FormattableString.ArgumentCount Vlastnost

Definice

Získá počet argumentů, které mají být formátovány.Gets the number of arguments to be formatted.

public:
 abstract property int ArgumentCount { int get(); };
public abstract int ArgumentCount { get; }
member this.ArgumentCount : int
Public MustOverride ReadOnly Property ArgumentCount As Integer

Hodnota vlastnosti

Počet argumentů, které mají být formátovány.The number of arguments to be formatted.

Poznámky

Argumenty lze načíst z pole objektu vráceného metodou GetArguments, nebo je lze načíst jednotlivě pomocí čísla indexu z metody GetArgument.The arguments can be retrieved from the object array returned by the GetArguments method, or they can be retrieved individually by index number from the GetArgument method. Indexy jednotlivých argumentů mají rozsah od nuly do ArgumentCount-1.The indexes of individual arguments range from zero to ArgumentCount - 1.

Platí pro