Queryable.Average Metoda

Definice

Vypočítá průměr posloupnosti číselných hodnot.Computes the average of a sequence of numeric values.

Přetížení

Average(IQueryable<Single>)

Vypočítá průměr posloupnosti Single hodnot.Computes the average of a sequence of Single values.

Average(IQueryable<Nullable<Single>>)

Vypočítá průměr posloupnosti hodnot s možnou hodnotou null Single .Computes the average of a sequence of nullable Single values.

Average(IQueryable<Nullable<Int64>>)

Vypočítá průměr posloupnosti hodnot s možnou hodnotou null Int64 .Computes the average of a sequence of nullable Int64 values.

Average(IQueryable<Nullable<Double>>)

Vypočítá průměr posloupnosti hodnot s možnou hodnotou null Double .Computes the average of a sequence of nullable Double values.

Average(IQueryable<Nullable<Int32>>)

Vypočítá průměr posloupnosti hodnot s možnou hodnotou null Int32 .Computes the average of a sequence of nullable Int32 values.

Average(IQueryable<Int64>)

Vypočítá průměr posloupnosti Int64 hodnot.Computes the average of a sequence of Int64 values.

Average(IQueryable<Int32>)

Vypočítá průměr posloupnosti Int32 hodnot.Computes the average of a sequence of Int32 values.

Average(IQueryable<Double>)

Vypočítá průměr posloupnosti Double hodnot.Computes the average of a sequence of Double values.

Average(IQueryable<Decimal>)

Vypočítá průměr posloupnosti Decimal hodnot.Computes the average of a sequence of Decimal values.

Average(IQueryable<Nullable<Decimal>>)

Vypočítá průměr posloupnosti hodnot s možnou hodnotou null Decimal .Computes the average of a sequence of nullable Decimal values.

Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Single>>)

Vypočítá průměr sekvence Single hodnot, které jsou získány vyvoláním funkce projekce na každý prvek vstupní sekvence.Computes the average of a sequence of Single values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Single>>>)

Vypočítá průměr sekvence hodnot s možnou hodnotou null Single , které jsou získány vyvoláním funkce projekce na každý prvek vstupní sekvence.Computes the average of a sequence of nullable Single values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Int64>>>)

Vypočítá průměr sekvence hodnot s možnou hodnotou null Int64 , které jsou získány vyvoláním funkce projekce na každý prvek vstupní sekvence.Computes the average of a sequence of nullable Int64 values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Int32>>>)

Vypočítá průměr sekvence hodnot s možnou hodnotou null Int32 , které jsou získány vyvoláním funkce projekce na každý prvek vstupní sekvence.Computes the average of a sequence of nullable Int32 values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Double>>>)

Vypočítá průměr sekvence hodnot s možnou hodnotou null Double , které jsou získány vyvoláním funkce projekce na každý prvek vstupní sekvence.Computes the average of a sequence of nullable Double values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int64>>)

Vypočítá průměr sekvence Int64 hodnot, které jsou získány vyvoláním funkce projekce na každý prvek vstupní sekvence.Computes the average of a sequence of Int64 values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int32>>)

Vypočítá průměr sekvence Int32 hodnot, které jsou získány vyvoláním funkce projekce na každý prvek vstupní sekvence.Computes the average of a sequence of Int32 values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>)

Vypočítá průměr sekvence Double hodnot, které jsou získány vyvoláním funkce projekce na každý prvek vstupní sekvence.Computes the average of a sequence of Double values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Decimal>>)

Vypočítá průměr sekvence Decimal hodnot, které jsou získány vyvoláním funkce projekce na každý prvek vstupní sekvence.Computes the average of a sequence of Decimal values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Decimal>>>)

Vypočítá průměr sekvence hodnot s možnou hodnotou null Decimal , které jsou získány vyvoláním funkce projekce na každý prvek vstupní sekvence.Computes the average of a sequence of nullable Decimal values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

Average(IQueryable<Single>)

Vypočítá průměr posloupnosti Single hodnot.Computes the average of a sequence of Single values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static float Average(System::Linq::IQueryable<float> ^ source);
public static float Average (this System.Linq.IQueryable<float> source);
static member Average : System.Linq.IQueryable<single> -> single
<Extension()>
Public Function Average (source As IQueryable(Of Single)) As Single

Parametry

source
IQueryable<Single>

Sekvence Single hodnot pro výpočet průměru.A sequence of Single values to calculate the average of.

Návraty

Single

Průměr sekvence hodnot.The average of the sequence of values.

Výjimky

source je null.source is null.

source neobsahuje žádné elementy.source contains no elements.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Average(IQueryable<Int32>) pro výpočet průměru sekvence hodnot.The following code example demonstrates how to use Average(IQueryable<Int32>) to calculate the average of a sequence of values.

Poznámka

Tento příklad kódu používá přetížení této přetížené metody, které se liší od konkrétního přetížení popsaného v tomto tématu.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Chcete-li příklad rozšířit pro toto téma, nahraďte elementy zdrojové sekvence elementy příslušného číselného typu.To extend the example to this topic, substitute the elements of the source sequence with elements of the appropriate numerical type.

List<int> grades = new List<int> { 78, 92, 100, 37, 81 };

double average = grades.AsQueryable().Average();

Console.WriteLine("The average grade is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average grade is 77.6.
Dim grades As New List(Of Integer)(New Integer() {78, 92, 100, 37, 81})

Dim average As Double = grades.AsQueryable().Average()

MsgBox(String.Format("The average grade is {0}.", average))

' This code produces the following output:
'
' The average grade is 77.6.

Poznámky

Average(IQueryable<Single>)Metoda generuje MethodCallExpression , který reprezentuje samotné volání Average(IQueryable<Single>) .The Average(IQueryable<Single>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Average(IQueryable<Single>) itself. Poté předá MethodCallExpression Execute<TResult>(Expression) metodě IQueryProvider reprezentované Provider vlastností source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Chování dotazu, k němuž dojde v důsledku provádění stromu výrazu, který představuje volání, Average(IQueryable<Single>) závisí na implementaci typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Average(IQueryable<Single>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Očekávané chování je, že vypočítá průměr hodnot v source .The expected behavior is that it calculates the average of the values in source.

Platí pro

Average(IQueryable<Nullable<Single>>)

Vypočítá průměr posloupnosti hodnot s možnou hodnotou null Single .Computes the average of a sequence of nullable Single values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<float> Average(System::Linq::IQueryable<Nullable<float>> ^ source);
public static float? Average (this System.Linq.IQueryable<float?> source);
static member Average : System.Linq.IQueryable<Nullable<single>> -> Nullable<single>
<Extension()>
Public Function Average (source As IQueryable(Of Nullable(Of Single))) As Nullable(Of Single)

Parametry

source
IQueryable<Nullable<Single>>

Sekvence hodnot s možnou hodnotou null Single pro výpočet průměru.A sequence of nullable Single values to calculate the average of.

Návraty

Nullable<Single>

Průměr pořadí hodnot, nebo null je-li zdrojová sekvence prázdná nebo obsahuje pouze null hodnoty.The average of the sequence of values, or null if the source sequence is empty or contains only null values.

Výjimky

source je null.source is null.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Average(IQueryable<Nullable<Int64>>) pro výpočet průměru sekvence hodnot.The following code example demonstrates how to use Average(IQueryable<Nullable<Int64>>) to calculate the average of a sequence of values.

Poznámka

Tento příklad kódu používá přetížení této přetížené metody, které se liší od konkrétního přetížení popsaného v tomto tématu.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Chcete-li příklad rozšířit pro toto téma, nahraďte elementy zdrojové sekvence elementy příslušného číselného typu.To extend the example to this topic, substitute the elements of the source sequence with elements of the appropriate numerical type.

long?[] longs = { null, 10007L, 37L, 399846234235L };

double? average = longs.AsQueryable().Average();

Console.WriteLine("The average is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average is 133282081426.333.
Dim longs() As Nullable(Of Long) = {Nothing, 10007L, 37L, 399846234235L}

Dim average As Nullable(Of Double) = longs.AsQueryable().Average()

MsgBox(String.Format("The average is {0}.", average))

' This code produces the following output:
'
' The average is 133282081426.333.

