Title.BackImage Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví obrázek pozadí nadpisu.Gets or sets the background image of the title.

public:
 property System::String ^ BackImage { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[System.ComponentModel.Bindable(true)]
public string BackImage { get; set; }
[<System.ComponentModel.Bindable(true)>]
member this.BackImage : string with get, set
Public Property BackImage As String

Hodnota vlastnosti

String

stringHodnota, která představuje adresu URL souboru obrázku.A string value that represents the URL of an image file. Výchozí hodnota je prázdný řetězec.The default is an empty string.

Atributy

Poznámky

Tato vlastnost definuje cestu k obrázku pozadí pro Chart název a může to být absolutní nebo relativní adresa URL.This property defines a path to a background image for a Chart title, and can be an absolute or relative URL.

Chcete-li obrázek umístit, použijte BackImageAlignment BackImageWrapMode vlastnosti a.To position the image, use the BackImageAlignment and BackImageWrapMode properties.

Můžete také zadat jednu z barev zobrazených v obrázku jako "transparentní", nastavením BackImageTransparentColor Vlastnosti.You can also specify one of the colors displayed by the image as "transparent", by setting the BackImageTransparentColor property.

Obrázek je libovolný platný grafický soubor podporovaný .NET Framework, včetně ikon.An image be any valid graphics file supported by .NET Framework, including icons.

Obrázky na pozadí mají přednost před jinými vlastnostmi pozadí, jako je barva přechodu.Background images take precedence over other background properties such as gradient color.

Platí pro