String.ToUpper Metoda

Definice

Vrátí kopii tohoto řetězce převedenou na velká písmena.Returns a copy of this string converted to uppercase.

Přetížení

ToUpper(CultureInfo)

Vrátí kopii tohoto řetězce převedenou na velká písmena pomocí pravidel pro velká a malá písmena zadané jazykové verze.Returns a copy of this string converted to uppercase, using the casing rules of the specified culture.

ToUpper()

Vrátí kopii tohoto řetězce převedenou na velká písmena.Returns a copy of this string converted to uppercase.

ToUpper(CultureInfo)

Vrátí kopii tohoto řetězce převedenou na velká písmena pomocí pravidel pro velká a malá písmena zadané jazykové verze.Returns a copy of this string converted to uppercase, using the casing rules of the specified culture.

public:
 System::String ^ ToUpper(System::Globalization::CultureInfo ^ culture);
public string ToUpper (System.Globalization.CultureInfo culture);
member this.ToUpper : System.Globalization.CultureInfo -> string
Public Function ToUpper (culture As CultureInfo) As String

Parametry

culture
CultureInfo

Objekt, který poskytuje pravidla pro práci s malými a velkými písmeny specifická pro jazykovou verzi.An object that supplies culture-specific casing rules.

Návraty

Malý ekvivalent aktuálního řetězce.The uppercase equivalent of the current string.

Výjimky

culture je null.culture is null.

Příklady

Následující příklad převede řetězec malých písmen na dva řetězce velkých písmen pomocí kultur anglické USA a turecké kultury a pak porovná řetězce velkých písmen.The following example converts a string of lowercase characters to two strings of uppercase characters using the English-United States and Turkish-Turkey cultures, then compares the uppercase strings. Řetězce velkých písmen jsou stejné s tím rozdílem, že u každého výskytu velkých písmen v LATINCE Unicode I v jednom řetězci obsahuje druhý řetězec velké písmeno latinky I s tečkou nahoře.The uppercase strings are identical except that for each occurrence of the Unicode LATIN CAPITAL LETTER I in one string, the other string contains LATIN CAPITAL LETTER I WITH DOT ABOVE.

using System;
using System.Globalization;

class Example 
{
  public static void Main() 
  {
    string str1 = "indigo";
    string str2, str3;
  
    // str2 is an uppercase copy of str1, using English-United States culture.
    str2 = str1.ToUpper(new CultureInfo("en-US", false));
  
    // str3 is an uppercase copy of str1, using Turkish-Turkey culture.
    str3 = str1.ToUpper(new CultureInfo("tr-TR", false));
  
    // Compare the code points and compare the uppercase strings.
    ShowCodePoints("str1", str1);
    ShowCodePoints("str2", str2);
    ShowCodePoints("str3", str3);
    Console.WriteLine("str2 is {0} to str3.", 
      String.CompareOrdinal(str2, str3) == 0 ? "equal" : "not equal");
  }

  public static void ShowCodePoints(string varName, string s)
  {
    Console.Write("{0} = {1}: ", varName, s);
    foreach (ushort u in s)
     Console.Write("{0:x4} ", u);
    Console.WriteLine();
  }
}
// This example displays the following output:
//    str1 = indigo: 0069 006e 0064 0069 0067 006f
//    str2 = INDIGO: 0049 004e 0044 0049 0047 004f
//    str3 = INDIGO: 0130 004e 0044 0130 0047 004f
//    str2 is not equal to str3.
Imports System.Globalization

Public Module Example
  Public Sub Main()
   Dim str1 As String = "indigo"
   Dim str2, str3 As String
   
   ' str2 is an uppercase copy of str1, using English-United States culture.
   str2 = str1.ToUpper(New CultureInfo("en-US", False))
   
   ' str3 is an uppercase copy of str1, using Turkish-Turkey culture.
   str3 = str1.ToUpper(New CultureInfo("tr-TR", False))
   
   ' Compare the code points and compare the uppercase strings.
   ShowCodePoints("str1", str1)
   ShowCodePoints("str2", str2)
   ShowCodePoints("str3", str3)
   Console.WriteLine("str2 is {0} to str3.", _
            IIf(String.CompareOrdinal(str2, str3) = 0, "equal", "not equal"))
  End Sub
  
