IncludeRegex Třída

Definice

Poskytuje regulární výraz pro analýzu #include direktivy ASP.NET.Provides a regular expression to parse an ASP.NET #include directive.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public ref class IncludeRegex : System::Text::RegularExpressions::Regex
public class IncludeRegex : System.Text.RegularExpressions.Regex
type IncludeRegex = class
    inherit Regex
Public Class IncludeRegex
Inherits Regex
Dědičnost
IncludeRegex

Poznámky

IncludeRegexTřída poskytuje regulární výraz pro analýzu #include direktivy ASP.NET ( <!-- #include file="``filename.ext``" --> ).The IncludeRegex class provides a regular expression to parse an ASP.NET #include directive (<!-- #include file="``filename.ext``" -->).

Poznámka

System.Web.RegularExpressionsTřídy jsou používány interně .NET Framework k analýze stránek ASP.NET.The System.Web.RegularExpressions classes are used internally by the .NET Framework to parse ASP.NET pages.

Konstruktory

IncludeRegex()

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Inicializuje novou instanci IncludeRegex třídy.Initializes a new instance of the IncludeRegex class.

IncludeRegex(TimeSpan)

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

Inicializuje novou instanci IncludeRegex třídy se zadanou hodnotou časového limitu.Initializes a new instance of the IncludeRegex class with a specified time-out value.

Pole

capnames

Používá Regex objekt generovaný CompileToAssembly metodou.Used by a Regex object generated by the CompileToAssembly method.

(Zděděno od Regex)
caps

Používá Regex objekt generovaný CompileToAssembly metodou.Used by a Regex object generated by the CompileToAssembly method.

(Zděděno od Regex)
capsize

Používá Regex objekt generovaný CompileToAssembly metodou.Used by a Regex object generated by the CompileToAssembly method.

(Zděděno od Regex)
capslist

Používá Regex objekt generovaný CompileToAssembly metodou.Used by a Regex object generated by the CompileToAssembly method.

(Zděděno od Regex)
factory

Používá Regex objekt generovaný CompileToAssembly metodou.Used by a Regex object generated by the CompileToAssembly method.

(Zděděno od Regex)
internalMatchTimeout

Maximální doba, po kterou může uplynout operace porovnávání se vzorem, než vyprší časový limit operace.The maximum amount of time that can elapse in a pattern-matching operation before the operation times out.

(Zděděno od Regex)
pattern

Používá Regex objekt generovaný CompileToAssembly metodou.Used by a Regex object generated by the CompileToAssembly method.

(Zděděno od Regex)
roptions

Používá Regex objekt generovaný CompileToAssembly metodou.Used by a Regex object generated by the CompileToAssembly method.

(Zděděno od Regex)

Vlastnosti

CapNames

Získá nebo nastaví slovník, který mapuje pojmenované zachytávající skupiny na hodnoty jejich indexu.Gets or sets a dictionary that maps named capturing groups to their index values.

(Zděděno od Regex)
Caps

Získá nebo nastaví slovník, který mapuje číslované zachytávající skupiny na hodnoty indexu.Gets or sets a dictionary that maps numbered capturing groups to their index values.

(Zděděno od Regex)
MatchTimeout

Získá časový limit aktuální instance.Gets the time-out interval of the current instance.

(Zděděno od Regex)
Options

Získá možnosti, které byly předány do Regex konstruktoru.Gets the options that were passed into the Regex constructor.

(Zděděno od Regex)
RightToLeft

Získá hodnotu, která označuje, zda regulární výraz vyhledává zprava doleva.Gets a value that indicates whether the regular expression searches from right to left.

(Zděděno od Regex)

Metody

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
GetGroupNames()

Vrátí pole zachycených názvů skupin pro regulární výraz.Returns an array of capturing group names for the regular expression.

(Zděděno od Regex)
GetGroupNumbers()

Vrátí pole zachycených čísel skupin, která odpovídají názvům skupin v poli.Returns an array of capturing group numbers that correspond to group names in an array.

(Zděděno od Regex)
GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
GroupNameFromNumber(Int32)

Získá název skupiny, který odpovídá zadanému číslu skupiny.Gets the group name that corresponds to the specified group number.

(Zděděno od Regex)
GroupNumberFromName(String)

Vrátí číslo skupiny, které odpovídá zadanému názvu skupiny.Returns the group number that corresponds to the specified group name.

(Zděděno od Regex)
InitializeReferences()

Používá Regex objekt generovaný CompileToAssembly metodou.Used by a Regex object generated by the CompileToAssembly method.

(Zděděno od Regex)
IsMatch(String)

Označuje, zda regulární výraz zadaný v Regex konstruktoru vyhledá shodu v zadaném vstupním řetězci.Indicates whether the regular expression specified in the Regex constructor finds a match in a specified input string.

(Zděděno od Regex)
IsMatch(String, Int32)

Označuje, zda regulární výraz zadaný v Regex konstruktoru vyhledá shodu v zadaném vstupním řetězci, počínaje zadanou počáteční pozicí v řetězci.Indicates whether the regular expression specified in the Regex constructor finds a match in the specified input string, beginning at the specified starting position in the string.

