HtmlTableCellCollection Třída

Definice

Kolekce HtmlTableCell objektů, které reprezentují buňky v jednom řádku HtmlTable ovládacího prvku.A collection of HtmlTableCell objects that represent the cells in a single row of an HtmlTable control. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

public ref class HtmlTableCellCollection sealed : System::Collections::ICollection
public sealed class HtmlTableCellCollection : System.Collections.ICollection
type HtmlTableCellCollection = class
  interface ICollection
  interface IEnumerable
Public NotInheritable Class HtmlTableCellCollection
Implements ICollection
Dědičnost
HtmlTableCellCollection
Implementuje

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak dynamicky generovat obsah HtmlTable ovládacího prvku přidáním buněk do HtmlTableCellCollection kolekce.The following code example demonstrates how to dynamically generate the contents of an HtmlTable control by adding cells to an HtmlTableCellCollection collection. Všimněte si, že Cells vlastnost řádku reprezentovaná HtmlTableRow objektem je HtmlTableCellCollection kolekce.Notice that the Cells property of a row, represented by an HtmlTableRow object, is the HtmlTableCellCollection collection.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 void Page_Load(Object sender, EventArgs e)
 {

  // Get the number of rows and columns selected by the user.
  int numrows = Convert.ToInt32(Select1.Value);
  int numcells = Convert.ToInt32(Select2.Value);

  // Iterate through the rows.
  for (int j = 0; j < numrows; j++)
  {

   // Create a new row and add it to the Rows collection.
   HtmlTableRow row = new HtmlTableRow();

   // Provide a different background color for alternating rows.
   if (j % 2 == 1)
    row.BgColor = "Gray";

   // Iterate through the cells of a row.
   for (int i = 0; i < numcells; i++)
   {
    // Create a new cell and add it to the Cells collection.
    HtmlTableCell cell = new HtmlTableCell();
    cell.Controls.Add(new LiteralControl("row " +
             j.ToString() +
             ", cell " +
             i.ToString()));
    row.Cells.Add(cell);
   }
   Table1.Rows.Add(row);
  }
 }

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>HtmlTableCellCollection Example</title>
</head>
<body>

  <form id="form1" runat="server">

   <h3>HtmlTableCellCollection Example</h3>

   <table id="Table1" 
       style="border-width:1; border-color:Black; padding:5"
       cellspacing="0" 
       runat="server"/>
    
   <hr />

   Select the number of rows and columns to create: <br /><br />

   Table rows:
   <select id="Select1" 
       runat="server">

     <option value="1">1</option>
     <option value="2">2</option>
     <option value="3">3</option>
     <option value="4">4</option>
     <option value="5">5</option>

   </select>

   &nbsp;&nbsp;

   Table cells:
   <select id="Select2" 
       runat="server">

     <option value="1">1</option>
     <option value="2">2</option>
     <option value="3">3</option>
     <option value="4">4</option>
     <option value="5">5</option>

   </select>
    
   <br /><br />
 
   <input type="submit" 
       value="Generate Table" 
       runat="server"/>

  </form>

</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
 
 Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)

  Dim i As Integer
  Dim j As Integer
  Dim row As HtmlTableRow
  Dim cell As HtmlTableCell

  ' Get the number of rows and columns selected by the user.
  Dim numrows As Integer = CInt(Select1.Value)
  Dim numcells As Integer = CInt(Select2.Value)

  ' Iterate through the rows.
  For j = 0 To numrows - 1

   ' Create a new row and add it to the Rows collection.
   row = New HtmlTableRow()

   ' Provide a different background color for alternating rows.
   If (j Mod 2) = 1 Then
    row.BgColor = "Gray"
   End If

   ' Iterate through the cells of a row.
   For i = 0 To numcells - 1
      
    ' Create a new cell and add it to the Cells collection.
    cell = New HtmlTableCell()
    cell.Controls.Add(New LiteralControl("row " & _
             j.ToString() & _
             ", cell " & _
             i.ToString()))
    row.Cells.Add(cell)
      
   Next i

   Table1.Rows.Add(row)
     
  Next j
   
 End Sub

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>HtmlTableCellCollection Example</title>
</head>
<body>

  <form id="form1" runat="server">

   <h3>HtmlTableCellCollection Example</h3>

   <table id="Table1" 
       style="border-width:1; border-color:Black; padding:5"
       cellspacing="0" 
       runat="server"/>
    
   <hr />

   Select the number of rows and columns to create: <br /><br />

   Table rows:
   <select id="Select1" 
       runat="server">

     <option value="1">1</option>
     <option value="2">2</option>
     <option value="3">3</option>
     <option value="4">4</option>
     <option value="5">5</option>

   </select>

   &nbsp;&nbsp;

   Table cells:
   <select id="Select2" 
       runat="server">

     <option value="1">1</option>
     <option value="2">2</option>
     <option value="3">3</option>
     <option value="4">4</option>
     <option value="5">5</option>

   </select>
    
   <br /><br />
 
   <input type="submit" 
       value="Generate Table" 
       runat="server"/>

  </form>

</body>
</html>

Poznámky

Použijte HtmlTableCellCollection třídu pro programové řízení kolekce HtmlTableCell objektů, které reprezentují buňky jednoho řádku v HtmlTable ovládacím prvku.Use the HtmlTableCellCollection class to programmatically manage a collection of HtmlTableCell objects that represent the cells of a single row in an HtmlTable control. Tato třída se běžně používá k přidání, odebrání nebo úpravě obsahu buňky na řádku HtmlTable ovládacího prvku.This class is commonly used to add, remove, or modify the contents of a cell in a row of an HtmlTable control.