  Public Sub ShowCodePoints(varName As String, s As String)
   Console.Write("{0} = {1}: ", varName, s)
   For Each c In s
     Console.Write("{0:X4} ", AscW(c))
   Next
   Console.WriteLine() 
  End Sub 
End Module
' The example displays the following output:
'    str1 = indigo: 0069 006E 0064 0069 0067 006F
'    str2 = INDIGO: 0049 004E 0044 0049 0047 004F
'    str3 = İNDİGO: 0130 004E 0044 0130 0047 004F
'    str2 is not equal to str3.

Poznámky

Pravidla pro velká a malá písmena jazykové verze určené parametrem culture určují způsob změny velikosti řetězce.The casing rules of the culture specified by the culture parameter determine the way the case of a string is changed.

Poznámka

Tato metoda neupravuje hodnotu aktuální instance.This method does not modify the value of the current instance. Místo toho vrátí nový řetězec, ve kterém jsou všechny znaky v aktuální instanci převedeny na velká písmena.Instead, it returns a new string in which all characters in the current instance are converted to uppercase.

Důležité informace o zabezpečeníSecurity Considerations

Pokud předáte metodu ToUpper(CultureInfo) CultureInfo objektu jiným než CultureInfo.InvariantCulture, operace velká a malá písmena budou brát v úvahu pravidla specifická pro jazykovou verzi.If you pass the ToUpper(CultureInfo) method a CultureInfo object other than CultureInfo.InvariantCulture, the casing operation will take culture-specific rules into account. Pokud budete potřebovat malá nebo Velká verze identifikátoru operačního systému, jako je název souboru, pojmenovaný kanál nebo klíč registru, použijte metodu ToLowerInvariant nebo ToUpperInvariant.If you need the lowercase or uppercase version of an operating system identifier, such as a file name, named pipe, or registry key, use the ToLowerInvariant or ToUpperInvariant method. Výsledkem je stejný výsledek v každé jazykové verzi a efektivnější provádění.This produces the same result in every culture and performs more efficiently.

Viz také

ToUpper()

Vrátí kopii tohoto řetězce převedenou na velká písmena.Returns a copy of this string converted to uppercase.

public:
 System::String ^ ToUpper();
public string ToUpper ();
member this.ToUpper : unit -> string
Public Function ToUpper () As String

Návraty

Malý ekvivalent aktuálního řetězce.The uppercase equivalent of the current string.

Příklady

Následující příklad volá metodu ToUpper pro převod řady řetězců s jedním znakem, které obsahují jednotlivé znaky v základních Latiních, latince-1 dodatku a rozšířené latince – znakové sady.The following example calls the ToUpper method to convert a series of one-character strings that contain each character in the Basic Latin, Latin-1 Supplement, and Latin Extended-A character sets. Potom zobrazí každý řetězec, jehož velká písmena se liší od znaku malými písmeny.It then displays each string whose uppercase character is different from its lowercase character.

using namespace System;