(Zděděno od Regex)
Match(String)

Vyhledá v zadaném vstupním řetězci první výskyt regulárního výrazu zadaného v Regex konstruktoru.Searches the specified input string for the first occurrence of the regular expression specified in the Regex constructor.

(Zděděno od Regex)
Match(String, Int32)

Vyhledá vstupní řetězec pro první výskyt regulárního výrazu počínaje zadanou počáteční pozicí v řetězci.Searches the input string for the first occurrence of a regular expression, beginning at the specified starting position in the string.

(Zděděno od Regex)
Match(String, Int32, Int32)

Vyhledá vstupní řetězec pro první výskyt regulárního výrazu počínaje zadanou počáteční pozicí a vyhledá pouze zadaný počet znaků.Searches the input string for the first occurrence of a regular expression, beginning at the specified starting position and searching only the specified number of characters.

(Zděděno od Regex)
Matches(String)

Vyhledá v zadaném vstupním řetězci všechny výskyty regulárního výrazu.Searches the specified input string for all occurrences of a regular expression.

(Zděděno od Regex)
Matches(String, Int32)

Vyhledá zadaný vstupní řetězec pro všechny výskyty regulárního výrazu od zadané počáteční pozice v řetězci.Searches the specified input string for all occurrences of a regular expression, beginning at the specified starting position in the string.

(Zděděno od Regex)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
Replace(String, MatchEvaluator)

V zadaném vstupním řetězci nahradí všechny řetězce, které odpovídají zadanému regulárnímu výrazu, řetězcem vráceným MatchEvaluator delegátem.In a specified input string, replaces all strings that match a specified regular expression with a string returned by a MatchEvaluator delegate.

(Zděděno od Regex)
Replace(String, MatchEvaluator, Int32)

V zadaném vstupním řetězci nahradí zadaný maximální počet řetězců, které odpovídají vzoru regulárního výrazu s řetězcem vráceným MatchEvaluator delegátem.In a specified input string, replaces a specified maximum number of strings that match a regular expression pattern with a string returned by a MatchEvaluator delegate.

(Zděděno od Regex)
Replace(String, MatchEvaluator, Int32, Int32)

V zadaném vstupním podřetězci nahradí zadaný maximální počet řetězců, které odpovídají vzoru regulárního výrazu s řetězcem vráceným MatchEvaluator delegátem.In a specified input substring, replaces a specified maximum number of strings that match a regular expression pattern with a string returned by a MatchEvaluator delegate.

(Zděděno od Regex)
Replace(String, String)

V zadaném vstupním řetězci nahradí všechny řetězce, které odpovídají vzoru regulárního výrazu se zadaným náhradním řetězcem.In a specified input string, replaces all strings that match a regular expression pattern with a specified replacement string.

(Zděděno od Regex)
Replace(String, String, Int32)

V zadaném vstupním řetězci nahradí zadaný maximální počet řetězců odpovídající vzoru regulárního výrazu se zadaným náhradním řetězcem.In a specified input string, replaces a specified maximum number of strings that match a regular expression pattern with a specified replacement string.

(Zděděno od Regex)
Replace(String, String, Int32, Int32)

V zadaném vstupním podřetězci nahradí zadaný maximální počet řetězců odpovídající vzoru regulárního výrazu se zadaným náhradním řetězcem.In a specified input substring, replaces a specified maximum number of strings that match a regular expression pattern with a specified replacement string.

(Zděděno od Regex)
Split(String)

Rozdělí vstupní řetězec na pole podřetězců na pozicích definovaných vzorem regulárního výrazu zadaným v Regex konstruktoru.Splits an input string into an array of substrings at the positions defined by a regular expression pattern specified in the Regex constructor.

(Zděděno od Regex)
Split(String, Int32)

Rozdělí vstupní řetězec zadáním maximálního počtu pokusů na pole podřetězců, na pozicích definovaných regulárním výrazem zadaným v Regex konstruktoru.Splits an input string a specified maximum number of times into an array of substrings, at the positions defined by a regular expression specified in the Regex constructor.

(Zděděno od Regex)
Split(String, Int32, Int32)

Rozdělí vstupní řetězec zadáním maximálního počtu pokusů na pole podřetězců, na pozicích definovaných regulárním výrazem zadaným v Regex konstruktoru.Splits an input string a specified maximum number of times into an array of substrings, at the positions defined by a regular expression specified in the Regex constructor. Hledání vzoru regulárního výrazu začíná na zadané pozici znaku ve vstupním řetězci.The search for the regular expression pattern starts at a specified character position in the input string.

(Zděděno od Regex)
ToString()

Vrátí vzor regulárního výrazu, který byl předán Regex konstruktoru.Returns the regular expression pattern that was passed into the Regex constructor.

(Zděděno od Regex)
UseOptionC()

Používá Regex objekt generovaný CompileToAssembly metodou.Used by a Regex object generated by the CompileToAssembly method.

(Zděděno od Regex)
UseOptionR()

Používá Regex objekt generovaný CompileToAssembly metodou.Used by a Regex object generated by the CompileToAssembly method.

(Zděděno od Regex)

Explicitní implementace rozhraní

ISerializable.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Naplní SerializationInfo objekt daty potřebnými k deserializaci aktuálního Regex objektu.Populates a SerializationInfo object with the data necessary to deserialize the current Regex object.

(Zděděno od Regex)

Platí pro

Viz také