HtmlTableRowCollection Třída

Definice

Kolekce HtmlTableRow objektů, které reprezentují řádky HtmlTable ovládacího prvku.A collection of HtmlTableRow objects that represent the rows of an HtmlTable control. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

public ref class HtmlTableRowCollection sealed : System::Collections::ICollection
public sealed class HtmlTableRowCollection : System.Collections.ICollection
type HtmlTableRowCollection = class
  interface ICollection
  interface IEnumerable
Public NotInheritable Class HtmlTableRowCollection
Implements ICollection
Dědičnost
HtmlTableRowCollection
Implementuje

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak dynamicky generovat obsah HtmlTable ovládacího prvku přidáním řádků do HtmlTableRowCollection kolekce.The following code example demonstrates how to dynamically generate the contents of an HtmlTable control by adding rows to an HtmlTableRowCollection collection. Všimněte si, že Rows vlastnost tabulky je HtmlTableRowCollection objekt.Notice that the Rows property of a table is the HtmlTableRowCollection object.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>

 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

  void Page_Load(Object sender, EventArgs e)
  {

   // Get the number of rows and columns selected by the user.
   int numrows = Convert.ToInt32(Select1.Value);
   int numcells = Convert.ToInt32(Select2.Value);

   // Iterate through the rows.
   for (int j = 0; j < numrows; j++)
   {

    // Create a new row and add it to the Rows collection.
    HtmlTableRow row = new HtmlTableRow();

    // Provide a different background color for alternating rows.
    if (j % 2 == 1)
     row.BgColor = "Gray";

    // Iterate through the cells of a row.
    for (int i = 0; i < numcells; i++)
    {
     // Create a new cell and add it to the Cells collection.
     HtmlTableCell cell = new HtmlTableCell();
     cell.Controls.Add(new LiteralControl("row " +
              j.ToString() +
              ", cell " +
              i.ToString()));
     row.Cells.Add(cell);
    }
    Table1.Rows.Add(row);
   }
  }

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>HtmlTableRowCollection Example</title>
</head>
<body>

  <form id="form1" runat="server">

   <h3>HtmlTableRowCollection Example</h3>

   <table id="Table1" 
       style="border-width:1; border-color:Black; padding:5"
       cellspacing="0"
       runat="server" />
    
   <hr />

   Select the number of rows and columns to create: <br /><br />

   Table rows:
   <select id="Select1" 
       runat="server">

     <option value="1">1</option>
     <option value="2">2</option>
     <option value="3">3</option>
     <option value="4">4</option>
     <option value="5">5</option>

   </select>

   &nbsp;&nbsp;

   Table cells:
   <select id="Select2" 
       runat="server">

     <option value="1">1</option>
     <option value="2">2</option>
     <option value="3">3</option>
     <option value="4">4</option>
     <option value="5">5</option>

   </select>
    
   <br /><br />
 
   <input type="submit" 
       value="Generate Table" 
       runat="server"/>

  </form>

</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)

  Dim i As Integer
  Dim j As Integer
  Dim row As HtmlTableRow
  Dim cell As HtmlTableCell

  ' Get the number of rows and columns selected by the user.
  Dim numrows As Integer = CInt(Select1.Value)
  Dim numcells As Integer = CInt(Select2.Value)

  ' Iterate through the rows.
  For j = 0 To numrows - 1

   ' Create a new row and add it to the Rows collection.
   row = New HtmlTableRow()

   ' Provide a different background color for alternating rows.
   If (j Mod 2) = 1 Then
    row.BgColor = "Gray"
   End If

   ' Iterate through the cells of a row.
   For i = 0 To numcells - 1
      
    ' Create a new cell and add it to the Cells collection.
    cell = New HtmlTableCell()
    cell.Controls.Add(New LiteralControl("row " & _
                     j.ToString() & _
                     ", cell " & _
                     i.ToString()))
    row.Cells.Add(cell)
      
   Next i

   Table1.Rows.Add(row)
     
  Next j
   
 End Sub

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>HtmlTableRowCollection Example</title>
</head>
<body>

  <form id="form1" runat="server">

   <h3>HtmlTableRowCollection Example</h3>

   <table id="Table1" 
       style="border-width:1; border-color:Black; padding:5"
       cellspacing="0"
       runat="server" />
    
   <hr />

   Select the number of rows and columns to create: <br /><br />

   Table rows:
   <select id="Select1" 
       runat="server">

     <option value="1">1</option>
     <option value="2">2</option>
     <option value="3">3</option>
     <option value="4">4</option>
     <option value="5">5</option>

   </select>

   &nbsp;&nbsp;

   Table cells:
   <select id="Select2" 
       runat="server">

     <option value="1">1</option>
     <option value="2">2</option>
     <option value="3">3</option>
     <option value="4">4</option>
     <option value="5">5</option>

   </select>
    
   <br /><br />
 
   <input type="submit" 
       value="Generate Table" 
       runat="server"/>

  </form>

</body>
</html>

Poznámky

Použijte HtmlTableRowCollection třídu pro programové řízení kolekce HtmlTableRow objektů, které reprezentují řádky v HtmlTable ovládacím prvku.Use the HtmlTableRowCollection class to programmatically manage a collection of HtmlTableRow objects that represent the rows in an HtmlTable control. Tato třída se běžně používá k přidání, odebrání nebo úpravě obsahu řádku v HtmlTable ovládacím prvku.This class is commonly used to add, remove, or modify the contents of a row in an HtmlTable control.

