String.Concat Metoda

Definice

Zřetězí jednu nebo více instancí Stringnebo String reprezentace hodnot jedné nebo více instancí Object.Concatenates one or more instances of String, or the String representations of the values of one or more instances of Object.

Přetížení

Concat(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>)

Zřetězí řetězcové reprezentace tří zadaných znaků jen pro čtení.Concatenates the string representations of three specified read-only character spans.

Concat(String, String, String, String)

Zřetězí čtyři zadané instance String.Concatenates four specified instances of String.

Concat(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>)

Zřetězí řetězcové reprezentace čtyř zadaných znaků jen pro čtení.Concatenates the string representations of four specified read-only character spans.

Concat(Object, Object, Object, Object)

Zřetězí řetězcové reprezentace čtyř zadaných objektů a všech objektů zadaných v seznamu parametrů volitelné proměnné délky.Concatenates the string representations of four specified objects and any objects specified in an optional variable length parameter list.

Concat(String, String, String)

Zřetězí tři zadané instance String.Concatenates three specified instances of String.

Concat(String, String)

Zřetězí dvě zadané instance String.Concatenates two specified instances of String.

Concat(Object, Object, Object)

Zřetězí řetězcové reprezentace tří zadaných objektů.Concatenates the string representations of three specified objects.

Concat(Object, Object)

Zřetězí řetězcové reprezentace dvou zadaných objektů.Concatenates the string representations of two specified objects.

Concat(String[])

Zřetězí prvky zadaného pole String.Concatenates the elements of a specified String array.

Concat(Object[])

Zřetězí řetězcové reprezentace prvků v zadaném Object poli.Concatenates the string representations of the elements in a specified Object array.

Concat(Object)

Vytvoří řetězcovou reprezentaci zadaného objektu.Creates the string representation of a specified object.

Concat(IEnumerable<String>)

Zřetězí členy konstruované IEnumerable<T> kolekce typu String.Concatenates the members of a constructed IEnumerable<T> collection of type String.

Concat(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>)

Zřetězí řetězcové reprezentace dvou určených znaků jen pro čtení.Concatenates the string representations of two specified read-only character spans.

Concat<T>(IEnumerable<T>)

Zřetězí členy implementace IEnumerable<T>.Concatenates the members of an IEnumerable<T> implementation.

Poznámky

Poznámka

K zřetězení řetězců můžete také použít operátor zřetězení řetězců vašeho jazyka, například + C#v nebo & a + v Visual Basic.You can also use your language's string concatenation operator, such as + in C#, or & and + in Visual Basic, to concatenate strings. Oba kompilátory převádějí operátor zřetězení na volání jednoho z přetížení String.Concat.Both compilers translate the concatenation operator into a call to one of the overloads of String.Concat.

Concat(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>)

Zřetězí řetězcové reprezentace tří zadaných znaků jen pro čtení.Concatenates the string representations of three specified read-only character spans.

public:
 static System::String ^ Concat(ReadOnlySpan<char> str0, ReadOnlySpan<char> str1, ReadOnlySpan<char> str2);
public static string Concat (ReadOnlySpan<char> str0, ReadOnlySpan<char> str1, ReadOnlySpan<char> str2);
static member Concat : ReadOnlySpan<char> * ReadOnlySpan<char> * ReadOnlySpan<char> -> string
Public Shared Function Concat (str0 As ReadOnlySpan(Of Char), str1 As ReadOnlySpan(Of Char), str2 As ReadOnlySpan(Of Char)) As String

Parametry

str0
ReadOnlySpan<Char>

První rozsah znaků jen pro čtení k zřetězení.The first read-only character span to concatenate.

str1
ReadOnlySpan<Char>

Druhý rozsah znaků jen pro čtení k zřetězení.The second read-only character span to concatenate.

str2
ReadOnlySpan<Char>

Třetí znak rozsahu pro čtení, který se má zřetězit.The third read-only character span to concatenate.

Návraty

Zřetězené řetězcové reprezentace hodnot str0, str1 a str2.The concatenated string representations of the values of str0, str1 and str2.

Concat(String, String, String, String)

Zřetězí čtyři zadané instance String.Concatenates four specified instances of String.

public:
 static System::String ^ Concat(System::String ^ str0, System::String ^ str1, System::String ^ str2, System::String ^ str3);
public static string Concat (string str0, string str1, string str2, string str3);
static member Concat : string * string * string * string -> string
Public Shared Function Concat (str0 As String, str1 As String, str2 As String, str3 As String) As String

Parametry

str0
String

První řetězec, který se má zřetězit.The first string to concatenate.

str1
String

Druhý řetězec, který se má zřetězit.The second string to concatenate.

str2
String

Třetí řetězec, který se má zřetězit.The third string to concatenate.

str3
String

Čtvrtý řetězec, který se má zřetězit.The fourth string to concatenate.

Návraty

Zřetězení str0, str1, str2a str3.The concatenation of str0, str1, str2, and str3.

Příklady

Následující příklad definuje pole se čtyřmi písmeny a ukládá jejich jednotlivá písmena do pole řetězců, aby je bylo možné zakódovat.The following example defines an array of four-letter words and stores their individual letters to a string array in order to scramble them. Pak zavolá metodu Concat(String, String, String, String) pro překládání kódovaných slov.It then calls the Concat(String, String, String, String) method to reassemble the scrambled words.

using System;
using System.Collections;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   const int WORD_SIZE = 4;
   
   // Define some 4-letter words to be scrambled.
   string[] words = { "home", "food", "game", "rest" };
   // Define two arrays equal to the number of letters in each word.
   double[] keys = new double[WORD_SIZE];
   string[] letters = new string[WORD_SIZE];
   // Initialize the random number generator.
   Random rnd = new Random();
   
   // Scramble each word.
   foreach (string word in words)
   {
     for (int ctr = 0; ctr < word.Length; ctr++)
     {
      // Populate the array of keys with random numbers.
      keys[ctr] = rnd.NextDouble();
      // Assign a letter to the array of letters.
      letters[ctr] = word[ctr].ToString();
     }  
     // Sort the array. 
     Array.Sort(keys, letters, 0, WORD_SIZE, Comparer.Default);   
     // Display the scrambled word.
     string scrambledWord = String.Concat(letters[0], letters[1], 
                       letters[2], letters[3]);
     Console.WriteLine("{0} --> {1}", word, scrambledWord);
   } 
  }
}
// The example displays output like the following:
//    home --> mheo
//    food --> oodf
//    game --> aemg
//    rest --> trse
Imports System.Collections

