HttpContext.GetConfig(String) Metoda

Definice

Upozornění

The recommended alternative is System.Web.HttpContext.GetSection in System.Web.dll. http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202

Vrátí požadované informace o konfiguraci pro aktuální požadavek HTTP.Returns requested configuration information for the current HTTP request.

public:
 System::Object ^ GetConfig(System::String ^ name);
public object GetConfig (string name);
[System.Obsolete("The recommended alternative is System.Web.HttpContext.GetSection in System.Web.dll. http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202")]
public object GetConfig (string name);
member this.GetConfig : string -> obj
[<System.Obsolete("The recommended alternative is System.Web.HttpContext.GetSection in System.Web.dll. http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202")>]
member this.GetConfig : string -> obj
Public Function GetConfig (name As String) As Object

Parametry

name
String

Značka konfigurace, pro kterou jsou požadovány informace.The configuration tag for which information is requested.

Návraty

Object

Zadaný ConfigurationSection , null Pokud oddíl neexistuje, nebo interní objekt, pokud oddíl není přístupný za běhu.The specified ConfigurationSection, null if the section does not exist, or an internal object if the section is not accessible at run time. (Přetypování vráceného objektu na odpovídající typ konfigurace před použitím.)(Cast the returned object to the appropriate configuration type before use.)

Atributy

Poznámky

GetConfigMetoda je zastaralá.The GetConfig method has been deprecated. GetSectionK získání informací o konfiguraci pro aktuální požadavek HTTP použijte metodu.Use the GetSection method to get configuration information for the current HTTP request.

Platí pro

Viz také