ECDiffieHellmanKeyDerivationFunction ECDiffieHellmanKeyDerivationFunction ECDiffieHellmanKeyDerivationFunction ECDiffieHellmanKeyDerivationFunction Enum

Definice

Určuje funkce odvození klíče, které ECDiffieHellmanCng třídy se použijte k převedení tajných kódů smluv do klíče.Specifies the key derivation function that the ECDiffieHellmanCng class will use to convert secret agreements into key material.

public enum class ECDiffieHellmanKeyDerivationFunction
public enum ECDiffieHellmanKeyDerivationFunction
type ECDiffieHellmanKeyDerivationFunction = 
Public Enum ECDiffieHellmanKeyDerivationFunction
Dědičnost
ECDiffieHellmanKeyDerivationFunctionECDiffieHellmanKeyDerivationFunctionECDiffieHellmanKeyDerivationFunctionECDiffieHellmanKeyDerivationFunction

Pole

Hash Hash Hash Hash 0

Hashovací algoritmus se používá ke generování klíče.A hash algorithm is used to generate key material. HashAlgorithm Vlastnost určuje název algoritmu použití.The HashAlgorithm property specifies the name of the algorithm to use. Pokud není zadán název algoritmu, SHA256 slouží jako výchozí algoritmus.If the algorithm name is not specified, SHA256 is used as the default algorithm. Můžete také určit, SecretPrepend a SecretAppend vlastnosti, ale nejsou vyžadovány.You can also specify the SecretPrepend and SecretAppend properties, but they are not required. Velikost klíče, který je generován odpovídá velikosti hodnota hash pro zadaný algoritmus.The amount of key material that is generated is equivalent to the size of the hash value for the specified algorithm.

Hmac Hmac Hmac Hmac 1

Algoritmus Hash-based Message Authentication kód metoda HMAC () se používá ke generování klíče.A Hash-based Message Authentication Code (HMAC) algorithm is used to generate key material. HmacKey Vlastnost určuje klíč pro použití.The HmacKey property specifies the key to use. Musí být nastavena buď tuto vlastnost nebo UseSecretAgreementAsHmacKey musí být vlastnost nastavena na true; v opačném případě CryptographicException je vyvolána při použití Hmac.Either this property must be set or the UseSecretAgreementAsHmacKey property must be set to true; otherwise, a CryptographicException is thrown when you use Hmac. Pokud jsou nastaveny obě vlastnosti, tajnou dohodu se používá jako klíč HMAC.If both properties are set, the secret agreement is used as the HMAC key. Můžete také určit, SecretPrepend a SecretAppend vlastnosti, ale nejsou vyžadovány.You can also specify the SecretPrepend and SecretAppend properties, but they are not required. Velikost klíče, který je generován odpovídá velikost HMAC hodnoty.The amount of key material that is generated is equivalent to the size of the HMAC value.

Tls Tls Tls Tls 2

Protokol zabezpečení TLS (Transport Layer) slouží ke generování klíče.The Transport Layer Security (TLS) protocol is used to generate key material. Seed a Label vlastnosti musí být jinak CryptographicException je vyvolána při použití Tls.The Seed and Label properties must be set; otherwise, a CryptographicException is thrown when you use Tls. Tato hodnota se generuje 160 bitů materiál klíče.This value generates 160 bits of key material.

Poznámky

ECDiffieHellmanKeyDerivationFunction Výčet definuje typ algoritmus, který se použije k transformaci nezpracovaných tajnou dohodu do klíče.The ECDiffieHellmanKeyDerivationFunction enumeration defines the type of algorithm that will be used to transform a raw secret agreement into key material. Tajnou dohodu, který je generován z privátní klíč a veřejný klíč druhé strany, jako součást výměny klíčů hodnotu.The secret agreement is the value that is generated from a private key and the other party's public key, as part of the key exchange. Jedná se o hodnotu seed pro materiál klíče, který je generován ECDiffieHellmanCng.DeriveKeyMaterial metody.It is the seed value for the key material that is generated by the ECDiffieHellmanCng.DeriveKeyMaterial method.

ECDiffieHellmanCng.KeyDerivationFunction Vlastnost používá k získání funkce odvození klíče pro tento výčet ECDiffieHellmanCng třídy.The ECDiffieHellmanCng.KeyDerivationFunction property uses this enumeration to get the key derivation function for the ECDiffieHellmanCng class.

Platí pro