Module Example
  Public Sub Main()
   Const WORD_SIZE As Integer = 4
   
   ' Define some 4-letter words to be scrambled.
   Dim words() As String = { "home", "food", "game", "rest" }
   ' Define two arrays equal to the number of letters in each word.
   Dim keys(WORD_SIZE) As Double
   Dim letters(WORD_SIZE) As String
   ' Initialize the random number generator.
   Dim rnd As New Random()
   
   ' Scramble each word.
   For Each word As String In words
     For ctr As Integer = 0 To word.Length - 1
      ' Populate the array of keys with random numbers.
      keys(ctr) = rnd.NextDouble()
      ' Assign a letter to the array of letters.
      letters(ctr) = word.Chars(ctr)
     Next  
     ' Sort the array. 
     Array.Sort(keys, letters, 0, WORD_SIZE, Comparer.Default)   
     ' Display the scrambled word.
     Dim scrambledWord As String = String.Concat(letters(0), letters(1), _
                           letters(2), letters(3))
     Console.WriteLine("{0} --> {1}", word, scrambledWord)
   Next 
  End Sub
End Module 
' The example displays output like the following:
'    home --> mheo
'    food --> oodf
'    game --> aemg
'    rest --> trse

Poznámky

Metoda zřetězí str0, str1, str2a str3; nepřidává žádné oddělovače.The method concatenates str0, str1, str2, and str3; it does not add any delimiters.

Viz také

Concat(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>)

Zřetězí řetězcové reprezentace čtyř zadaných znaků jen pro čtení.Concatenates the string representations of four specified read-only character spans.

public:
 static System::String ^ Concat(ReadOnlySpan<char> str0, ReadOnlySpan<char> str1, ReadOnlySpan<char> str2, ReadOnlySpan<char> str3);
public static string Concat (ReadOnlySpan<char> str0, ReadOnlySpan<char> str1, ReadOnlySpan<char> str2, ReadOnlySpan<char> str3);
static member Concat : ReadOnlySpan<char> * ReadOnlySpan<char> * ReadOnlySpan<char> * ReadOnlySpan<char> -> string
Public Shared Function Concat (str0 As ReadOnlySpan(Of Char), str1 As ReadOnlySpan(Of Char), str2 As ReadOnlySpan(Of Char), str3 As ReadOnlySpan(Of Char)) As String

Parametry

str0
ReadOnlySpan<Char>

První rozsah znaků jen pro čtení k zřetězení.The first read-only character span to concatenate.

str1
ReadOnlySpan<Char>

Druhý rozsah znaků jen pro čtení k zřetězení.The second read-only character span to concatenate.

str2
ReadOnlySpan<Char>

Třetí znak rozsahu pro čtení, který se má zřetězit.The third read-only character span to concatenate.

str3
ReadOnlySpan<Char>

Čtvrté rozpětí znaku jen pro čtení k zřetězení.The fourth read-only character span to concatenate.

Návraty

Zřetězené řetězcové reprezentace hodnot str0, str1, str2 a str3.The concatenated string representations of the values of str0, str1, str2 and str3.

Concat(Object, Object, Object, Object)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Zřetězí řetězcové reprezentace čtyř zadaných objektů a všech objektů zadaných v seznamu parametrů volitelné proměnné délky.Concatenates the string representations of four specified objects and any objects specified in an optional variable length parameter list.

public:
 static System::String ^ Concat(System::Object ^ arg0, System::Object ^ arg1, System::Object ^ arg2, System::Object ^ arg3);
[System.CLSCompliant(false)]
public static string Concat (object arg0, object arg1, object arg2, object arg3);
static member Concat : obj * obj * obj * obj -> string
Public Shared Function Concat (arg0 As Object, arg1 As Object, arg2 As Object, arg3 As Object) As String

Parametry

arg0
Object

První objekt, který se má zřetězitThe first object to concatenate.

arg1
Object

Druhý objekt, který se má zřetězit.The second object to concatenate.

arg2
Object

Třetí objekt, který se má zřetězit.The third object to concatenate.

arg3
Object

Čtvrtý objekt, který se má zřetězit.The fourth object to concatenate.

Návraty

Zřetězená řetězcová reprezentace každé hodnoty v seznamu parametrů.The concatenated string representation of each value in the parameter list.

Atributy

Příklady

Následující příklad ukazuje použití metody Concat(Object, Object, Object, Object) k zřetězení seznamu parametrů proměnných.The following example illustrates the use of the Concat(Object, Object, Object, Object) method to concatenate a list of variable parameters. V tomto případě je metoda volána s devíti parametry.In this case, the method is called with nine parameters.

using System;
using System.Collections;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   const int WORD_SIZE = 4;
   
   // Define some 4-letter words to be scrambled.
   string[] words = { "home", "food", "game", "rest" };
   // Define two arrays equal to the number of letters in each word.
   double[] keys = new double[WORD_SIZE];
   string[] letters = new string[WORD_SIZE];
   // Initialize the random number generator.
   Random rnd = new Random();
   
   // Scramble each word.
   foreach (string word in words)
   {
     for (int ctr = 0; ctr < word.Length; ctr++)
     {
      // Populate the array of keys with random numbers.
      keys[ctr] = rnd.NextDouble();
      // Assign a letter to the array of letters.
      letters[ctr] = word[ctr].ToString();
     }  
     // Sort the array. 
     Array.Sort(keys, letters, 0, WORD_SIZE, Comparer.Default);   
     // Display the scrambled word.
     string scrambledWord = String.Concat(letters[0], letters[1], 
                       letters[2], letters[3]);
     Console.WriteLine("{0} --> {1}", word, scrambledWord);
   } 
  }
}
// The example displays output like the following:
//    home --> mheo
//    food --> oodf
//    game --> aemg
//    rest --> trse
Imports System.Collections

Module Example
  Public Sub Main()
   Const WORD_SIZE As Integer = 4
   
   ' Define some 4-letter words to be scrambled.
   Dim words() As String = { "home", "food", "game", "rest" }
   ' Define two arrays equal to the number of letters in each word.
   Dim keys(WORD_SIZE) As Double
   Dim letters(WORD_SIZE) As String
   ' Initialize the random number generator.
   Dim rnd As New Random()
   
   ' Scramble each word.
   For Each word As String In words
     For ctr As Integer = 0 To word.Length - 1
      ' Populate the array of keys with random numbers.
      keys(ctr) = rnd.NextDouble()
      ' Assign a letter to the array of letters.
      letters(ctr) = word.Chars(ctr)
     Next  
     ' Sort the array. 
     Array.Sort(keys, letters, 0, WORD_SIZE, Comparer.Default)   
     ' Display the scrambled word.
     Dim scrambledWord As String = String.Concat(letters(0), letters(1), _
                           letters(2), letters(3))
     Console.WriteLine("{0} --> {1}", word, scrambledWord)
   Next 
  End Sub
End Module 
' The example displays output like the following:
'    home --> mheo
'    food --> oodf
'    game --> aemg
'    rest --> trse

Poznámky

Poznámka

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.This API is not CLS-compliant. Alternativa kompatibilní se specifikací CLS je String.Concat(Object[]).The CLS-compliant alternative is String.Concat(Object[]). Kompilátory C# a Visual Basic automaticky vyřeší volání této metody jako volání String.Concat(Object[]).The C# and Visual Basic compilers automatically resolve a call to this method as a call to String.Concat(Object[]).

