CngPropertyOptions CngPropertyOptions CngPropertyOptions CngPropertyOptions Enum

Definice

Určuje možnosti klíčové vlastnosti kryptografické služby nové generace (CNG).Specifies Cryptography Next Generation (CNG) key property options.

Tento výčet má atribut FlagsAttribute, který umožňuje bitové kombinace hodnot členů.

public enum class CngPropertyOptions
[System.Flags]
public enum CngPropertyOptions
type CngPropertyOptions = 
Public Enum CngPropertyOptions
Dědičnost
CngPropertyOptionsCngPropertyOptionsCngPropertyOptionsCngPropertyOptions
Atributy

Pole

CustomProperty CustomProperty CustomProperty CustomProperty 1073741824

Vlastnost není určena CNG.The property is not specified by CNG. Tuto možnost použijte, pokud se chcete vyhnout budoucímu názvu v konfliktu s vlastnostmi CNG.Use this option to avoid future name conflicts with CNG properties.

None None None None 0

Odkazovaná vlastnost nemá žádné možnosti.The referenced property has no options.

Persist Persist Persist Persist -2147483648

Vlastnost by měla být trvalá.The property should be persisted.

Poznámky

Tyto možnosti slouží k inicializaci CngProperty objektů, které jsou poté použity v SetProperty voláních.These options are used to initialize CngProperty objects, which are then used in SetProperty calls. Tyto možnosti můžete použít také při dotazování na hodnotu vlastností pomocí GetProperty metody.You also use these options when you query for the value of properties with the GetProperty method.

K vlastnostem je nutné zadat dotaz CngPropertyOptions pomocí, kde jsou uloženy v.Properties must be queried with the CngPropertyOptions they are stored with. V opačném případě nebudou nalezeny.Otherwise, they will not be found.

Platí pro