SqlDbType Výčet

Definice

Určuje datový typ, který je specifický pro SQL Server pole, vlastnost, která se mají použít v SqlParameter.Specifies SQL Server-specific data type of a field, property, for use in a SqlParameter.

public enum class SqlDbType
public enum SqlDbType
type SqlDbType = 
Public Enum SqlDbType
Dědičnost
SqlDbType

Pole

BigInt 0

Int64.Int64. 64 celé číslo se znaménkem.A 64-bit signed integer.

Binary 1

Array typu Byte.Array of type Byte. Proud s pevnou délkou binárních dat v rozmezí od 1 do 8 000 bajtů.A fixed-length stream of binary data ranging between 1 and 8,000 bytes.

Bit 2

Boolean.Boolean. Číselná hodnota bez znaménka, která může být 0, 1 nebo null.An unsigned numeric value that can be 0, 1, or null.

Char 3

String.String. Proud s pevnou délkou znaků, které nejsou v kódování Unicode v rozmezí 1 až 8 000 znaků.A fixed-length stream of non-Unicode characters ranging between 1 and 8,000 characters.

Date 31

Datum data v rozsahu od 1. ledna do 31. prosince 9999 AD.Date data ranging in value from January 1,1 AD through December 31, 9999 AD.

DateTime 4

DateTime.DateTime. Data v hodnotě data a času v rozsahu od 1. ledna 1753 do 31. prosince 9999 na přesnost 3,33 milisekund.Date and time data ranging in value from January 1, 1753 to December 31, 9999 to an accuracy of 3.33 milliseconds.

DateTime2 33

Data data a času.Date and time data. Rozsah hodnot data je od 1. ledna do 31. prosince 9999 AD.Date value range is from January 1,1 AD through December 31, 9999 AD. Rozsah hodnot času je 00:00:00 až 23:59:59.9999999 s přesností na 100 nanosekund.Time value range is 00:00:00 through 23:59:59.9999999 with an accuracy of 100 nanoseconds.

DateTimeOffset 34

Data data a času s vědomím časového pásmaDate and time data with time zone awareness. Rozsah hodnot data je od 1. ledna do 31. prosince 9999 AD.Date value range is from January 1,1 AD through December 31, 9999 AD. Rozsah hodnot času je 00:00:00 až 23:59:59.9999999 s přesností na 100 nanosekund.Time value range is 00:00:00 through 23:59:59.9999999 with an accuracy of 100 nanoseconds. Rozsah hodnot časového pásma je-14:00 až + 14:00.Time zone value range is -14:00 through +14:00.

Decimal 5

Decimal.Decimal. Pevná přesnost a škálování číselné hodnoty mezi-10 38 -1 a 10 38 -1.A fixed precision and scale numeric value between -10 38 -1 and 10 38 -1.

Float 6

Double.Double. Číslo s plovoucí desetinnou čárkou v rozsahu-1.79 E + 308 až 1.79 E + 308.A floating point number within the range of -1.79E +308 through 1.79E +308.

Image 7

Array typu Byte.Array of type Byte. Datový proud s proměnlivou délkou binárních dat v rozsahu od 0 do 2 31 – 1 (nebo 2 147 483 647) bajtů.A variable-length stream of binary data ranging from 0 to 2 31 -1 (or 2,147,483,647) bytes.

Int 8

Int32.Int32. 32 celé číslo se znaménkem.A 32-bit signed integer.

Money 9

Decimal.Decimal. Hodnota měny od-2 63 (nebo-9223372036854775808) do 2 63 -1 (nebo + 9 223 372 036 854 775 807) s přesností na deset thousandth jednotky měny.A currency value ranging from -2 63 (or -9,223,372,036,854,775,808) to 2 63 -1 (or +9,223,372,036,854,775,807) with an accuracy to a ten-thousandth of a currency unit.

NChar 10

String.String. Proud s pevnou délkou znaků Unicode v rozmezí od 1 do 4 000 znaků.A fixed-length stream of Unicode characters ranging between 1 and 4,000 characters.

NText 11

String.String. Datový proud s proměnlivou délkou dat v kódování Unicode s maximální délkou 2 30 – 1 (nebo 1 073 741 823) znaků.A variable-length stream of Unicode data with a maximum length of 2 30 - 1 (or 1,073,741,823) characters.

NVarChar 12

String.String. Datový proud s proměnlivou délkou znaků Unicode v rozmezí 1 až 4 000 znaků.A variable-length stream of Unicode characters ranging between 1 and 4,000 characters. Implicitní převod se nezdařil, pokud je řetězec větší než 4 000 znaků.Implicit conversion fails if the string is greater than 4,000 characters. Objekt explicitně nastavte při práci s řetězci delšími než 4 000 znaků.Explicitly set the object when working with strings longer than 4,000 characters. Použijte NVarChar, když je sloupec databáze nvarchar(max).Use NVarChar when the database column is nvarchar(max).