Metoda zřetězí každý objekt v seznamu parametrů voláním jeho metody ToString bez parametrů; nepřidává žádné oddělovače.The method concatenates each object in the parameter list by calling its parameterless ToString method; it does not add any delimiters.

místo libovolného argumentu null se používá String.Empty.String.Empty is used in place of any null argument.

Poznámka

Posledním parametrem metody Concat je volitelný seznam jednoho nebo více dalších objektů, které se mají zřetězit.The last parameter of the Concat method is an optional comma-delimited list of one or more additional objects to concatenate.

Poznámky pro volající

Tato metoda je označena klíčovým slovem vararg, což znamená, že podporuje proměnný počet parametrů.This method is marked with the vararg keyword, which means that it supports a variable number of parameters. Metodu lze volat z vizuálu C++, ale nelze ji volat z C# nebo Visual Basic kódu.The method can be called from Visual C++, but it cannot be called from C# or Visual Basic code. Kompilátory C# a Visual Basic řeší volání Concat(Object, Object, Object, Object) jako volání Concat(Object[]).The C# and Visual Basic compilers resolve calls to Concat(Object, Object, Object, Object) as calls to Concat(Object[]).

Concat(String, String, String)

Zřetězí tři zadané instance String.Concatenates three specified instances of String.

public:
 static System::String ^ Concat(System::String ^ str0, System::String ^ str1, System::String ^ str2);
public static string Concat (string str0, string str1, string str2);
static member Concat : string * string * string -> string
Public Shared Function Concat (str0 As String, str1 As String, str2 As String) As String

Parametry

str0
String

První řetězec, který se má zřetězit.The first string to concatenate.

str1
String

Druhý řetězec, který se má zřetězit.The second string to concatenate.

str2
String

Třetí řetězec, který se má zřetězit.The third string to concatenate.

Návraty

Zřetězení str0, str1a str2.The concatenation of str0, str1, and str2.

Příklady

Následující příklad používá metodu Concat k zřetězení tří řetězců a zobrazení výsledku.The following example uses the Concat method to concatenate three strings and displays the result.

using namespace System;

void main()
{
  String^ s1 = "We went to a bookstore, ";
  String^ s2 = "a movie, ";
  String^ s3 = "and a restaurant.";

  String^ s = String::Concat(s1, s2, s3);
  Console::WriteLine(s);
}
// The example displays the following output:
//   We went to a bookstore, a movie, and a restaurant. 
using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   String s1 = "We went to a bookstore, ";
   String s2 = "a movie, ";
   String s3 = "and a restaurant.";

   var s = String.Concat(s1, s2, s3);
   Console.WriteLine(s);
  }
}
// The example displays the following output:
//   We went to a bookstore, a movie, and a restaurant. 
Public Module Example
  Public Sub Main()
   Dim s1 As String = "We went to a bookstore, "
   Dim s2 As String = "a movie, "
   Dim s3 As String = "and a restaurant."

   Dim s = String.Concat(s1, s2, s3)
   Console.WriteLine(s)
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'   We went to a bookstore, a movie, and a restaurant. 

Poznámky

Metoda zřetězí str0, str1a str2; nepřidává žádné oddělovače.The method concatenates str0, str1, and str2; it does not add any delimiters.

Viz také

Concat(String, String)

Zřetězí dvě zadané instance String.Concatenates two specified instances of String.

public:
 static System::String ^ Concat(System::String ^ str0, System::String ^ str1);
public static string Concat (string str0, string str1);
static member Concat : string * string -> string
Public Shared Function Concat (str0 As String, str1 As String) As String

Parametry

str0
String

První řetězec, který se má zřetězit.The first string to concatenate.

str1
String

Druhý řetězec, který se má zřetězit.The second string to concatenate.

Návraty

Zřetězení str0 a str1.The concatenation of str0 and str1.

Příklady

Následující příklad zřetězí jméno, prostřední a příjmení osoby.The following example concatenates a person's first, middle, and last name.

using namespace System;
int main()
{
  
  // we want to simply quickly add this person's name together
  String^ fName = "Simon";
  String^ mName = "Jake";
  String^ lName = "Harrows";
  
  // because we want a name to appear with a space in between each name, 
  // put a space on the front of the middle, and last name, allowing for
  // the fact that a space may already be there
  mName = String::Concat( " ", mName->Trim() );
  lName = String::Concat( " ", lName->Trim() );
  
  // this line simply concatenates the two strings
  Console::WriteLine( "Welcome to this page, '{0}'!", String::Concat( String::Concat( fName, mName ), lName ) );
}
// The example displays the following output:
//    Welcome to this page, 'Simon Jake Harrows'!
using System;

public class ConcatTest {
  public static void Main() {

    // we want to simply quickly add this person's name together
    string fName = "Simon";
    string mName = "Jake";
    string lName = "Harrows";

    // because we want a name to appear with a space in between each name, 
    // put a space on the front of the middle, and last name, allowing for
    // the fact that a space may already be there
    mName = " " + mName.Trim();
    lName = " " + lName.Trim();

    // this line simply concatenates the two strings
    Console.WriteLine("Welcome to this page, '{0}'!", string.Concat( string.Concat(fName, mName), lName ) );
  }
}
// The example displays the following output:
//    Welcome to this page, 'Simon Jake Harrows'!
Public Class ConcatTest
  Public Shared Sub Main()
    Dim fName As String = "Simon"
    Dim mName As String = "Jake"
    Dim lName As String = "Harrows"
    
    ' We want to simply quickly add this person's name together.
    ' Because we want a name to appear with a space in between each name, 
    ' we put a space on the front of the middle, and last name, allowing for
    ' the fact that a space may already be there.
    mName = " " + mName.Trim()
    lName = " " + lName.Trim()
    
    ' This line simply concatenates the two strings.
    Console.WriteLine("Welcome to this page, '{0}'!", _
             String.Concat(String.Concat(fName, mName), lName))
  End Sub
End Class
' The example displays the following output:
'    Welcome to this page, 'Simon Jake Harrows'!