Poznámka

HtmlTableOvládací prvek obsahuje Rows vlastnost, která představuje kolekci HtmlTableRow objektů.An HtmlTable control contains a Rows property that represents a collection of HtmlTableRow objects. Každé HtmlTableRow představuje jednotlivý řádek v tabulce.Each HtmlTableRow represents an individual row in the table. HtmlTableRowObsahuje Cells vlastnost, která představuje kolekci HtmlTableCell objektů.An HtmlTableRow contains a Cells property that represents a collection of HtmlTableCell objects. Tyto objekty zase reprezentují jednotlivé buňky tabulky.These objects, in turn, represent the individual cells of the table. Chcete-li načíst jednotlivou buňku, nejprve získejte HtmlTableRow objekt reprezentující řádek obsahující buňku z Rows kolekce HtmlTable ovládacího prvku.To retrieve an individual cell, first get the HtmlTableRow object, representing the row containing the cell, from the Rows collection of the HtmlTable control. Pak můžete získat HtmlTableCell objekt, který představuje buňku v řádku, z Cells kolekce HtmlTableRow .You can then get the HtmlTableCell object, representing the cell in the row, from the Cells collection of the HtmlTableRow.

Vlastnosti

Count

Získá počet HtmlTableRow objektů v HtmlTableRowCollection kolekci.Gets the number of HtmlTableRow objects in the HtmlTableRowCollection collection.

IsReadOnly

Načte hodnotu, která označuje, jestli HtmlTableRowCollection je kolekce jen pro čtení.Gets a value indicating whether the HtmlTableRowCollection collection is read-only.

IsSynchronized

Načte hodnotu, která označuje, jestli je přístup ke HtmlTableRowCollection kolekci synchronizovaný (bezpečná pro vlákno).Gets a value indicating whether access to the HtmlTableRowCollection collection is synchronized (thread safe).

Item[Int32]

Získá HtmlTableRow objekt na zadaném indexu z HtmlTableRowCollection kolekce.Gets the HtmlTableRow object at the specified index from the HtmlTableRowCollection collection.

SyncRoot

Získá objekt, který lze použít k synchronizaci přístupu do HtmlTableRowCollection kolekce.Gets the object that can be used to synchronize access to the HtmlTableRowCollection collection.

Metody

Add(HtmlTableRow)

Připojí zadaný HtmlTableRow objekt na konec HtmlTableRowCollection kolekce.Appends the specified HtmlTableRow object to the end of the HtmlTableRowCollection collection.

Clear()

Odebere všechny HtmlTableRow objekty z HtmlTableRowCollection kolekce.Removes all HtmlTableRow objects from the HtmlTableRowCollection collection.

CopyTo(Array, Int32)

Zkopíruje položky z HtmlTableRowCollection kolekce do zadaného Array objektu, počínaje zadaným indexem v poli.Copies the items from the HtmlTableRowCollection collection to the specified Array object, starting at the specified index in the array.

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
GetEnumerator()

Vrátí IEnumerator objekt implementovaný, který obsahuje všechny HtmlTableRow objekty v HtmlTableRowCollection kolekci.Returns an IEnumerator-implemented object that contains all HtmlTableRow objects in the HtmlTableRowCollection collection.

GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
Insert(Int32, HtmlTableRow)

Přidá HtmlTableRow objekt do zadaného umístění v kolekci.Adds an HtmlTableRow object to the specified location in the collection.

MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
Remove(HtmlTableRow)

Odebere zadaný HtmlTableRow objekt z HtmlTableRowCollection kolekce.Removes the specified HtmlTableRow object from the HtmlTableRowCollection collection.

RemoveAt(Int32)

Odebere HtmlTableRow objekt na zadaném indexu z HtmlTableRowCollection kolekce.Removes the HtmlTableRow object at the specified index from the HtmlTableRowCollection collection.

ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)

Metody rozšíření

Cast<TResult>(IEnumerable)

Přetypování prvky IEnumerable na zadaný typ.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje prvky IEnumerable založené na zadaném typu.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsParallel(IEnumerable)

Povoluje paralelní zpracování dotazu.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable)

Převede IEnumerable na IQueryable .Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Platí pro

Viz také