SHA1Managed.Dispose(Boolean) SHA1Managed.Dispose(Boolean) SHA1Managed.Dispose(Boolean) SHA1Managed.Dispose(Boolean) Method

Definice

Uvolní nespravované prostředky využívané třídou SHA1Managed objektu a volitelně také spravované prostředky.Releases unmanaged resources used by the SHA1Managed object and optionally releases the managed resources.

protected:
 override void Dispose(bool disposing);
protected override void Dispose (bool disposing);
override this.Dispose : bool -> unit
Protected Overrides Sub Dispose (disposing As Boolean)

Parametry

disposing
Boolean Boolean Boolean Boolean

true k uvolnění spravovaných i nespravovaných prostředků; false k uvolnění pouze nespravovaných prostředků.true to release both managed and unmanaged resources; false to release only unmanaged resources.

Poznámky

Tato metoda je volána veřejnou metodou Dispose() metoda a Finalize metoda.This method is called by the public Dispose() method and the Finalize method. Dispose() Vyvolá chráněnou metodu Dispose(Boolean) metodou disposing parametr nastaven na true.Dispose() invokes the protected Dispose(Boolean) method with the disposing parameter set to true. Finalize Vyvolá Dispose(Boolean) s disposing nastavena na false.Finalize invokes Dispose(Boolean) with disposing set to false.

Platí pro