Poznámky

Metoda zřetězí str0 a str1; nepřidává žádné oddělovače.The method concatenates str0 and str1; it does not add any delimiters.

Místo libovolného argumentu null se používá řetězec Empty.An Empty string is used in place of any null argument.

Viz také

Concat(Object, Object, Object)

Zřetězí řetězcové reprezentace tří zadaných objektů.Concatenates the string representations of three specified objects.

public:
 static System::String ^ Concat(System::Object ^ arg0, System::Object ^ arg1, System::Object ^ arg2);
public static string Concat (object arg0, object arg1, object arg2);
static member Concat : obj * obj * obj -> string
Public Shared Function Concat (arg0 As Object, arg1 As Object, arg2 As Object) As String

Parametry

arg0
Object

První objekt, který se má zřetězitThe first object to concatenate.

arg1
Object

Druhý objekt, který se má zřetězit.The second object to concatenate.

arg2
Object

Třetí objekt, který se má zřetězit.The third object to concatenate.

Návraty

Zřetězené řetězcové reprezentace hodnot arg0, arg1a arg2.The concatenated string representations of the values of arg0, arg1, and arg2.

Příklady

Následující příklad ukazuje metodu Concat.The following example demonstrates the Concat method.

using namespace System;

int main()
{
  int i = -123;
  Object^ o = i;
  array<Object^>^objs = { -123, -456, -789};
  Console::WriteLine("Concatenate 1, 2, and 3 objects:");
  Console::WriteLine("1) {0}", String::Concat(o));
  Console::WriteLine("2) {0}", String::Concat(o, o));
  Console::WriteLine("3) {0}", String::Concat(o, o, o));
  
  Console::WriteLine("\nConcatenate 4 objects and a variable length parameter list:" );
  Console::WriteLine("4) {0}", String::Concat(o, o, o, o));
  Console::WriteLine("5) {0}", String::Concat( o, o, o, o, o));
  Console::WriteLine("\nConcatenate a 3-element object array:");
  Console::WriteLine("6) {0}", String::Concat(objs));
}
// The example displays the following output:
//  Concatenate 1, 2, and 3 objects:
//  1) -123
//  2) -123-123
//  3) -123-123-123
//  
//  Concatenate 4 objects and a variable length parameter list:
//  4) -123-123-123-123
//  5) -123-123-123-123-123
//  
//  Concatenate a 3-element object array:
//  6) -123-456-789
using System;

class stringConcat5 {
  public static void Main() {
  int i = -123;
  Object o = i;
  Object[] objs = new Object[] {-123, -456, -789};

  Console.WriteLine("Concatenate 1, 2, and 3 objects:");
  Console.WriteLine("1) {0}", String.Concat(o));
  Console.WriteLine("2) {0}", String.Concat(o, o));
  Console.WriteLine("3) {0}", String.Concat(o, o, o));

  Console.WriteLine("\nConcatenate 4 objects and a variable length parameter list:");
  Console.WriteLine("4) {0}", String.Concat(o, o, o, o));
  Console.WriteLine("5) {0}", String.Concat(o, o, o, o, o));

  Console.WriteLine("\nConcatenate a 3-element object array:");
  Console.WriteLine("6) {0}", String.Concat(objs));
  }
}
// The example displays the following output:
//  Concatenate 1, 2, and 3 objects:
//  1) -123
//  2) -123-123
//  3) -123-123-123
//  
//  Concatenate 4 objects and a variable length parameter list:
//  4) -123-123-123-123
//  5) -123-123-123-123-123
//  
//  Concatenate a 3-element object array:
//  6) -123-456-789
Class stringConcat5
  Public Shared Sub Main()
   Dim i As Integer = - 123
   Dim o As [Object] = i
   Dim objs() As [Object] = {-123, -456, -789}
   
   Console.WriteLine("Concatenate 1, 2, and 3 objects:")
   Console.WriteLine("1) {0}", [String].Concat(o))
   Console.WriteLine("2) {0}", [String].Concat(o, o))
   Console.WriteLine("3) {0}", [String].Concat(o, o, o))
   
   Console.WriteLine(vbCrLf & "Concatenate 4 objects and a variable length parameter list:")
   Console.WriteLine("4) {0}", String.Concat(o, o, o, o))
   Console.WriteLine("5) {0}", String.Concat(o, o, o, o, o))
   
   Console.WriteLine(vbCrLf & "Concatenate a 3-element object array:")
   Console.WriteLine("6) {0}", [String].Concat(objs))
  End Sub
End Class
'The example displays the following output:
'  Concatenate 1, 2, and 3 objects:
'  1) -123
'  2) -123-123
'  3) -123-123-123
'  
'  Concatenate 4 objects and a variable length parameter list:
'  4) -123-123-123-123
'  5) -123-123-123-123-123
'     
'  Concatenate a 3-element object array:
'  6) -123-456-789

Poznámky

Metoda zřetězí arg0, arg1a arg2 zavoláním metody ToString bez parametrů každého objektu; nepřidává žádné oddělovače.The method concatenates arg0, arg1, and arg2 by calling the parameterless ToString method of each object; it does not add any delimiters.

místo libovolného argumentu null se používá String.Empty.String.Empty is used in place of any null argument.

Viz také

Concat(Object, Object)

Zřetězí řetězcové reprezentace dvou zadaných objektů.Concatenates the string representations of two specified objects.

public:
 static System::String ^ Concat(System::Object ^ arg0, System::Object ^ arg1);
public static string Concat (object arg0, object arg1);
static member Concat : obj * obj -> string
Public Shared Function Concat (arg0 As Object, arg1 As Object) As String

Parametry

arg0
Object

První objekt, který se má zřetězitThe first object to concatenate.

arg1
Object

Druhý objekt, který se má zřetězit.The second object to concatenate.

Návraty

Zřetězené řetězcové reprezentace hodnot arg0 a arg1.The concatenated string representations of the values of arg0 and arg1.

