ValueType.ToString ValueType.ToString ValueType.ToString ValueType.ToString Method

Definice

Vrátí plně kvalifikovaný název této instance.Returns the fully qualified type name of this instance.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Návraty

Plně kvalifikovaný název typu.The fully qualified type name.

Poznámky

Metoda přepisuje metodu a poskytuje výchozí implementaci ToString metody pro typy hodnot. Object.ToString ValueType.ToStringThe ValueType.ToString method overrides the Object.ToString method and provides the default implementation of the ToString method for value types. (Typy hodnot jsou typy definované struct klíčovým slovem v C#a Structure... End Structure vytvořit v Visual Basic.) Funkce je však v tuto implementaci stejná jako u Object.ToString: metoda vrátí plně kvalifikovaný název typu.(Value types are types defined by the struct keyword in C#, and by the Structure...End Structure construct in Visual Basic.) Functionally, however, the implementation is that same as that of Object.ToString: the method returns the fully qualified type name.

Typy hodnot definované struct klíčovým slovem C# v a Structure... konstrukce v Visual Basic obvykle ValueType.ToString přepisuje metodu, aby poskytovala smysluplnější řetězcové vyjádření typu hodnoty. End StructureValue types defined by the struct keyword in C# and the Structure...End Structure construct in Visual Basic typically override the ValueType.ToString method to provide a more meaningful string representation of the value type. Rozdíl je znázorněn v následujícím příkladu.The following example illustrates the difference. Definuje dva typy EmployeeA hodnot a EmployeeB, vytvoří instanci každého a zavolá jeho ToString metodu.It defines two value types, EmployeeA and EmployeeB, creates an instance of each, and calls its ToString method. Vzhledem k EmployeeA tomu, že struktura ValueType.ToString nepřepisuje metodu, zobrazí se pouze plně kvalifikovaný název typu.Because the EmployeeA structure does not override the ValueType.ToString method, it displays only the fully qualified type name. Na EmployeeB.ToString druhé straně Tato metoda poskytuje smysluplné informace o objektu.The EmployeeB.ToString method, on the other hand, provides meaningful information about the object.

using System;
using Corporate.EmployeeObjects;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   var empA = new EmployeeA{ Name = "Robert",};
   Console.WriteLine(empA.ToString());
   
   var empB = new EmployeeB{ Name = "Robert",};
   Console.WriteLine(empB.ToString());
  }
}

namespace Corporate.EmployeeObjects
{
  public struct EmployeeA
  {
     public String Name { get; set; }
  }
  
  public struct EmployeeB
  {
     public String Name { get; set; }

     public override String ToString()
     {
       return Name;
     }
  } 
}
// The example displays the following output:
//   Corporate.EmployeeObjects.EmployeeA
//   Robert
Imports Corporate.EmployeeObjects

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim empA As New EmployeeA With { .Name = "Robert" }
   Console.WriteLine(empA.ToString())
   
   Dim empB = new EmployeeB With { .Name = "Robert" }
   Console.WriteLine(empB.ToString())
  End Sub
End Module

Namespace Corporate.EmployeeObjects
  Public Structure EmployeeA
     Public Property Name As String 
  End Structure
  
  Public Structure EmployeeB
     Public Property Name As String 

     Public Overrides Function ToString() As String 
       Return Name
     End Function
  End Structure 
End Namespace
' The example displays the following output:
'   Corporate.EmployeeObjects.EmployeeA
'   Robert

Všimněte si, že i když výčtové typy jsou také typy hodnot, jsou Enum odvozeny ze třídy ValueType.ToString, která přepisuje.Note that, although enumeration types are also value types, they derive from the Enum class, which overrides ValueType.ToString.

Poznámky k prostředí Windows RuntimeNotes for the Windows Runtime

Při volání ToString metody prostředí Windows RuntimeWindows Runtime ve struktuře poskytuje výchozí chování pro typy hodnot, které nepřepisuje ToString.When you call the ToString method on a prostředí Windows RuntimeWindows Runtime structure, it provides the default behavior for value types that don't override ToString. Toto je součást podpory, kterou .NET Framework poskytuje prostředí Windows RuntimeWindows Runtime (viz Podpora .NET Framework pro aplikace pro Windows Store a prostředí Windows Runtime).This is part of the support that the .NET Framework provides for the prostředí Windows RuntimeWindows Runtime (see .NET Framework Support for Windows Store Apps and Windows Runtime). prostředí Windows RuntimeWindows Runtimestruktury nelze přepsat ToString, i když jsou napsány C# pomocí nebo Visual Basic, protože nemohou mít metody.structures can't override ToString, even if they're written with C# or Visual Basic, because they can't have methods. (Navíc struktury prostředí Windows RuntimeWindows Runtime samotné nejsou děděny ValueType.) Zdá se však, že existují ToStringmetody Equals, a GetHashCode , pokud je použijete v kódu C# nebo Visual Basic, a .NET Framework poskytuje výchozí chování pro tyto metody.(In addition, structures in the prostředí Windows RuntimeWindows Runtime itself don't inherit ValueType.) However, they appear to have ToString, Equals, and GetHashCode methods when you use them in your C# or Visual Basic code, and the .NET Framework provides the default behavior for these methods.

Platí pro