NumberFormatInfo.PercentGroupSizes Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví počet číslic v každé skupině nalevo od desetinné hodnoty v procentech.Gets or sets the number of digits in each group to the left of the decimal in percent values.

public:
 property cli::array <int> ^ PercentGroupSizes { cli::array <int> ^ get(); void set(cli::array <int> ^ value); };
public int[] PercentGroupSizes { get; set; }
member this.PercentGroupSizes : int[] with get, set
Public Property PercentGroupSizes As Integer()

Hodnota vlastnosti

Int32[]

Počet číslic v každé skupině nalevo od desetinné hodnoty v procentech.The number of digits in each group to the left of the decimal in percent values. Výchozí hodnota pro InvariantInfo je jednorozměrné pole pouze s jedním prvkem, který je nastaven na hodnotu 3.The default for InvariantInfo is a one-dimensional array with only one element, which is set to 3.

Výjimky

Vlastnost je nastavena na nullhodnotu.The property is being set to null.

Vlastnost je nastavena a pole obsahuje položku, která je menší než 0 nebo větší než 9.The property is being set and the array contains an entry that is less than 0 or greater than 9.

-nebo--or-

Vlastnost je nastavena a pole obsahuje položku, která je jiná než poslední položka, která je nastavena na hodnotu 0.The property is being set and the array contains an entry, other than the last entry, that is set to 0.

Vlastnost je nastavena a NumberFormatInfo objekt je určen jen pro čtení.The property is being set and the NumberFormatInfo object is read-only.

Příklady

Následující příklad ukazuje účinek změny PercentGroupSizes vlastnosti.The following example demonstrates the effect of changing the PercentGroupSizes property.

using namespace System;
using namespace System::Globalization;
int main()
{
  
  // Gets a NumberFormatInfo associated with the en-US culture.
  CultureInfo^ MyCI = gcnew CultureInfo( "en-US",false );
  NumberFormatInfo^ nfi = MyCI->NumberFormat;
  
  // Displays a value with the default separator (S".").
  Double myInt = 123456789012345.6789;
  Console::WriteLine( myInt.ToString( "P", nfi ) );
  
  // Displays the same value with different groupings.
  array<Int32>^mySizes1 = {2,3,4};
  array<Int32>^mySizes2 = {2,3,0};
  nfi->PercentGroupSizes = mySizes1;
  Console::WriteLine( myInt.ToString( "P", nfi ) );
  nfi->PercentGroupSizes = mySizes2;
  Console::WriteLine( myInt.ToString( "P", nfi ) );
}

/*
This code produces the following output.

12, 345, 678, 901, 234, 600.00 %
1234, 5678, 9012, 346, 00.00 %
123456789012, 346, 00.00 %
*/
using System;
using System.Globalization;

class NumberFormatInfoSample {

  public static void Main() {

   // Gets a NumberFormatInfo associated with the en-US culture.
   NumberFormatInfo nfi = new CultureInfo( "en-US", false ).NumberFormat;

   // Displays a value with the default separator (".").
   Double myInt = 123456789012345.6789;
   Console.WriteLine( myInt.ToString( "P", nfi ) );

   // Displays the same value with different groupings.
   int[] mySizes1 = {2,3,4};
   int[] mySizes2 = {2,3,0};
   nfi.PercentGroupSizes = mySizes1;
   Console.WriteLine( myInt.ToString( "P", nfi ) );
   nfi.PercentGroupSizes = mySizes2;
   Console.WriteLine( myInt.ToString( "P", nfi ) );

  }
}


/* 
This code produces the following output.

12,345,678,901,234,600.00 %
1234,5678,9012,346,00.00 %
123456789012,346,00.00 %
*/
  
Imports System.Globalization

Class NumberFormatInfoSample

  Public Shared Sub Main()

   ' Gets a NumberFormatInfo associated with the en-US culture.
   Dim nfi As NumberFormatInfo = New CultureInfo("en-US", False).NumberFormat

   ' Displays a value with the default separator (".").
   Dim myInt As [Double] = 123456789012345.6789
   Console.WriteLine(myInt.ToString("P", nfi))

   ' Displays the same value with different groupings.
   Dim mySizes1 As Integer() = {2, 3, 4}
   Dim mySizes2 As Integer() = {2, 3, 0}
   nfi.PercentGroupSizes = mySizes1
   Console.WriteLine(myInt.ToString("P", nfi))
   nfi.PercentGroupSizes = mySizes2
   Console.WriteLine(myInt.ToString("P", nfi))

  End Sub

End Class


'This code produces the following output.

'

'12,345,678,901,234,600.00 %

'1234,5678,9012,346,00.00 %

'123456789012,346,00.00 %


Poznámky

PercentGroupSizes Vlastnost se používá se standardním formátovacím řetězcem "P" k definování počtu číslic, které se zobrazí v integrálních skupinách.The PercentGroupSizes property is used with the "P" standard format string to define the number of digits that appear in integral groups. Další informace naleznete v tématu Standardní číselné formátovací řetězce.For more information, see Standard Numeric Format Strings. Každý prvek jednorozměrného pole musí být celé číslo od 1 do 9.Every element in the one-dimensional array must be an integer from 1 through 9. Poslední prvek může být 0.The last element can be 0.

První prvek pole definuje počet prvků v nejméně významné skupině číslic ihned nalevo od PercentDecimalSeparator.The first element of the array defines the number of elements in the least significant group of digits immediately to the left of the PercentDecimalSeparator. Každý následující prvek odkazuje na další významnou skupinu číslic nalevo od předchozí skupiny.Each subsequent element refers to the next significant group of digits to the left of the previous group. Pokud poslední prvek pole není 0, zbývající číslice budou seskupeny na základě posledního prvku pole.If the last element of the array is not 0, the remaining digits are grouped based on the last element of the array. Pokud je poslední prvek 0, zbývající číslice nejsou seskupeny.If the last element is 0, the remaining digits are not grouped.

Pokud například pole obsahuje {3, 4, 5}, číslice se budou seskupovat podobně jako "55, 55555, 55555, 55555, 4444, 333.00%".For example, if the array contains { 3, 4, 5 }, the digits are grouped similar to "55,55555,55555,55555,4444,333.00%". Pokud pole obsahuje {3, 4, 0}, číslice se budou seskupovat podobně jako "55555555555555555, 4444, 333.00%".If the array contains { 3, 4, 0 }, the digits are grouped similar to "55555555555555555,4444,333.00%".

Platí pro

Viz také