Příklady

Následující příklad ukazuje metodu Concat.The following example demonstrates the Concat method.

using namespace System;

int main()
{
  int i = -123;
  Object^ o = i;
  array<Object^>^objs = { -123, -456, -789};
  Console::WriteLine("Concatenate 1, 2, and 3 objects:");
  Console::WriteLine("1) {0}", String::Concat(o));
  Console::WriteLine("2) {0}", String::Concat(o, o));
  Console::WriteLine("3) {0}", String::Concat(o, o, o));
  
  Console::WriteLine("\nConcatenate 4 objects and a variable length parameter list:" );
  Console::WriteLine("4) {0}", String::Concat(o, o, o, o));
  Console::WriteLine("5) {0}", String::Concat( o, o, o, o, o));
  Console::WriteLine("\nConcatenate a 3-element object array:");
  Console::WriteLine("6) {0}", String::Concat(objs));
}
// The example displays the following output:
//  Concatenate 1, 2, and 3 objects:
//  1) -123
//  2) -123-123
//  3) -123-123-123
//  
//  Concatenate 4 objects and a variable length parameter list:
//  4) -123-123-123-123
//  5) -123-123-123-123-123
//  
//  Concatenate a 3-element object array:
//  6) -123-456-789
using System;

class stringConcat5 {
  public static void Main() {
  int i = -123;
  Object o = i;
  Object[] objs = new Object[] {-123, -456, -789};

  Console.WriteLine("Concatenate 1, 2, and 3 objects:");
  Console.WriteLine("1) {0}", String.Concat(o));
  Console.WriteLine("2) {0}", String.Concat(o, o));
  Console.WriteLine("3) {0}", String.Concat(o, o, o));

  Console.WriteLine("\nConcatenate 4 objects and a variable length parameter list:");
  Console.WriteLine("4) {0}", String.Concat(o, o, o, o));
  Console.WriteLine("5) {0}", String.Concat(o, o, o, o, o));

  Console.WriteLine("\nConcatenate a 3-element object array:");
  Console.WriteLine("6) {0}", String.Concat(objs));
  }
}
// The example displays the following output:
//  Concatenate 1, 2, and 3 objects:
//  1) -123
//  2) -123-123
//  3) -123-123-123
//  
//  Concatenate 4 objects and a variable length parameter list:
//  4) -123-123-123-123
//  5) -123-123-123-123-123
//  
//  Concatenate a 3-element object array:
//  6) -123-456-789
Class stringConcat5
  Public Shared Sub Main()
   Dim i As Integer = - 123
   Dim o As [Object] = i
   Dim objs() As [Object] = {-123, -456, -789}
   
   Console.WriteLine("Concatenate 1, 2, and 3 objects:")
   Console.WriteLine("1) {0}", [String].Concat(o))
   Console.WriteLine("2) {0}", [String].Concat(o, o))
   Console.WriteLine("3) {0}", [String].Concat(o, o, o))
   
   Console.WriteLine(vbCrLf & "Concatenate 4 objects and a variable length parameter list:")
   Console.WriteLine("4) {0}", String.Concat(o, o, o, o))
   Console.WriteLine("5) {0}", String.Concat(o, o, o, o, o))
   
   Console.WriteLine(vbCrLf & "Concatenate a 3-element object array:")
   Console.WriteLine("6) {0}", [String].Concat(objs))
  End Sub
End Class
'The example displays the following output:
'  Concatenate 1, 2, and 3 objects:
'  1) -123
'  2) -123-123
'  3) -123-123-123
'  
'  Concatenate 4 objects and a variable length parameter list:
'  4) -123-123-123-123
'  5) -123-123-123-123-123
'     
'  Concatenate a 3-element object array:
'  6) -123-456-789

Poznámky

Metoda zřetězí arg0 a arg1 voláním metody ToString bez parametrů arg0 a arg1; nepřidává žádné oddělovače.The method concatenates arg0 and arg1 by calling the parameterless ToString method of arg0 and arg1; it does not add any delimiters.

místo libovolného argumentu null se používá String.Empty.String.Empty is used in place of any null argument.

Pokud je jedním z argumentů odkaz na pole, metoda zřetězí řetězec představující toto pole namísto jeho členů (například "System. String []").If either of the arguments is an array reference, the method concatenates a string representing that array, instead of its members (for example, "System.String[]").

Viz také

Concat(String[])

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Zřetězí prvky zadaného pole String.Concatenates the elements of a specified String array.

public:
 static System::String ^ Concat(... cli::array <System::String ^> ^ values);
[System.CLSCompliant(false)]
public static string Concat (params string[] values);
static member Concat : string[] -> string
Public Shared Function Concat (ParamArray values As String()) As String

Parametry

values
String[]

Pole instancí řetězců.An array of string instances.

Návraty

Zřetězené prvky values.The concatenated elements of values.

Atributy

Výjimky

values je null.values is null.

Nedostatek pamětiOut of memory.

Příklady

Následující příklad ukazuje použití metody Concat s polem String.The following example demonstrates the use of the Concat method with a String array.

using namespace System;

int main()
{
  
  // Make an array of strings. Note that we have included spaces.
  array<String^>^s = { "hello ", "and ", "welcome ", "to ",
            "this ", "demo! "};
  
  // Put all the strings together.
  Console::WriteLine( String::Concat(s) );
  
  // Sort the strings, and put them together.
  Array::Sort( s );
  Console::WriteLine( String::Concat(s));
}
// The example displays the following output:
//    hello and welcome to this demo!
//    and demo! hello this to welcome
using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
    // Make an array of strings. Note that we have included spaces.
    string [] s = { "hello ", "and ", "welcome ", "to ",
            "this ", "demo! " };

    // Put all the strings together.
    Console.WriteLine(string.Concat(s));

    // Sort the strings, and put them together.
    Array.Sort(s);
    Console.WriteLine(string.Concat(s));
  }
}
// The example displays the following output:
//    hello and welcome to this demo!
//    and demo! hello this to welcome
Public Class Example
  Public Shared Sub Main()
    ' Make an array of strings. Note that we have included spaces.
    Dim s As String() = { "hello ", "and ", "welcome ", "to ",
               "this ", "demo! "}

    ' Put all the strings together.
    Console.WriteLine(String.Concat(s))
    
    ' Sort the strings, and put them together.
    Array.Sort(s)
    Console.WriteLine(String.Concat(s))
  End Sub
End Class
' The example displays the following output:
'    hello and welcome to this demo!
'    and demo! hello this to welcome

Poznámky

Metoda zřetězí každý objekt v values; nepřidává žádné oddělovače.The method concatenates each object in values; it does not add any delimiters.