Real 13

Single.Single. Číslo s plovoucí desetinnou čárkou v rozsahu-3.40 E + 38 až 3.40 E + 38.A floating point number within the range of -3.40E +38 through 3.40E +38.

SmallDateTime 15

DateTime.DateTime. Data v hodnotě data a času v rozsahu od 1. ledna 1900 do 6. června 2079 na přesnost jedné minuty.Date and time data ranging in value from January 1, 1900 to June 6, 2079 to an accuracy of one minute.

SmallInt 16

Int16.Int16. 16bitové celé číslo se znaménkem.A 16-bit signed integer.

SmallMoney 17

Decimal.Decimal. Hodnota měny od-214 748,3648 do + 214 748,3647 s přesností na deset thousandth jednotky měny.A currency value ranging from -214,748.3648 to +214,748.3647 with an accuracy to a ten-thousandth of a currency unit.

Structured 30

Speciální datový typ pro zadání strukturovaných dat obsažených v parametrech s hodnotou tabulky.A special data type for specifying structured data contained in table-valued parameters.

Text 18

String.String. Datový proud s proměnlivou délkou dat, která nejsou v kódování Unicode, s maximální délkou 2 31 – 1 (nebo 2 147 483 647) znaků.A variable-length stream of non-Unicode data with a maximum length of 2 31 -1 (or 2,147,483,647) characters.

Time 32

Časová data na základě 24hodinovém času.Time data based on a 24-hour clock. Rozsah hodnot času je 00:00:00 až 23:59:59.9999999 s přesností na 100 nanosekund.Time value range is 00:00:00 through 23:59:59.9999999 with an accuracy of 100 nanoseconds. Odpovídá hodnotě SQL Server time.Corresponds to a SQL Server time value.

Timestamp 19

Array typu Byte.Array of type Byte. Automaticky generovaná binární čísla, která jsou v rámci databáze zaručena jako jedinečná.Automatically generated binary numbers, which are guaranteed to be unique within a database. timestamp se obvykle používá jako mechanismus pro řádky tabulky s razítkem verzí.timestamp is used typically as a mechanism for version-stamping table rows. Velikost úložiště je 8 bajtů.The storage size is 8 bytes.

TinyInt 20

Byte.Byte. 8 bitů unsigned integer.An 8-bit unsigned integer.

Udt 29

SQL Server uživatelem definovaný typ (UDT).A SQL Server user-defined type (UDT).

UniqueIdentifier 14

Guid.Guid. Globálně jedinečný identifikátor (nebo identifikátor GUID).A globally unique identifier (or GUID).

VarBinary 21

Array typu Byte.Array of type Byte. Datový proud s proměnlivou délkou binárních dat v rozsahu od 1 do 8 000 bajtů.A variable-length stream of binary data ranging between 1 and 8,000 bytes. Implicitní převod se nezdařil, pokud je pole bajtů větší než 8 000 bajtů.Implicit conversion fails if the byte array is greater than 8,000 bytes. Objekt explicitně nastavte při práci s poli bajtů větších než 8 000 bajtů.Explicitly set the object when working with byte arrays larger than 8,000 bytes.

VarChar 22

String.String. Datový proud s proměnlivou délkou znaků bez kódování Unicode v rozmezí 1 až 8 000 znaků.A variable-length stream of non-Unicode characters ranging between 1 and 8,000 characters. Použijte VarChar, když je sloupec databáze varchar(max).Use VarChar when the database column is varchar(max).

Variant 23

Object.Object. Speciální datový typ, který může obsahovat číselná, řetězcová, binární nebo kalendářní data a také SQL Server hodnoty prázdné a null, což se předpokládá, pokud není deklarován jiný typ.A special data type that can contain numeric, string, binary, or date data as well as the SQL Server values Empty and Null, which is assumed if no other type is declared.

Xml 25

Hodnota XML.An XML value. Získejte XML jako řetězec pomocí metody GetValue(Int32) nebo vlastnosti Value nebo jako XmlReader voláním metody CreateReader().Obtain the XML as a string using the GetValue(Int32) method or Value property, or as an XmlReader by calling the CreateReader() method.

Poznámky

Při nastavování parametrů příkazu jsou propojeny SqlDbType a DbType.When setting command parameters, the SqlDbType and DbType are linked. Proto nastavení DbType změní SqlDbType na podpůrnou SqlDbType.Therefore, setting the DbType changes the SqlDbType to a supporting SqlDbType.

Platí pro

Viz také