Control.ViewStateMode Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví režim stavu zobrazení tohoto ovládacího prvku.Gets or sets the view-state mode of this control.

public:
 virtual property System::Web::UI::ViewStateMode ViewStateMode { System::Web::UI::ViewStateMode get(); void set(System::Web::UI::ViewStateMode value); };
[System.Web.UI.Themeable(false)]
public virtual System.Web.UI.ViewStateMode ViewStateMode { get; set; }
[<System.Web.UI.Themeable(false)>]
member this.ViewStateMode : System.Web.UI.ViewStateMode with get, set
Public Overridable Property ViewStateMode As ViewStateMode

Hodnota vlastnosti

ViewStateMode

Režim stavu zobrazení tohoto ovládacího prvku.The view-state mode of this control.

Atributy

Výjimky

Byl proveden pokus o nastavení této vlastnosti na hodnotu, která není ve ViewStateMode výčtu.An attempt was made to set this property to a value that is not in the ViewStateMode enumeration.

Poznámky

Vlastnost můžete použít ViewStateMode k povolení stavu zobrazení pro jednotlivé ovládací prvky i v případě, že je stav zobrazení pro stránku zakázán.You can use the ViewStateMode property to enable view state for an individual control even if view state is disabled for the page. Další informace o stavu zobrazení a stavu ovládacích prvků naleznete v tématu EnableViewState vlastnost.For more information about view state and control state, see the EnableViewState property.

Chcete-li zakázat stav zobrazení stránky a povolit ji pro konkrétní ovládací prvek na stránce, nastavte EnableViewState vlastnost stránky a ovládací prvek na true , nastavte ViewStateMode vlastnost stránky na a Disabled nastavte ViewStateMode vlastnost ovládacího prvku na hodnotu Enabled .To disable view state for a page and to enable it for a specific control on the page, set the EnableViewState property of the page and the control to true, set the ViewStateMode property of the page to Disabled, and set the ViewStateMode property of the control to Enabled.

Výchozí hodnota ViewStateMode Vlastnosti stránky je Enabled .The default value of the ViewStateMode property for a page is Enabled. Výchozí hodnota ViewStateMode vlastnosti ovládacího prvku webového serveru na stránce je Inherit .The default value of the ViewStateMode property for a Web server control in a page is Inherit. V důsledku toho, pokud nenastavíte tuto vlastnost na stránce nebo na úrovni ovládacího prvku, hodnota EnableViewState vlastnosti určuje chování stavu zobrazení.As a result, if you do not set this property at either the page or the control level, the value of the EnableViewState property determines view-state behavior.

ViewStateModeVlastnost stránky nebo ovládacího prvku má vliv pouze v případě, že EnableViewState je vlastnost nastavena na hodnotu true .The ViewStateMode property of a page or a control has an effect only if the EnableViewState property is set to true. Pokud EnableViewState je vlastnost nastavena na hodnotu false , stav zobrazení bude vypnut i v případě, že ViewStateMode je vlastnost nastavena na hodnotu Enabled .If the EnableViewState property is set to false, view state will be turned off even if the ViewStateMode property is set to Enabled.

Platí pro

Viz také