Empty řetězec je použit místo libovolného objektu null v poli.An Empty string is used in place of any null object in the array.

Viz také

Concat(Object[])

Zřetězí řetězcové reprezentace prvků v zadaném Object poli.Concatenates the string representations of the elements in a specified Object array.

public:
 static System::String ^ Concat(... cli::array <System::Object ^> ^ args);
public static string Concat (params object[] args);
static member Concat : obj[] -> string
Public Shared Function Concat (ParamArray args As Object()) As String

Parametry

args
Object[]

Pole objektů obsahující prvky, které mají být zřetězeny.An object array that contains the elements to concatenate.

Návraty

Zřetězené řetězcové reprezentace hodnot prvků v args.The concatenated string representations of the values of the elements in args.

Výjimky

args je null.args is null.

Nedostatek pamětiOut of memory.

Příklady

Následující příklad ukazuje použití metody Concat s polem Object.The following example demonstrates the use of the Concat method with an Object array.

using System;

public class ConcatTest {
  public static void Main() {
    // Create a group of objects.
    Test1 t1 = new Test1();
    Test2 t2 = new Test2();
    int i = 16;
    string s = "Demonstration";

    // Place the objects in an array.
    object [] o = { t1, i, t2, s };

    // Concatenate the objects together as a string. To do this,
    // the ToString method of each of the objects is called.
    Console.WriteLine(string.Concat(o));
  }
}

// Create two empty test classes.
class Test1 {
}

class Test2 {
}
// The example displays the following output:
//    Test116Test2Demonstration
Public Class ConcatTest
  
  Public Shared Sub Main()
    Dim t1 As New Test1()
    Dim t2 As New Test2()
    Dim i As Integer = 16
    Dim s As String = "Demonstration"
    Dim o As Object() = {t1, i, t2, s}
    
    ' create a group of objects
    
    ' place the objects in an array
    
    ' concatenate the objects together as a string. To do this,
    ' the ToString method in the objects is called
    Console.WriteLine(String.Concat(o))
  End Sub
End Class


' imagine these test classes are full-fledged objects...
Class Test1
End Class

Class Test2
End Class

Poznámky

Metoda zřetězí každý objekt v args voláním metody ToString daného objektu bez parametrů; nepřidává žádné oddělovače.The method concatenates each object in args by calling the parameterless ToString method of that object; it does not add any delimiters.

String.Empty se používá místo libovolného objektu null v poli.String.Empty is used in place of any null object in the array.

Poznámky pro volající

Tato metoda není volána C++ kódem.This method is not called by C++ code. C++ Kompilátor přeloží volání Concat, která mají čtyři nebo více parametrů objektu jako volání Concat(Object, Object, Object, Object).The C++ compiler resolves calls to Concat that have four or more object parameters as a call to Concat(Object, Object, Object, Object).

Viz také

Concat(Object)

Vytvoří řetězcovou reprezentaci zadaného objektu.Creates the string representation of a specified object.

public:
 static System::String ^ Concat(System::Object ^ arg0);
public static string Concat (object arg0);
static member Concat : obj -> string
Public Shared Function Concat (arg0 As Object) As String

Parametry

arg0
Object

Objekt, který má představovat nebo null.The object to represent, or null.

Návraty

Řetězcová reprezentace hodnoty arg0nebo Empty, pokud arg0 null.The string representation of the value of arg0, or Empty if arg0 is null.

Příklady

Následující příklad ukazuje metodu Concat.The following example demonstrates the Concat method.

using namespace System;

int main()
{
  int i = -123;
  Object^ o = i;
  array<Object^>^objs = { -123, -456, -789};
  Console::WriteLine("Concatenate 1, 2, and 3 objects:");
  Console::WriteLine("1) {0}", String::Concat(o));
  Console::WriteLine("2) {0}", String::Concat(o, o));
  Console::WriteLine("3) {0}", String::Concat(o, o, o));
  
  Console::WriteLine("\nConcatenate 4 objects and a variable length parameter list:" );
  Console::WriteLine("4) {0}", String::Concat(o, o, o, o));
  Console::WriteLine("5) {0}", String::Concat( o, o, o, o, o));
  Console::WriteLine("\nConcatenate a 3-element object array:");
  Console::WriteLine("6) {0}", String::Concat(objs));
}
// The example displays the following output:
//  Concatenate 1, 2, and 3 objects:
//  1) -123
//  2) -123-123
//  3) -123-123-123
//  
//  Concatenate 4 objects and a variable length parameter list:
//  4) -123-123-123-123
//  5) -123-123-123-123-123
//  
//  Concatenate a 3-element object array:
//  6) -123-456-789
using System;

class stringConcat5 {
  public static void Main() {
  int i = -123;
  Object o = i;
  Object[] objs = new Object[] {-123, -456, -789};

  Console.WriteLine("Concatenate 1, 2, and 3 objects:");
  Console.WriteLine("1) {0}", String.Concat(o));
  Console.WriteLine("2) {0}", String.Concat(o, o));
  Console.WriteLine("3) {0}", String.Concat(o, o, o));

  Console.WriteLine("\nConcatenate 4 objects and a variable length parameter list:");
  Console.WriteLine("4) {0}", String.Concat(o, o, o, o));
  Console.WriteLine("5) {0}", String.Concat(o, o, o, o, o));

  Console.WriteLine("\nConcatenate a 3-element object array:");
  Console.WriteLine("6) {0}", String.Concat(objs));
  }
}
// The example displays the following output:
//  Concatenate 1, 2, and 3 objects:
//  1) -123
//  2) -123-123
//  3) -123-123-123
//  
//  Concatenate 4 objects and a variable length parameter list:
//  4) -123-123-123-123
//  5) -123-123-123-123-123
//  
//  Concatenate a 3-element object array:
//  6) -123-456-789
Class stringConcat5
  Public Shared Sub Main()
   Dim i As Integer = - 123
   Dim o As [Object] = i
   Dim objs() As [Object] = {-123, -456, -789}
   
   Console.WriteLine("Concatenate 1, 2, and 3 objects:")
   Console.WriteLine("1) {0}", [String].Concat(o))
   Console.WriteLine("2) {0}", [String].Concat(o, o))
   Console.WriteLine("3) {0}", [String].Concat(o, o, o))
   
   Console.WriteLine(vbCrLf & "Concatenate 4 objects and a variable length parameter list:")
   Console.WriteLine("4) {0}", String.Concat(o, o, o, o))
   Console.WriteLine("5) {0}", String.Concat(o, o, o, o, o))
   
   Console.WriteLine(vbCrLf & "Concatenate a 3-element object array:")
   Console.WriteLine("6) {0}", [String].Concat(objs))
  End Sub
End Class
'The example displays the following output:
'  Concatenate 1, 2, and 3 objects:
'  1) -123
'  2) -123-123
'  3) -123-123-123
'  
'  Concatenate 4 objects and a variable length parameter list:
'  4) -123-123-123-123
'  5) -123-123-123-123-123
'     
'  Concatenate a 3-element object array:
'  6) -123-456-789

Poznámky

Metoda Concat(Object) představuje arg0 jako řetězec voláním metody ToString bez parametrů.The Concat(Object) method represents arg0 as a string by calling its parameterless ToString method.