Poznámky

Average(IQueryable<Nullable<Single>>)Metoda generuje MethodCallExpression , který reprezentuje samotné volání Average(IQueryable<Nullable<Single>>) .The Average(IQueryable<Nullable<Single>>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Average(IQueryable<Nullable<Single>>) itself. Poté předá MethodCallExpression Execute<TResult>(Expression) metodě IQueryProvider reprezentované Provider vlastností source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Chování dotazu, k němuž dojde v důsledku provádění stromu výrazu, který představuje volání, Average(IQueryable<Nullable<Single>>) závisí na implementaci typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Average(IQueryable<Nullable<Single>>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Očekávané chování je, že vypočítá průměr hodnot v source .The expected behavior is that it calculates the average of the values in source.

Platí pro

Average(IQueryable<Nullable<Int64>>)

Vypočítá průměr posloupnosti hodnot s možnou hodnotou null Int64 .Computes the average of a sequence of nullable Int64 values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<double> Average(System::Linq::IQueryable<Nullable<long>> ^ source);
public static double? Average (this System.Linq.IQueryable<long?> source);
static member Average : System.Linq.IQueryable<Nullable<int64>> -> Nullable<double>
<Extension()>
Public Function Average (source As IQueryable(Of Nullable(Of Long))) As Nullable(Of Double)

Parametry

source
IQueryable<Nullable<Int64>>

Sekvence hodnot s možnou hodnotou null Int64 pro výpočet průměru.A sequence of nullable Int64 values to calculate the average of.

Návraty

Nullable<Double>

Průměr pořadí hodnot, nebo null je-li zdrojová sekvence prázdná nebo obsahuje pouze null hodnoty.The average of the sequence of values, or null if the source sequence is empty or contains only null values.

Výjimky

source je null.source is null.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Average(IQueryable<Nullable<Int64>>) pro výpočet průměru sekvence hodnot.The following code example demonstrates how to use Average(IQueryable<Nullable<Int64>>) to calculate the average of a sequence of values.

long?[] longs = { null, 10007L, 37L, 399846234235L };

double? average = longs.AsQueryable().Average();

Console.WriteLine("The average is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average is 133282081426.333.
Dim longs() As Nullable(Of Long) = {Nothing, 10007L, 37L, 399846234235L}

Dim average As Nullable(Of Double) = longs.AsQueryable().Average()

MsgBox(String.Format("The average is {0}.", average))

' This code produces the following output:
'
' The average is 133282081426.333.

Poznámky

Average(IQueryable<Nullable<Int64>>)Metoda generuje MethodCallExpression , který reprezentuje samotné volání Average(IQueryable<Nullable<Int64>>) .The Average(IQueryable<Nullable<Int64>>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Average(IQueryable<Nullable<Int64>>) itself. Poté předá MethodCallExpression Execute<TResult>(Expression) metodě IQueryProvider reprezentované Provider vlastností source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Chování dotazu, k němuž dojde v důsledku provádění stromu výrazu, který představuje volání, Average(IQueryable<Nullable<Int64>>) závisí na implementaci typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Average(IQueryable<Nullable<Int64>>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Očekávané chování je, že vypočítá průměr hodnot v source .The expected behavior is that it calculates the average of the values in source.

Platí pro

Average(IQueryable<Nullable<Double>>)

Vypočítá průměr posloupnosti hodnot s možnou hodnotou null Double .Computes the average of a sequence of nullable Double values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<double> Average(System::Linq::IQueryable<Nullable<double>> ^ source);
public static double? Average (this System.Linq.IQueryable<double?> source);
static member Average : System.Linq.IQueryable<Nullable<double>> -> Nullable<double>
<Extension()>
Public Function Average (source As IQueryable(Of Nullable(Of Double))) As Nullable(Of Double)

Parametry

source
IQueryable<Nullable<Double>>

Sekvence hodnot s možnou hodnotou null Double pro výpočet průměru.A sequence of nullable Double values to calculate the average of.

Návraty

Nullable<Double>

Průměr pořadí hodnot, nebo null je-li zdrojová sekvence prázdná nebo obsahuje pouze null hodnoty.The average of the sequence of values, or null if the source sequence is empty or contains only null values.

Výjimky

source je null.source is null.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Average(IQueryable<Nullable<Int64>>) pro výpočet průměru sekvence hodnot.The following code example demonstrates how to use Average(IQueryable<Nullable<Int64>>) to calculate the average of a sequence of values.

Poznámka

Tento příklad kódu používá přetížení této přetížené metody, které se liší od konkrétního přetížení popsaného v tomto tématu.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Chcete-li příklad rozšířit pro toto téma, nahraďte elementy zdrojové sekvence elementy příslušného číselného typu.To extend the example to this topic, substitute the elements of the source sequence with elements of the appropriate numerical type.

long?[] longs = { null, 10007L, 37L, 399846234235L };

double? average = longs.AsQueryable().Average();

Console.WriteLine("The average is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average is 133282081426.333.
Dim longs() As Nullable(Of Long) = {Nothing, 10007L, 37L, 399846234235L}

Dim average As Nullable(Of Double) = longs.AsQueryable().Average()

MsgBox(String.Format("The average is {0}.", average))

' This code produces the following output:
'
' The average is 133282081426.333.

Poznámky

Average(IQueryable<Nullable<Double>>)Metoda generuje MethodCallExpression , který reprezentuje samotné volání Average(IQueryable<Nullable<Double>>) .The Average(IQueryable<Nullable<Double>>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Average(IQueryable<Nullable<Double>>) itself. Poté předá MethodCallExpression Execute<TResult>(Expression) metodě IQueryProvider reprezentované Provider vlastností source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Chování dotazu, k němuž dojde v důsledku provádění stromu výrazu, který představuje volání, Average(IQueryable<Nullable<Double>>) závisí na implementaci typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Average(IQueryable<Nullable<Double>>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Očekávané chování je, že vypočítá průměr hodnot v source .The expected behavior is that it calculates the average of the values in source.

Platí pro

Average(IQueryable<Nullable<Int32>>)

Vypočítá průměr posloupnosti hodnot s možnou hodnotou null Int32 .Computes the average of a sequence of nullable Int32 values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<double> Average(System::Linq::IQueryable<Nullable<int>> ^ source);
public static double? Average (this System.Linq.IQueryable<int?> source);
static member Average : System.Linq.IQueryable<Nullable<int>> -> Nullable<double>
<Extension()>
Public Function Average (source As IQueryable(Of Nullable(Of Integer))) As Nullable(Of Double)

Parametry

source
IQueryable<Nullable<Int32>>

Sekvence hodnot s možnou hodnotou null Int32 pro výpočet průměru.A sequence of nullable Int32 values to calculate the average of.

Návraty

Nullable<Double>

Průměr pořadí hodnot, nebo null je-li zdrojová sekvence prázdná nebo obsahuje pouze null hodnoty.The average of the sequence of values, or null if the source sequence is empty or contains only null values.

Výjimky

source je null.source is null.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Average(IQueryable<Nullable<Int64>>) pro výpočet průměru sekvence hodnot.The following code example demonstrates how to use Average(IQueryable<Nullable<Int64>>) to calculate the average of a sequence of values.

Poznámka

Tento příklad kódu používá přetížení této přetížené metody, které se liší od konkrétního přetížení popsaného v tomto tématu.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Chcete-li příklad rozšířit pro toto téma, nahraďte elementy zdrojové sekvence elementy příslušného číselného typu.To extend the example to this topic, substitute the elements of the source sequence with elements of the appropriate numerical type.

long?[] longs = { null, 10007L, 37L, 399846234235L };

double? average = longs.AsQueryable().Average();

Console.WriteLine("The average is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average is 133282081426.333.
Dim longs() As Nullable(Of Long) = {Nothing, 10007L, 37L, 399846234235L}

Dim average As Nullable(Of Double) = longs.AsQueryable().Average()

MsgBox(String.Format("The average is {0}.", average))

' This code produces the following output:
'
' The average is 133282081426.333.

