SHA1Managed.Dispose(Boolean) SHA1Managed.Dispose(Boolean) SHA1Managed.Dispose(Boolean) SHA1Managed.Dispose(Boolean) Method

Definice

Uvolňuje nespravované prostředky používané SHA1Managed objektem a volitelně uvolňuje spravované prostředky.Releases unmanaged resources used by the SHA1Managed object and optionally releases the managed resources.

protected:
 override void Dispose(bool disposing);
protected override void Dispose (bool disposing);
override this.Dispose : bool -> unit
Protected Overrides Sub Dispose (disposing As Boolean)

Parametry

disposing
Boolean Boolean Boolean Boolean

truepro vydání spravovaných i nespravovaných prostředků; false pro vydání pouze nespravovaných prostředků.true to release both managed and unmanaged resources; false to release only unmanaged resources.

Poznámky

Tato metoda je volána veřejnou Dispose() metodou Finalize a metodou.This method is called by the public Dispose() method and the Finalize method. Dispose()Vyvolá chráněnou Dispose(Boolean) metodu disposing s parametrem nastaveným na true.Dispose() invokes the protected Dispose(Boolean) method with the disposing parameter set to true. Finalizevyvolá metodu disposing falsesnastavenímna. Dispose(Boolean)Finalize invokes Dispose(Boolean) with disposing set to false.

Platí pro