String.Remove Metoda

Definice

Vrátí nový řetězec, ve kterém je odstraněn zadaný počet znaků z aktuálního řetězce.Returns a new string in which a specified number of characters from the current string are deleted.

Přetížení

Remove(Int32)

Vrátí nový řetězec, ve kterém jsou odstraněny všechny znaky v aktuální instanci počínaje zadanou pozicí a pokračováním v poslední pozici.Returns a new string in which all the characters in the current instance, beginning at a specified position and continuing through the last position, have been deleted.

Remove(Int32, Int32)

Vrátí nový řetězec, ve kterém byl odstraněn zadaný počet znaků v aktuální instanci začínající na zadané pozici.Returns a new string in which a specified number of characters in the current instance beginning at a specified position have been deleted.

Remove(Int32)

Vrátí nový řetězec, ve kterém jsou odstraněny všechny znaky v aktuální instanci počínaje zadanou pozicí a pokračováním v poslední pozici.Returns a new string in which all the characters in the current instance, beginning at a specified position and continuing through the last position, have been deleted.

public:
 System::String ^ Remove(int startIndex);
public string Remove (int startIndex);
member this.Remove : int -> string
Public Function Remove (startIndex As Integer) As String

Parametry

startIndex
Int32

Pozice s nulovým základem pro začátek odstraňování znaků.The zero-based position to begin deleting characters.

Návraty

Nový řetězec, který je ekvivalentní tomuto řetězci s výjimkou odebraných znaků.A new string that is equivalent to this string except for the removed characters.

Výjimky

Hodnota startIndex je menší než nula.startIndex is less than zero.

-nebo--or-

startIndex určuje pozici, která není v rámci tohoto řetězce.startIndex specifies a position that is not within this string.

Příklady

Následující příklad ukazuje metodu Remove.The following example demonstrates the Remove method. Z následujícího do posledního případu dojde k odebrání veškerého textu, který začíná od zadaného indexu po konci řetězce.The next-to-last case removes all text starting from the specified index through the end of the string. Poslední případ odebere tři znaky počínaje zadaným indexem.The last case removes three characters starting from the specified index.

// This example demonstrates the String.Remove() method.
using namespace System;
int main()
{
  String^ s = "abc---def";
  
  //
  Console::WriteLine( "Index: 012345678" );
  Console::WriteLine( "1)   {0}", s );
  Console::WriteLine( "2)   {0}", s->Remove( 3 ) );
  Console::WriteLine( "3)   {0}", s->Remove( 3, 3 ) );
}

/*
This example produces the following results:

Index: 012345678
1)   abc---def
2)   abc
3)   abcdef

*/
// This example demonstrates the String.Remove() method.
using System;

class Sample 
{
  public static void Main() 
  {
  string s = "abc---def"; 
//
  Console.WriteLine("Index: 012345678");
  Console.WriteLine("1)   {0}", s);
  Console.WriteLine("2)   {0}", s.Remove(3)); 
  Console.WriteLine("3)   {0}", s.Remove(3, 3));
  }
}
/*
This example produces the following results:

Index: 012345678
1)   abc---def
2)   abc
3)   abcdef

*/
' This example demonstrates the String.Remove() method.
Class Sample
  Public Shared Sub Main()
   Dim s As String = "abc---def"
   '
   Console.WriteLine("Index: 012345678")
   Console.WriteLine("1)   {0}", s)
   Console.WriteLine("2)   {0}", s.Remove(3))
   Console.WriteLine("3)   {0}", s.Remove(3, 3))
  End Sub
End Class
'
'This example produces the following results:
'
'Index: 012345678
'1)   abc---def
'2)   abc
'3)   abcdef
'

Poznámky

V .NET Framework.NET Frameworkjsou řetězce počítány od nuly.In the .NET Framework.NET Framework, strings are zero-based. Hodnota parametru startIndex může být v rozsahu od 0 do 1, která je menší než délka instance řetězce.The value of the startIndex parameter can range from zero to one less than the length of the string instance.

Poznámka

Tato metoda neupravuje hodnotu aktuální instance.This method does not modify the value of the current instance. Místo toho vrátí nový řetězec, ve kterém byly odebrány všechny znaky z pozice startIndex na konec původního řetězce.Instead, it returns a new string in which all characters from position startIndex to the end of the original string have been removed.