Poznámky

Average(IQueryable<Nullable<Int32>>)Metoda generuje MethodCallExpression , který reprezentuje samotné volání Average(IQueryable<Nullable<Int32>>) .The Average(IQueryable<Nullable<Int32>>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Average(IQueryable<Nullable<Int32>>) itself. Poté předá MethodCallExpression Execute<TResult>(Expression) metodě IQueryProvider reprezentované Provider vlastností source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Chování dotazu, k němuž dojde v důsledku provádění stromu výrazu, který představuje volání, Average(IQueryable<Nullable<Int32>>) závisí na implementaci typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Average(IQueryable<Nullable<Int32>>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Očekávané chování je, že vypočítá průměr hodnot v source .The expected behavior is that it calculates the average of the values in source.

Platí pro

Average(IQueryable<Int64>)

Vypočítá průměr posloupnosti Int64 hodnot.Computes the average of a sequence of Int64 values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static double Average(System::Linq::IQueryable<long> ^ source);
public static double Average (this System.Linq.IQueryable<long> source);
static member Average : System.Linq.IQueryable<int64> -> double
<Extension()>
Public Function Average (source As IQueryable(Of Long)) As Double

Parametry

source
IQueryable<Int64>

Sekvence Int64 hodnot pro výpočet průměru.A sequence of Int64 values to calculate the average of.

Návraty

Double

Průměr sekvence hodnot.The average of the sequence of values.

Výjimky

source je null.source is null.

source neobsahuje žádné elementy.source contains no elements.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Average(IQueryable<Int32>) pro výpočet průměru sekvence hodnot.The following code example demonstrates how to use Average(IQueryable<Int32>) to calculate the average of a sequence of values.

Poznámka

Tento příklad kódu používá přetížení této přetížené metody, které se liší od konkrétního přetížení popsaného v tomto tématu.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Chcete-li příklad rozšířit pro toto téma, nahraďte elementy zdrojové sekvence elementy příslušného číselného typu.To extend the example to this topic, substitute the elements of the source sequence with elements of the appropriate numerical type.

List<int> grades = new List<int> { 78, 92, 100, 37, 81 };

double average = grades.AsQueryable().Average();

Console.WriteLine("The average grade is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average grade is 77.6.
Dim grades As New List(Of Integer)(New Integer() {78, 92, 100, 37, 81})

Dim average As Double = grades.AsQueryable().Average()

MsgBox(String.Format("The average grade is {0}.", average))

' This code produces the following output:
'
' The average grade is 77.6.

Poznámky

Average(IQueryable<Int64>)Metoda generuje MethodCallExpression , který reprezentuje samotné volání Average(IQueryable<Int64>) .The Average(IQueryable<Int64>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Average(IQueryable<Int64>) itself. Poté předá MethodCallExpression Execute<TResult>(Expression) metodě IQueryProvider reprezentované Provider vlastností source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Chování dotazu, k němuž dojde v důsledku provádění stromu výrazu, který představuje volání, Average(IQueryable<Int64>) závisí na implementaci typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Average(IQueryable<Int64>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Očekávané chování je, že vypočítá průměr hodnot v source .The expected behavior is that it calculates the average of the values in source.

Platí pro

Average(IQueryable<Int32>)

Vypočítá průměr posloupnosti Int32 hodnot.Computes the average of a sequence of Int32 values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static double Average(System::Linq::IQueryable<int> ^ source);
public static double Average (this System.Linq.IQueryable<int> source);
static member Average : System.Linq.IQueryable<int> -> double
<Extension()>
Public Function Average (source As IQueryable(Of Integer)) As Double

Parametry

source
IQueryable<Int32>

Sekvence Int32 hodnot pro výpočet průměru.A sequence of Int32 values to calculate the average of.

Návraty

Double

Průměr sekvence hodnot.The average of the sequence of values.

Výjimky

source je null.source is null.

source neobsahuje žádné elementy.source contains no elements.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Average(IQueryable<Int32>) pro výpočet průměru sekvence hodnot.The following code example demonstrates how to use Average(IQueryable<Int32>) to calculate the average of a sequence of values.

List<int> grades = new List<int> { 78, 92, 100, 37, 81 };

double average = grades.AsQueryable().Average();

Console.WriteLine("The average grade is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average grade is 77.6.
Dim grades As New List(Of Integer)(New Integer() {78, 92, 100, 37, 81})

Dim average As Double = grades.AsQueryable().Average()

MsgBox(String.Format("The average grade is {0}.", average))

' This code produces the following output:
'
' The average grade is 77.6.

Poznámky

Average(IQueryable<Int32>)Metoda generuje MethodCallExpression , který reprezentuje samotné volání Average(IQueryable<Int32>) .The Average(IQueryable<Int32>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Average(IQueryable<Int32>) itself. Poté předá MethodCallExpression Execute<TResult>(Expression) metodě IQueryProvider reprezentované Provider vlastností source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Chování dotazu, k němuž dojde v důsledku provádění stromu výrazu, který představuje volání, Average(IQueryable<Int32>) závisí na implementaci typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Average(IQueryable<Int32>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Očekávané chování je, že vypočítá průměr hodnot v source .The expected behavior is that it calculates the average of the values in source.

Platí pro

Average(IQueryable<Double>)

Vypočítá průměr posloupnosti Double hodnot.Computes the average of a sequence of Double values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static double Average(System::Linq::IQueryable<double> ^ source);
public static double Average (this System.Linq.IQueryable<double> source);
static member Average : System.Linq.IQueryable<double> -> double
<Extension()>
Public Function Average (source As IQueryable(Of Double)) As Double

Parametry

source
IQueryable<Double>

Sekvence Double hodnot pro výpočet průměru.A sequence of Double values to calculate the average of.

Návraty

Double

Průměr sekvence hodnot.The average of the sequence of values.

Výjimky

source je null.source is null.

source neobsahuje žádné elementy.source contains no elements.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Average(IQueryable<Int32>) pro výpočet průměru sekvence hodnot.The following code example demonstrates how to use Average(IQueryable<Int32>) to calculate the average of a sequence of values.

Poznámka

Tento příklad kódu používá přetížení této přetížené metody, které se liší od konkrétního přetížení popsaného v tomto tématu.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Chcete-li příklad rozšířit pro toto téma, nahraďte elementy zdrojové sekvence elementy příslušného číselného typu.To extend the example to this topic, substitute the elements of the source sequence with elements of the appropriate numerical type.

List<int> grades = new List<int> { 78, 92, 100, 37, 81 };

double average = grades.AsQueryable().Average();

Console.WriteLine("The average grade is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average grade is 77.6.
Dim grades As New List(Of Integer)(New Integer() {78, 92, 100, 37, 81})

Dim average As Double = grades.AsQueryable().Average()

MsgBox(String.Format("The average grade is {0}.", average))

' This code produces the following output:
'
' The average grade is 77.6.

Poznámky

Average(IQueryable<Double>)Metoda generuje MethodCallExpression , který reprezentuje samotné volání Average(IQueryable<Double>) .The Average(IQueryable<Double>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Average(IQueryable<Double>) itself. Poté předá MethodCallExpression Execute<TResult>(Expression) metodě IQueryProvider reprezentované Provider vlastností source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Chování dotazu, k němuž dojde v důsledku provádění stromu výrazu, který představuje volání, Average(IQueryable<Double>) závisí na implementaci typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Average(IQueryable<Double>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Očekávané chování je, že vypočítá průměr hodnot v source .The expected behavior is that it calculates the average of the values in source.

Platí pro

Average(IQueryable<Decimal>)

Vypočítá průměr posloupnosti Decimal hodnot.Computes the average of a sequence of Decimal values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::Decimal Average(System::Linq::IQueryable<System::Decimal> ^ source);
public static decimal Average (this System.Linq.IQueryable<decimal> source);
static member Average : System.Linq.IQueryable<decimal> -> decimal
<Extension()>
Public Function Average (source As IQueryable(Of Decimal)) As Decimal

Parametry

source
IQueryable<Decimal>

Sekvence Decimal hodnot pro výpočet průměru.A sequence of Decimal values to calculate the average of.

