CallConvFastcall CallConvFastcall CallConvFastcall CallConvFastcall Class

Definice

Tato konvence volání není v této verzi .NET Framework podporována.This calling convention is not supported in this version of the .NET Framework.

public ref class CallConvFastcall
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public class CallConvFastcall
type CallConvFastcall = class
Public Class CallConvFastcall
Dědičnost
CallConvFastcallCallConvFastcallCallConvFastcallCallConvFastcall
Atributy

Poznámky

Konvence __fastcall volání Určuje, že argumenty funkce budou předány v registrech, pokud je to možné.The __fastcall calling convention specifies that arguments to functions be passed in registers, when possible.

Třídy v System.Runtime.CompilerServices jsou používány pouze pro zapisovače kompilátoru.The classes in System.Runtime.CompilerServices are for compiler writers' use only.

Kompilátory generují vlastní modifikátory v rámci metadat pro změnu způsobu, jakým kompilátor JIT (just-in-time) zpracovává hodnoty, pokud výchozí chování není vhodné.Compilers emit custom modifiers within metadata to change the way that the just-in-time (JIT) compiler handles values when the default behavior is not appropriate. Když kompilátor JIT nalezne vlastní modifikátor, zpracuje hodnotu způsobem, který určuje modifikátor.When the JIT compiler encounters a custom modifier, it handles the value in the way that the modifier specifies. Kompilátory mohou použít vlastní modifikátory na metody, parametry a návratové hodnoty.Compilers can apply custom modifiers to methods, parameters, and return values. Kompilátor JIT musí reagovat na požadované modifikátory, ale může ignorovat volitelné modifikátory.The JIT compiler must respond to required modifiers but can ignore optional modifiers. C++ Kompilátor může vygenerovat vlastní modifikátor, který popisuje, jak by měl být bajt zpracován v případech, kdy kompilátor JIT zpracovává bajty způsobem, který není kompatibilní s C++ výchozím nastavením.A C++ compiler could emit a custom modifier to describe how a byte should be treated in cases where the JIT compiler treats bytes in manner that is not compatible with C++ by default.

Vlastní modifikátory můžete vygenerovat do metadat pomocí jednoho z následujících postupů:You can emit custom modifiers into metadata using one of the following techniques:

Konstruktory

CallConvFastcall() CallConvFastcall() CallConvFastcall() CallConvFastcall()

Inicializuje novou instanci třídy CallConvFastcall třídy.Initializes a new instance of the CallConvFastcall class.

Metody

Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object)

Určuje, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Inherited from Object)
GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Inherited from Object)
GetType() GetType() GetType() GetType()

Type Získá aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Inherited from Object)
MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního Objectseznamu.Creates a shallow copy of the current Object.

(Inherited from Object)
ToString() ToString() ToString() ToString()

Vrací řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Inherited from Object)

Platí pro