void main()
{
  int n = 0;
  for (int ctr = 0x20; ctr <= 0x017F; ctr++) {
   String^ string1 = Convert::ToChar(ctr).ToString();
   String^ upperString = string1->ToUpper();
   if (string1 != upperString) {
     Console::Write(L"{0} (\u+{1}) --> {2} (\u+{3})     ",
            string1, 
            Convert::ToUInt16(string1[0]).ToString("X4"),
            upperString, 
            Convert::ToUInt16(upperString[0]).ToString("X4"));
     n++;
     if (n % 2 == 0) Console::WriteLine();
   }
  } 
}
// The example displays the following output:
//  a (\u+0061) --> A (\u+0041)     b (\u+0062) --> B (\u+0042)
//  c (\u+0063) --> C (\u+0043)     d (\u+0064) --> D (\u+0044)
//  e (\u+0065) --> E (\u+0045)     f (\u+0066) --> F (\u+0046)
//  g (\u+0067) --> G (\u+0047)     h (\u+0068) --> H (\u+0048)
//  i (\u+0069) --> I (\u+0049)     j (\u+006A) --> J (\u+004A)
//  k (\u+006B) --> K (\u+004B)     l (\u+006C) --> L (\u+004C)
//  m (\u+006D) --> M (\u+004D)     n (\u+006E) --> N (\u+004E)
//  o (\u+006F) --> O (\u+004F)     p (\u+0070) --> P (\u+0050)
//  q (\u+0071) --> Q (\u+0051)     r (\u+0072) --> R (\u+0052)
//  s (\u+0073) --> S (\u+0053)     t (\u+0074) --> T (\u+0054)
//  u (\u+0075) --> U (\u+0055)     v (\u+0076) --> V (\u+0056)
//  w (\u+0077) --> W (\u+0057)     x (\u+0078) --> X (\u+0058)
//  y (\u+0079) --> Y (\u+0059)     z (\u+007A) --> Z (\u+005A)
//  à (\u+00E0) --> À (\u+00C0)     á (\u+00E1) --> Á (\u+00C1)
//  â (\u+00E2) --> Â (\u+00C2)     ã (\u+00E3) --> Ã (\u+00C3)
//  ä (\u+00E4) --> Ä (\u+00C4)     å (\u+00E5) --> Å (\u+00C5)
//  æ (\u+00E6) --> Æ (\u+00C6)     ç (\u+00E7) --> Ç (\u+00C7)
//  è (\u+00E8) --> È (\u+00C8)     é (\u+00E9) --> É (\u+00C9)
//  ê (\u+00EA) --> Ê (\u+00CA)     ë (\u+00EB) --> Ë (\u+00CB)
//  ì (\u+00EC) --> Ì (\u+00CC)     í (\u+00ED) --> Í (\u+00CD)
//  î (\u+00EE) --> Î (\u+00CE)     ï (\u+00EF) --> Ï (\u+00CF)
//  ð (\u+00F0) --> Ð (\u+00D0)     ñ (\u+00F1) --> Ñ (\u+00D1)
//  ò (\u+00F2) --> Ò (\u+00D2)     ó (\u+00F3) --> Ó (\u+00D3)
//  ô (\u+00F4) --> Ô (\u+00D4)     õ (\u+00F5) --> Õ (\u+00D5)
//  ö (\u+00F6) --> Ö (\u+00D6)     ø (\u+00F8) --> Ø (\u+00D8)
//  ù (\u+00F9) --> Ù (\u+00D9)     ú (\u+00FA) --> Ú (\u+00DA)
//  û (\u+00FB) --> Û (\u+00DB)     ü (\u+00FC) --> Ü (\u+00DC)
//  ý (\u+00FD) --> Ý (\u+00DD)     þ (\u+00FE) --> Þ (\u+00DE)
//  ÿ (\u+00FF) --> Ÿ (\u+0178)     ā (\u+0101) --> Ā (\u+0100)
//  ă (\u+0103) --> Ă (\u+0102)     ą (\u+0105) --> Ą (\u+0104)
//  ć (\u+0107) --> Ć (\u+0106)     ĉ (\u+0109) --> Ĉ (\u+0108)
//  ċ (\u+010B) --> Ċ (\u+010A)     č (\u+010D) --> Č (\u+010C)
//  ď (\u+010F) --> Ď (\u+010E)     đ (\u+0111) --> Đ (\u+0110)