Návraty

Decimal

Průměr sekvence hodnot.The average of the sequence of values.

Výjimky

source je null.source is null.

source neobsahuje žádné elementy.source contains no elements.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Average(IQueryable<Int32>) pro výpočet průměru sekvence hodnot.The following code example demonstrates how to use Average(IQueryable<Int32>) to calculate the average of a sequence of values.

Poznámka

Tento příklad kódu používá přetížení této přetížené metody, které se liší od konkrétního přetížení popsaného v tomto tématu.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Chcete-li příklad rozšířit pro toto téma, nahraďte elementy zdrojové sekvence elementy příslušného číselného typu.To extend the example to this topic, substitute the elements of the source sequence with elements of the appropriate numerical type.

List<int> grades = new List<int> { 78, 92, 100, 37, 81 };

double average = grades.AsQueryable().Average();

Console.WriteLine("The average grade is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average grade is 77.6.
Dim grades As New List(Of Integer)(New Integer() {78, 92, 100, 37, 81})

Dim average As Double = grades.AsQueryable().Average()

MsgBox(String.Format("The average grade is {0}.", average))

' This code produces the following output:
'
' The average grade is 77.6.

Poznámky

Average(IQueryable<Decimal>)Metoda generuje MethodCallExpression , který reprezentuje samotné volání Average(IQueryable<Decimal>) .The Average(IQueryable<Decimal>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Average(IQueryable<Decimal>) itself. Poté předá MethodCallExpression Execute<TResult>(Expression) metodě IQueryProvider reprezentované Provider vlastností source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Chování dotazu, k němuž dojde v důsledku provádění stromu výrazu, který představuje volání, Average(IQueryable<Decimal>) závisí na implementaci typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Average(IQueryable<Decimal>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Očekávané chování je, že vypočítá průměr hodnot v source .The expected behavior is that it calculates the average of the values in source.

Platí pro

Average(IQueryable<Nullable<Decimal>>)

Vypočítá průměr posloupnosti hodnot s možnou hodnotou null Decimal .Computes the average of a sequence of nullable Decimal values.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<System::Decimal> Average(System::Linq::IQueryable<Nullable<System::Decimal>> ^ source);
public static decimal? Average (this System.Linq.IQueryable<decimal?> source);
static member Average : System.Linq.IQueryable<Nullable<decimal>> -> Nullable<decimal>
<Extension()>
Public Function Average (source As IQueryable(Of Nullable(Of Decimal))) As Nullable(Of Decimal)

Parametry

source
IQueryable<Nullable<Decimal>>

Sekvence hodnot s možnou hodnotou null Decimal pro výpočet průměru.A sequence of nullable Decimal values to calculate the average of.

Návraty

Nullable<Decimal>

Průměr pořadí hodnot, nebo null je-li zdrojová sekvence prázdná nebo obsahuje pouze null hodnoty.The average of the sequence of values, or null if the source sequence is empty or contains only null values.

Výjimky

source je null.source is null.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Average(IQueryable<Nullable<Int64>>) pro výpočet průměru sekvence hodnot.The following code example demonstrates how to use Average(IQueryable<Nullable<Int64>>) to calculate the average of a sequence of values.

Poznámka

Tento příklad kódu používá přetížení této přetížené metody, které se liší od konkrétního přetížení popsaného v tomto tématu.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Chcete-li příklad rozšířit pro toto téma, nahraďte elementy zdrojové sekvence elementy příslušného číselného typu.To extend the example to this topic, substitute the elements of the source sequence with elements of the appropriate numerical type.

long?[] longs = { null, 10007L, 37L, 399846234235L };

double? average = longs.AsQueryable().Average();

Console.WriteLine("The average is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average is 133282081426.333.
Dim longs() As Nullable(Of Long) = {Nothing, 10007L, 37L, 399846234235L}

Dim average As Nullable(Of Double) = longs.AsQueryable().Average()

MsgBox(String.Format("The average is {0}.", average))

' This code produces the following output:
'
' The average is 133282081426.333.

Poznámky

Average(IQueryable<Nullable<Decimal>>)Metoda generuje MethodCallExpression , který reprezentuje samotné volání Average(IQueryable<Nullable<Decimal>>) .The Average(IQueryable<Nullable<Decimal>>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Average(IQueryable<Nullable<Decimal>>) itself. Poté předá MethodCallExpression Execute<TResult>(Expression) metodě IQueryProvider reprezentované Provider vlastností source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Chování dotazu, k němuž dojde v důsledku provádění stromu výrazu, který představuje volání, Average(IQueryable<Nullable<Decimal>>) závisí na implementaci typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Average(IQueryable<Nullable<Decimal>>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Očekávané chování je, že vypočítá průměr hodnot v source .The expected behavior is that it calculates the average of the values in source.

Platí pro

Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Single>>)

Vypočítá průměr sekvence Single hodnot, které jsou získány vyvoláním funkce projekce na každý prvek vstupní sekvence.Computes the average of a sequence of Single values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static float Average(System::Linq::IQueryable<TSource> ^ source, System::Linq::Expressions::Expression<Func<TSource, float> ^> ^ selector);
public static float Average<TSource> (this System.Linq.IQueryable<TSource> source, System.Linq.Expressions.Expression<Func<TSource,float>> selector);
static member Average : System.Linq.IQueryable<'Source> * System.Linq.Expressions.Expression<Func<'Source, single>> -> single
<Extension()>
Public Function Average(Of TSource) (source As IQueryable(Of TSource), selector As Expression(Of Func(Of TSource, Single))) As Single

Parametry typu

TSource

Typ prvků source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IQueryable<TSource>

Sekvence hodnot pro výpočet průměru.A sequence of values to calculate the average of.

selector
Expression<Func<TSource,Single>>

Funkce projekce, která se má použít u každého prvkuA projection function to apply to each element.

Návraty

Single

Průměr sekvence hodnot.The average of the sequence of values.

Výjimky

source nebo selector je null .source or selector is null.

source neobsahuje žádné elementy.source contains no elements.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int32>>) pro výpočet průměrné String délky v sekvenci hodnot typu String .The following code example demonstrates how to use Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int32>>) to calculate the average String length in a sequence of values of type String.

Poznámka

Tento příklad kódu používá přetížení této přetížené metody, které se liší od konkrétního přetížení popsaného v tomto tématu.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Pokud chcete příklad rozšířit na toto téma, změňte obsah funkce selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

string[] fruits = { "apple", "banana", "mango", "orange", "passionfruit", "grape" };

// Determine the average string length in the array.
double average = fruits.AsQueryable().Average(s => s.Length);

Console.WriteLine("The average string length is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average string length is 6.5.
Dim fruits() As String = {"apple", "banana", "mango", "orange", "passionfruit", "grape"}

' Determine the average string length in the array.
Dim average As Double = fruits.AsQueryable().Average(Function(s) s.Length)

MsgBox(String.Format("The average string length is {0}.", average))

' This code produces the following output:
'
' The average string length is 6.5.

Poznámky

Tato metoda má alespoň jeden parametr typu, Expression<TDelegate> jehož argumentem typu je jeden z Func<T,TResult> typů.This method has at least one parameter of type Expression<TDelegate> whose type argument is one of the Func<T,TResult> types. Pro tyto parametry můžete předat výraz lambda a bude zkompilován do Expression<TDelegate> .For these parameters, you can pass in a lambda expression and it will be compiled to an Expression<TDelegate>.

Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Single>>)Metoda generuje MethodCallExpression , který reprezentuje volání Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Single>>) sebe sama jako vytvořenou obecnou metodu.The Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Single>>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Single>>) itself as a constructed generic method. Poté předá MethodCallExpression Execute<TResult>(Expression) metodě IQueryProvider reprezentované Provider vlastností source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Chování dotazu, k němuž dojde v důsledku provádění stromu výrazu, který představuje volání, Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Single>>) závisí na implementaci typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Single>>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Očekávané chování je, že vypočítá průměr hodnot v rámci source po vyvolání selector na každé hodnotě.The expected behavior is that it calculates the average of the values in source after invoking selector on each value.

