PaddingMode PaddingMode PaddingMode PaddingMode Enum

Definice

Určuje typ odsazení, aby bloku dat zpráv je kratší než úplné počet bajtů potřebných pro kryptografické operace.Specifies the type of padding to apply when the message data block is shorter than the full number of bytes needed for a cryptographic operation.

public enum class PaddingMode
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public enum PaddingMode
type PaddingMode = 
Public Enum PaddingMode
Dědičnost
Atributy

Pole

ANSIX923 ANSIX923 ANSIX923 ANSIX923 4

Řetězec odsazení ANSIX923 se skládá z posloupnost bajtů, které jsou vyplněny nulami před délku.The ANSIX923 padding string consists of a sequence of bytes filled with zeros before the length.

ISO10126 ISO10126 ISO10126 ISO10126 5

Řetězec odsazení ISO10126 se skládá z náhodná data před délku.The ISO10126 padding string consists of random data before the length.

None None None None 1

Probíhá bez oddělovačů.No padding is done.

PKCS7 PKCS7 PKCS7 PKCS7 2

PKCS #7 vyplňující řetězec se skládá z posloupnost bajtů, z nichž každý je rovna celkový počet bajtů odsazení přidán.The PKCS #7 padding string consists of a sequence of bytes, each of which is equal to the total number of padding bytes added.

Zeros Zeros Zeros Zeros 3

Řetězec odsazení se skládá z nastavit na hodnotu nula bajtů.The padding string consists of bytes set to zero.

Poznámky

Většina prostý text zprávy není sestává z řady bajtů, která úplně naplnění bloky.Most plain text messages do not consist of a number of bytes that completely fill blocks. Často nejsou dost bajtů k zaplnění poslední blok.Often, there are not enough bytes to fill the last block. Pokud k tomu dojde, řetězec odsazení se přidá do textu.When this happens, a padding string is added to the text. Například pokud je délka bloku 64 bitů a poslední blok obsahuje pouze 40 bitů, 24 bitů odsazení přidají.For example, if the block length is 64 bits and the last block contains only 40 bits, 24 bits of padding are added.

Některé standardy šifrování zadejte konkrétní odsazení schéma.Some encryption standards specify a particular padding scheme. Následující příklad ukazuje, jak tyto režimy fungují.The following example shows how these modes work. Zadaný blocklength 8, délka dat 9, počet odsazení oktety rovné 7 a data, která je rovna FF FF FF FF FF FF FF FF FF:Given a blocklength of 8, a data length of 9, the number of padding octets equal to 7, and the data equal to FF FF FF FF FF FF FF FF FF:

Data:Data: FF FF FF FF FF FF FF FF FFFF FF FF FF FF FF FF FF FF
X923 odsazení:X923 padding: FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 07FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 07
PKCS7 odsazení:PKCS7 padding: FF FF FF FF FF FF FF FF FF 07 07 07 07 07 07 07FF FF FF FF FF FF FF FF FF 07 07 07 07 07 07 07
ISO10126 odsazení:ISO10126 padding: FF FF FF FF FF FF FF FF FF 7D 2A 75 EF F8 EF 07FF FF FF FF FF FF FF FF FF 7D 2A 75 EF F8 EF 07

Platí pro

Viz také