//  ē (\u+0113) --> Ē (\u+0112)     ĕ (\u+0115) --> Ĕ (\u+0114)
//  ė (\u+0117) --> Ė (\u+0116)     ę (\u+0119) --> Ę (\u+0118)
//  ě (\u+011B) --> Ě (\u+011A)     ĝ (\u+011D) --> Ĝ (\u+011C)
//  ğ (\u+011F) --> Ğ (\u+011E)     ġ (\u+0121) --> Ġ (\u+0120)
//  ģ (\u+0123) --> Ģ (\u+0122)     ĥ (\u+0125) --> Ĥ (\u+0124)
//  ħ (\u+0127) --> Ħ (\u+0126)     ĩ (\u+0129) --> Ĩ (\u+0128)
//  ī (\u+012B) --> Ī (\u+012A)     ĭ (\u+012D) --> Ĭ (\u+012C)
//  į (\u+012F) --> Į (\u+012E)     ı (\u+0131) --> I (\u+0049)
//  ij (\u+0133) --> IJ (\u+0132)     ĵ (\u+0135) --> Ĵ (\u+0134)
//  ķ (\u+0137) --> Ķ (\u+0136)     ĺ (\u+013A) --> Ĺ (\u+0139)
//  ļ (\u+013C) --> Ļ (\u+013B)     ľ (\u+013E) --> Ľ (\u+013D)
//  ŀ (\u+0140) --> Ŀ (\u+013F)     ł (\u+0142) --> Ł (\u+0141)
//  ń (\u+0144) --> Ń (\u+0143)     ņ (\u+0146) --> Ņ (\u+0145)
//  ň (\u+0148) --> Ň (\u+0147)     ŋ (\u+014B) --> Ŋ (\u+014A)
//  ō (\u+014D) --> Ō (\u+014C)     ŏ (\u+014F) --> Ŏ (\u+014E)
//  ő (\u+0151) --> Ő (\u+0150)     œ (\u+0153) --> Œ (\u+0152)
//  ŕ (\u+0155) --> Ŕ (\u+0154)     ŗ (\u+0157) --> Ŗ (\u+0156)
//  ř (\u+0159) --> Ř (\u+0158)     ś (\u+015B) --> Ś (\u+015A)
//  ŝ (\u+015D) --> Ŝ (\u+015C)     ş (\u+015F) --> Ş (\u+015E)
//  š (\u+0161) --> Š (\u+0160)     ţ (\u+0163) --> Ţ (\u+0162)
//  ť (\u+0165) --> Ť (\u+0164)     ŧ (\u+0167) --> Ŧ (\u+0166)
//  ũ (\u+0169) --> Ũ (\u+0168)     ū (\u+016B) --> Ū (\u+016A)
//  ŭ (\u+016D) --> Ŭ (\u+016C)     ů (\u+016F) --> Ů (\u+016E)
//  ű (\u+0171) --> Ű (\u+0170)     ų (\u+0173) --> Ų (\u+0172)
//  ŵ (\u+0175) --> Ŵ (\u+0174)     ŷ (\u+0177) --> Ŷ (\u+0176)
//  ź (\u+017A) --> Ź (\u+0179)     ż (\u+017C) --> Ż (\u+017B)
//  ž (\u+017E) --> Ž (\u+017D)
using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   int n = 0;
   for (int ctr = 0x20; ctr <= 0x017F; ctr++) {
     string string1 = Convert.ToChar(ctr).ToString();
     string upperString = string1.ToUpper();
     if (string1 != upperString) {
      Console.Write(@"{0} (\u+{1}) --> {2} (\u+{3})     ", 
             string1, 
             Convert.ToUInt16(string1[0]).ToString("X4"), 
             upperString, 
             Convert.ToUInt16(upperString[0]).ToString("X4"));           
      n++;
      if (n % 2 == 0) Console.WriteLine();
     }
   } 
  }
}
// The example displays the following output:
//  a (\u+0061) --> A (\u+0041)     b (\u+0062) --> B (\u+0042)
//  c (\u+0063) --> C (\u+0043)     d (\u+0064) --> D (\u+0044)
//  e (\u+0065) --> E (\u+0045)     f (\u+0066) --> F (\u+0046)
//  g (\u+0067) --> G (\u+0047)     h (\u+0068) --> H (\u+0048)
//  i (\u+0069) --> I (\u+0049)     j (\u+006A) --> J (\u+004A)