Platí pro

Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Single>>>)

Vypočítá průměr sekvence hodnot s možnou hodnotou null Single , které jsou získány vyvoláním funkce projekce na každý prvek vstupní sekvence.Computes the average of a sequence of nullable Single values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<float> Average(System::Linq::IQueryable<TSource> ^ source, System::Linq::Expressions::Expression<Func<TSource, Nullable<float>> ^> ^ selector);
public static float? Average<TSource> (this System.Linq.IQueryable<TSource> source, System.Linq.Expressions.Expression<Func<TSource,float?>> selector);
static member Average : System.Linq.IQueryable<'Source> * System.Linq.Expressions.Expression<Func<'Source, Nullable<single>>> -> Nullable<single>
<Extension()>
Public Function Average(Of TSource) (source As IQueryable(Of TSource), selector As Expression(Of Func(Of TSource, Nullable(Of Single)))) As Nullable(Of Single)

Parametry typu

TSource

Typ prvků source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IQueryable<TSource>

Sekvence hodnot pro výpočet průměru.A sequence of values to calculate the average of.

selector
Expression<Func<TSource,Nullable<Single>>>

Funkce projekce, která se má použít u každého prvkuA projection function to apply to each element.

Návraty

Nullable<Single>

Průměr sekvence hodnot, nebo null Pokud source je sekvence prázdná nebo obsahuje pouze null hodnoty.The average of the sequence of values, or null if the source sequence is empty or contains only null values.

Výjimky

source nebo selector je null .source or selector is null.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int32>>) pro výpočet průměrné String délky v sekvenci hodnot typu String .The following code example demonstrates how to use Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int32>>) to calculate the average String length in a sequence of values of type String.

Poznámka

Tento příklad kódu používá přetížení této přetížené metody, které se liší od konkrétního přetížení popsaného v tomto tématu.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Pokud chcete příklad rozšířit na toto téma, změňte obsah funkce selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

string[] fruits = { "apple", "banana", "mango", "orange", "passionfruit", "grape" };

// Determine the average string length in the array.
double average = fruits.AsQueryable().Average(s => s.Length);

Console.WriteLine("The average string length is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average string length is 6.5.
Dim fruits() As String = {"apple", "banana", "mango", "orange", "passionfruit", "grape"}

' Determine the average string length in the array.
Dim average As Double = fruits.AsQueryable().Average(Function(s) s.Length)

MsgBox(String.Format("The average string length is {0}.", average))

' This code produces the following output:
'
' The average string length is 6.5.

Poznámky

Tato metoda má alespoň jeden parametr typu, Expression<TDelegate> jehož argumentem typu je jeden z Func<T,TResult> typů.This method has at least one parameter of type Expression<TDelegate> whose type argument is one of the Func<T,TResult> types. Pro tyto parametry můžete předat výraz lambda a bude zkompilován do Expression<TDelegate> .For these parameters, you can pass in a lambda expression and it will be compiled to an Expression<TDelegate>.

Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Single>>>)Metoda generuje MethodCallExpression , který reprezentuje volání Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Single>>>) sebe sama jako vytvořenou obecnou metodu.The Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Single>>>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Single>>>) itself as a constructed generic method. Pak předá MethodCallExpression Execute<TResult>(Expression) metodě IQueryProvider reprezentované Provider vlastností source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by Provider property of the source parameter.

Chování dotazu, k němuž dojde v důsledku provádění stromu výrazu, který představuje volání, Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Single>>>) závisí na implementaci typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Single>>>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Očekávané chování je, že vypočítá průměr hodnot v rámci source po vyvolání selector na každé hodnotě.The expected behavior is that it calculates the average of the values in source after invoking selector on each value.

Platí pro

Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Int64>>>)

Vypočítá průměr sekvence hodnot s možnou hodnotou null Int64 , které jsou získány vyvoláním funkce projekce na každý prvek vstupní sekvence.Computes the average of a sequence of nullable Int64 values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<double> Average(System::Linq::IQueryable<TSource> ^ source, System::Linq::Expressions::Expression<Func<TSource, Nullable<long>> ^> ^ selector);
public static double? Average<TSource> (this System.Linq.IQueryable<TSource> source, System.Linq.Expressions.Expression<Func<TSource,long?>> selector);
static member Average : System.Linq.IQueryable<'Source> * System.Linq.Expressions.Expression<Func<'Source, Nullable<int64>>> -> Nullable<double>
<Extension()>
Public Function Average(Of TSource) (source As IQueryable(Of TSource), selector As Expression(Of Func(Of TSource, Nullable(Of Long)))) As Nullable(Of Double)

Parametry typu

TSource

Typ prvků source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IQueryable<TSource>

Sekvence hodnot pro výpočet průměru.A sequence of values to calculate the average of.

selector
Expression<Func<TSource,Nullable<Int64>>>

Funkce projekce, která se má použít u každého prvkuA projection function to apply to each element.

Návraty

Nullable<Double>

Průměr sekvence hodnot, nebo null Pokud source je sekvence prázdná nebo obsahuje pouze null hodnoty.The average of the sequence of values, or null if the source sequence is empty or contains only null values.

Výjimky

source nebo selector je null .source or selector is null.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int32>>) pro výpočet průměrné String délky v sekvenci hodnot typu String .The following code example demonstrates how to use Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int32>>) to calculate the average String length in a sequence of values of type String.

Poznámka

Tento příklad kódu používá přetížení této přetížené metody, které se liší od konkrétního přetížení popsaného v tomto tématu.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Pokud chcete příklad rozšířit na toto téma, změňte obsah funkce selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

string[] fruits = { "apple", "banana", "mango", "orange", "passionfruit", "grape" };

// Determine the average string length in the array.
double average = fruits.AsQueryable().Average(s => s.Length);

Console.WriteLine("The average string length is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average string length is 6.5.
Dim fruits() As String = {"apple", "banana", "mango", "orange", "passionfruit", "grape"}

' Determine the average string length in the array.
Dim average As Double = fruits.AsQueryable().Average(Function(s) s.Length)

MsgBox(String.Format("The average string length is {0}.", average))

' This code produces the following output:
'
' The average string length is 6.5.

Poznámky

Tato metoda má alespoň jeden parametr typu, Expression<TDelegate> jehož argumentem typu je jeden z Func<T,TResult> typů.This method has at least one parameter of type Expression<TDelegate> whose type argument is one of the Func<T,TResult> types. Pro tyto parametry můžete předat výraz lambda a bude zkompilován do Expression<TDelegate> .For these parameters, you can pass in a lambda expression and it will be compiled to an Expression<TDelegate>.

Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Int64>>>)Metoda generuje MethodCallExpression , který reprezentuje volání Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Int64>>>) sebe sama jako vytvořenou obecnou metodu.The Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Int64>>>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Int64>>>) itself as a constructed generic method. Poté předá MethodCallExpression Execute<TResult>(Expression) metodě IQueryProvider reprezentované Provider vlastností source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Chování dotazu, k němuž dojde v důsledku provádění stromu výrazu, který představuje volání, Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Int64>>>) závisí na implementaci typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Int64>>>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Očekávané chování je, že vypočítá průměr hodnot v rámci source po vyvolání selector na každé hodnotě.The expected behavior is that it calculates the average of the values in source after invoking selector on each value.

Platí pro

Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Int32>>>)

Vypočítá průměr sekvence hodnot s možnou hodnotou null Int32 , které jsou získány vyvoláním funkce projekce na každý prvek vstupní sekvence.Computes the average of a sequence of nullable Int32 values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<double> Average(System::Linq::IQueryable<TSource> ^ source, System::Linq::Expressions::Expression<Func<TSource, Nullable<int>> ^> ^ selector);
public static double? Average<TSource> (this System.Linq.IQueryable<TSource> source, System.Linq.Expressions.Expression<Func<TSource,int?>> selector);
static member Average : System.Linq.IQueryable<'Source> * System.Linq.Expressions.Expression<Func<'Source, Nullable<int>>> -> Nullable<double>
<Extension()>
Public Function Average(Of TSource) (source As IQueryable(Of TSource), selector As Expression(Of Func(Of TSource, Nullable(Of Integer)))) As Nullable(Of Double)

Parametry typu

TSource

Typ prvků source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IQueryable<TSource>

Sekvence hodnot pro výpočet průměru.A sequence of values to calculate the average of.

selector
Expression<Func<TSource,Nullable<Int32>>>

Funkce projekce, která se má použít u každého prvkuA projection function to apply to each element.

