more information on IRI support, see the Remarks section for the System.Uri class.

Konstruktory

IriParsingElement()

Inicializuje novou instanci třídy IriParsingElement třídy.Initializes a new instance of the IriParsingElement class.

Vlastnosti

CurrentConfiguration

Získá odkaz na instanci Configuration na nejvyšší úrovni, která představuje hierarchii konfigurace, do které aktuální ConfigurationElement instance patří.Gets a reference to the top-level Configuration instance that represents the configuration hierarchy that the current ConfigurationElement instance belongs to.

(Zděděno od ConfigurationElement)
ElementInformation

Získá objekt ElementInformation, který obsahuje nepřizpůsobitelnou informace a funkce objektu ConfigurationElement.Gets an ElementInformation object that contains the non-customizable information and functionality of the ConfigurationElement object.

(Zděděno od ConfigurationElement)
ElementProperty

Získá objekt ConfigurationElementProperty, který představuje samotný objekt ConfigurationElement.Gets the ConfigurationElementProperty object that represents the ConfigurationElement object itself.

(Zděděno od ConfigurationElement)
Enabled

Získá nebo nastaví hodnotu nastavení konfigurace IriParsingElement.Gets or sets the value of the IriParsingElement configuration setting.

EvaluationContext

Získá objekt ContextInformation pro objekt ConfigurationElement.Gets the ContextInformation object for the ConfigurationElement object.

(Zděděno od ConfigurationElement)
HasContext

Získá hodnotu, která označuje, zda je vlastnost CurrentConfiguration null.Gets a value that indicates whether the CurrentConfiguration property is null.

(Zděděno od ConfigurationElement)
Item[ConfigurationProperty]

Získá nebo nastaví vlastnost nebo atribut tohoto elementu konfigurace.Gets or sets a property or attribute of this configuration element.

(Zděděno od ConfigurationElement)
Item[String]

Získá nebo nastaví vlastnost, atribut nebo podřízený element tohoto elementu konfigurace.Gets or sets a property, attribute, or child element of this configuration element.

(Zděděno od ConfigurationElement)
LockAllAttributesExcept

Získá kolekci uzamčených atributů.Gets the collection of locked attributes.

(Zděděno od ConfigurationElement)
LockAllElementsExcept

Získá kolekci uzamčených elementů.Gets the collection of locked elements.

(Zděděno od ConfigurationElement)
LockAttributes

Získá kolekci uzamčených atributů.Gets the collection of locked attributes.

(Zděděno od ConfigurationElement)
LockElements

Získá kolekci uzamčených elementů.Gets the collection of locked elements.

(Zděděno od ConfigurationElement)
LockItem

Získává nebo nastavuje hodnotu, která označuje, jestli je element zamčený.Gets or sets a value indicating whether the element is locked.

(Zděděno od ConfigurationElement)
Properties

Získá kolekci vlastností.Gets the collection of properties.

(Zděděno od ConfigurationElement)

Metody

DeserializeElement(XmlReader, Boolean)

Přečte XML z konfiguračního souboru.Reads XML from the configuration file.

(Zděděno od ConfigurationElement)
Equals(Object)
GetHashCode()
GetTransformedAssemblyString(String)

Vrátí transformované verze zadaného názvu sestavení.Returns the transformed version of the specified assembly name.

(Zděděno od ConfigurationElement)
GetTransformedTypeString(String)

Vrátí transformované verze zadaného názvu typu.Returns the transformed version of the specified type name.

(Zděděno od ConfigurationElement)
GetType()

Získá Type aktuální instance.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
Init()

Nastaví objekt ConfigurationElement na počáteční stav.Sets the ConfigurationElement object to its initial state.

(Zděděno od ConfigurationElement)
InitializeDefault()

Slouží k inicializaci výchozí sady hodnot pro objekt ConfigurationElement.Used to initialize a default set of values for the ConfigurationElement object.

(Zděděno od ConfigurationElement)
IsModified()

Určuje, zda byl tento konfigurační prvek od posledního uložení nebo načtení změněn, pokud je implementován v odvozené třídě.Indicates whether this configuration element has been modified since it was last saved or loaded, when implemented in a derived class.

(Zděděno od ConfigurationElement)
IsReadOnly()

Načte hodnotu, která označuje, zda je objekt ConfigurationElement jen pro čtení.Gets a value indicating whether the ConfigurationElement object is read-only.

(Zděděno od ConfigurationElement)
ListErrors(IList)

Přidá chyby neplatných vlastností v tomto objektu ConfigurationElement a ve všech podelementech do seznamu předaných.Adds the invalid-property errors in this ConfigurationElement object, and in all subelements, to the passed list.

(Zděděno od ConfigurationElement)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního Objectbez podstruktury.Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
OnDeserializeUnrecognizedAttribute(String, String)

Načte hodnotu, která označuje, jestli je při deserializaci zjištěn neznámý atribut.Gets a value indicating whether an unknown attribute is encountered during deserialization.

(Zděděno od ConfigurationElement)
OnDeserializeUnrecognizedElement(String, XmlReader)

Načte hodnotu, která označuje, jestli je během deserializace zjištěn neznámý element.Gets a value indicating whether an unknown element is encountered during deserialization.

(Zděděno od ConfigurationElement)
OnRequiredPropertyNotFound(String)

Vyvolá výjimku, pokud nebyla nalezena požadovaná vlastnost.Throws an exception when a required property is not found.

(Zděděno od ConfigurationElement)
PostDeserialize()

Volá se po deserializaci.Called after deserialization.

(Zděděno od ConfigurationElement)
PreSerialize(XmlWriter)

Volá se před serializací.Called before serialization.

(Zděděno od ConfigurationElement)
Reset(ConfigurationElement)

Obnoví vnitřní stav objektu ConfigurationElement, včetně zámků a kolekcí vlastností.Resets the internal state of the ConfigurationElement object, including the locks and the properties collections.

(Zděděno od ConfigurationElement)
ResetModified()

Obnoví hodnotu metody IsModified() na false při implementaci v odvozené třídě.Resets the value of the IsModified() method to false when implemented in a derived class.

(Zděděno od ConfigurationElement)
SerializeElement(XmlWriter, Boolean)

Zapíše obsah tohoto elementu konfigurace do konfiguračního souboru při implementaci v odvozené třídě.Writes the contents of this configuration element to the configuration file when implemented in a derived class.

(Zděděno od ConfigurationElement)
SerializeToXmlElement(XmlWriter, String)

Zapisuje vnější značky tohoto elementu konfigurace do konfiguračního souboru při implementaci v odvozené třídě.Writes the outer tags of this configuration element to the configuration file when implemented in a derived class.

(Zděděno od ConfigurationElement)
SetPropertyValue(ConfigurationProperty, Object, Boolean)

Nastaví vlastnost na zadanou hodnotu.Sets a property to the specified value.

(Zděděno od ConfigurationElement)
SetReadOnly()

Nastaví vlastnost IsReadOnly() pro objekt ConfigurationElement a všechny dílčí prvky.Sets the IsReadOnly() property for the ConfigurationElement object and all subelements.

(Zděděno od ConfigurationElement)
ToString()

Vrací řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)
Unmerge(ConfigurationElement, ConfigurationElement, ConfigurationSaveMode)

Upraví objekt ConfigurationElement, aby se odebraly všechny hodnoty, které by se neměly ukládat.Modifies the ConfigurationElement object to remove all values that should not be saved.

(Zděděno od ConfigurationElement)

Platí pro

Viz také