String.IConvertible.ToInt16(IFormatProvider) Metoda

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToInt16(IFormatProvider).For a description of this member, see ToInt16(IFormatProvider).

 virtual short System.IConvertible.ToInt16(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToInt16;
short IConvertible.ToInt16 (IFormatProvider provider);
Function ToInt16 (provider As IFormatProvider) As Short Implements IConvertible.ToInt16

Parametry

provider
IFormatProvider

Objekt, který poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.An object that provides culture-specific formatting information.

Návraty

Převedená hodnota aktuálního objektu String.The converted value of the current String object.

Implementuje

Výjimky

Hodnotu aktuálního objektu String nelze analyzovat.The value of the current String object cannot be parsed.

Hodnota aktuálního objektu String je číslo větší než MaxValue nebo menší než MinValue.The value of the current String object is a number greater than MaxValue or less than MinValue.

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že je instance String přetypování na rozhraní IConvertible.It can be used only when the String instance is cast to an IConvertible interface. Doporučenou alternativou je zavolat metodu Convert.ToInt16(String, IFormatProvider).The recommended alternative is to call the Convert.ToInt16(String, IFormatProvider) method.

Platí pro