Poznámka

HtmlTableOvládací prvek obsahuje Rows vlastnost, která obsahuje kolekci HtmlTableRow objektů.An HtmlTable control contains a Rows property that contains a collection of HtmlTableRow objects. Každý HtmlTableRow objekt představuje jednotlivý řádek v tabulce.Each HtmlTableRow object represents an individual row in the table. HtmlTableRowObjekt obsahuje Cells vlastnost, která představuje kolekci HtmlTableCell objektů.An HtmlTableRow object contains a Cells property that represents a collection of HtmlTableCell objects. Tyto objekty zase představuje jednotlivé buňky řádku.These objects, in turn, represent the individual cells of a row. Chcete-li načíst jednotlivou buňku, nejprve získejte HtmlTableRow objekt, který představuje řádek obsahující buňku v tabulce (z Rows kolekce HtmlTable ovládacího prvku).To retrieve an individual cell, first get the HtmlTableRow object that represents the row containing the cell in the table (from the Rows collection of the HtmlTable control). Pak můžete získat HtmlTableCell objekt, který představuje buňku na řádku (z Cells kolekce HtmlTableRow objektu).You can then get the HtmlTableCell object that represents the cell in the row (from the Cells collection of the HtmlTableRow object).

Vlastnosti

Count

Získá počet HtmlTableCell objektů v HtmlTableCellCollection kolekci.Gets the number of HtmlTableCell objects in the HtmlTableCellCollection collection.

IsReadOnly

Načte hodnotu, která označuje, jestli HtmlTableCellCollection je kolekce jen pro čtení.Gets a value indicating whether the HtmlTableCellCollection collection is read-only.

IsSynchronized

Načte hodnotu, která označuje, jestli je přístup ke HtmlTableCellCollection kolekci synchronizovaný (bezpečná pro vlákno).Gets a value indicating whether access to the HtmlTableCellCollection collection is synchronized (thread safe).

Item[Int32]

Získá HtmlTableCell objekt na zadaném indexu z HtmlTableCellCollection kolekce.Gets the HtmlTableCell object at the specified index from the HtmlTableCellCollection collection.

SyncRoot

Získá objekt, který lze použít k synchronizaci přístupu do HtmlTableCellCollection kolekce.Gets the object that can be used to synchronize access to the HtmlTableCellCollection collection.

Metody

Add(HtmlTableCell)

Připojí zadaný HtmlTableCell objekt na konec HtmlTableCellCollection kolekce.Appends the specified HtmlTableCell object to the end of the HtmlTableCellCollection collection.

Clear()

Odebere všechny HtmlTableCell objekty z HtmlTableCellCollection kolekce.Removes all HtmlTableCell objects from the HtmlTableCellCollection collection.

CopyTo(Array, Int32)

Zkopíruje položky z HtmlTableCellCollection kolekce na určenou Array , počínaje zadaným indexem v Array .Copies the items from the HtmlTableCellCollection collection to the specified Array, beginning with the specified index in the Array.

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
GetEnumerator()

Vrátí IEnumerator objekt implementovaný, který obsahuje všechny HtmlTableCell objekty v HtmlTableCellCollection kolekci.Returns a IEnumerator-implemented object that contains all HtmlTableCell objects in the HtmlTableCellCollection collection.

GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
Insert(Int32, HtmlTableCell)

Přidá zadaný HtmlTableCell objekt v zadaném umístění indexu HtmlTableCellCollection kolekce.Adds the specified HtmlTableCell object at the specified index location of the HtmlTableCellCollection collection.

MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
Remove(HtmlTableCell)

Odebere zadaný HtmlTableCell objekt z HtmlTableCellCollection kolekce.Removes the specified HtmlTableCell object from the HtmlTableCellCollection collection.

RemoveAt(Int32)

Odebere HtmlTableCell objekt na zadaném indexu z HtmlTableCellCollection kolekce.Removes the HtmlTableCell object at the specified index from the HtmlTableCellCollection collection.

ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)

Metody rozšíření

Cast<TResult>(IEnumerable)

Přetypování prvky IEnumerable na zadaný typ.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje prvky IEnumerable založené na zadaném typu.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsParallel(IEnumerable)

Povoluje paralelní zpracování dotazu.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable)

Převede IEnumerable na IQueryable .Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Platí pro

Viz také