Návraty

Nullable<Double>

Průměr sekvence hodnot, nebo null Pokud source je sekvence prázdná nebo obsahuje pouze null hodnoty.The average of the sequence of values, or null if the source sequence is empty or contains only null values.

Výjimky

source nebo selector je null .source or selector is null.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int32>>) pro výpočet průměrné String délky v sekvenci hodnot typu String .The following code example demonstrates how to use Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int32>>) to calculate the average String length in a sequence of values of type String.

Poznámka

Tento příklad kódu používá přetížení této přetížené metody, které se liší od konkrétního přetížení popsaného v tomto tématu.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Pokud chcete příklad rozšířit na toto téma, změňte obsah funkce selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

string[] fruits = { "apple", "banana", "mango", "orange", "passionfruit", "grape" };

// Determine the average string length in the array.
double average = fruits.AsQueryable().Average(s => s.Length);

Console.WriteLine("The average string length is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average string length is 6.5.
Dim fruits() As String = {"apple", "banana", "mango", "orange", "passionfruit", "grape"}

' Determine the average string length in the array.
Dim average As Double = fruits.AsQueryable().Average(Function(s) s.Length)

MsgBox(String.Format("The average string length is {0}.", average))

' This code produces the following output:
'
' The average string length is 6.5.

Poznámky

Tato metoda má alespoň jeden parametr typu, Expression<TDelegate> jehož argumentem typu je jeden z Func<T,TResult> typů.This method has at least one parameter of type Expression<TDelegate> whose type argument is one of the Func<T,TResult> types. Pro tyto parametry můžete předat výraz lambda a bude zkompilován do Expression<TDelegate> .For these parameters, you can pass in a lambda expression and it will be compiled to an Expression<TDelegate>.

Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Int32>>>)Metoda generuje MethodCallExpression , který reprezentuje volání Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Int32>>>) sebe sama jako vytvořenou obecnou metodu.The Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Int32>>>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Int32>>>) itself as a constructed generic method. Pak předá MethodCallExpression Execute<TResult>(Expression) metodě IQueryProvider reprezentované Provider vlastností source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by Provider property of the source parameter.

Chování dotazu, k němuž dojde v důsledku provádění stromu výrazu, který představuje volání, Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Int32>>>) závisí na implementaci typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Int32>>>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Očekávané chování je, že vypočítá průměr hodnot v rámci source po vyvolání selector na každé hodnotě.The expected behavior is that it calculates the average of the values in source after invoking selector on each value.

Platí pro

Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Double>>>)

Vypočítá průměr sekvence hodnot s možnou hodnotou null Double , které jsou získány vyvoláním funkce projekce na každý prvek vstupní sekvence.Computes the average of a sequence of nullable Double values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<double> Average(System::Linq::IQueryable<TSource> ^ source, System::Linq::Expressions::Expression<Func<TSource, Nullable<double>> ^> ^ selector);
public static double? Average<TSource> (this System.Linq.IQueryable<TSource> source, System.Linq.Expressions.Expression<Func<TSource,double?>> selector);
static member Average : System.Linq.IQueryable<'Source> * System.Linq.Expressions.Expression<Func<'Source, Nullable<double>>> -> Nullable<double>
<Extension()>
Public Function Average(Of TSource) (source As IQueryable(Of TSource), selector As Expression(Of Func(Of TSource, Nullable(Of Double)))) As Nullable(Of Double)

Parametry typu

TSource

Typ prvků source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IQueryable<TSource>

Sekvence hodnot pro výpočet průměru.A sequence of values to calculate the average of.

selector
Expression<Func<TSource,Nullable<Double>>>

Funkce projekce, která se má použít u každého prvkuA projection function to apply to each element.

Návraty

Nullable<Double>

Průměr sekvence hodnot, nebo null Pokud source je sekvence prázdná nebo obsahuje pouze null hodnoty.The average of the sequence of values, or null if the source sequence is empty or contains only null values.

Výjimky

source nebo selector je null .source or selector is null.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int32>>) pro výpočet průměrné String délky v sekvenci hodnot typu String .The following code example demonstrates how to use Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int32>>) to calculate the average String length in a sequence of values of type String.

Poznámka

Tento příklad kódu používá přetížení této přetížené metody, které se liší od konkrétního přetížení popsaného v tomto tématu.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Pokud chcete příklad rozšířit na toto téma, změňte obsah funkce selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

string[] fruits = { "apple", "banana", "mango", "orange", "passionfruit", "grape" };

// Determine the average string length in the array.
double average = fruits.AsQueryable().Average(s => s.Length);

Console.WriteLine("The average string length is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average string length is 6.5.
Dim fruits() As String = {"apple", "banana", "mango", "orange", "passionfruit", "grape"}

' Determine the average string length in the array.
Dim average As Double = fruits.AsQueryable().Average(Function(s) s.Length)

MsgBox(String.Format("The average string length is {0}.", average))

' This code produces the following output:
'
' The average string length is 6.5.

Poznámky

Tato metoda má alespoň jeden parametr typu, Expression<TDelegate> jehož argumentem typu je jeden z Func<T,TResult> typů.This method has at least one parameter of type Expression<TDelegate> whose type argument is one of the Func<T,TResult> types. Pro tyto parametry můžete předat výraz lambda a bude zkompilován do Expression<TDelegate> .For these parameters, you can pass in a lambda expression and it will be compiled to an Expression<TDelegate>.

Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Double>>>)Metoda generuje MethodCallExpression , který reprezentuje volání Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Double>>>) sebe sama jako vytvořenou obecnou metodu.The Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Double>>>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Double>>>) itself as a constructed generic method. Poté předá MethodCallExpression Execute<TResult>(Expression) metodě IQueryProvider reprezentované Provider vlastností source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Chování dotazu, k němuž dojde v důsledku provádění stromu výrazu, který představuje volání, Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Double>>>) závisí na implementaci typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Double>>>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Očekávané chování je, že vypočítá průměr hodnot v rámci source po vyvolání selector na každé hodnotě.The expected behavior is that it calculates the average of the values in source after invoking selector on each value.

Platí pro

Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int64>>)

Vypočítá průměr sekvence Int64 hodnot, které jsou získány vyvoláním funkce projekce na každý prvek vstupní sekvence.Computes the average of a sequence of Int64 values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static double Average(System::Linq::IQueryable<TSource> ^ source, System::Linq::Expressions::Expression<Func<TSource, long> ^> ^ selector);
public static double Average<TSource> (this System.Linq.IQueryable<TSource> source, System.Linq.Expressions.Expression<Func<TSource,long>> selector);
static member Average : System.Linq.IQueryable<'Source> * System.Linq.Expressions.Expression<Func<'Source, int64>> -> double
<Extension()>
Public Function Average(Of TSource) (source As IQueryable(Of TSource), selector As Expression(Of Func(Of TSource, Long))) As Double

Parametry typu

TSource

Typ prvků source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IQueryable<TSource>

Sekvence hodnot pro výpočet průměru.A sequence of values to calculate the average of.

selector
Expression<Func<TSource,Int64>>

Funkce projekce, která se má použít u každého prvkuA projection function to apply to each element.

Návraty

Double

Průměr sekvence hodnot.The average of the sequence of values.

Výjimky

source nebo selector je null .source or selector is null.

source neobsahuje žádné elementy.source contains no elements.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int32>>) pro výpočet průměrné String délky v sekvenci hodnot typu String .The following code example demonstrates how to use Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int32>>) to calculate the average String length in a sequence of values of type String.

