ContentControl.Content Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví obsah ContentControl.

public:
 property System::Object ^ Content { System::Object ^ get(); void set(System::Object ^ value); };
[System.ComponentModel.Bindable(true)]
public object Content { get; set; }
[<System.ComponentModel.Bindable(true)>]
member this.Content : obj with get, set
Public Property Content As Object

Hodnota vlastnosti

Object

Objekt, který obsahuje obsah ovládacího prvku. Výchozí hodnota je null.

Atributy

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak vytvořit čtyři Button ovládací prvky s Content nastavenou na jednu z následujících možností:

Poznámka

I když verze jazyka XAML (Extensible Application Markup Language) tohoto příkladu může používat <Button.Content> značky kolem obsahu jednotlivých tlačítek, není to nutné. Další informace najdete v tématu Přehled XAML (WPF).

<!--Create a Button with a string as its content.-->
<Button>This is string content of a Button</Button>

<!--Create a Button with a DateTime object as its content.-->
<Button xmlns:sys="clr-namespace:System;assembly=mscorlib">
  <sys:DateTime>2004/3/4 13:6:55</sys:DateTime>
</Button>

<!--Create a Button with a single UIElement as its content.-->
<Button>
  <Rectangle Height="40" Width="40" Fill="Blue"/>
</Button>

<!--Create a Button with a panel that contains multiple objects 
as its content.-->
<Button>
  <StackPanel>
    <Ellipse Height="40" Width="40" Fill="Blue"/>
    <TextBlock TextAlignment="Center">Button</TextBlock>
  </StackPanel>
</Button>
// Create a Button with a string as its content.
Button stringContent = new Button();
stringContent.Content = "This is string content of a Button";

// Create a Button with a DateTime object as its content.
Button objectContent = new Button();
DateTime dateTime1 = new DateTime(2004, 3, 4, 13, 6, 55);

objectContent.Content = dateTime1;

// Create a Button with a single UIElement as its content.
Button uiElementContent = new Button();

Rectangle rect1 = new Rectangle();
rect1.Width = 40;
rect1.Height = 40;
rect1.Fill = Brushes.Blue;
uiElementContent.Content = rect1;

// Create a Button with a panel that contains multiple objects 
// as its content.
Button panelContent = new Button();
StackPanel stackPanel1 = new StackPanel();
Ellipse ellipse1 = new Ellipse();
TextBlock textBlock1 = new TextBlock();

ellipse1.Width = 40;
ellipse1.Height = 40;
ellipse1.Fill = Brushes.Blue;

textBlock1.TextAlignment = TextAlignment.Center;
textBlock1.Text = "Button";

stackPanel1.Children.Add(ellipse1);
stackPanel1.Children.Add(textBlock1);

panelContent.Content = stackPanel1;
' Add a string to a button.
Dim stringContent As New Button()
stringContent.Content = "This is string content of a Button"

' Add a DateTime object to a button.
Dim objectContent As New Button()
Dim dateTime1 As New DateTime(2004, 3, 4, 13, 6, 55)

objectContent.Content = dateTime1

' Add a single UIElement to a button.
Dim uiElementContent As New Button()

Dim rect1 As New Rectangle()
rect1.Width = 40
rect1.Height = 40
rect1.Fill = Brushes.Blue
uiElementContent.Content = rect1

' Add a panel that contains multpile objects to a button.
Dim panelContent As New Button()
Dim stackPanel1 As New StackPanel()
Dim ellipse1 As New Ellipse()
Dim textBlock1 As New TextBlock()

ellipse1.Width = 40
ellipse1.Height = 40
ellipse1.Fill = Brushes.Blue

textBlock1.TextAlignment = TextAlignment.Center
textBlock1.Text = "Button"

stackPanel1.Children.Add(ellipse1)
stackPanel1.Children.Add(textBlock1)

panelContent.Content = stackPanel1

Následující obrázek znázorňuje čtyři tlačítka vytvořená v předchozím příkladu.

Čtyři tlačítka

Poznámky

Vzhledem k tomu, že Content vlastnost je typu Object, neexistují žádná omezení týkající se toho, co můžete vložit do ContentControlsouboru . Zobrazí se Content pomocí ContentPresenter, který je v ControlTemplate sadě ContentControl. Každý ContentControl typ ve WPF má ContentPresenter výchozí ControlTemplatehodnotu . Další informace o tom, jak se ContentPresenter zobrazí Content, naleznete v tématu ContentPresenter.

Informace o vlastnosti závislosti

Pole identifikátoru ContentProperty
Vlastnosti metadat nastavené na true Žádné

Použití atributu XAML

<object Content="content"/>  

Použití elementu vlastnosti XAML

<object> content</object>  

Hodnoty XAML

Content
Text nebo jeden objekt

Platí pro