//  k (\u+006B) --> K (\u+004B)     l (\u+006C) --> L (\u+004C)
//  m (\u+006D) --> M (\u+004D)     n (\u+006E) --> N (\u+004E)
//  o (\u+006F) --> O (\u+004F)     p (\u+0070) --> P (\u+0050)
//  q (\u+0071) --> Q (\u+0051)     r (\u+0072) --> R (\u+0052)
//  s (\u+0073) --> S (\u+0053)     t (\u+0074) --> T (\u+0054)
//  u (\u+0075) --> U (\u+0055)     v (\u+0076) --> V (\u+0056)
//  w (\u+0077) --> W (\u+0057)     x (\u+0078) --> X (\u+0058)
//  y (\u+0079) --> Y (\u+0059)     z (\u+007A) --> Z (\u+005A)
//  à (\u+00E0) --> À (\u+00C0)     á (\u+00E1) --> Á (\u+00C1)
//  â (\u+00E2) --> Â (\u+00C2)     ã (\u+00E3) --> Ã (\u+00C3)
//  ä (\u+00E4) --> Ä (\u+00C4)     å (\u+00E5) --> Å (\u+00C5)
//  æ (\u+00E6) --> Æ (\u+00C6)     ç (\u+00E7) --> Ç (\u+00C7)
//  è (\u+00E8) --> È (\u+00C8)     é (\u+00E9) --> É (\u+00C9)
//  ê (\u+00EA) --> Ê (\u+00CA)     ë (\u+00EB) --> Ë (\u+00CB)
//  ì (\u+00EC) --> Ì (\u+00CC)     í (\u+00ED) --> Í (\u+00CD)
//  î (\u+00EE) --> Î (\u+00CE)     ï (\u+00EF) --> Ï (\u+00CF)
//  ð (\u+00F0) --> Ð (\u+00D0)     ñ (\u+00F1) --> Ñ (\u+00D1)
//  ò (\u+00F2) --> Ò (\u+00D2)     ó (\u+00F3) --> Ó (\u+00D3)
//  ô (\u+00F4) --> Ô (\u+00D4)     õ (\u+00F5) --> Õ (\u+00D5)
//  ö (\u+00F6) --> Ö (\u+00D6)     ø (\u+00F8) --> Ø (\u+00D8)
//  ù (\u+00F9) --> Ù (\u+00D9)     ú (\u+00FA) --> Ú (\u+00DA)
//  û (\u+00FB) --> Û (\u+00DB)     ü (\u+00FC) --> Ü (\u+00DC)
//  ý (\u+00FD) --> Ý (\u+00DD)     þ (\u+00FE) --> Þ (\u+00DE)
//  ÿ (\u+00FF) --> Ÿ (\u+0178)     ā (\u+0101) --> Ā (\u+0100)
//  ă (\u+0103) --> Ă (\u+0102)     ą (\u+0105) --> Ą (\u+0104)
//  ć (\u+0107) --> Ć (\u+0106)     ĉ (\u+0109) --> Ĉ (\u+0108)
//  ċ (\u+010B) --> Ċ (\u+010A)     č (\u+010D) --> Č (\u+010C)
//  ď (\u+010F) --> Ď (\u+010E)     đ (\u+0111) --> Đ (\u+0110)
//  ē (\u+0113) --> Ē (\u+0112)     ĕ (\u+0115) --> Ĕ (\u+0114)
//  ė (\u+0117) --> Ė (\u+0116)     ę (\u+0119) --> Ę (\u+0118)
//  ě (\u+011B) --> Ě (\u+011A)     ĝ (\u+011D) --> Ĝ (\u+011C)
//  ğ (\u+011F) --> Ğ (\u+011E)     ġ (\u+0121) --> Ġ (\u+0120)
//  ģ (\u+0123) --> Ģ (\u+0122)     ĥ (\u+0125) --> Ĥ (\u+0124)
//  ħ (\u+0127) --> Ħ (\u+0126)     ĩ (\u+0129) --> Ĩ (\u+0128)
//  ī (\u+012B) --> Ī (\u+012A)     ĭ (\u+012D) --> Ĭ (\u+012C)
//  į (\u+012F) --> Į (\u+012E)     ı (\u+0131) --> I (\u+0049)
//  ij (\u+0133) --> IJ (\u+0132)     ĵ (\u+0135) --> Ĵ (\u+0134)
//  ķ (\u+0137) --> Ķ (\u+0136)     ĺ (\u+013A) --> Ĺ (\u+0139)
//  ļ (\u+013C) --> Ļ (\u+013B)     ľ (\u+013E) --> Ľ (\u+013D)
//  ŀ (\u+0140) --> Ŀ (\u+013F)     ł (\u+0142) --> Ł (\u+0141)
//  ń (\u+0144) --> Ń (\u+0143)     ņ (\u+0146) --> Ņ (\u+0145)