Poznámka

Tento příklad kódu používá přetížení této přetížené metody, které se liší od konkrétního přetížení popsaného v tomto tématu.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Pokud chcete příklad rozšířit na toto téma, změňte obsah funkce selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

string[] fruits = { "apple", "banana", "mango", "orange", "passionfruit", "grape" };

// Determine the average string length in the array.
double average = fruits.AsQueryable().Average(s => s.Length);

Console.WriteLine("The average string length is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average string length is 6.5.
Dim fruits() As String = {"apple", "banana", "mango", "orange", "passionfruit", "grape"}

' Determine the average string length in the array.
Dim average As Double = fruits.AsQueryable().Average(Function(s) s.Length)

MsgBox(String.Format("The average string length is {0}.", average))

' This code produces the following output:
'
' The average string length is 6.5.

Poznámky

Tato metoda má alespoň jeden parametr typu, Expression<TDelegate> jehož argumentem typu je jeden z Func<T,TResult> typů.This method has at least one parameter of type Expression<TDelegate> whose type argument is one of the Func<T,TResult> types. Pro tyto parametry můžete předat výraz lambda a bude zkompilován do Expression<TDelegate> .For these parameters, you can pass in a lambda expression and it will be compiled to an Expression<TDelegate>.

Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int64>>)Metoda generuje MethodCallExpression , který reprezentuje volání Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int64>>) sebe sama jako vytvořenou obecnou metodu.The Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int64>>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int64>>) itself as a constructed generic method. Poté předá MethodCallExpression Execute<TResult>(Expression) metodě IQueryProvider reprezentované Provider vlastností source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Chování dotazu, k němuž dojde v důsledku provádění stromu výrazu, který představuje volání, Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int64>>) závisí na implementaci typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int64>>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Očekávané chování je, že vypočítá průměr hodnot v rámci source po vyvolání selector na každé hodnotě.The expected behavior is that it calculates the average of the values in source after invoking selector on each value.

Platí pro

Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int32>>)

Vypočítá průměr sekvence Int32 hodnot, které jsou získány vyvoláním funkce projekce na každý prvek vstupní sekvence.Computes the average of a sequence of Int32 values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static double Average(System::Linq::IQueryable<TSource> ^ source, System::Linq::Expressions::Expression<Func<TSource, int> ^> ^ selector);
public static double Average<TSource> (this System.Linq.IQueryable<TSource> source, System.Linq.Expressions.Expression<Func<TSource,int>> selector);
static member Average : System.Linq.IQueryable<'Source> * System.Linq.Expressions.Expression<Func<'Source, int>> -> double
<Extension()>
Public Function Average(Of TSource) (source As IQueryable(Of TSource), selector As Expression(Of Func(Of TSource, Integer))) As Double

Parametry typu

TSource

Typ prvků source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IQueryable<TSource>

Sekvence hodnot pro výpočet průměru.A sequence of values to calculate the average of.

selector
Expression<Func<TSource,Int32>>

Funkce projekce, která se má použít u každého prvkuA projection function to apply to each element.

Návraty

Double

Průměr sekvence hodnot.The average of the sequence of values.

Výjimky

source nebo selector je null .source or selector is null.

source neobsahuje žádné elementy.source contains no elements.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int32>>) pro výpočet průměrné String délky v sekvenci hodnot typu String .The following code example demonstrates how to use Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int32>>) to calculate the average String length in a sequence of values of type String.

string[] fruits = { "apple", "banana", "mango", "orange", "passionfruit", "grape" };

// Determine the average string length in the array.
double average = fruits.AsQueryable().Average(s => s.Length);

Console.WriteLine("The average string length is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average string length is 6.5.
Dim fruits() As String = {"apple", "banana", "mango", "orange", "passionfruit", "grape"}

' Determine the average string length in the array.
Dim average As Double = fruits.AsQueryable().Average(Function(s) s.Length)

MsgBox(String.Format("The average string length is {0}.", average))

' This code produces the following output:
'
' The average string length is 6.5.

Poznámky

Tato metoda má alespoň jeden parametr typu, Expression<TDelegate> jehož argumentem typu je jeden z Func<T,TResult> typů.This method has at least one parameter of type Expression<TDelegate> whose type argument is one of the Func<T,TResult> types. Pro tyto parametry můžete předat výraz lambda a bude zkompilován do Expression<TDelegate> .For these parameters, you can pass in a lambda expression and it will be compiled to an Expression<TDelegate>.

Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int32>>)Metoda generuje MethodCallExpression , který reprezentuje volání Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int32>>) sebe sama jako vytvořenou obecnou metodu.The Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int32>>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int32>>) itself as a constructed generic method. Poté předá MethodCallExpression Execute<TResult>(Expression) metodě IQueryProvider reprezentované Provider vlastností source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Chování dotazu, k němuž dojde v důsledku provádění stromu výrazu, který představuje volání, Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int32>>) závisí na implementaci typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int32>>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Očekávané chování je, že vypočítá průměr hodnot v rámci source po vyvolání selector na každé hodnotě.The expected behavior is that it calculates the average of the values in source after invoking selector on each value.

Platí pro

Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>)

Vypočítá průměr sekvence Double hodnot, které jsou získány vyvoláním funkce projekce na každý prvek vstupní sekvence.Computes the average of a sequence of Double values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static double Average(System::Linq::IQueryable<TSource> ^ source, System::Linq::Expressions::Expression<Func<TSource, double> ^> ^ selector);
public static double Average<TSource> (this System.Linq.IQueryable<TSource> source, System.Linq.Expressions.Expression<Func<TSource,double>> selector);
static member Average : System.Linq.IQueryable<'Source> * System.Linq.Expressions.Expression<Func<'Source, double>> -> double
<Extension()>
Public Function Average(Of TSource) (source As IQueryable(Of TSource), selector As Expression(Of Func(Of TSource, Double))) As Double

Parametry typu

TSource

Typ prvků source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IQueryable<TSource>

Sekvence hodnot pro výpočet průměru.A sequence of values to calculate the average of.

selector
Expression<Func<TSource,Double>>

Funkce projekce, která se má použít u každého prvkuA projection function to apply to each element.

Návraty

Double

Průměr sekvence hodnot.The average of the sequence of values.

Výjimky

source nebo selector je null .source or selector is null.

source neobsahuje žádné elementy.source contains no elements.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int32>>) pro výpočet průměrné String délky v sekvenci hodnot typu String .The following code example demonstrates how to use Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int32>>) to calculate the average String length in a sequence of values of type String.

Poznámka

Tento příklad kódu používá přetížení této přetížené metody, které se liší od konkrétního přetížení popsaného v tomto tématu.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Pokud chcete příklad rozšířit na toto téma, změňte obsah funkce selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

string[] fruits = { "apple", "banana", "mango", "orange", "passionfruit", "grape" };

// Determine the average string length in the array.
double average = fruits.AsQueryable().Average(s => s.Length);

Console.WriteLine("The average string length is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average string length is 6.5.
Dim fruits() As String = {"apple", "banana", "mango", "orange", "passionfruit", "grape"}

' Determine the average string length in the array.
Dim average As Double = fruits.AsQueryable().Average(Function(s) s.Length)

MsgBox(String.Format("The average string length is {0}.", average))

' This code produces the following output:
'
' The average string length is 6.5.

Poznámky

Tato metoda má alespoň jeden parametr typu, Expression<TDelegate> jehož argumentem typu je jeden z Func<T,TResult> typů.This method has at least one parameter of type Expression<TDelegate> whose type argument is one of the Func<T,TResult> types. Pro tyto parametry můžete předat výraz lambda a bude zkompilován do Expression<TDelegate> .For these parameters, you can pass in a lambda expression and it will be compiled to an Expression<TDelegate>.

Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>)Metoda generuje MethodCallExpression , který reprezentuje volání Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>) sebe sama jako vytvořenou obecnou metodu.The Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>) itself as a constructed generic method. Poté předá MethodCallExpression Execute<TResult>(Expression) metodě IQueryProvider reprezentované Provider vlastností source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Chování dotazu, k němuž dojde v důsledku provádění stromu výrazu, který představuje volání, Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>) závisí na implementaci typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Double>>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Očekávané chování je, že vypočítá průměr hodnot v rámci source po vyvolání selector na každé hodnotě.The expected behavior is that it calculates the average of the values in source after invoking selector on each value.

