Guid.ToString Metoda

Definice

Vrátí řetězcovou reprezentaci hodnoty této instance Guid struktury.Returns a string representation of the value of this instance of the Guid structure.

Přetížení

ToString()

Vrátí řetězcovou reprezentaci hodnoty této instance ve formátu registru.Returns a string representation of the value of this instance in registry format.

ToString(String)

Vrátí řetězcovou reprezentaci hodnoty této Guid instance podle zadaného specifikátoru formátu.Returns a string representation of the value of this Guid instance, according to the provided format specifier.

ToString(String, IFormatProvider)

Vrátí řetězcovou reprezentaci hodnoty této instance Guid třídy podle zadaného specifikátoru formátu a informací o formátu specifické jazykové verze.Returns a string representation of the value of this instance of the Guid class, according to the provided format specifier and culture-specific format information.

ToString()

Vrátí řetězcovou reprezentaci hodnoty této instance ve formátu registru.Returns a string representation of the value of this instance in registry format.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Návraty

String

Hodnota, která je Guid formátována pomocí specifikátoru formátu "D" následujícím způsobem:The value of this Guid, formatted by using the "D" format specifier as follows: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx

kde hodnota identifikátoru GUID je reprezentována jako série malých číslic v rámci skupin na 8, 4, 4, 4 a 12 číslic a oddělených pomlčkami.where the value of the GUID is represented as a series of lowercase hexadecimal digits in groups of 8, 4, 4, 4, and 12 digits and separated by hyphens. Příkladem návratové hodnoty je "382c74c3-721d-4f34-80e5-57657b6cbc27".An example of a return value is "382c74c3-721d-4f34-80e5-57657b6cbc27". Chcete-li převést šestnáctkové číslice z a až na velká písmena, zavolejte ToUpper() metodu ve vráceném řetězci.To convert the hexadecimal digits from a through f to uppercase, call the ToUpper() method on the returned string.

Poznámky

Tato metoda poskytuje výchozí formát GUID, který je dostačující pro typické použití; Nicméně jiné verze této metody, které přebírají format parametr, poskytují několik běžných variant formátu.This method provides a default GUID format that is sufficient for typical use; however, other versions of this method that take a format parameter provide a few common format variations.

Platí pro

ToString(String)

Vrátí řetězcovou reprezentaci hodnoty této Guid instance podle zadaného specifikátoru formátu.Returns a string representation of the value of this Guid instance, according to the provided format specifier.

public:
 System::String ^ ToString(System::String ^ format);
public string ToString (string format);
public string ToString (string? format);
override this.ToString : string -> string
Public Function ToString (format As String) As String

Parametry

format
String

Jeden specifikátor formátu, který určuje, jak má být hodnota naformátovaná Guid .A single format specifier that indicates how to format the value of this Guid. formatParametr může být "N", "D", "B", "P" nebo "X".The format parameter can be "N", "D", "B", "P", or "X". Pokud format je null nebo prázdný řetězec (""), "D" se používá.If format is null or an empty string (""), "D" is used.

Návraty

String

Hodnota, která je Guid vyjádřena jako série malých číslic v zadaném formátu.The value of this Guid, represented as a series of lowercase hexadecimal digits in the specified format.

Výjimky

Hodnota format není null , prázdný řetězec (""), "N", "D", "B", "P" nebo "X".The value of format is not null, an empty string (""), "N", "D", "B", "P", or "X".

Poznámky

Následující tabulka ukazuje přijatý specifikátor formátu pro format parametr.The following table shows the accepted format specifiers for the format parameter. "0" představuje číslici; pomlčky ("-"), složené závorky ("{", "}") a kulaté závorky ("(",")") vypadají tak, jak jsou vyobrazeny."0" represents a digit; hyphens ("-"), braces ("{", "}"), and parentheses ("(", ")") appear as shown.

SpecifikátorSpecifier Formát návratové hodnotyFormat of return value
N 32 číslic:32 digits:

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
D 32 číslic oddělených pomlčkami:32 digits separated by hyphens:

00000000-0000-0000-0000-00000000000000000000-0000-0000-0000-000000000000
B 32 číslic oddělených pomlčkami a uzavřených ve složených závorkách:32 digits separated by hyphens, enclosed in braces:

{00000000-0000-0000-0000-000000000000}
P 32 číslic oddělených pomlčkami a uzavřených v kulatých závorkách:32 digits separated by hyphens, enclosed in parentheses:

(00000000-0000-0000-0000-000000000000)(00000000-0000-0000-0000-000000000000)
X Čtyři šestnáctkové hodnoty uzavřené ve složených závorkách, přičemž čtvrtá hodnota je podmnožinu osmi šestnáctkových hodnot uzavřených rovněž ve složených závorkách:Four hexadecimal values enclosed in braces, where the fourth value is a subset of eight hexadecimal values that is also enclosed in braces:

{0x00000000,0x0000,0x0000,{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}}{0x00000000,0x0000,0x0000,{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}}

Šestnáctkové číslice a až f jsou malými písmeny ve vráceném řetězci.The hexadecimal digits a through f are lowercase in the returned string. Chcete-li je převést na velká písmena, zavolejte String.ToUpper metodu ve vráceném řetězci.To convert them to uppercase, call the String.ToUpper method on the returned string.