//  ň (\u+0148) --> Ň (\u+0147)     ŋ (\u+014B) --> Ŋ (\u+014A)
//  ō (\u+014D) --> Ō (\u+014C)     ŏ (\u+014F) --> Ŏ (\u+014E)
//  ő (\u+0151) --> Ő (\u+0150)     œ (\u+0153) --> Œ (\u+0152)
//  ŕ (\u+0155) --> Ŕ (\u+0154)     ŗ (\u+0157) --> Ŗ (\u+0156)
//  ř (\u+0159) --> Ř (\u+0158)     ś (\u+015B) --> Ś (\u+015A)
//  ŝ (\u+015D) --> Ŝ (\u+015C)     ş (\u+015F) --> Ş (\u+015E)
//  š (\u+0161) --> Š (\u+0160)     ţ (\u+0163) --> Ţ (\u+0162)
//  ť (\u+0165) --> Ť (\u+0164)     ŧ (\u+0167) --> Ŧ (\u+0166)
//  ũ (\u+0169) --> Ũ (\u+0168)     ū (\u+016B) --> Ū (\u+016A)
//  ŭ (\u+016D) --> Ŭ (\u+016C)     ů (\u+016F) --> Ů (\u+016E)
//  ű (\u+0171) --> Ű (\u+0170)     ų (\u+0173) --> Ų (\u+0172)
//  ŵ (\u+0175) --> Ŵ (\u+0174)     ŷ (\u+0177) --> Ŷ (\u+0176)
//  ź (\u+017A) --> Ź (\u+0179)     ż (\u+017C) --> Ż (\u+017B)
//  ž (\u+017E) --> Ž (\u+017D)
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim n As Integer = 0
   For ctr As Integer = &h20 To &h017F
     Dim string1 As String = ChrW(ctr).ToString()
     Dim upperString As String = string1.ToUpper()
     If string1 <> upperString Then
      Console.Write("{0} (\u+{1}) --> {2} (\u+{3})     ", _
             string1, _
             Convert.ToUInt16(string1.Chars(0)).ToString("X4"), _ 
             upperString, _
             Convert.ToUInt16(upperString.Chars(0)).ToString("X4"))           
      n += 1
      If n Mod 2 = 0 Then Console.WriteLine()
     End If
   Next 
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'  a (\u+0061) --> A (\u+0041)     b (\u+0062) --> B (\u+0042)
'  c (\u+0063) --> C (\u+0043)     d (\u+0064) --> D (\u+0044)
'  e (\u+0065) --> E (\u+0045)     f (\u+0066) --> F (\u+0046)
'  g (\u+0067) --> G (\u+0047)     h (\u+0068) --> H (\u+0048)
'  i (\u+0069) --> I (\u+0049)     j (\u+006A) --> J (\u+004A)
'  k (\u+006B) --> K (\u+004B)     l (\u+006C) --> L (\u+004C)
'  m (\u+006D) --> M (\u+004D)     n (\u+006E) --> N (\u+004E)
'  o (\u+006F) --> O (\u+004F)     p (\u+0070) --> P (\u+0050)
'  q (\u+0071) --> Q (\u+0051)     r (\u+0072) --> R (\u+0052)
'  s (\u+0073) --> S (\u+0053)     t (\u+0074) --> T (\u+0054)
'  u (\u+0075) --> U (\u+0055)     v (\u+0076) --> V (\u+0056)
'  w (\u+0077) --> W (\u+0057)     x (\u+0078) --> X (\u+0058)
'  y (\u+0079) --> Y (\u+0059)     z (\u+007A) --> Z (\u+005A)
'  à (\u+00E0) --> À (\u+00C0)     á (\u+00E1) --> Á (\u+00C1)
'  â (\u+00E2) --> Â (\u+00C2)     ã (\u+00E3) --> Ã (\u+00C3)
'  ä (\u+00E4) --> Ä (\u+00C4)     å (\u+00E5) --> Å (\u+00C5)
'  æ (\u+00E6) --> Æ (\u+00C6)     ç (\u+00E7) --> Ç (\u+00C7)
'  è (\u+00E8) --> È (\u+00C8)     é (\u+00E9) --> É (\u+00C9)