Platí pro

Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Decimal>>)

Vypočítá průměr sekvence Decimal hodnot, které jsou získány vyvoláním funkce projekce na každý prvek vstupní sekvence.Computes the average of a sequence of Decimal values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::Decimal Average(System::Linq::IQueryable<TSource> ^ source, System::Linq::Expressions::Expression<Func<TSource, System::Decimal> ^> ^ selector);
public static decimal Average<TSource> (this System.Linq.IQueryable<TSource> source, System.Linq.Expressions.Expression<Func<TSource,decimal>> selector);
static member Average : System.Linq.IQueryable<'Source> * System.Linq.Expressions.Expression<Func<'Source, decimal>> -> decimal
<Extension()>
Public Function Average(Of TSource) (source As IQueryable(Of TSource), selector As Expression(Of Func(Of TSource, Decimal))) As Decimal

Parametry typu

TSource

Typ prvků source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IQueryable<TSource>

Sekvence hodnot, které se používají k výpočtu průměru.A sequence of values that are used to calculate an average.

selector
Expression<Func<TSource,Decimal>>

Funkce projekce, která se má použít u každého prvkuA projection function to apply to each element.

Návraty

Decimal

Průměr sekvence hodnot.The average of the sequence of values.

Výjimky

source nebo selector je null .source or selector is null.

source neobsahuje žádné elementy.source contains no elements.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int32>>) pro výpočet průměrné String délky v sekvenci hodnot typu String .The following code example demonstrates how to use Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int32>>) to calculate the average String length in a sequence of values of type String.

Poznámka

Tento příklad kódu používá přetížení této přetížené metody, které se liší od konkrétního přetížení popsaného v tomto tématu.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Pokud chcete příklad rozšířit na toto téma, změňte obsah funkce selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

string[] fruits = { "apple", "banana", "mango", "orange", "passionfruit", "grape" };

// Determine the average string length in the array.
double average = fruits.AsQueryable().Average(s => s.Length);

Console.WriteLine("The average string length is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average string length is 6.5.
Dim fruits() As String = {"apple", "banana", "mango", "orange", "passionfruit", "grape"}

' Determine the average string length in the array.
Dim average As Double = fruits.AsQueryable().Average(Function(s) s.Length)

MsgBox(String.Format("The average string length is {0}.", average))

' This code produces the following output:
'
' The average string length is 6.5.

Poznámky

Tato metoda má alespoň jeden parametr typu, Expression<TDelegate> jehož argumentem typu je jeden z Func<T,TResult> typů.This method has at least one parameter of type Expression<TDelegate> whose type argument is one of the Func<T,TResult> types. Pro tyto parametry můžete předat výraz lambda a bude zkompilován do Expression<TDelegate> .For these parameters, you can pass in a lambda expression and it will be compiled to an Expression<TDelegate>.

Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Decimal>>)Metoda generuje MethodCallExpression , který reprezentuje volání Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Decimal>>) sebe sama jako vytvořenou obecnou metodu.The Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Decimal>>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Decimal>>) itself as a constructed generic method. Poté předá MethodCallExpression Execute<TResult>(Expression) metodě IQueryProvider reprezentované Provider vlastností source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Chování dotazu, k němuž dojde v důsledku provádění stromu výrazu, který představuje volání, Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Decimal>>) závisí na implementaci typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Decimal>>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Očekávané chování je, že vypočítá průměr hodnot v rámci source po vyvolání selector na každé hodnotě.The expected behavior is that it calculates the average of the values in source after invoking selector on each value.

Platí pro

Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Decimal>>>)

Vypočítá průměr sekvence hodnot s možnou hodnotou null Decimal , které jsou získány vyvoláním funkce projekce na každý prvek vstupní sekvence.Computes the average of a sequence of nullable Decimal values that is obtained by invoking a projection function on each element of the input sequence.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<System::Decimal> Average(System::Linq::IQueryable<TSource> ^ source, System::Linq::Expressions::Expression<Func<TSource, Nullable<System::Decimal>> ^> ^ selector);
public static decimal? Average<TSource> (this System.Linq.IQueryable<TSource> source, System.Linq.Expressions.Expression<Func<TSource,decimal?>> selector);
static member Average : System.Linq.IQueryable<'Source> * System.Linq.Expressions.Expression<Func<'Source, Nullable<decimal>>> -> Nullable<decimal>
<Extension()>
Public Function Average(Of TSource) (source As IQueryable(Of TSource), selector As Expression(Of Func(Of TSource, Nullable(Of Decimal)))) As Nullable(Of Decimal)

Parametry typu

TSource

Typ prvků source .The type of the elements of source.

Parametry

source
IQueryable<TSource>

Sekvence hodnot pro výpočet průměru.A sequence of values to calculate the average of.

selector
Expression<Func<TSource,Nullable<Decimal>>>

Funkce projekce, která se má použít u každého prvkuA projection function to apply to each element.

Návraty

Nullable<Decimal>

Průměr sekvence hodnot, nebo null Pokud source je sekvence prázdná nebo obsahuje pouze null hodnoty.The average of the sequence of values, or null if the source sequence is empty or contains only null values.

Výjimky

source nebo selector je null .source or selector is null.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int32>>) pro výpočet průměrné String délky v sekvenci hodnot typu String .The following code example demonstrates how to use Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Int32>>) to calculate the average String length in a sequence of values of type String.

Poznámka

Tento příklad kódu používá přetížení této přetížené metody, které se liší od konkrétního přetížení popsaného v tomto tématu.This code example uses an overload of this overloaded method that is different from the specific overload that this topic describes. Pokud chcete příklad rozšířit na toto téma, změňte obsah funkce selector.To extend the example to this topic, change the body of the selector function.

string[] fruits = { "apple", "banana", "mango", "orange", "passionfruit", "grape" };

// Determine the average string length in the array.
double average = fruits.AsQueryable().Average(s => s.Length);

Console.WriteLine("The average string length is {0}.", average);

// This code produces the following output:
//
// The average string length is 6.5.
Dim fruits() As String = {"apple", "banana", "mango", "orange", "passionfruit", "grape"}

' Determine the average string length in the array.
Dim average As Double = fruits.AsQueryable().Average(Function(s) s.Length)

MsgBox(String.Format("The average string length is {0}.", average))

' This code produces the following output:
'
' The average string length is 6.5.

Poznámky

Tato metoda má alespoň jeden parametr typu, Expression<TDelegate> jehož argumentem typu je jeden z Func<T,TResult> typů.This method has at least one parameter of type Expression<TDelegate> whose type argument is one of the Func<T,TResult> types. Pro tyto parametry můžete předat výraz lambda a bude zkompilován do Expression<TDelegate> .For these parameters, you can pass in a lambda expression and it will be compiled to an Expression<TDelegate>.

Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Decimal>>>)Metoda generuje MethodCallExpression , který reprezentuje volání Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Decimal>>>) sebe sama jako vytvořenou obecnou metodu.The Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Decimal>>>) method generates a MethodCallExpression that represents calling Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Decimal>>>) itself as a constructed generic method. Poté předá MethodCallExpression Execute<TResult>(Expression) metodě IQueryProvider reprezentované Provider vlastností source parametru.It then passes the MethodCallExpression to the Execute<TResult>(Expression) method of the IQueryProvider represented by the Provider property of the source parameter.

Chování dotazu, k němuž dojde v důsledku provádění stromu výrazu, který představuje volání, Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Decimal>>>) závisí na implementaci typu source parametru.The query behavior that occurs as a result of executing an expression tree that represents calling Average<TSource>(IQueryable<TSource>, Expression<Func<TSource,Nullable<Decimal>>>) depends on the implementation of the type of the source parameter. Očekávané chování je, že vypočítá průměr hodnot v rámci source po vyvolání selector na každé hodnotě.The expected behavior is that it calculates the average of the values in source after invoking selector on each value.

Platí pro