VARFLAGS Výčet

Definice

Varování

Toto rozhraní API je teď zastaralé.

Místo nich se používá VARFLAGS.Use VARFLAGS instead.

Tento výčet má atribut FlagsAttribute, který umožňuje bitové kombinace hodnot členů.

public enum class VARFLAGS
[System.Flags]
[System.Obsolete]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
[System.Serializable]
[System.Obsolete("Use System.Runtime.InteropServices.ComTypes.VARFLAGS instead. http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202", false)]
public enum VARFLAGS
type VARFLAGS = 
Public Enum VARFLAGS
Dědičnost
VARFLAGS
Atributy

Pole

VARFLAG_FBINDABLE 4

Proměnná podporuje datovou vazbu.The variable supports data binding.

VARFLAG_FDEFAULTBIND 32

Proměnná je jediná vlastnost, která nejlépe představuje objekt.The variable is the single property that best represents the object. Tento atribut může mít jenom jedna proměnná v informacích o typu.Only one variable in type information can have this attribute.

VARFLAG_FDEFAULTCOLLELEM 256

Povoluje optimalizaci, ve kterém kompilátor hledá člena s názvem "xyz" na typu "ABC".Permits an optimization in which the compiler looks for a member named "xyz" on the type of "abc". Pokud je takový člen nalezen a je označen jako funkce přistupujícího objektu pro prvek výchozí kolekce, pak je vygenerováno volání této členské funkce.If such a member is found and is flagged as an accessor function for an element of the default collection, then a call is generated to that member function. Povoluje se pro členy v odesílajících a rozhraních. nepovoluje se v modulech.Permitted on members in dispinterfaces and interfaces; not permitted on modules.

VARFLAG_FDISPLAYBIND 16

Proměnná se zobrazí uživateli jako vazba.The variable is displayed to the user as bindable. je také nutné nastavit VARFLAG_FBINDABLE.VARFLAG_FBINDABLE must also be set.

VARFLAG_FHIDDEN 64

Proměnná by se neměla uživateli zobrazovat v prohlížeči, i když existuje a je svázána.The variable should not be displayed to the user in a browser, although it exists and is bindable.

VARFLAG_FIMMEDIATEBIND 4096

Proměnná je mapována jako individuální vlastnosti s možností vazby.The variable is mapped as individual bindable properties.

VARFLAG_FNONBROWSABLE 1024

Proměnná se zobrazí v prohlížeči objektů, ale ne v prohlížeči vlastností.The variable appears in an object browser, but not in a properties browser.

VARFLAG_FREADONLY 1

Přiřazení proměnné by nemělo být povoleno.Assignment to the variable should not be allowed.

VARFLAG_FREPLACEABLE 2048

Označí rozhraní jako výchozí chování.Tags the interface as having default behaviors.

VARFLAG_FREQUESTEDIT 8

Při nastavení se při každém pokusu o změnu vlastnosti navede voláním IPropertyNotifySink::OnRequestEdit.When set, any attempt to directly change the property results in a call to IPropertyNotifySink::OnRequestEdit. Implementace OnRequestEdit určuje, zda je změna přijata.The implementation of OnRequestEdit determines if the change is accepted.

VARFLAG_FRESTRICTED 128

Proměnná by neměla být přístupná z jazyků maker.The variable should not be accessible from macro languages. Tento příznak je určený pro proměnné nebo proměnné na úrovni systému, které nechcete, aby se zobrazovaly typy prohlížečů.This flag is intended for system-level variables or variables that you do not want type browsers to display.

VARFLAG_FSOURCE 2

Proměnná vrátí objekt, který je zdrojem událostí.The variable returns an object that is a source of events.

VARFLAG_FUIDEFAULT 512

Proměnná je výchozím zobrazením v uživatelském rozhraní.The variable is the default display in the user interface.

Poznámky

Další informace o VARFLAGSnajdete v knihovně MSDN.For additional information about VARFLAGS, see the MSDN Library.

Platí pro