Viz také

Concat(IEnumerable<String>)

Zřetězí členy konstruované IEnumerable<T> kolekce typu String.Concatenates the members of a constructed IEnumerable<T> collection of type String.

public:
 static System::String ^ Concat(System::Collections::Generic::IEnumerable<System::String ^> ^ values);
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public static string Concat (System.Collections.Generic.IEnumerable<string> values);
static member Concat : seq<string> -> string
Public Shared Function Concat (values As IEnumerable(Of String)) As String

Parametry

values
IEnumerable<String>

Objekt kolekce, který implementuje IEnumerable<T> a jehož argument obecného typu je String.A collection object that implements IEnumerable<T> and whose generic type argument is String.

Návraty

Zřetězené řetězce v valuesnebo Empty, pokud values je prázdný IEnumerable(Of String).The concatenated strings in values, or Empty if values is an empty IEnumerable(Of String).

Atributy

Výjimky

values je null.values is null.

Příklady

Následující příklad používá algoritmus Eratosthenova síta k výpočtu prvočísel, která jsou menší nebo rovná hodnotě 100.The following example uses the Sieve of Eratosthenes algorithm to calculate the prime numbers that are less than or equal to 100. Přiřadí výsledek objektu List<T> typu String, který pak předá metodě Concat(IEnumerable<String>).It assigns the result to a List<T> object of type String, which it then passes to the Concat(IEnumerable<String>) method.

using System;
using System.Collections.Generic;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   int maxPrime = 100;
   IEnumerable<String> primeList = GetPrimes(maxPrime);
   Console.WriteLine("Primes less than {0}:", maxPrime);
   Console.WriteLine("  {0}", String.Concat(primeList));
  }

  private static IEnumerable<String> GetPrimes(int maxPrime)
  {
   Array values = Array.CreateInstance(typeof(int), 
               new int[] { maxPrime - 1}, new int[] { 2 }); 
   // Use Sieve of Erathsthenes to determine prime numbers.
   for (int ctr = values.GetLowerBound(0); ctr <= (int) Math.Ceiling(Math.Sqrt(values.GetUpperBound(0))); ctr++)
   {
              
     if ((int) values.GetValue(ctr) == 1) continue;
     
     for (int multiplier = ctr; multiplier <= maxPrime / 2; multiplier++)
      if (ctr * multiplier <= maxPrime)
        values.SetValue(1, ctr * multiplier);
   }   
   
   List<String> primes = new List<String>();
   for (int ctr = values.GetLowerBound(0); ctr <= values.GetUpperBound(0); ctr++)
     if ((int) values.GetValue(ctr) == 0) 
      primes.Add(ctr.ToString() + " ");
   return primes;
  }  
}
// The example displays the following output:
//  Primes less than 100:
//    2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97
Imports System.Collections.Generic

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim maxPrime As Integer = 100
   Dim primeList As IEnumerable(Of String) = GetPrimes(maxPrime)
   Console.WriteLine("Primes less than {0}:", maxPrime)
   Console.WriteLine("  {0}", String.Concat(primeList))
  End Sub
  
  Private Function GetPrimes(maxPrime As Integer) As IEnumerable(Of String)
   Dim values As Array = Array.CreateInstance(GetType(Integer), _
               New Integer() { maxPrime - 1}, New Integer(){ 2 }) 
   ' Use Sieve of Erathsthenes to determine prime numbers.
   For ctr As Integer = values.GetLowerBound(0) To _
              CInt(Math.Ceiling(Math.Sqrt(values.GetUpperBound(0))))
     If CInt(values.GetValue(ctr)) = 1 Then Continue For
     
     For multiplier As Integer = ctr To maxPrime \ 2
      If ctr * multiplier <= maxPrime Then values.SetValue(1, ctr * multiplier)
     Next  
   Next   
   
   Dim primes As New List(Of String)
   For ctr As Integer = values.GetLowerBound(0) To values.GetUpperBound(0)
     If CInt(values.GetValue(ctr)) = 0 Then primes.Add(ctr.ToString() + " ")
   Next      
   Return primes
  End Function  
End Module
' The example displays the following output:
'  Primes less than 100:
'    2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97

Poznámky

Metoda zřetězí každý objekt v values; nepřidává žádné oddělovače.The method concatenates each object in values; it does not add any delimiters. Chcete-li určit oddělovač mezi jednotlivými členy values, zavolejte metodu Join(String, IEnumerable<String>).To specify a delimiter between each member of values, call the Join(String, IEnumerable<String>) method.

Empty řetězec je použit místo libovolného elementu null v values.An Empty string is used in place of any null element in values.

Pokud je values prázdné IEnumerable(Of String), metoda vrátí String.Empty.If values is an empty IEnumerable(Of String), the method returns String.Empty. Pokud je values null, metoda vyvolá výjimku ArgumentNullException.If values is null, the method throws an ArgumentNullException exception.