'  ê (\u+00EA) --> Ê (\u+00CA)     ë (\u+00EB) --> Ë (\u+00CB)
'  ì (\u+00EC) --> Ì (\u+00CC)     í (\u+00ED) --> Í (\u+00CD)
'  î (\u+00EE) --> Î (\u+00CE)     ï (\u+00EF) --> Ï (\u+00CF)
'  ð (\u+00F0) --> Ð (\u+00D0)     ñ (\u+00F1) --> Ñ (\u+00D1)
'  ò (\u+00F2) --> Ò (\u+00D2)     ó (\u+00F3) --> Ó (\u+00D3)
'  ô (\u+00F4) --> Ô (\u+00D4)     õ (\u+00F5) --> Õ (\u+00D5)
'  ö (\u+00F6) --> Ö (\u+00D6)     ø (\u+00F8) --> Ø (\u+00D8)
'  ù (\u+00F9) --> Ù (\u+00D9)     ú (\u+00FA) --> Ú (\u+00DA)
'  û (\u+00FB) --> Û (\u+00DB)     ü (\u+00FC) --> Ü (\u+00DC)
'  ý (\u+00FD) --> Ý (\u+00DD)     þ (\u+00FE) --> Þ (\u+00DE)
'  ÿ (\u+00FF) --> Ÿ (\u+0178)     ā (\u+0101) --> Ā (\u+0100)
'  ă (\u+0103) --> Ă (\u+0102)     ą (\u+0105) --> Ą (\u+0104)
'  ć (\u+0107) --> Ć (\u+0106)     ĉ (\u+0109) --> Ĉ (\u+0108)
'  ċ (\u+010B) --> Ċ (\u+010A)     č (\u+010D) --> Č (\u+010C)
'  ď (\u+010F) --> Ď (\u+010E)     đ (\u+0111) --> Đ (\u+0110)
'  ē (\u+0113) --> Ē (\u+0112)     ĕ (\u+0115) --> Ĕ (\u+0114)
'  ė (\u+0117) --> Ė (\u+0116)     ę (\u+0119) --> Ę (\u+0118)
'  ě (\u+011B) --> Ě (\u+011A)     ĝ (\u+011D) --> Ĝ (\u+011C)
'  ğ (\u+011F) --> Ğ (\u+011E)     ġ (\u+0121) --> Ġ (\u+0120)
'  ģ (\u+0123) --> Ģ (\u+0122)     ĥ (\u+0125) --> Ĥ (\u+0124)
'  ħ (\u+0127) --> Ħ (\u+0126)     ĩ (\u+0129) --> Ĩ (\u+0128)
'  ī (\u+012B) --> Ī (\u+012A)     ĭ (\u+012D) --> Ĭ (\u+012C)
'  į (\u+012F) --> Į (\u+012E)     ı (\u+0131) --> I (\u+0049)
'  ij (\u+0133) --> IJ (\u+0132)     ĵ (\u+0135) --> Ĵ (\u+0134)
'  ķ (\u+0137) --> Ķ (\u+0136)     ĺ (\u+013A) --> Ĺ (\u+0139)
'  ļ (\u+013C) --> Ļ (\u+013B)     ľ (\u+013E) --> Ľ (\u+013D)
'  ŀ (\u+0140) --> Ŀ (\u+013F)     ł (\u+0142) --> Ł (\u+0141)
'  ń (\u+0144) --> Ń (\u+0143)     ņ (\u+0146) --> Ņ (\u+0145)
'  ň (\u+0148) --> Ň (\u+0147)     ŋ (\u+014B) --> Ŋ (\u+014A)
'  ō (\u+014D) --> Ō (\u+014C)     ŏ (\u+014F) --> Ŏ (\u+014E)
'  ő (\u+0151) --> Ő (\u+0150)     œ (\u+0153) --> Œ (\u+0152)
'  ŕ (\u+0155) --> Ŕ (\u+0154)     ŗ (\u+0157) --> Ŗ (\u+0156)
'  ř (\u+0159) --> Ř (\u+0158)     ś (\u+015B) --> Ś (\u+015A)
'  ŝ (\u+015D) --> Ŝ (\u+015C)     ş (\u+015F) --> Ş (\u+015E)
'  š (\u+0161) --> Š (\u+0160)     ţ (\u+0163) --> Ţ (\u+0162)
'  ť (\u+0165) --> Ť (\u+0164)     ŧ (\u+0167) --> Ŧ (\u+0166)
'  ũ (\u+0169) --> Ũ (\u+0168)     ū (\u+016B) --> Ū (\u+016A)
'  ŭ (\u+016D) --> Ŭ (\u+016C)     ů (\u+016F) --> Ů (\u+016E)
'  ű (\u+0171) --> Ű (\u+0170)     ų (\u+0173) --> Ų (\u+0172)
'  ŵ (\u+0175) --> Ŵ (\u+0174)     ŷ (\u+0177) --> Ŷ (\u+0176)
'  ź (\u+017A) --> Ź (\u+0179)     ż (\u+017C) --> Ż (\u+017B)
'  ž (\u+017E) --> Ž (\u+017D)