Platí pro

ToString(String, IFormatProvider)

Vrátí řetězcovou reprezentaci hodnoty této instance Guid třídy podle zadaného specifikátoru formátu a informací o formátu specifické jazykové verze.Returns a string representation of the value of this instance of the Guid class, according to the provided format specifier and culture-specific format information.

public:
 virtual System::String ^ ToString(System::String ^ format, IFormatProvider ^ provider);
public string ToString (string? format, IFormatProvider? provider);
public string ToString (string format, IFormatProvider provider);
override this.ToString : string * IFormatProvider -> string
Public Function ToString (format As String, provider As IFormatProvider) As String

Parametry

format
String

Jeden specifikátor formátu, který určuje, jak má být hodnota naformátovaná Guid .A single format specifier that indicates how to format the value of this Guid. formatParametr může být "N", "D", "B", "P" nebo "X".The format parameter can be "N", "D", "B", "P", or "X". Pokud format je null nebo prázdný řetězec (""), "D" se používá.If format is null or an empty string (""), "D" is used.

provider
IFormatProvider

(Vyhrazeno) Objekt, který poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.(Reserved) An object that supplies culture-specific formatting information.

Návraty

String

Hodnota, která je Guid vyjádřena jako série malých číslic v zadaném formátu.The value of this Guid, represented as a series of lowercase hexadecimal digits in the specified format.

Implementuje

Výjimky

Hodnota format není null , prázdný řetězec (""), "N", "D", "B", "P" nebo "X".The value of format is not null, an empty string (""), "N", "D", "B", "P", or "X".

Poznámky

providerParametr je vyhrazen pro budoucí použití a nepřispívá k provedení této metody.The provider parameter is reserved for future use and does not contribute to the execution of this method. Můžete předat null volání metody.You can pass null in the method call.

Následující tabulka ukazuje přijatý specifikátor formátu pro format parametr.The following table shows the accepted format specifiers for the format parameter. "0" představuje číslici; pomlčky ("-"), složené závorky ("{", "}") a kulaté závorky ("(",")") vypadají tak, jak jsou vyobrazeny."0" represents a digit; hyphens ("-"), braces ("{", "}"), and parentheses ("(", ")") appear as shown.

SpecifikátorSpecifier Formát návratové hodnotyFormat of return value
N 32 číslic:32 digits:

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
D 32 číslic oddělených pomlčkami:32 digits separated by hyphens:

00000000-0000-0000-0000-00000000000000000000-0000-0000-0000-000000000000
B 32 číslic oddělených pomlčkami a uzavřených ve složených závorkách:32 digits separated by hyphens, enclosed in braces:

{00000000-0000-0000-0000-000000000000}
P 32 číslic oddělených pomlčkami a uzavřených v kulatých závorkách:32 digits separated by hyphens, enclosed in parentheses:

(00000000-0000-0000-0000-000000000000)(00000000-0000-0000-0000-000000000000)
X Čtyři šestnáctkové hodnoty uzavřené ve složených závorkách, přičemž čtvrtá hodnota je podmnožinu osmi šestnáctkových hodnot uzavřených rovněž ve složených závorkách:Four hexadecimal values enclosed in braces, where the fourth value is a subset of eight hexadecimal values that is also enclosed in braces:

{0x00000000,0x0000,0x0000,{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}}{0x00000000,0x0000,0x0000,{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}}

Šestnáctkové číslice a až f jsou malými písmeny ve vráceném řetězci.The hexadecimal digits a through f are lowercase in the returned string. Chcete-li je převést na velká písmena, zavolejte String.ToUpper metodu ve vráceném řetězci.To convert them to uppercase, call the String.ToUpper method on the returned string.

Vzhledem k tomu, že se provider parametr ignoruje, nemůžete ho použít k poskytnutí vlastního řešení formátování.Because the provider parameter is ignored, you cannot use it to provide a custom formatting solution. Aby představovala Guid hodnotu jako řetězec ve formátu, který není podporován standardními řetězci formátu GUID, zavolejte String.Format(IFormatProvider, String, Object[]) metodu s provider objektem, který implementuje ICustomFormatter IFormatProvider rozhraní a.To represent a Guid value as a string in a format that isn't supported by the standard GUID format strings, call the String.Format(IFormatProvider, String, Object[]) method with a provider object that implements both the ICustomFormatter and IFormatProvider interfaces. Další informace najdete v části vlastní formátování pomocí ICustomFormatter v článku typy formátování .For more information, see the "Custom Formatting with ICustomFormatter" section in the Formatting Types article.

Platí pro