Viz také

Remove(Int32, Int32)

Vrátí nový řetězec, ve kterém byl odstraněn zadaný počet znaků v aktuální instanci začínající na zadané pozici.Returns a new string in which a specified number of characters in the current instance beginning at a specified position have been deleted.

public:
 System::String ^ Remove(int startIndex, int count);
public string Remove (int startIndex, int count);
member this.Remove : int * int -> string
Public Function Remove (startIndex As Integer, count As Integer) As String

Parametry

startIndex
Int32

Pozice s nulovým základem pro začátek odstraňování znaků.The zero-based position to begin deleting characters.

count
Int32

Počet znaků, které mají být odstraněny.The number of characters to delete.

Návraty

Nový řetězec, který je ekvivalentní této instanci s výjimkou odebraných znaků.A new string that is equivalent to this instance except for the removed characters.

Výjimky

Buď startIndex nebo count, je menší než nula.Either startIndex or count is less than zero.

-nebo--or-

startIndex plus count zadat pozici mimo tuto instanci.startIndex plus count specify a position outside this instance.

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak můžete odebrat prostřední jméno z úplného názvu.The following example demonstrates how you can remove the middle name from a complete name.

using namespace System;
int main()
{
  String^ name = "Michelle Violet Banks";
  Console::WriteLine( "The entire name is '{0}'", name );
  
  // remove the middle name, identified by finding the spaces in the middle of the name->->.
  int foundS1 = name->IndexOf( " " );
  int foundS2 = name->IndexOf( " ", foundS1 + 1 );
  if ( foundS1 != foundS2 && foundS1 >= 0 )
  {
   name = name->Remove( foundS1 + 1, foundS2 - foundS1 );
   Console::WriteLine( "After removing the middle name, we are left with '{0}'", name );
  }
}
// The example displays the following output:
//    The entire name is 'Michelle Violet Banks'
//    After removing the middle name, we are left with 'Michelle Banks'
using System;

public class RemoveTest {
  public static void Main() {

    string name = "Michelle Violet Banks";
 
    Console.WriteLine("The entire name is '{0}'", name);

    // remove the middle name, identified by finding the spaces in the middle of the name...
    int foundS1 = name.IndexOf(" ");
    int foundS2 = name.IndexOf(" ", foundS1 + 1);

    if (foundS1 != foundS2 && foundS1 >= 0) {

      name = name.Remove(foundS1 + 1, foundS2 - foundS1);

      Console.WriteLine("After removing the middle name, we are left with '{0}'", name);
    }
  }
}
// The example displays the following output:
//    The entire name is 'Michelle Violet Banks'
//    After removing the middle name, we are left with 'Michelle Banks'
Public Class RemoveTest
  
  Public Shared Sub Main()
    Dim name As String = "Michelle Violet Banks"
        
    Console.WriteLine("The entire name is '{0}'", name)
    Dim foundS1 As Integer = name.IndexOf(" ")
    Dim foundS2 As Integer = name.IndexOf(" ", foundS1 + 1)
    If foundS1 <> foundS2 And foundS1 >= 0 Then
      
      ' remove the middle name, identified by finding the spaces in the middle of the name...  
      name = name.Remove(foundS1 + 1, foundS2 - foundS1)
      
      Console.WriteLine("After removing the middle name, we are left with '{0}'", name)
    End If
  End Sub
End Class 
' The example displays the following output:
'    The entire name is 'Michelle Violet Banks'
'    After removing the middle name, we are left with 'Michelle Banks'

Poznámky

V .NET Framework.NET Frameworkjsou řetězce počítány od nuly.In the .NET Framework.NET Framework, strings are zero-based. Hodnota parametru startIndex může být v rozsahu od 0 do 1, která je menší než délka instance řetězce.The value of the startIndex parameter can range from zero to one less than the length of the string instance.

Poznámka

Tato metoda neupravuje hodnotu aktuální instance.This method does not modify the value of the current instance. Místo toho vrátí nový řetězec, ve kterém byl odebrán počet znaků určený parametrem count.Instead, it returns a new string in which the number of characters specified by the count parameter have been removed. Znaky jsou odebrány na pozici určené parametrem startIndex.The characters are removed at the position specified by startIndex.

Viz také

Platí pro