Poznámky

Tato metoda používá pravidla pro velká a malá písmena aktuální jazykové verze pro převod každého znaku v aktuální instanci na jeho velká písmena.This method uses the casing rules of the current culture to convert each character in the current instance to its uppercase equivalent. Pokud znak nemá velká písmena, bude ve vráceném řetězci zahrnut beze změny.If a character does not have an uppercase equivalent, it is included unchanged in the returned string.

Poznámka

Tato metoda neupravuje hodnotu aktuální instance.This method does not modify the value of the current instance. Místo toho vrátí nový řetězec, ve kterém jsou všechny znaky v aktuální instanci převedeny na velká písmena.Instead, it returns a new string in which all characters in the current instance are converted to uppercase.

Metoda ToUpper se často používá k převodu řetězce na velká písmena, aby jej bylo možné použít při porovnávání bez rozlišování velkých a malých písmen.The ToUpper method is often used to convert a string to uppercase so that it can be used in a case-insensitive comparison. Lepší způsob, jak provést porovnávání bez rozlišování velkých a malých písmen, je zavolat metodu porovnání řetězce, která má parametr StringComparison, jehož hodnota je nastavena na StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase pro porovnání zohledňující jazykovou verzi, které nerozlišuje malá a velká písmena.A better method to perform case-insensitive comparison is to call a string comparison method that has a StringComparison parameter whose value you set to StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase for a culture-sensitive, case-insensitive comparison.

Důležité informace o zabezpečeníSecurity Considerations

Operace s velikostí písmen, která je výsledkem volání metody ToUpper(), převezme v úvahu konvence pro používání velkých a malých písmen aktuální jazykové verze.The casing operation that results from calling the ToUpper() method takes the casing conventions of the current culture into account. Pokud budete potřebovat malá nebo Velká verze identifikátoru operačního systému, jako je název souboru, pojmenovaný kanál nebo klíč registru, použijte metodu ToLowerInvariant nebo ToUpperInvariant.If you need the lowercase or uppercase version of an operating system identifier, such as a file name, named pipe, or registry key, use the ToLowerInvariant or ToUpperInvariant method. Výsledkem je stejný výsledek v každé jazykové verzi (na rozdíl od metody ToUpper()) a efektivnější provádění.This produces the same result in every culture (unlike the ToUpper() method) and performs more efficiently.

Poznámky pro volající

Jak je vysvětleno v tématu osvědčené postupy pro používání řetězců, doporučujeme vyhnout se volání metod rozlišování řetězce v řetězci, které nahradí výchozí hodnoty, a místo toho volat metody, které vyžadují explicitní určení parametrů.As explained in Best Practices for Using Strings, we recommend that you avoid calling string casing methods that substitute default values and instead call methods that require parameters to be explicitly specified. Chcete-li převést řetězec na velká písmena pomocí konvencí pro používání velkých a malých písmen aktuální jazykové verze, zavolejte přetížení metody ToUpper(CultureInfo) s hodnotou CurrentCulture parametru culture.To convert a string to uppercase by using the casing conventions of the current culture, call the ToUpper(CultureInfo) method overload with a value of CurrentCulture for its culture parameter.

Viz také

Platí pro