Concat(IEnumerable<String>) je pohodlná metoda, která umožňuje zřetězení každého prvku v kolekci IEnumerable(Of String), aniž by bylo nutné nejprve převést prvky na pole řetězců.Concat(IEnumerable<String>) is a convenience method that lets you concatenate each element in an IEnumerable(Of String) collection without first converting the elements to a string array. Je zvláště užitečné pro výrazy LINQ (Language-Integrated Query).It is particularly useful with Language-Integrated Query (LINQ) query expressions. Následující příklad předává objekt List(Of String), který obsahuje buď velká, nebo malá písmena abecedy na lambda výraz, který vybere písmena, která jsou rovna nebo větší než konkrétní písmeno (což je v příkladu "M").The following example passes a List(Of String) object that contains either the uppercase or lowercase letters of the alphabet to a lambda expression that selects letters that are equal to or greater than a particular letter (which, in the example, is "M"). Kolekce IEnumerable(Of String), která je vrácena metodou Enumerable.Where, je předána metodě Concat(IEnumerable<String>) k zobrazení výsledku jako jednoho řetězce.The IEnumerable(Of String) collection that is returned by the Enumerable.Where method is passed to the Concat(IEnumerable<String>) method to display the result as a single string.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   string output = String.Concat( GetAlphabet(true).Where( letter => 
           letter.CompareTo("M") >= 0));
   Console.WriteLine(output); 
  }

  private static List<string> GetAlphabet(bool upper)
  {
   List<string> alphabet = new List<string>();
   int charValue = upper ? 65 : 97;
   for (int ctr = 0; ctr <= 25; ctr++)
     alphabet.Add(Convert.ToChar(charValue + ctr).ToString());
   return alphabet; 
  }
}
// The example displays the following output:
//   MNOPQRSTUVWXYZ
Imports System.Collections.Generic
Imports System.Linq

Module modMain
  Public Sub Main()
   Dim output As String = String.Concat(GetAlphabet(true).Where(Function(letter) _
                             letter >= "M"))
    
   Console.WriteLine(output)                   
  End Sub
  
  Private Function GetAlphabet(upper As Boolean) As List(Of String)
   Dim alphabet As New List(Of String)
   Dim charValue As Integer = CInt(IIf(upper, 65, 97))
   For ctr As Integer = 0 To 25
     alphabet.Add(ChrW(charValue + ctr).ToString())
   Next
   Return alphabet 
  End Function
End Module
' The example displays the following output:
'    MNOPQRSTUVWXYZ

Concat(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>)

Zřetězí řetězcové reprezentace dvou určených znaků jen pro čtení.Concatenates the string representations of two specified read-only character spans.

public:
 static System::String ^ Concat(ReadOnlySpan<char> str0, ReadOnlySpan<char> str1);
public static string Concat (ReadOnlySpan<char> str0, ReadOnlySpan<char> str1);
static member Concat : ReadOnlySpan<char> * ReadOnlySpan<char> -> string
Public Shared Function Concat (str0 As ReadOnlySpan(Of Char), str1 As ReadOnlySpan(Of Char)) As String

Parametry

str0
ReadOnlySpan<Char>

První rozsah znaků jen pro čtení k zřetězení.The first read-only character span to concatenate.

str1
ReadOnlySpan<Char>

Druhý rozsah znaků jen pro čtení k zřetězení.The second read-only character span to concatenate.

Návraty

Zřetězené řetězcové reprezentace hodnot str0 a str1.The concatenated string representations of the values of str0 and str1.

Concat<T>(IEnumerable<T>)

Zřetězí členy implementace IEnumerable<T>.Concatenates the members of an IEnumerable<T> implementation.

public:
generic <typename T>
 static System::String ^ Concat(System::Collections::Generic::IEnumerable<T> ^ values);
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public static string Concat<T> (System.Collections.Generic.IEnumerable<T> values);
static member Concat : seq<'T> -> string
Public Shared Function Concat(Of T) (values As IEnumerable(Of T)) As String

Parametry typu

T

Typ členů values.The type of the members of values.

Parametry

values
IEnumerable<T>

Objekt kolekce, který implementuje rozhraní IEnumerable<T>.A collection object that implements the IEnumerable<T> interface.

Návraty

Zřetězené členy v values.The concatenated members in values.

Atributy

Výjimky

values je null.values is null.

Příklady

Následující příklad definuje velmi jednoduchou Animal třídu, která obsahuje název zvíře a pořadí, ke kterému patří.The following example defines a very simple Animal class that contains the name of an animal and the order to which it belongs. Pak definuje objekt List<T>, který bude obsahovat počet objektů Animal.It then defines a List<T> object to contain a number of Animal objects. Metoda rozšíření Enumerable.Where je volána pro extrakci objektů Animal, jejichž vlastnost Order se rovná "hlodavce".The Enumerable.Where extension method is called to extract the Animal objects whose Order property equals "Rodent". Výsledek je předán metodě Concat<T>(IEnumerable<T>) a zobrazí se v konzole.The result is passed to the Concat<T>(IEnumerable<T>) method and displayed to the console.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

public class Animal
{
  public string Kind;
  public string Order;
  
  public Animal(string kind, string order)
  {
   this.Kind = kind;
   this.Order = order;
  }
  
  public override string ToString()
  {
   return this.Kind;
  }
}

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   List<Animal> animals = new List<Animal>();
   animals.Add(new Animal("Squirrel", "Rodent"));
   animals.Add(new Animal("Gray Wolf", "Carnivora"));
   animals.Add(new Animal("Capybara", "Rodent"));
   string output = String.Concat(animals.Where( animal => 
           (animal.Order == "Rodent")));
   Console.WriteLine(output); 
  }
}
// The example displays the following output:
//   SquirrelCapybara
Imports System.Collections.Generic

Public Class Animal
  Public Kind As String
  Public Order As String
  
  Public Sub New(kind As String, order As String)
   Me.Kind = kind
   Me.Order = order
  End Sub
  
  Public Overrides Function ToString() As String
   Return Me.Kind
  End Function
End Class

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim animals As New List(Of Animal)
   animals.Add(New Animal("Squirrel", "Rodent"))
   animals.Add(New Animal("Gray Wolf", "Carnivora"))
   animals.Add(New Animal("Capybara", "Rodent")) 
   Dim output As String = String.Concat(animals.Where(Function(animal) _
                      animal.Order = "Rodent"))
   Console.WriteLine(output)                      
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'   SquirrelCapybara

Poznámky

Metoda zřetězí každý objekt v values; nepřidává žádné oddělovače.The method concatenates each object in values; it does not add any delimiters.

Místo libovolného argumentu null se používá řetězec Empty.An Empty string is used in place of any null argument.

Concat<T>(IEnumerable<T>) je pohodlná metoda, která umožňuje zřetězit každý prvek v kolekci IEnumerable<T>, aniž by bylo nutné nejprve převést elementy na řetězce.Concat<T>(IEnumerable<T>) is a convenience method that lets you concatenate each element in an IEnumerable<T> collection without first converting the elements to strings. Je zvláště užitečné pro výrazy LINQ (Language-Integrated Query), jak ukazuje příklad.It is particularly useful with Language-Integrated Query (LINQ) query expressions, as the example illustrates. Řetězcová reprezentace každého objektu v kolekci IEnumerable<T> je odvozena voláním metody ToString objektu.The string representation of each object in the IEnumerable<T> collection is derived by calling that object's ToString method.

Platí pro